DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nedovolím Své Církvi uvadnout
Duch vzpoury

6. června 1991

Když můj duch chladne
a cítím jakousi letargii, Pane,
a když jsem špatně disponovaná
hovořit s Tebou a setkávat se s Tebou 
tímto zvláštním způsobem,
to jako list vadnu a pomalu schnu
přímo před Tvýma Očima?

Čekal jsem na tebe ... mluvil jsem k tobě, duše, ale neslyšel jsem od tebe nic než mlčení ... věnuj Mi svou pozornost, duše, musím ti toho tolik říci a vzbudit tvůj zájem. Letargie? Tak křič ke Mně! Dechnu na tebe a led roztaje.

Pane, jsou doby, kdy se mi zdá, že Světlo, které jsi mi dal, mizí za temným kouřem.

Dítě, tvůj hlas může proniknout až do Nebe, až k Mému Trůnu, tak ke Mně volej. Jako blesk v mracích ti odpovím: "Tady jsme.1 Vyslyšíme tvou prosbu."

Tedy přijď teď a zachraň mě.
Naplň mou lampu olejem,
dechni na mne a oživ mě,
napoj mě Svou vůní myrhy,
zdokonaluj mě Svou Přítomností,
ukaž mi Svou laskavost ...

Nezadržuj svou otázku, mluv, dítě!2

Co děláš mně s takovou
Láskou, Věrností a Slitováním,
nenaložíš tak s každým ze Svých dětí,
které jsou ve stejné nouzi jako já?

Buď požehnána!3 Já, Bůh, přijdu a zachráním každého z vás. Nedovolím Své Církvi4 uvadnout. Pokolení, chci tě zachránit, ale ne hrozbami nebo pohromami, hněvem či obviňováním. Chci tě zachránit, pokolení, obalit tě Svou Láskou a Slitovností, aby se přikryla tvá nahota. Marnotratně na tebe sesílám Svého Svatého Ducha, aby tvůj duch naplněný Mým Duchem, ke Mně křičel:

"Abba!"

Dnes Mi z Očí kanou Krvavé slzy nad hluchotou Mého tvorstva. Nejtemnější duch pronikl do Mého Panství.5 Jejich duše v nich vadne. Dívám se do toho, co kdysi bylo Mým Věrným Městem6 a vidím, že teď se z něho stal nevěstinec!

Pane! Tvé Království, což ještě nezačalo?

Napiš toto: "Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu."7 Mé Království začalo v mnoha srdcích. Zasnoubil jsem tyto duše Sobě, obnovil jsem je8 a říkám vám: Můj Duch Pravdy bude nadále činný v celém Mém tvorstvu a bude dobývat Město za Městem9 a všechny oplzlosti, špatnosti a nečistoty, které se v nich vyskytnou, Já sám zničím Svou Vlastní Rukou. Zničím všechno, co vypěstovala Pošetilost, Ohněm, který sešlu z Nebe. Dcero, první nebe a první země pominou10 a každý z vás bude obnoven Láskou Mého Svatého Ducha. Změním tvář tohoto světa.

To je to, co nazýváš obnovou Své Církve, obnovením nás, protože my jsme Církev? Nový Jeruzalém?

Žačko, dobře jsi to řekla. Vy jste všichni Má Církev, Má Svatyně a Pevnost,11 Mé Panství, Mé Město, Mé Vlastnictví, Můj Jeruzalém. Obnovím jedno Město po druhém12 Svým Ohněm Lásky. Budu vás sbírat ze všech čtyř světových stran a budu vás léčit. Spálím Svým Ohněm znesvěcující ohavnost13 nastolenou v Mém Chrámu.14 Onou pustošící ohavností je duch Vzpoury, který prohlašuje, že je Mně roven. Je to duch Zla, který se usadil v Mé Svatyni15 na místo Mé Věčné Oběti,16 a udělal vaše pokolení Bezbožným. Je to duch Racionalismu a Naturalismu, který většinu z vás přivedl k ateismu. Tento duch vám namlouvá, že si stačíte sami a že všeho můžete dosáhnout vlastním snažením a vlastními silami. Tato úděsná zpustlost z vás udělala vyprahlou, žíznivou zemi, poušť.

Vytlačili jste ze svého středu Mou Věčnou Oběť, protože jste ztratili víru, pokolení. Kolik z vás po Mně žízní? Velmi málo z vás přichází ze Mne pít, a přitom Mě můžete pít bez peněz. Kdo po Mně hladoví? Můžete Mě mít zadarmo, vůbec nic vás to nestojí, a přesto skoro nikdo po Mně nehladoví. Zlý zmátl vaše chápání, fascinoval vašeho ducha vším, co nejsem Já. Místo abyste vstřebávali Mé Světlo, Satan vás přinutil vstřebávat jeho temnotu. Místo abyste se stávali zářivými a krásnými, místo toho jste potemněli, uvadli, a jako suchá větev se teď hodíte k tomu, abyste byli odřezáni, hozeni do ohně a spáleni.

Nebojte se Mne, Já jsem Řeka Života. Já jsem Cesta do Nebe, jsem jediná Pravda, která vás vede ke sdílení Mé Slávy na Věky.

Chrámy Boží! Má dcero, kráčej se Mnou.


1 Svatá Trojice
2 Ježíš se zdál být zvědavý slyšet zbytek mé věty, kterou, jak vím, už znal
3 Ježíš vypadal velice šťastně
4 my jsme Církev
5 Bůh tím míní naši duši. Jeho Panství, kde přebývá, najdeme v jádru své duše, které patří Bohu
6 tady Bůh míní nás. Nazývá nás 'městem'
8 narážka na Zj 21,5: "Hle, všecko stvořím nové"
9 to znamená jednu duši za druhou
12 nás
14 ten Chrám jsme my
15 tou Svatyní jsme my
16 Svaté Eucharistie, Svatého Přijímání


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message