DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzbouřenec a velké odpadlictví

27. června 1991

Pojď, budeme pracovat, vlož svou víru do Mne.

- Bylo řečeno, že před Mým Slavným Návratem vám budou dána znamení. Musíte sledovat tato znamení, předcházející Mému Slavnému Dni. Při pozorném čtení Písma lze odhalit všechny tyto pravdy. Jak to, že vaše mysl není otevřená, aby porozuměla Písmu? Teď pojďte a chápejte. Slyš Mě teď, Mé dítě: tvá generace si libuje ve své vzpouře, jak odpadli! Pokud jde o Mne, rozhojnil jsem Svá volání, Svá varování. Kýval jsem na vás každý den, Má Požehnání vzrostla, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Řekl jsem: "Najdu vůbec někoho, když přijdu?" Proč nikdo neodpověděl, když jsem volal? Ale místo odpovědi na Mé prosby jste se ke Mně obrátili zády, "pro koho si myslí, že je Jeho Poselství?", to jediné jsem slyšel. Jak rebelují a jak se rouhají Mému Božství! Ale nikdo nemůže oddálit Stanovený Čas, ani Hodinu.

Dnes, dcero, Antikrist je duch Vzpoury, daný Satanem, jak ho definují Písma: Odpůrce,1 který je pustošící ohavnost, usazený v Mém Chrámu, jak o tom mluvil prorok Daniel - každý z vás je Mým Chrámem ... ten, koho Písmo nazývá Rebelem a je označen za zlověstnou ohavnost, je jedním ze dvou znamení, předcházejících konec Časů. Druhým znamením je vaše velké odpadlictví.

Tvá éra, Mé dítě, se Mi přestala klanět, jak je to vaší povinností, ale i vaším Životem. Satanovým plánem bylo ovládnout tuto éru a přesvědčit vás, že se obejdete beze Mne. Tak duch Vzpoury, což je Antikrist, vstoupil do Mého Příbytku.2 Je to duch Nezákonnosti, ne-li něčeho horšího, a usadil se dnes přímo v srdci Mé Svatyně.3 Tento duch Vzpoury působí, že někteří vykřikují: "Já jsem bůh!"4 Lidé odpadli a jejich odpad otevřel cestu Satanovi, aby do nich vstoupil a všechny je vlekl k násilné smrti.

Tento duch Vzpoury, který pustoší duši, mysl a srdce člověka, to je ten Nepřítel, o kterém mluvil apoštol Pavel. To je ten, který se povýší nade všechno, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta.5 Ten, který říká: "Budu soupeřit s Autoritou."6 Tak se tito lidé posadili na trůn místo Mne7 a vyhlašují svůj vlastní zákon, aby bojovali proti Mému Zákonu a všemu, co přichází od Mého Ducha.

Den za dnem, hodinu za hodinou, Mě zarmucují a urážejí Mého Svatého Ducha. Ó prachu a popeli, vy, kteří jste ze svého středu odstranili Mou Věčnou Oběť, chcete zemřít? Proč se Mnou soupeříte? Proč popíráte Mého Svatého Ducha Milosti? Každý, kdo Mě popírá, je Antikrist, protože popírá Otce, Syna i Svatého Ducha, kteří jsou jeden a týž, protože všichni tři Jsme jedno.8

Dnes mnozí z vás popírají vylití Mého Svatého Ducha. Milosti a dary, které vám Můj Svatý Duch dává z Mé Nekonečné Štědrosti, jsou ignorovány a potlačovány. Tito lidé popírají a odmítají všechny dary Mého Ducha. Mnozí dále zachovávají vnější zdání zbožnosti, ale odmítají vnitřní sílu Mé Církve, a tou vnitřní silou je Můj Svatý Duch.

Říkají: "Zachoval jsem si víru, teď už jen přijde odměna Mé Spravedlnosti." Ptám se vás: udělali jste všechno, co můžete, abyste se mohli postavit přede Mne? Snažil jsem se vás probudit a říci vám, že jste jako vyschlá řeka, a všechno, co říkáte, zní planě. A když je hříšník obrácen Mým Svatým Duchem, dříve než vkročí do Mého Domu, dříve než objeví Poklady Mého Srdce, přichystané pro vás pro všechny, přijdete k němu jako vichřice a tlačíte ho zpět do jeho bezbožnosti. Toho, kdo právě unikl vzpouře, toho pokoušíte, aby dál rebeloval.

V Den Soudu vám řeknu: nevěřili jste Mi, dělali jste ze Mne lháře, protože jste nedůvěřovali odkazu, který jsem vám dal ohledně Přímluvce, Připomínatele Mého Slova, ano, Mého Svatého Ducha Pravdy, kterého jste nikdy nepřestali ignorovat a pronásledovat, nikdy jste Ho nepřestali popírat a potlačovat. Místo abyste se připojili ke svatým, kteří s dobrořečením a výkřiky radosti provolávají slávu a chválu Mému Svatému Duchu, bez přestání je štvete a pronásledujete, lpíte na své iluzi zbožnosti. Provokujete Mě svým neustálým odpíráním ...

Jak mohu nedat kamenům projevit Svůj žal? Bráníte Mým prvním plodům provolávat slávu Mému Svatému Duchu, proto vám říkám: když tito budou mlčet, kameny budou křičet9 Můj žal.10 Co jsem kdysi řekl Jeruzalému, to teď starostlivě říkám vám: "Kdybyste jen byli pochopili Nádheru Mého Poselství Pokoje! Ale běda, je to skryto vašim očím!" Kdybyste jen pochopili Skvělost Mého Svatého Ducha, udělujícího vám všem jedno požehnání za druhým ... ale běda, ani nevidíte, ani neslyšíte Přímluvce, Svatého Ducha, kterého Otec posílá v Mém Jménu, který vás učí a připomíná vám všechny pravdy, které jsem vám dal, protože kníže tohoto světa užívá vaší svobody k vašemu pádu.

Pane, ukaž i těmto Svou Milost,
a jako ses dal slyšet mně,
dej se slyšet i jim.
A jako jsi mi ukázal Svou Krásu,
která mě oslnila,
ukaž i jim Svou Dokonalost.

Oni nenaslouchají, naslouchají jen svému vlastnímu hlasu. I když před nimi tečou Mé Slzy, nemá to odezvu. Chodil jsem všemi směry, abych našel způsob, jak prolomit jejich hluchotu a říci jim, ať přijdou ke Mně a čerpají svou sílu ze Mne, abych je na oplátku vedl ke svatosti a dovolil jim zdědit Mé Světlo.

Jsem Svatý, kterého tak hanebně zrazují, a jsem první, kdo jim odpustí, kdyby měli lítost jen na okamžik ... ale dokud setrvávají ve své soběstačnosti, neuslyší Mě, ani nebudou schopni vidět, jak dnes úplně a jako nikdy předtím odhaluji Svou Svatou Tvář celému světu.11 Já, Pán, budu nadále zářit na tebe, tvorstvo, a rozliji po tváři této země Své Světlo. Slunce, které se zatmělo, a měsíc, který ztratil svůj jas12 ve vaší éře, vás v temnotě vede k odpadnutí. Už brzy bude konec vašemu trápení.

Vaše mokřiny proměním13 v zahradu. Noc v den. Vaše města,14 která jsou teď v rozvalinách, v města Světla. Vaše zbořené oltáře15 budou znovu postaveny.16 Já sám, Svou Vlastní Rukou, položím základy vašich chrámů. Všechno stvořím nové.17 Všechny vás obnovím Svým Svatým Duchem. Pojď, Vassulo, Mé jehňátko, všechno bude napsáno a tak, jak Já chci, aby to bylo napsáno.

Láska je po tvém boku.


2 do našich duší
3 našich srdcí
6 narážka na Iz 14,14 - "s Nejvyšším se budu měřit"
7 narážka na Ez 28,2 - "sedím na Božím trůně"
10 Boží projev na obrazech a sochách Ježíše a Marie, které pláčou
11 narážka na Jóel 3,1
12 narážka na Mt 24,29
13 nás
14 nás
15 my
16 v nás


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message