DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska mluví k nepřátelskému světu

12. září 1990

Ježíši?

Já jsem to. Pokoj s tebou, květino. Napiš Mé Poselství ke všem končinám světa: 

Pokoj vám. Děti Mého Srdce, uvědomte si, jak se vám Nebe otvírá každý den Mou Milostí, aby vás volalo k obrácení ... připomenulo vám Má Slova ... učilo vás zachovávat Má Přikázání.

Nebesa denně otvírají Svou Bránu na více místech světa, aby vám přinesla Pokoj a Lásku. Moudrost se vší Svou Slávou sestupuje na Trůnu přímo mezi vás, aby otevřela oči slepých, uši hluchých a vzkřísila mrtvé, kteří jsou jako smetí na této poušti. Ne, Moudrost se nezjeví zchytralým duším. Přijde poučit jen chudé a prosté a vyleje na ně Svá Díla, protože právě tyto duše znají bázeň přede Mnou a váží si Mého Slova. Co může být větším darem, než že přijde až k vašemu prahu? Jaká radost může být větší, než Její úsměv k vám? Které štěstí může být větší, než slyšet zpívat vám Její Novou Píseň Lásky? Raduj se tedy, tvorstvo! Protože Já Jsem vaše brána ...

Tato Radost byla uchována pro generaci vaší doby, kdy Satan a celá jeho říše spolu s celosvětovými autoritami se blíží k vrcholu své moci v Mé Církvi a ve všech národech, společně s falešným prorokem, jehož kroky můžete slyšet stále jasněji každým dnem a všude. Jsou po zuby ozbrojení, aby válčili proti Mé Církvi a proti těm, kdo jsou poslušni Mých Přikázání.

Zachoval jsem, milované děti, pro vaše časy tuto Nebeskou Manu, danou Mým Duchem. Je to ona skrytá mana,1 kterou jsem uchoval pro dny zpustlosti a zkaženosti. Je to strava chudých a vyhladovělých, a slibuji vám, že dostanou najíst, kolik chtějí, a jim svěřím Své Nové Jméno. Je to Nebeská Strava, kterou vylévám z Nebe, je to vylití Mého Svatého Ducha, vyplňující poušť vašeho nitra. Je to Láska promlouvající k nepřátelskému světu. Je to Láska, která klepe na každé zavřené dveře. Je to Láska, volající z druhé strany zdi, která nás dělí, vystavěné Mými nepřáteli. Je to Láska, která jako žebrák snažně prosí o návrat k Lásce ... o úsměv ... o lítost ... o vzdech ... jsem to Já:

Nejsvětější Srdce

Přicházím ještě jednou oživit zmírající plamínek ve tvém srdci, aby se stal Stravujícím Ohněm Něhy a Lásky. Sestupuji, abych marnotratně vyléval všechny Poklady Svého Srdce na tebe, lidstvo ... a dal světlo těm, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti.

Přicházím rozsekat na třísky dveře vašich žalářů a Svým Plamenem roztavit vaše pouta hříchů.

Přicházím vás vysvobodit z otroctví a zkaženosti a udělat konec vašim prostopášnostem. Chci tě zachránit, pokolení, i kdybych tě musel vyvléci až na poušť a mluvit k tobě, ukázat ti tvou vyprahlost a jak je celé tvé tělo naplněné temnotou, udělám to, abych tě zachránil. Ach, tvorstvo! Co bych pro tebe neudělal ... Můj Duch je nad tebou a spočine na tobě na věky. Proto otevři své srdce, ať je mohu naplnit Svou Milostí.

Pojďte a čerpejte si ze Mne, posilte své kořeny ve Mně, protože co pak budete dělat v den soužení, když vaše kořeny budou slabé? Odvane vás vítr, vyrve vás prudkost bouře a vaše větve se roztříští jako tenké sklo. Ne, nebudete schopni přežít. Pojďte teď ke Mně a prospívejte v Mé Hojnosti a nebudete vadnout. Pojďte ke Mně tak, jak jste. Nečekejte, až budete svatí, abyste ke Mně přišli. Pojďte ke Mně takoví, jací jste, a Já vám odpustím hříchy a očistím vaši duši.

Pak vás obléknu do Svého Božství, pro Své Svaté Jméno, abych vás připravil pro náš duchovní Sňatek. Já, Pán, se s vámi chci oženit ve Své Slávě a učinit vaše pokolení Svým vlastním. Postarám se, abyste našli Cestu, a vyvedu vaše kroky z bludných cest. Připravím vás a budete Mými navždy a pro celou věčnost.

Dnes se k vám skláním až z Nebe, z Lásky a Slitovnosti, ale zároveň je Má Duše ustaraná a v hořkém žalu, když nacházím Své beránky a Své ovce, některé z nich rozptýlené, jiné ztracené, další sežrané vlky skrývajícími se pod beránčí kůží. Proto nebuďte překvapení Mou návštěvou, protože každým dnem, který uplyne, Mne budete vidět víc a víc, až Mne uvidíte tváří v tvář.

Přijdu v planoucím ohni, abych smetl všechny, kdo Mne neuznávají jako svého Boha, a říkám vám: čas naléhá, hodiny letí a Den Mé Slávy už je blízko vás. Nebuďte z těch, kdo říkají: "Dobrá, kde je ten Příchod?", "Kde je ten Slib?" Můj Příchod je blízký a splnění Mého Slibu se přibližuje, a doba vašeho čekání bude zkrácena pro modlitby Mé Matky spolu se všemi Mými svatými. Proto tedy, Moji milovaní, smiřte se a žijte svatě, abych vás nalezl v pokoji.

Už velmi brzy přijdu jako Láska. Všechno brzy skončí a jednoho dne Mi všichni budete muset odpovědět a složit Mi své účty. Co se pak stane zkaženým a hříšníkům? A těm, kdo Mne nepřestávají urážet? Jsem Věrný a Pravý a Můj Slib se splní. Nebudu otálet.

Protože tak jako slyšíte kroky falešného proroka a jeho klanu na povrchu země, o to víc vám dám slyšet Své Vlastní Kroky, abych Svou Krví smyl stopy jedu, které pro vás nastražili na svých stezkách. Rebel a jeho klan teď prosperuje, zamaskovaný v rouchu Velekněze, maskovaný jako beránek, jako Pravda, aby oklamal mnohé a vedl je na smrt.

Teď nemluvím v přirovnáních, ale přímo. Ty Časy jsou tady, Časy, které předpovědělo Písmo, kdy se Moji nepřátelé budou honosit titulem, který nepatří Mně a který nejsem Já: falešným Kristem, falešným bohem. Modlou, prohnaně se skrývající pod falešným ekumenismem:  to je Hrot Kopí, který se zabodl hluboko do Mého Nejsvětějšího Srdce a je příčinou tolika krvácení ... mečem vás budou nutit jíst jejich otrávené jídlo: jeden den porci Racionalismu a další den porci Naturalismu, a tak dále,  znetvořujíce Pravdu, Mé Slovo, Moudrost a řeč Mého Kříže. Ale přijde na ně oheň z Nebe a stráví ho i jeho klan. To je jisté a splní se to.

Říkám vám všechny tyto věci, milovaní, abych vás varoval před těmito falešnými učiteli a lidskými doktrínami a řekl vám, že v těchto nadcházejících dnech soužení vás bude Mé Planoucí Svaté Srdce i nadále sledovat. Jako žebrák doufá v almužnu, i Já budu doufat, že získám vaše srdce dřív, než vás přepadne temnota.

Žehnám každému z vás, zanechávám na vašem čele jako pečeť Svůj Polibek Lásky. 

Já, Ježíš Kristus, Milovaný Syn Boží a Spasitel, vám z celého srdce dávám Svůj Pokoj. 

Miluji vás nekonečně, buďte jedno.


1 Zj 2,17, list do Pergama


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message