DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Řečí Kříže je Láska

10. září 1990

Hospodine, Bože, obnov nás, 
ukaž nám Svou jasnou Tvář  a budeme zachráněni.1

Pokoj s tebou.

Opři se o Mne ... neutvářel jsem tě nadarmo, nezačal jsem toto Dílo s tebou proto, aby zůstalo nedokončeno. Požehnal jsem Svému Dílu, aby Mě oslavovalo, a ty, ty, která nejsi nic a nemáš vůbec nic, co bys Mi nabídla, jsi dostala na ramena Mé Jho, abych zmátl moudré a rozptýlil je a ukázal jim, že dokud se drží svého postavení, Já, Pán, se jim nedám poznat. A ty, dcero, ano ... žasni zmateně nad Mou volbou, protože kdo může říci: "Vyčistil jsem své srdce, jsem očištěn od svých hříchů?" A přesto tvoji pronásledovatelé, hluší k Mému Učení, doufají, že budou moci něco proti tobě použít. Amen, amen, pravím ti, ze všech dětí narozených z ženy nikdy nebylo menšího, než jsi ty. Kdo zraní tebe, zraňuje i Mne.

Ano, celá tato generace je samá nevěrnost ... ale chci zachránit tvou generaci, jako jsem zachránil tebe, i kdybych ji měl vyvléci na poušť a jednat s ní, jako jsem jednal s tebou.2 Ukáži jí její nahotu a při prvním projevu lítosti k ní přispěchám, jako jsem přispěchal k tobě. Pak v přítomnosti Svých andělů jí budu zpívat Svou Píseň Lásky. Odvrátím ji z bludné cesty a zaručím jí milost Svého Zákona. Pak vložím její ruku do Své Ruky a povedu ji zpět do Svého Domu, kde jí ukáži všechna Bohatství Svého Svatého Srdce. Tyto Poklady Mé Srdce uchovává pro konec Časů: aby oživilo tento blikající, skomírající plamínek ve Stravující Oheň, aby se dostalo světla těm, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti.

Vassulo, Má dcero, tvoji pronásledovatelé se budou snažit strhnout z tebe roucho, které jsem ti dal, a oloupit tě o Mé Klenoty! Ale slibuji ti, že odstraním každou ruku, která se chce k tobě přiblížit. Udělám konec jejich prostopášnosti a svádění. Vyhlásím zprávu, která bude platit a navždy: Král králů, Beránek Boží, První a Poslední, Slovo Boha, Vzkříšený, Kristus, Vykupitel ... abych zrušil a skoncoval s jejich spiknutím proti Mé Církvi a s jejich falešným předkládáním Mého Slova a Mého Obrazu. Teď nemluvím v přirovnáních, říkám vám prostě, že udělují titul, který nepatří Mně a není Můj. Falešný Kristus, obraz bez života, falešný bůh, důvtipně skrytý pod falešným ekumenismem ... ale slibuji ti, Mé dítě, že nakonec zvítězím. Přemohu falešné učitele vaší doby a dám vám skryté poklady Svého Svatého Srdce, vložím do vašich úst řeč Svého Kříže, a to je Láska, se všemi Svými Tajemstvími, Divy a Zázraky!

Pak připomenu Svým pastýřům slova 'vedení a služba'. Nařídím jim, aby nebyli jako mocní, kteří dávají pocítit chudým svou autoritu. Ne, každý, kdo chce být velký mezi chudými, musí být jejich služebníkem, a kdo chce být mezi nimi první, musí být posledním, právě tak, jako Já jsem přišel na zemi, ne aby se Mi sloužilo, ale abych sloužil a dal Svůj Život jako výkupné za mnohé.

A ty, malé dítě, neboj se Mne,3 budu v tobě věčně udržovat Své Světlo! Modli se o spásu a obrácení své éry.

Žehnám ti. Dobrořeč Mi a miluj Mne.


2 Očištění jako v očistci. Když jsem své hříchy viděla Božíma očima.
3 bála jsem se, že se Ježíš kvůli mně rozčiluje


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message