DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Proč Mi odpíráte místo ve svých srdcích?

8. března 1987

Vassulo, milovaná, chci ti to připomenout ještě jednou: nedávám ti větší přednost než Svým ostatním dětem. Tvé zásluhy jsou bezcenné a tvá hodnota je ještě menší v Mých očích, ale i tak tě miluji. Dal jsem ti tuto Milost, neboť je to Má vůle. Buď Mou poselkyní a Já se skrze tebe dám poznat.

Nemysli, že si odporuji. Má láska k tobě je bez hranic a jsi Má milovaná, kterou jsem si zvolil. Nemysli si také ani chvilku, že tě mám méně rád proto, že jsem tě upozornil na tvé slabosti. Jsem tvůj Svatý Otec, který tě zná. Kdybych tě neupozornil na tvé chyby, kdo jiný by to udělal? Jsi Má křehká květina, kterou utvářím tím, že poskytuji Svou Sílu, abys mohla růst, Vassulo.

Chci ti připomenout, že Poselství, která ti dávám, nejsou jen k tvému užitku, ale k užitku všech, kdo bezpodmínečně potřebují Můj Chléb. Přicházím, abych vás živil, vás všechny, kdo hladovíte. Mé Poselství je poselství Pokoje a Lásky, abyste si vzpomněli na svou podstatu a na toho, kdo vás stvořil. 

Přicházím, abych vám řekl: Mé Tělo je Má Církev! Ano, Má Církev, která naplňuje všechno stvoření. Přicházím ukázat světu Své Milosrdenství.

Ty, Vassulo, jsi byla v tomto množství, které zraňuje Mé Srdce, neodpovídá Mé Lásce a naplňuje Mě hořkostí. Co může být hořčejšího než nedostat odpověď na Lásku, která je tak dychtivá a tak velká jako ta Moje?

Snad jsi ve své poušti hledala jen hmotná potěšení. Byla pro tebe jako bohové, které jsi vzývala. Tak jsi se ode Mne vzdalovala stále víc. Napájela jsi Mne hořkostí a zraňovala jsi Mé Srdce, Srdce živého Boha, kterého jsi vůbec nehledala a nemilovala, na kterého jsi úplně zapomněla. Má dcero, což jsem byl tak daleko od tebe?

Pojď, pojď a vnímej Mé Srdce. Mé Srdce vás všechny volá. Moji synové, Mé dcery, pojďte .... pojďte blíž ke Mně, vraťte se ke Mně. Ať vás obejmu. Dovolte, ať vás ponořím do hloubi Svého Srdce. Ať vás přijme a dá vám hluboký Pokoj.

Pojďte, vstupte do Mého duchovního prostoru Pokoje a Lásky.

Přijďte ke Mně a jezte Mé Tělo. Mé Tělo1 po vás tolik volá! Navštivte Mne, prodlévám dnem i nocí ve Svatostánku a čekám na vás, abych byl vaším pokrmem. Neváhejte, nemějte ze Mne strach. Nezapírejte Mne. Proč Mi odpíráte místo ve svých srdcích?

Pojďte a poznejte Mne a budete Mě milovat. Jak byste mohli milovat někoho, koho neznáte, nebo jen málo? Snažte se Mě dobře poznat a budete Mě vroucně milovat.

Vassulo, byla jsi zbloudilá a odloučená ode Mne. Obracela jsi se zády k pravdě, když jsi dobro proměňovala ve zlo a víc tě přitahovalo zlo než dobro.

Pojďte přece, vy všichni, kdo se Mi vyhýbáte, a dejte Mi své hříchy, abych vám je odpustil. Pojďte, živte se Mnou. Vyprázdněte ve Mně svá srdce a nechte Mě naplnit je láskou.

Vím, že jste slabí, ale dovolte Mi, působit ve vás. Dejte k tomu své svolení, milovaní. Ať mohu vyplet vaše špatné skutky, odhodit je daleko od vás a zaset do vás Svá zrnka Pokoje a Lásky. Dejte se ode Mne očistit. Vassulo, přestaň, budu pokračovat později.

Nezapomínej na Mou Přítomnost. Pamatuj si vždycky: my, nás!

Budu na to myslet, zkusím to, Pane!

Půjdeme.

Jdeme.

(Později:)

Pojďte, ať Mě poznáte. Nejsem nedosažitelný, jdeme bok po boku. Žijete ve Mně a Já ve vás. Nikdy nejsme odděleni. Nikdy.

Pojďte, čerpejte z Mé Nekonečné Dobroty, ať se vaše tvrdost rozpustí v Mé Čistotě.

Ó Má dcero, i když je mnoho Mých dětí posvěceno křtem, přesto jen málo jich Mne zná, jaký opravdu jsem. Zapomínají vidět ve Mně milujícího Otce. Mnozí z nich Mě opouštějí, protože si myslí, že jsem pro ně nedosažitelný. Mnozí z nich Mě znají svým způsobem, totiž stále vůči Mně chovají pocity pohrdání. Někteří na Mne myslí se strachem, jiní zas pochybují o Mé Nekonečné Lásce.2

(Tady jsem byla přerušena. Právě došel obraz 'Svatého Plátna', který jsem objednala. Pozorovala jsem ho a pak zase začala psát, obraz stále na očích.)

Vzpomeň si, stále ještě trpím. Vassulo, jak jsem napojen hořkostí! Proč, proč je tolik Mých ovcí rozptýleno?

Živ Mé ovce a nepřestávej psát.

Ne, Pane, nepřestanu.

Propůjčím ti potřebnou Sílu. Pojď, budeme pracovat, budeme pokračovat. Jsem tvůj Učitel. Těš se ze Mne a nezapomínej na Mou Přítomnost.

Vassulo, cítila jsi Mou Přítomnost. Seděl jsem totiž v nohách tvé postele. Dovol Mi napsat, co jsem ti řekl: Já jsem to, Ježíš. Teď sedím, ale za okamžik vstanu, protože i ty budeš vstávat.

(Sotva dodiktoval, někdo velice silně zaklepal na dveře. Vyskočila jsem rychle z postele, úplně zmatena. Za dveřmi byl můj zaměstnanec, aby mi něco sdělil.)

Miluji tě. Nikdy neumdlévej s psaním a nadále zůstávej v Mých službách. To je, co si přeji.

Ježíši, jsi Úžasný!

Buď vždycky radostná, když Já jsem radostný. Následuj Mě.

Zranila bys Mne, kdybys zapomněla na Mou Přítomnost. Nikdy na Mou Přítomnost nezapomínej, nikdy!

Ale, Pane, to je těžké! Často musím jet autem, musím dávat pozor na cestu. Bavím se s přáteli o správných věcech. Pomáhám synovi s úkoly. Jak bych tedy mohla stále myslet na Tvou Přítomnost? To je skoro nemožné!

Vassulo, Má květino, v těchto situacích se musíš jen oddávat ctnostem, tím, že jsi pokorná, ochotná, jemná, laskavá, čestná a přátelská. Ano, být ctnostný znamená vzpomenout si na Mne.

Chtěl bych ti dát na srozuměnou, že se ti přibližuji nadpřirozeným způsobem, když ti předávám Svá Poselství. Nezapomínej, že jsem Bůh Slitování. Přes tvou ubohost a přes lhostejnost, kterou jsi měla vůči Mně, tě miluji. Dal jsem ti toto charisma, aby ses učila přímo ode Mne. Vassulo, cítím se blaze, když Mě necháš spočinout ve svém srdci.

(Později:)

(Opět se mě zmocnila vlna pochybností.)

Pojď, utrpení tě očišťuje. Opři se o Mne. Přijmi utrpení, usmiřuj, usmiřuj, usmiřuj za jiné. Pojď, všechny Mé děti chceme znovu oživit.

(Tu jsem byla zoufalá.)

Ale můj Bože, já k tomu nemám žádný prostředek. Jak bych mohla dělat něco takového?

(Velice něžně mi řekl:)

Což tě kdy opustím? Vezmi Má zrna, která přinášejí plody Pokoje a Lásky, a zasej je na polích. Všichni mají znát Má Slova. Budu vždycky s tebou.

Když se však protiví Tvým Slovům a opomíjejí je, protože o nich pochybují? Řekněme, že je nepovažují za pravdivá. Řekněme, že pochybují, že přicházejí od Tebe!

Naslouchej Mi, Vassulo, proč máš strach? Celé tvorstvo je stvořeno Mou Rukou. Zapomněla jsi, že jsem Všemohoucí? Celé tvorstvo se řídí Mou Vůlí. Dětátko, jsem Svrchovaný. Oslavuj Mě, buď jako květina, která potřebuje Mé Světlo, aby mohla žít.


1 eucharistické
2 toto poselství pokračuje 18. března 1987


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message