DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Království bude dáno chudým lidem - Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce
Pane, vezmi mou duši a mé srdce

18. září 1990

Můj Pane,
který mě chráníš od zlého
a obklopuješ mou duši Svou Písní lásky,
kéž se Tvá Svatá Tvář
usměje na všechny, kdo Tě milují.
Uč dnešní mládež následovat Tě
a napodobovat Tě.
Ukaž jim Poklady
Svého Nejsvětějšího Srdce
a uč ty, kdo ještě nechápou
a nerozhodně váhají
před tímto Svatým Jménem,
které sis zvolil:
Nejsvětější Srdce,
aby pochopili, že jsi to Ty, Kriste.
Ať ti, kdo mezi sebou udržují rozdělení
kvůli teologické terminologii,
přestože se nazývají
Tvým Svatým Jménem,
dostanou rozum a uvědomí si,
jak podporují toto rozdělení Křesťanství,
a jak nekonají Tvou vůli,
ale místo toho dávají Satanovi
další velkou příležitost k tomu,
aby nás rozděloval,
a tak oslabují Tvou Církev.
Ty jsi Ježíš Kristus,
Milovaný Syn Boží a Spasitel,
Nejsvětější Srdce, Slovo,
Alfa a Omega,
Světlo, Vykupitel,
Pantokrator:
Ty jsi JEDEN Kristus.
Nejsi rozdělený na kousky!
Proto se modlím k Tobě,
který chceš, abychom se sjednotili,
abys nás znovu sjednotil v lásce, v srdci,
v naší víře a v jejím praktikování.

Tomuto, Mé dítě, je máš učit věřit a přesvědčovat je, aby tak činili. Ale, Mé dítě, budou i takoví, kteří nebudou naslouchat, protože jsou domýšliví. Tito lidé velice tíží Mé Srdce, chybí jim pokora a pravá Moudrost. Jejich poznání je jen spousta navzájem si odporujících domněnek, které vlastně vůbec žádným poznáním není, a tak jen posuzují, odsuzují, hádají se o slova a neustále kladou nějaké otázky, ale vůbec si neuvědomují, že jsou kořistí Pokušitele. Oh, Mé dítě, snášej tyto nesnáze pro Mne, nic není nadarmo. Jednoho dne uvidíš Světlo tváří v tvář... Pojď teď a těš se v Mé Lásce a v Mé Něze, polož hlavu na Mé Srdce a naslouchej voláním Lásky.

Raduj se ve Mně, raduj se v Mé Nádheře a v Mém Bohatství. Uchoval jsem toto Bohatství pro tvou generaci, abych vás k Sobě vedl pouty Lásky, a když se zeptáš: „Jak dlouho to bude trvat, než se stane tento Zázrak?“, odpovím ti, že už se děje. Někteří z vás slyšeli Mé Kroky. Pán, kterého hledáte, k vám náhle přijde. Ten, po němž toužíte, přichází. Proto vám říkám, neodporujte Mému Svatému Duchu, který teď přijde v plné síle odstranit smrtící závoj, který pokrývá vaše národy a brání vám vidět Světlo. Sestoupím s plnou silou se Svým Duchem, strhnu masku zrádcům a vyženu kupce, kteří pronikli do Mé Svatyně. Obrať své oči ke Mně, pokolení, a viz Radost, která se k tobě blíží.

Můj Svatý Duch sestoupí ve Své plnosti nejen proto, aby zachránil ubožáky, ale sestoupím i proto, abych soudil, dal zrak slepým a vzal zrak těm, kdo říkají, že vidí. A ty, kdo sami sebe nazývají moudrými a učenými, zmatu do té míry, že nebudou vědět, kdo jsou a odkud přicházejí. Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám pravím, že poučím nehodné a ty, které považujete za pošetilé a pohrdáte jimi. Pozvednu je a vybavím Svým Věděním, udělám z nich oddané žáky Pravdy, abych zahanbil ty, kdo před nimi skrývali Mé Království. Pravím vám: „Mrtví vstoupí do Mého Království před vámi.“1

Můj Duch Milosti přišel až k vašim dveřím, ale vy jste nechtěli věřit v Mé Divy ani v Mé Zázraky. Ale ti, kterými pohrdáte a kteří jsou odpadlíky vaší společnosti, uvěřili pokorně, s nadšením a s láskou. Proto přivedu zpět hříšníky a pozvednu mrtvé jako sloupy světla, ale k Mému velkému žalu, i když uvidíte tyto velké zázraky, stále se budete bránit tomu, abyste o nich lépe smýšleli a věřili v Má dnešní Božská Díla. Proto vám říkám:

„Mé Království vám bude odňato
a dáno chudým lidem,
lidem, kteří nerozeznávali
pravou ruku od levé,
a budou to tito ubožáci,
kterým svěřím Své Nové Jméno.“

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce,2 nedovol nikomu vzít ti Dar, který jsem ti dal.

Pane! Zakaž jim udělat to! Sama nic nezmůžu, jsem omezená, jak víš.

Neboj se, Vassulo, Má dcero. Přemohu Své nepřátele, kteří jsou i tvými nepřáteli, a Mé Učení obrátí mnohé další. Vidíš? Kolikrát jsem tě zachránil ze lví tlamy a kolikrát jsem tě osvítil, Mé dítě? Kolikrát jsem ti ukázal Cestu? Ach, Moje milá žačko!3 Důvěřuj Mi, spolehni se na Mě, pros a bude ti dáno.

Pojď, evangelizuj s láskou pro Lásku. Získávej pro Mě duše. Žádej si Mě, miluj Mě a důvěřuj Mi.

Ekklesia ožije!

 

19. září 1990

Pane, vezmi mou duši a mé srdce
a vlož je do nitra
Svého Nejsvětějšího Srdce.

Ach, Mé dítě, jak jsem toužil znovu slyšet tato tvá slova! Jak toužím slyšet tato slova od každého srdce!


1 Před „moudrými“.
2 Tady mě napadlo, že jsem asi první pravoslavnou věřící, která byla nazvána: „Vassula Nejsvětějšího Srdce“.
3 Ježíš byl naplněn velikou radostí, když hlasitě zvolal tato slova!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message