DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Království bude dáno chudým lidem - Vassulo Mého Svatého Srdce

18. září 1990

Můj pane,
který mě chráníš od zlého
a obklopuješ mou duši Svou Písní lásky,
kéž se Tvá Svatá Tvář
usměje na všechny, kdo Tě milují.
Uč dnešní mládež následovat Tě a napodobovat Tě.
Ukaž jim Poklady Svého Svatého Srdce
a uč ty, kdo ještě nechápou a nerozhodně kolísají
před tímto Svatým Jménem, které sis zvolil,
ať poznají, že Nejsvětější Srdce, to jsi Ty, Kristus.
Ať ti, kdo se různí kvůli teologické terminologii,
i když ve Tvém Svatém Jménu,
dostanou rozum a uvědomí si,
jak podporují toto rozdělení Křesťanství,
a že tím nekonají Tvou Vůli, ale dávají Satanovi
stále víc možnost, aby nás dělil,
a to oslabuje Tvou Církev.

Jsi Ježíš Kristus,
Milovaný Boží Syn a Spasitel,
Svaté Srdce, Svět,
Alfa a Omega,
Světlo, Vykupitel, Pantokrator,
Jsi JEDEN Kristus.
Nejsi rozdělen!

Proto se modlím k Tobě,  
který chceš, abychom byli jednotni,
sjednoť nás opět v lásce,
v srdci, v naší víře, i v praxi.

Toto, Mé dítě, je máš učit věřit a přesvědčit je pro to. Ale Mé dítě, budou i takoví, kteří nebudou naslouchat, protože jsou domýšliví. Tito lidé velice tíží Mé Srdce, chybí jim pokora a pravá Moudrost, je v nich jen plno zmatené víry ve vědění, které žádným věděním není. Když přijde na to, posuzují, odsuzují, hádají se o slova, nepřestávají klást otázky, ale nikdy si neuvědomí, že jsou kořistí Pokušitele. Oh, Mé dítě, snášej tyto trampoty pro Mne, to všechno není nadarmo. Jednoho dne uvidíš Světlo tváří v tvář ... pojď teď a potěš se Mou Láskou a Něhou, polož hlavu na Mé Srdce a naslouchej voláním Lásky.

Raduj se ve Mně, raduj se v Mé Skvělosti a Bohatství. Uchoval jsem toto Bohatství pro tvou generaci, abych vás k Sobě vedl pouty Lásky, a když se zeptáš: "Jak dlouho to bude trvat, než se stane tento Zázrak?", odpovím: už se děje. Někteří z vás slyšeli Mé Kroky. Pán, kterého hledáte, k vám náhle přijde. Ten, po němž toužíte, přichází. Proto vám říkám, neodporujte Mému Svatému Duchu, který teď přijde v plné síle odstranit smrtící závoj, který vás, národy, pokrývá a brání vám vidět Světlo. Sestoupím s plnou silou Svého Ducha, strhnu masku zrádcům a vyženu kupce, kteří pronikli do Mé Svatyně. Obrať své oči ke Mně, pokolení, a viz radost, která se k tobě blíží.

Můj Svatý Duch sestoupí ve Své plnosti nejen zachránit ubožáky, ale sestoupím i soudit, dát zrak slepým a vzít zrak těm, kdo říkají, že vidí. A ty, kdo sami sebe nazývají moudrými a učenými, zmatu do té míry, že nebudou vědět, kdo jsou a odkud přicházejí. Amen, amen pravím vám, poučím nehodné a ty, které považujete za pošetilé a pohrdáte jimi, pozvednu je a vybavím Svým Věděním, udělám z nich oddané žáky Pravdy, abych zahanbil ty, kdo před nimi skrývali Mé Království. Pravím vám: "Mrtví vstoupí do Mého Království před vámi."1

Můj Duch Milosti přišel až k vašim dveřím, ale vy jste nechtěli věřit v Mé Divy ani v Mé Zázraky, ale ti, kdo jsou v opovržení a odpadem vaší společnosti, uvěřili pokorně, s nadšením a s láskou. Proto přivedu zpět hříšníky a pozvednu mrtvé jako sloupy světla, ale k Mému velkému žalu, i když uvidíte Mé velké zázraky, stále se budete vzpírat lépe o nich smýšlet a věřit v Má současná Božská Díla. Proto vám říkám:

Mé Království bude od vás vzato
a bude dáno chudým lidem,
lidem, kteří nerozeznávali
pravou ruku od levé,
a těmto ubožákům
svěřím Své Nové Jméno.


(Později:)

Vassulo Mého Svatého Srdce,2 nedej si od nikoho vzít Dar, který jsem ti dal.

Pane! Zakaž jim udělat to! Sama nemohu nic dělat, jsem omezená, jak víš!

Neboj se, Vassulo, Má dcero. Přemohu Své nepřátele, kteří jsou i tvými nepřáteli, a Mé Učení obrátí mnohé další, ano? Kolikrát jsem tě zachránil ze lví tlamy a kolikrát jsem tě osvítil, Mé dítě? A kolikrát jsem ti ukázal Cestu? Ach, Moje Sladká žačko!3 Důvěřuj ve Mne, opři se o Mne, pros a bude ti dáno.

Pojď, evangelizuj s láskou pro Lásku. Získávej pro Mne duše. Žádej si Mne, miluj Mě a důvěřuj Mi.

Ekklesia oživne!

19. září 1990

Pane,
vezmi mou duši a mé srdce
a vlož je doprostřed
Svého Svatého Srdce.

Ach, Mé dítě, jak jsem toužil znovu slyšet tato tvá slova! Jak toužím slyšet tato slova z každého srdce!


1 'moudrými'
2 tady mě napadlo, že jsem asi první pravoslavná nazvaná: 'Vassula Svatého Srdce'
3 Ježíš byl tak plný radosti, když hlasitě zvolal tato slova!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message