DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Řečí Mého Kříže je Láska

10. září 1990

Bože, obnov nás,
rozjasni Svou Tvář
a budeme zachráněni.1

Pokoj s tebou.

Opři se o Mě… Neutvářel jsem tě nadarmo. Nezačal jsem toto Dílo s tebou proto, aby zůstalo nedokončeno. Požehnal jsem Svému Dílu, aby Mě oslavovalo, a tobě, tobě, která jsi nic a nemáš vůbec nic, co bys Mi nabídla, jsem na ramena vložil Své Jho, abych zmátl moudré, rozptýlil je a ukázal jim, že dokud se drží svého postavení, Já, Pán, se jim nedám poznat. A ty, dcero, ano… žasni zmateně nad Mou volbou, protože kdo může říci: „Mé srdce je čisté, jsem očištěn od svých hříchů?“ A přesto tvoji pronásledovatelé, hluší k Mému Učení, doufají, že budou moci proti tobě něco použít. Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou ti pravím, že ty jsi nejubožejší ze všech dětí, které se kdy narodily ze ženy. Kdo zraní tebe, dcero, zraňuje i Mě.

Ano, celá tato generace smilní… Ale chci zachránit tvou generaci, jako jsem zachránil tebe, i kdybych ji měl vyvléci na poušť a jednat s ní, jako jsem jednal s tebou.2 Ukážu jí její nahotu a při prvním projevu lítosti k ní přispěchám, jako jsem přispěchal k tobě. Pak v přítomnosti Svých andělů jí budu zpívat Svou Píseň Lásky. Odvrátím ji z bludné cesty a udělím jí milost Svého Zákona. Pak vložím její ruku do Své Ruky a povedu ji zpět do Svého Domu, kde jí ukážu všechna Bohatství Svého Nejsvětějšího Srdce. Tyto Poklady Mé Srdce uchovalo na konec časů, aby oživily a proměnily tento skomírající plamínek, který již téměř dohasíná, ve Stravující Oheň, a aby se dostalo světla těm, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti.

- Vassulo, Má dcero, tvoji pronásledovatelé se budou snažit z tebe strhnout roucho, které jsem ti dal, a oloupit tě o Mé Klenoty! Ale slibuji ti, že odstraním každou ruku, která se k tobě přiblíží. Udělám konec jejich prostopášnosti a svádění. Mám v úmyslu vyvěsit nápis, který bude platit pevněnavždy: Král králů, Beránek Boží, První a Poslední, Slovo Boha, Vzkříšený, Kristus, Vykupitel, abych skoncoval s jejich spiknutím proti Mé Církvi a s jejich falešným učením Mého Slova a Mého Obrazu. Teď nemluvím v přirovnáních, říkám vám prostě, že Mi udělují titul, který Mi nepatří a který nejsem Já: Falešný Kristus, neživý obraz, falešný bůh, který se lstivě skrývá pod falešným ekumenismem… Ale slibuji ti, Mé dítě, že nakonec zvítězím. Přemohu falešné učitele vaší doby a dám vám skryté poklady Svého Nejsvětějšího Srdce, do vašich úst vložím řeč Svého Kříže, kterou je Láska, se všemi Jejími Tajemstvími, Divy a Zázraky!

Pak připomenu Svým pastýřům slova „vedení a služba“. Nařídím jim, aby nebyli jako mocní, kteří dávají pocítit chudým svou autoritu. Ne, každý, kdo chce být velký mezi chudými, musí být jejich služebníkem, a kdo chce být mezi nimi první, musí být poslední, právě tak, jako Já jsem nepřišel na zemi, aby se Mi sloužilo, ale abych sloužil a dal Svůj Život jako výkupné za mnohé.

- A ty, malé dítě, neboj se Mě.3 Budu v tobě udržovat Své Světlo navěky věků! Modli se za spásu a obrácení své éry.

Žehnám ti. Dobrořeč Mi a miluj Mě.


1 Srov. Ž 80,4.
2 Očišťování jako v očistci, při němž jsem své hříchy viděla Božíma očima.
3 Bála jsem se, že se na mě Ježíš zlobí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message