DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mi kázat ti

1. června 1991

Dcero, dovol Mi kázat ti. Jsem to Já, kdo ti dal Poznání. Modlete se, ať se Mé Království na zemi stane takovým, jako je v Nebi.

2. června 1991

(Tady Ježíš rozšifrovává kapitolu Apokalypsy Zj 21 a část kapitoly Zj 22 a Daniela Dan 11,31-39.)

Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.

Brzy, teď už velice brzy z vás strhnu vaše staré způsoby a vaše staré sebeutváření, abych vás oblékl do Svého Božství1 a připomněl vám Pravé Poznání. Proto naslouchejte, Moji milovaní, Mému Svatému Duchu. Dovolte Mi přichystat vás všechny, abyste byli připraveni přijmout Mé Království. Já, Pán, zvu každého, aby se dělil se Mnou a viděl Mou Slávu.

Mé Srdce stůně láskou k tobě, pokolení ... běda! těm, kdo ještě v sobě budou nosit svou vinu, stočenou do klubíčka až přijde Můj Den!2 Modlete se, ať je každý připraven, až přijde ten den. Trapte se pro své bratry, kteří ještě žijí ve tmě a odvrhli Mou Slávu kvůli bezcenné náhražce, právě té, o které mluví prorok Daniel.3

Budu k vám mluvit otevřeně vzhledem ke stavu vaší duše a vaší Neznalosti. Nepřicházím k vám silou se Svým Svatým Duchem, abych porušil vaši svobodu, ani vás nepřicházím odsoudit. Přicházím k vám ze Soucitu, abych vám svobodně dal nejplnější Poznání Své Vůle. Přicházím, abych Svou Dokonalou Moudrostí ve vás rozhojnil Poznání, které jsem vám sám dal. Nepřicházím přidat něco nového k tomu, co už vám bylo dáno, ale přicházím vložit Své Království do středu vašich srdcí.

Pevnosti!4 Ještě jste nepochopili? Ještě jste nepochopili, že Já, Pán, žiji ve vás? Nepochopili jste, že jste Mými svatyněmi? Když k vám mluvím o Nebeských věcech, jste ochotni je přijmout?

Poslouchejte: Písmo říká: "horlivost pro Tvůj Dům mě stravuje." Skutečně, dnes opět Má horlivost dosáhla vrcholu a shůry sestoupí Oheň a stráví Mé svatyně.5 Proměním vás, Pevnosti,6 ve stav Milosti, v němž se už nebudete obávat toužit po Mé Slávě, ani se bát uznat Mé Božství.7

Pustošitel 8 do vás pronikl jako dým, do vás, kteří jste svatyní Mého Svatého Ducha, svátostnou pevností Mého Božství. Satanův kouř pronikl škvírami ve dveřích, přepadl vás ve spánku, protože jste Mě neuznávali v Mém Božství, ale spíše jste sledovali své vlastní iracionální ideje. Pravím vám toto: naplním vaši temnotu Svým Světlem, protože se chci s tebou spojit, pokolení, Svým Svatým Duchem.9

Bylo řečeno, že násilím vás bude Odpůrce krmit jeden den porcí Racionalismu a druhý den porcí Naturalismu, s úmyslem zničit a zhasit malé světýlko, které ve vás zbylo, ve vás kteří jste Mým chrámem. Nájezdník10 se zmocnil mnoha z Mých Pevností,11 vnutil vám svou úděsnou ohavnost12 a Mou Věčnou Oběť13 chce mezi vámi zrušit,14 a nahradit ji bezcennou imitací,15 obrazem smrtelníka, to je odporné Mé Svatosti.16

Jste Mé Svaté Město17

a vy, kdo jste dovolili Mému Svatému Duchu, aby do vás vtékal jako řeka,18 vy jste Můj Nový Jeruzalém,19 První-Plody,20 ti, kdo měli trpělivost a víru.21 A jako rosa vycházející z Mých Úst, jako kapky deště na trávu, vložíte naději do mnoha vyprahlých srdcí, protože všechna zářivá Sláva Mého Srdce se bude zrcadlit ve vás, učiní vás třpytivými jako vzácný klenot z křišťálově průzračného diamantu.22

Amen, amen pravím vám, mnozí z vás, kdo nejsou zrozeni z Ducha, přijmou shůry, Mou Milost, Ducha Pravdy. Duch Pravdy ve vší Své zářivé Slávě sestoupí z Nebe a udělá si ve vás Svůj Domov. Můj Svatý Duch vás udělá Svou nevěstou,23 okrášlí vás Svou Svatostí a najednou se ve vašich srdcích Nebeské věci stanou viditelnými a Mé Království, dosud neviditelné srdci, se stane viditelným a průzračným jako křišťál v celé své Slávě.

Milovaní, Mé Duše, Pevnosti, blažení jste vy, kdo budete shledáni bez poskvrny.24

25(Toto je Můj způsob, jak vás učit Nebeským věcem. Není to bez práce, ale buď si jistá, všechno, co vám mám říci, bude zapsáno a čteno. Moudrost vás učí, Má Vassulo. Miluji tě a Má Láska k tobě je věčná.)

Všichni budou žasnout nad Mými prvními-plody a kousek po kousku bude starý svět mizet,26 zvetší jako oděv.27 Už jen krátce a všechno, co bylo zahaleno, bude odhaleno, a všechno, co bylo skryto, bude odkryto přímo před vašima očima.

Mé, Nové Jeruzalémy! Vy, kteří jste prvním-ovocem Mé Lásky, vy, které Můj Svatý Duch okouzlil Mou Novou Písní Lásky, vy, s nimiž jsem se oženil, vyjděte k národům a zpívejte jim Mou Novou Píseň Lásky.28 Pracujte pro Pokoj, rozsévejte semena, která jsem vám dal. Buďte jako stromy rostoucí na březích Řeky Života,29 ať je vaše listí léčivým balzámem30 pro ubožáky, ať vaše větve přinášejí ovoce svatosti.

Buďte pro Mě tím, kdo zazdívá trhliny,31 znovu budujte Mé zřícené svatyně. Dávejte těm, kdo padli do Satanových záludných sítí a byli krmeni dávkami Racionalismu a Naturalismu. A Má uzdravující Voda z Mé Hrudi, tento proud, který vytéká z Mé Svatyně, vás naplní a učiní vás prospěšnými. Nikdo nebude moci zajmout tuto říčku. Proud bude neustále vytékat z hlubin Mého Srdce. Poteče všude, rozdělí se na další a další říčky, poteče všemi směry, a kamkoli přijde tato léčivá Voda, KAŽDÝ, nemocný, chromý, slepý bude uzdraven. Dokonce i mrtví znovu povstanou k životu. Nikdo Mi nebude moci zabránit očistit vás.

Ach, Milovaní, z rebelů udělám kněze, z těch, kdo Mě nectili, udělám perly, zářivá města světla, která Mě budou ctít. A budu žít ve vás, protože budete oděni v Mou Svatost. Já, Pán, budu v zemi živých. A těm, kdo dusí Mého Svatého Ducha a všechno prohlašují za nesmysl, vám říkám: mám věci, které přesahují vaše chápání. Ukážu sílu Svého Ducha, otevřu vaše rty a vaše srdce ke Mně zavolá:

Abba!

Láska vás zdokonalí. Moudrost vás naučí uznat Mého Svatého Ducha a připojím vás ke svatým.

Žehnám každému z vás, Svůj Vzdech Lásky zanechávám na vašem čele. Buďte jedno v Mém Svatém Jménu,

a ty, která jsi Mým vyvoleným nástrojem, abys přinesla Lásku mezi pohany a rebely, pokračuj ve své cestě se Mnou. Dovol Mi zavolat tě, kdykoli si přeji.

Já Jsem je s tebou a miluje tě. Pojď.


1 narážka na Nové Nebe a Novou Zemi Zj 21,1
2 narážka na Mat 24,19
3 nevěřící, kteří už nevěří ve Věčnou Oběť, Svaté Přijímání, Zmrtvýchvstání
4 jsme Božím domem, Jeho pevností. Bůh k nám volal a nazýval nás 'Pevnostmi' - Dan 11,31-39
5 nás
6 to znamená nás
7 Bůh tím míní, že neobrácené a nevěřící, kteří odmítají Svatou Eucharistii a popírají skutečnou Kristovu Přítomnost v Ní, změní Svou Milostí
8 Satan
10 Satan
11 nás - narážka na Daniela 11,31-39: "jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost"
12 sekty jako New Age a pod., materialismus a racionalismus, které vedly k ateismu
13 když tito lidé upadnou do sekt nebo do ateismu, přestanou také přijímat Věčnou Obět, kterou je Svatá Eucharistie - Dan 11,31
15 sekty, které pitvoří Boží Slovo
16 Ježíš plakal
17 Ježíš to řekl velice slavnostně - Zj 21,2
24 narážka na Mat 24,19-20
25 teď mluví Ježíš ke mně - text v závorce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message