DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mi kázat ti
Kamkoli tato léčivá Voda přiteče, KAŽDÝ nemocný, chromý či slepý bude uzdraven

1. června 1991

dcero, dovol Mi kázat ti; jsem to Já, kdo ti dal Poznání; modli se, ať je Mé Království na zemi, tak jako je v Nebi;

 

2. června 1991

(Tady Ježíš odhaluje  21. kapitolu knihy Zjevení a část 22. kapitoly a Daniela  11,31–39.)

Můj Pane?

Já Jsem; pokoj s tebou;

brzy, už velice brzy z tebe sejmu tvé staré způsoby a tvé staré já, tvorstvo, abych tě oblékl do Svého Božství1 a připomněl ti Pravé Poznání, proto naslouchejte, Moji milovaní, Mému Svatému Duchu; dovolte Mi vás všechny připravit, abyste byli schopni přijmout Mé Království; Já, Pán, zvu každého, aby měl se Mnou podíl a viděl Mou Slávu;

Mé Srdce je nemocné láskou k tobě, pokolení… běda těm, kdo ještě v sobě budou nosit svou vinu, stočenou do klubíčka jako dítě, až přijde Můj Den!2 modlete se, ať je každý připraven, až přijde ten den; trapte se pro své bratry, kteří ještě žijí ve tmě a odvrhli Mou Slávu kvůli bezcenné náhražce, právě té, o které mluví prorok Daniel;3 

budu k vám mluvit otevřeně vzhledem ke stavu vaší duše a nedostatku Poznání; nepřicházím se Svým Svatým Duchem, abych vám vzal násilím vaši svobodu, ani vás nepřicházím odsoudit, přicházím k vám ze Soucitu, abych vám dal plnost Poznání Své Vůle; přicházím, abych ve vás Svou Dokonalou Moudrostí rozšířil Poznání, které jsem vám Sám dal; nepřicházím přidat něco nového k tomu, co už vám bylo dáno, ale přicházím vložit Své Království do hloubi vašich srdcí;

Citadely!4 ještě jste nepochopili? ještě jste nepochopili, že Já, Pán, žiji ve vás? nepochopili jste, že jste Mými svatyněmi? když k vám mluvím o Nebeských věcech, jste připraveni je přijmout?

poslouchejte: Písmo říká: „Horlivost pro Tvůj dům mě stravuje;“ skutečně, dnes opět Má horlivost dosáhla vrcholu a shůry sestoupí Oheň a stráví Mé svatyně;5 proměním vás, Citadely,6 do stavu Milosti, v němž se už nebudete obávat toužit po Mé Slávě, ani se bát uznat Mé Božství;7 

Pustošitel8 do vás pronikl jako dým, do vás, kteří jste svatyní Mého Svatého Ducha, svátostnou citadelou Mého Božství; Satanův kouř pronikl škvírami ve dveřích, přepadl vás ve spánku, protože jste Mě neuznávali v Mém Božství, ale raději jste sledovali své vlastní iracionální ideje; pravím vám toto: naplním vaši temnotu Svým Světlem, protože tě, pokolení, zamýšlím provdat za Svého Svatého Ducha;9 

bylo řečeno, že Odpůrce vás bude násilím krmit jeden den porcí Racionalismu a druhý den porcí Naturalismu, s úmyslem zničit a uhasit malé světélko, které ve vás zbylo, ve vás, kteří jste Mým chrámem; Nájezdník10 napadl mnohé z Mých Citadel,11 nutí vám svou ohavnost zpustošení12 a odstraňuje z vás13 Mou Věčnou Oběť,14 aby na tomto místě vztyčil bezcennou imitaci,15 obraz smrtelníka, který je ohavností v Mé Svatosti;16 

vy jste Mé Svaté Město,17 

a vy, kdo jste dovolili Mému Svatému Duchu, aby do vás vtékal jako Řeka,18 vy jste Můj Nový Jeruzalém,19 První - Plody,20 a ti, kdo měli vytrvalost a důvěru;21 a jako rosa vycházející z Mých Úst, jako kapky deště na trávu, vložíte Naději do mnoha vyprahlých srdcí, protože všechna zářivá Sláva Mého Srdce se bude zrcadlit ve vás a učiní vás třpytivými jako vzácný klenot z křišťálově průzračného diamantu;22 

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, mnozí z vás, kdo nejsou zrozeni z Ducha, přijmou shůry Mou Milost, Ducha Pravdy; Duch Pravdy ve vší Své zářivé Slávě sestoupí z Nebe a udělá si ve vás Svůj Domov; Můj Svatý Duch vás učiní Svou nevěstou,23 okrášlí vás Svou Svatostí a najednou se ve vašich srdcích Nebeské věci stanou viditelnými a Mé Království, dosud neviditelné srdci, se stane viditelným a průzračným jako křišťál v celé své Slávě;

milovaní Mé Duše, Citadely, požehnáni jste vy, kdo budete shledáni bez poskvrny;24 

25(toto je Můj způsob, jak tě učit nebeským věcem; neobejde se to bez námahy, Mé dítě, ale ujišťuji tě, že všechno, co musím říci, bude zapsáno a přečteno; Moudrost tě učí, Má Vassulo; miluji tě a Má láska k tobě je věčná;)

26všichni budou žasnout nad Mými prvními-plody a kousek po kousku starý svět bude mizet27 a zvetší jako oděv;28 už jen krátce a všechno, co bylo zahaleno, bude odhaleno, a všechno, co bylo skryto, bude odkryto přímo před vašima očima;

Mé Nové Jeruzalémy! vy, kteří jste prvními-plody Mé Lásky, vy, které Můj Svatý Duch svedl Mou Novou Písní Lásky, vy, s nimiž jsem se oženil, vyjděte k národům a zpívejte jim Mou Novou Píseň Lásky;29 pracujte pro Pokoj, rozsévejte semena, která jsem vám dal, buďte jako stromy rostoucí na březích Řeky Života,30 jejichž listí je léčivým balzámem31 pro ubožáky a jejichž větve přinášejí ovoce svatosti;

buďte pro Mě těmi, kdo zazdívají trhliny,32 znovu budujte Mé zřícené svatyně; dávejte těm, kdo padli do Satanových zákeřných sítí a byli krmeni dávkami Racionalismu a Naturalismu, a Má uzdravující Voda z Mé Hrudi, tento proud, který vytéká z Mé Svatyně33, vás naplní a stanete se prospěšnými; nikdo nebude moci zadržet tuto říčku; tento proud bude neustále vytékat z hlubin Mého Srdce; poteče všude, rozdělí se na další a další říčky, poteče všemi směry, a kamkoli tato léčivá Voda přiteče, KAŽDÝ, nemocný, chromý či slepý bude uzdraven; dokonce mrtví znovu povstanou k životu; nikdo Mi nebude moci zabránit v tom, abych vás očistil;

Ach! milovaní, z rebelů udělám levitské kněze, z těch, kdo Mě nechválili, udělám perly, zářivá města světla, která Mě budou uctívat; a budu žít ve vás, protože budete oděni do Mé Vlastní Svatosti; Já, Pán, budu v zemi živých a těm, kdo dusí Mého Svatého Ducha a všechno prohlašují za nesmysl, těm říkám: mám věci, které přesahují vaše chápání; projevím sílu Svého Ducha, otevřu vaše rty a vaše srdce ke Mně zvolá:

Abba!

Láska vás zdokonalí; Moudrost vás naučí uznat Mého Svatého Ducha a také vás připojím ke svatým;

žehnám každému z vás a na čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno v Mém Svatém Jménu,

a ty, která jsi Mým vyvoleným nástrojem, abys přinesla Mou Lásku mezi pohany a rebely, pokračuj ve své cestě se Mnou; dovol Mi zavolat tě, kdykoli si přeji;

Já Jsem je s tebou a miluje tě; pojď;


1 Viz Nové Nebe a Nová Země ze Zj 21,1.
2 Srov. Mt 24,19.
3 Nevěřící, kteří už nevěří ve Věčnou Oběť: ve Svaté Přijímání. Ve Zmrtvýchvstání.
4 Jsme Božím domem, Boží citadelou. Bůh k nám volal a nazýval nás „Citadelami“ - viz Dan 11, 31-39.
5 Nás.
6 To znamená: nás.
7 Bůh tím míní, že neobrácené a nevěřící, kteří odmítají Svatou Eucharistii a popírají skutečnou Kristovu Přítomnost v Ní, Bůh změní Svou Milostí.
8 Satan.
10 Satan.
11 Nás. Srov. Dan 11,31: „…jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost.“
12 Sekty jako New Age apod., také materialismus a racionalismus, které vedou k ateismu.
14 Když tito lidé upadnou do ateismu nebo se stanou členy nějaké sekty, přestanou také přijímat Věčnou Oběť, kterou je Svatá Eucharistie. Dan 11,31.
15 Sekty, které pitvoří Boží Slovo.
16 Ježíš plakal.
17 Ježíš to řekl velice majestátně. Zj 21,2.
24 Srov. Mt 5,19-20.
25 Ježíš nyní mluví ke mně.
26 Pokračování poselství.
33  Kristovo Tělo (Srdce): Ez 47,12.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message