DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Satan pokryl celou zemi svým kouřem

16. července 1991

Můj Pane?

Já Jsem.

Maličká, neztrácej odvahu v tomto exilu. Jsem po tvém boku, abych ti pomohl nést toto břemeno. Pojď a odpočiň si v Mém Svatém Srdci. Udělej Je svou Oázou, když překračuješ tuto poušť. Neopustím tě, ani tě nebudu zanedbávat. Jsem tvá Naděje a tvoje dřina nebude marná. Nejdražší duše, nabízím ti Svou Trpělivost. Nasycena Mou Láskou, ach, co bych pro tebe neudělal ...

Na tvé stezce jsem zřídil záhon růží. Nebudu skrývat, jak tě Já, tvůj Spasitel, miluji. Ukazuji dnes celému lidstvu Svou Žárlivou Lásku. Odhaluji vám všem Svou Svatou Tvář, abych vám připomněl, že máte být svatí a žít svatě. Patříte Mně, stvořeni ze Zdroje Mé Vznešené Lásky, abyste měli svůj věčný základ ve Mně a byli obrazem Mé Božské Přirozenosti. Smrt vám nikdy nebyla určena, ale přiklonili jste se k silám podsvětí.

- Dcero, Já, Nejvyšší, jsem předvídal zradu Své Církve a rány, které budou zasazeny Mému Tělu. Dnes už vám slunce nedává denní světlo ani měsíc na vás nesvítí. Satan pokryl celou zemi svým kouřem. Odpadli jste ... z Mé Věčné Oběti jste udělali výsměch, bezcennou náhražku, zlověstnou ohavnost. Zakrýváte Pravdu lží, provinili jste se rouháním ... Má Svatá Přítomnost v Mém Svatostánku vás ruší, proto jste si udělali vlastní zákon, vyháníte Mě z Mého Trůnu.1 Zeptali jste se na Můj souhlas, než jste to udělali? Ale toto jsou znamení Času, vaše velké odpadlictví a duch Vzpoury, který je Antikristem vašich dnů a ohavnou zpustlostí.

Ach, Vassulo, konej všechno, co jsem ti dal, a sdílej Mé utrpení, dítě. Všechno, co chci, je láska, věrnost a soucit.

(Ježíšovy rty se zachvěly, zadržoval Své Slzy.)

Cítím se zrazován, tak jako když Mě zrazoval Jidáš.

Pojď, Pane, a odpočiň si v srdcích, která Tě milují.

Květino, říkám ti: ukazuji tak lidstvu Svého Svatého Ducha, abych vás zachránil a připomněl vám Své Slovo. Svatý Duch Pravdy je Můj Svědek. Svatý Duch nepřináší nic nového, dává vám základní pravdy, které jsem vám dal Já Sám.


1 tady Ježíš mluví o novém systému, kdy je Nejsvětější Svátost na bočním oltáři nebo dokonce ve vedlejším prostoru pod záminkou, že Ježíš je na jistějším a klidnějším místě


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message