DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rád bych tě vzal do svatební komnaty Svého Srdce

26. ledna 1997

Pane, miluji Tvé Nejsvětější Srdce,
které mě zaplavuje Svou Láskou.
Ano, Srdce mého Krále
je jako tekoucí řeka.
A nyní mi můj Král říká:

„Proč jsi Mě nechala tak dlouho čekat?
Na zemi již téměř rozkvétají květy.
Dcero tolik vytoužená, pojď ke Mně!
Pojď a zakoušej sladkost Mého Srdce!“

Já jsem tvůj božský Snoubenec, který otevřel tvůj sluch, abys slyšela Můj líbezný rozhovor, který v tobě zapálil touhu jako plamen, který vstoupil do tvého života, aby ti odhalil Svou krásu, aby tvá duše podlehla Mému půvabu; přišel jsem, abych připravil tvé srdce a probudil tvou lásku, abys pila z Pramene Mého Srdce, který je sladší než víno; potom budeš hledat Mou skvělou dokonalost a dobrovolně se Mi odevzdáš; Já pak budu oslavovat Svou Sílu a Svou Slávu, protože jsem tě přemohl;1 

ach, dcero-Krále,2 povolal jsem tě před Svými anděly, abyste ty a tvé pokolení zakoušeli Mou Lásku; a teď ti, nejdražší, která se neustále chvěješ strachy, že jsi klamána, tvůj Pán, Otec a Bůh tvého života říká: neboj se, protože srdce založené na modlitbě, lásce a pokoře v rozhodujícím okamžiku pokušení neustoupí, ale démony zažene;

nevšimla sis, jak jsem na tebe vydechl vůni jako kadidlo, abych si získal tvou pozornost? a nyní, když jsi se Mnou, dovol, abych se tě zeptal: víš, po čem touží Mé Nejsvětější Srdce?3 abys ke Mně přišla jako lilie, a Já se mohl těšit z tvého srdce, když je zcela pojmu do Svého Nejsvětějšího Srdce, láska za Lásku, srdce za Srdce; pojď, právě tak jako oceán pohltí kapku vody, tak chci, aby ses ztratila ve Mně;

miluji tě k zbláznění a rád bych tě vzal do svatební komnaty Svého Srdce, kde bych tě měl jen pro Sebe, jenom Já a ty, abychom měli pro sebe soukromí, nebo bys chtěla na pouť? to4 bys chtěla?5 vydali bychom se do zahrad Mého Srdce a naše přátelství by bylo takové, že dokonce Moji andělé by si přáli být na tvém místě;

ach, kdybys jen věděla, Má milovaná, jak tě miluji… cokoli si vybereš, pouť nebo ztišení v soukromí,6 nebudeš se muset namáhat chůzí, ponesu tě ve Svém náručí a ulevím tvým nohám, které pro Mě stály6 po celé hodiny tvé misie, když jsi Mi sloužila; což rosa nepřináší v horku úlevu? právě tak Já ulevím tvým nohám;

Vassulo, pochopila jsi, proč jsem k tobě přišel jako Nejsvětější Srdce? přišel jsem tak proto, abys z tohoto Srdce7 získala Milosrdenství… ano, nejen ty, ale vy všichni; teď pojď; proč se chvěješ? což jsem si tě nezasnoubil prstenem? nedal jsem ti nahlédnout do slastí Mého Srdce? neukázal jsem ti dobrotivost Svého Srdce? proč tedy to váhání?

Pane, já prostě ani v nejmenším nechápu, co si přeješ, nerozumím tomu, co mi nabízíš, co chceš se mnou podstoupit, tuto pouť nebo ztišení v soukromí.

Moje milovaná, kterou jsem pozvedl a povolal pro Sebe a pro Svou Slávu, pojď nyní a hoduj ve Mně; Já budu tvou radostí i tvým úsměvem; Já budu tvou hostinou, umožním ti mít prospěch z Pokladů Mého Srdce; podívej se na Mě, podívej se na Mé Srdce…

podívej, cožpak jsem ti neotevřel dveře Svého Srdce? bylo ti nabídnuto Mé Královské Srdce; pojď a nalezni ve Mně svou radost;

svět přísahal, že ti bude škodit, ale Já jsem zase přísahal, že tě budu chránit, abys neabsorbovala jejich jed, a že tě předurčím ke Své Oslavě; jestliže svět je zrádný, pak proto, aby ti ukázal, že jedině Já jsem vždy věrný ve Své Lásce a ve Svém přátelství; proto tobě, kterou jsem živil, tobě říkám: neztrácej odvahu kvůli tomu, co se ti stalo; to Já jsem dovolil, aby tě toto břemeno zavalilo k Mé větší slávě;

Má nejdražší lásko, nyní jsem připraven učinit cokoli pro tvůj duchovní růst a posvěcení tvé duše; tvé společenství se Mnou bude dokonalé a bude pro Mě mnohem snazší přenášet tě ve Svém Náručí; bude pro Mě mnohem snazší utéct s tebou pryč a posílit naše spojení;

kdysi jsem ti řekl, že ani tvoji nejbližší přátelé ti nebudou rozumět a způsobí ti citelné rány, a že, až tak budou činit, ty se staneš obětí jejich smýšlení, ale též oni se stanou oběťmi své vlastní viny; i poté je stále mohu odměnit za všechny dobré věci, které vykonali, a nezapomenu na jejich oběti, ale přísně jim vytknu jejich tvrdost vůči Mé vyvolené, jejich nedostatek lásky a jemnosti…

Má holubičko, v tomto světě nikdy nenajdeš dokonalé srdce, ne, takové neexistuje; Já, spolu se Srdcem vaší Matky, jsem jediné Srdce, které je dokonalé a jedinečné v Naší Lásce a Věrnosti;

pojď ke Mně, abych ti dal dar Své Lásky; Moje milovaná, uchovávám pro tebe ještě tolik jiných darů; pojď ke svému Snoubenci a dovol Mi, abych tě začlenil do Svého Těla, v němž můžeš se Mnou vykonat své rekolekce; vezmu tě za ruku a vtáhnu tě do komnaty Svého Srdce, kde se obejmeme v naší lásce; ve Své Lásce obnovím a utěším tvou duši polibky Svých úst;8 obnovím tě tím, že posilním tvou lásku, a ty tou láskou, i když je nedokonalá, potěšíš svého Utěšitele a staneš se balzámem na Mé Rány;

a zatímco Já, tvůj Král, budu spočívat ve tvém náručí a vychutnávat si každou kapku tvé lásky, ukážu ti tu a tam, Má sestro, Své Královské Srdce, to Srdce, které tě vychovalo v Našich9 Nádvořích, to Srdce, které je Vším; toto Srdce, které se v hojnosti dává celému lidstvu; toto Srdce, které složilo melodie a zvučné písně těm, které miluje; ano, Ten, který ti nyní zpívá, je Milovník lidstva, Snoubenec celé země;10

i když někteří z vás na svého Boha vůbec nevzpomenou, Já, do dnešního dne ve Své Věrnosti a v síle Své Lásky přicházím, abych vám nabídl Své Srdce; nikdo není schopen nabídnout více než toto;

kéž vaše oči žasnou nad krásou Mého Srdce; je to Srdce veliké Oběti; je to Srdce Nové Smlouvy; je to Srdce Pravé Vinné révy, Srdce nejbližší Srdci Otcovu; je to Srdce, které svítí v temnotách, a temnota Ho nikdy nepřemohla; je to Srdce Slova, které se stalo Tělem a přebývalo mezi vámi; je to Srdce, které žije ve vašem srdci, abyste se vy všichni stali srdcem Mého Srdce a srdcem Našeho Srdce; je to Srdce mučedníků a proroků, kteří z celého svého srdce konali Vůli Otce a oslavili Ho svou vytrvalostí, učenlivostí a dokonalou poslušností; je to Srdce úplné Jednoty, které mezi vámi nečiní rozdíl, protože všichni patříte tomuto Srdci; je to Srdce, které se modlilo k Otci, abyste všichni byli jedno v Nás…

jaké je Srdce Páně? Srdce Páně je jako nekonečný oceán Lásky a Milosrdenství; je jako nesrovnatelný a nedocenitelný poklad; kdokoli ho získal, nikdy se ho nevzdá, protože ví, že je v něm věčný život;

Mé Srdce je jako planoucí výheň Lásky, připravené strávit ve Své Lásce vaše srdce; mé Srdce je Světlo, které svým jasem převyšuje všechna souhvězdí dohromady; čas plyne mezi úsvitem a soumrakem a všechno rychle pomíjí, ale Moje Láska je stálá a věčná;

pojďte všichni, kteří žízníte, a dokonce to ani nevíte; pojďte a uznejte toto Srdce svého Boha, abyste Mi mohli porozumět a poznat Mě jako třikrát Svatého; pojďte a vlastněte toto Srdce, abyste svá srdce zaměřili na Mé Království a na všechno, co je spravedlivé; pojďte a vložte svá srdce do Mého Srdce, abych vám jednoho dne mohl vpravdě říci:

„pojď, Mé dítě, pojď a měj účast na Mém Trůnu; vždy jsem tě znal, Můj vlastní, Můj zbytku, kosti z Mých Kostí, tělo z Mého Těla, pojď, části Mě; pojď zdědit to, co bylo tvé od založení světa; dechu Mého Dechu, náležíš Tomu, kdo tebou pohybuje v důvěrném spojení s Naší Jednotou;“

ach, plode-Mého-Srdce, právě to bych ti ukazoval, zatímco bych odpočíval ve tvém objetí jako spokojené dítě; slib Mi, Má Vassulo, Má milovaná, že svému Ženichovi dovolíš, aby nerušeně odpočíval ve tvém srdci;11

uč se od svého Milovaného: Já jsem tichý a pokorný Srdcem a ve Mně tvá duše vždy nalezne svůj odpočinek; kéž i Já najdu v tobě totéž, kéž najdu tichost a pokoru;

„Nebuďte, neprobuďte Mou lásku,
dokud si to Sama nebude přát.“12

Uč mě tedy být takovou,
jakou mě chceš mít,
abych se Ti líbila.

Má sladkost, kterou budeš cítit ve svém srdci, bude pro tebe připomínkou Mé Svaté Přítomnosti spočívající ve tvém srdci, ale pamatuj, že ti jen stačí říci: „padám,“ a Má Láska tě ihned zachytí a zaplaví tě tisícerou útěchou, Má milovaná;

žehnám ti a dávám ti Svůj polibek Lásky; Já, Ježíš Kristus, jsem stále s tebou; my, společně? ic


1 Tzn. zlo ve mně.
2 Vassiliki také znamená „dcera krále“.
3 Nedokázala jsem to uhodnout.
4 Tedy pouť.
5 Povzdechla jsem si, neboť jsem nechápala, co můj Pán chce a co má na mysli.
6 Pozn. překl.: v angl. orig. „retreat“.
7 Ježíš vyslovil tato slova s dojetím. Lehce potřásl Svou božskou Hlavou.
8 Ježíš Svým ukazováčkem ukázal na Své Srdce.
10 Nejsvětější Trojice.
11 Srov. Iz 54,5
12 Pochopila jsem, že kdybych postrádala ve svém srdci pokoj, narušovala bych ticho, které by Můj Spasitel rád našel.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message