DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Užívej slova "my" - Vize pekla

7. března 1987

Vassulo, Já, Ježíš, tě miluji. Chceme s láskou pracovat a konat pokání. Pojď, budu tě učit nápravě. Jsem Elixír Života, jsem Vzkříšení.

Ježíši, jak strašně si přeji, aby Tě všechny duše milovaly! To musí být strašné, žádná odpověď na tak Velkou lásku, jako je Tvoje!

Vassulo, Mé přání už zapustilo kořeny v tvé duši. Má dcero, naplň Mě radostí a uč se říkat: "Chceme pracovat, chceme dělat to či ono". Užívej slova my. Jsme provždy zajedno! Dělej Mi radost, když řekneš: "Otče, staň se Tvá vůle." Nic Mi neodpírej.

Má dcero, dnes Mě budeš následovat do temných prostor Mého nepřítele, abys viděla, jak velice trpí duše, které Mě odmítly.

Ježíši, jsou ztraceni navždy?

Ti, kdo jsou v pekle, jsou tam navždy. Ti ostatní v očistci jsou Mnou zachráněni,1 Mými milovanými, kteří usmiřují a činí pokání. Neměj strach, Mé Světlo tě chrání a jsem s tebou.

(Byla jsem pod zemí. Všechno to vypadalo jako nějaká tmavá podzemní jeskyně, ozářená jen ohněm. Půda byla vlhká a lepila se na nohy jako špinavé černé bláto. Viděla jsem víc duší, stály vedle sebe. Byly přivázané a bylo jim vidět jen hlavy, obličeje poznamenané smrtelným zápasem. Byl tam velký hluk,jako u strojů, které jsou v chodu. Mezitím četné kletby, bouchání a srdcervoucí výkřiky. Před těmito hlavami stál někdo s napřaženou rukou, která byla plná lávy a rozstřikoval ji zprava doleva do obličejů, které byly úplně zateklé od spálenin. Pochopila jsem, že to je Satan.

Když zpozoroval naši přítomnost, obrátil se proti mně a vykřikl: "Podívejte se na ni! Teď zde máme dokonce i červy, kteří nám vysávají krev. Kliď se k...." Řekl mi ještě: "Hleď!" Přitom chrstnul lávu na tváře. Slyšela jsem je křičet: "Ó, nech nás zemřít!" A Satan, vypadal jako pominutý, zběsile vybuchoval, křičel: "Pozemští tvorové, poslouchejte. Přijdete ke mně!" Přitom jsem si prostě myslela, že se zbláznil, jestli si namlouvá, že nakonec přece jen vyhraje. Jistě četl mé myšlenky, protože mi řekl pohrdlivě a hrozivě: "Já jsem se nezbláznil!" Pak se obrátil s hnusným úsměškem k duším a řekl jim ironicky: "Slyšeli jste? Označila mě za blázna!" Zlostně pokračoval: "Láska a milované duše, tato slova vám přijdou draho."

Když to říkal, chtěl zase vzít lávu.V zoufalství jsem se obrátila na Ježíše, abych Ho poprosila, ať něco podnikne, aby přestal! Ježíš mi odpověděl:)

Zadržím ho.

(V okamžiku, kdy Satan zvedl ruku, aby hodil lávu do tváří, ho ruka tak zabolela, že mu to zabránilo uskutečnit jeho úmysl. Vykřikl bolestí a proklínal Ježíše. Pak mi řekl: "Čarodějnice! Zmiz! Ano, zmiz, nech nás!" Z posledního očistce, který je blízko brány pekla, jsem slyšela hlasy duší, které volaly: "Zachraňte nás! Zachraňte nás!"2 Pak předstoupil jeden z jeho tovaryšů a Satan se ho ptal: "Jsi u díla? Děláš, čím jsem tě pověřil? Zraňuj ji, nič ji, zastrašuj ji!" Viděla jsem, že tím myslí mně. Chtěl, aby jeho pochop mě odrazoval od setkání s Ježíšem tím, že mi vnukal špatná slova nebo ničil poselství, která přijmu. Řekla jsem Ježíši: "Můžeme teď jít?" Ježíš řekl:)

Pojď, půjdeme, chci, abys to všechno písemně zachytila. Budu ti diktovat. Buď při Mně, milovaná - chci, aby Mé duše pochopily svou existenci a že ďábel je skutečností. Nic z toho, co je psáno v Mých Svatých Písmech, není mýtus. Satan existuje a pokouší se uvrhnout vaše duše do záhuby. Trpím, když vidím, že dřímete a neberete na vědomí jeho existenci. Přicházím vám dát znamení, vyrvat vás. Ale kolik z vás si tato varování přečte tak, jako čteme pohádku?

Milovaní, jsem váš Vykupitel, neodporujte Mému slovu, vraťte se ke Mně a uvědomte si, jakou úzkost Mi působí Má Láska k vám. Proč, proč tak spěcháte vrhnout se Satanovi do chřtánu?

Ó přijďte, vy, kdo ve mne už nevěříte, přijďte všichni, kdo jste Mne opustili! Pojďte a vizte, neboť teď přišla chvíle, abyste Mi naslouchali. Vy všichni, kdo zraňujete Mou Duši, povstaňte, navraťte se k životu a vizte Mé Světlo. Nebojte se Mne. Odpustil jsem vám, vezmu vaše hříchy na Sebe a Má Krev je smyje, omluvím vaše slabosti a odpustím vám. Pojďte a nasajte rosu ctnosti, která obnoví vaše duše, které by jinak šly vstříc zkáze. Přicházím vás hledat. Beru Své ztracené ovečky Domů. Já, váš Dobrý pastýř, mohu vás nechat ztracené a lhostejné?

Vassulo, jsi připravena modlit se za všechny, kdo kráčejí ke zkáze?

Teď, Ježíši?

Ano, teď.

Nevím, co mám říci.

Budu tě učit. Naslouchej Mi a opakuj po Mně:

"Ó nebeský Otče,
pro Tvou Moc a pro Tvou Slitovnost
Tě úpěnlivě prosím: sjednoť všechny Své ovce.
Odpusť jim a dej jim navrátit se
do Tvého Milovaného Domu.
Dívej se na ně jako na Své děti
a žehnej jim. Amen."

Vassulo, pojď do Mého Srdce, neboť tam je hluboký Pokoj.


1 vyzvednuti do Ráje
2 modlitbami můžeme vysvobodit duše z očistce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message