DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Zastavení křížové cesty
2018-04-02

  Jsem Bůh. Stvoření, sleduj Má Zastavení Křížové cesty. Při každém Zastavení žádej jen Mě. V každém Zastavení jsem přítomen. Budu tam a chci tě tam. Chci abys poklekla. (29. května 1987)
 

 

1. Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
(Mt 27,26; Mk 15,15; Jn 19,16)

Brzy, a to je pro vás brzy, budete pokryti svou vlastní krví, Já jako Soudce vám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohým zabránili přijmout Mé milosti pomocí této Připomínky Mého Slova. Jste jako Římané, denně Mě korunující trním. Chcete říci jako Piláti: "Nejsem vinen touto krví" a umýt si ruce v navoněné vodě? Odmítáte přijmout lék proti smrti, odmítáte uznat Mé Slovo dané Mým Svatým Duchem za vašich dnů ... (19. ledna 1995)

 

2. Ježíš na sebe bere svůj kříž
(Mt 27.31; Mk 15.20; Lk 23.26; Jn 19.17)

Pak spoutali Mé nohy a poručili Mi, abych šel na to místo, kde byl můj Kříž. Dcero, vůbec jsem tam nemohl dojít, protože spoutali mé nohy. Proto mě hodili na zem a za vlasy mě vlekli až k Mému Kříži. Bolest byla nesnesitelná. Odtrhávaly se kousky mého těla, rozbitého bičováním. Uvolnili Mi pouta na rukou a kopali Mne, abych vstal a vzal na rameno své břímě. Nevěděl jsem kde je Kříž, protože trny vražené do hlavy Mi plnily Oči Krví, která Mi stékala po Obličeji. Pak na Mne sami naložili Kříž a postrčili Mě směrem k bráně. Snažil jsem se dívat se na cestu přes krev, která mě pálila v očích. (9. listopadu 1986)

Kříž, který poneseš, je Můj kříž pokoje a lásky. K nesení Mého drahocenného kříže, dcero, je však třeba velkého sebezapření. Buď silná a nes Můj kříž s láskou. Poneseš jej se Mnou a budeš sdílet Má utrpení. (Můj anděl Daniel, 27. ledna 1987)

 

3. Ježíš padá pod tíhou kříže

S námahou jsem se napřímil. Dav byl jako puštěný z řetězu. Neviděl jsem kolem žádného přítele, nebyl tu nikdo, kdo by mě potěšil. Má trýzeň byla stále větší a jsem padl na zem. (9. listopadu 1986).

 

4. Ježíš potkává svou Svatou Matku

Do tohoto Svatého Srdce, které je obrazem a obdobou Mého Nejsvětějšího Srdce, jsem přišel stát se bohočlověkem, chodit v jejích stopách za ní, aby později Ona následovala Mne ke kříži. Řekl jsem již, že Ona a Já jsme se dělili o všechno cestou ke kříži. Naše jednota byla tak hluboká a dokonalá, že jsme nepotřebovali řeč: jediná domluva byla v Našich Srdcích. Nemusel jsem jí za své nepřítomnosti předávat svá slova a myšlenky. V síle Mého Svatého Ducha všechno věděla, v jejím panenském srdci jí bylo všechno známo, neboť měla Boha a Bůh měl Ji. (25. března 1996) 

 

5. Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž
(Mt 27.32; Mk 15.21)

Ze strachu, abych nezemřel před Ukřižováním, poručili vojáci jednomu muži, jmenoval se Šimon, aby nesl můj Kříž. Má dcero, to nebyl projev dobroty nebo soucitu, chtěli mě uchovat naživu, aby mě mohli ukřižovat. (9. listopadu 1986)

Dovol, abych na tebe opět vložil svůj kříž, vezmi tu tíhu ode Mne, nechej Mě odpočinout. Přál bych si, abys ho nesla pro Mne, protože Ti důvěřuji. (...) Tady a teď ti svěřuji svůj kříž. Už brzy poznáš, jak je těžký. Později se vrátím, abych ti ho ulehčil. (29. listopadu 1987)

 

6. Svatá Veronika podává Ježíšovi roušku

Dovolil jsem jim korunovat Mě trním.Dovolil jsem jim aby mě tupili a plivali na Mou Svatou Tvář. (3. března 1989) Pak jsem cítil, jak mi někdo utřel Obličej. (9. listopadu 1986) Vassulo, pohlédni do Mé Svaté Tváře. Podívat se na Mne, už to Mě těší. Řekni jim, že je třeba tak málo, aby Mě potěšili. Pojď, chval Mě tím, že Mě miluješ. (7. června 1987)

Kdybyste jen věděli, jak jsem ochoten odpouštět zločiny vaší doby za pouhý jeden laskavý pohled, okamžik lítosti, nádech zaváhání, trochu opětného zvážení, usmějte se na Mou Svatou Tvář a Já odpustím a zapomenu. Dokonce se ani nebudu dívat na Své Rány. Pustím ze zřetele všechny vaše nepravosti a hříchy pro pouhý okamžik lítosti, a celá Nebesa se budou radovat z vašeho gesta, protože váš úsměv a laskavý pohled bude pro Mne jako vonný dým, a okamžik lítosti bude jako nová píseň pro Mne. (29. srpna 1989)

 

7. Ježíš padá znovu pod tíhou kříže

Miluji všechny, kdo padnou a vrátí se ke Mě a prosí za odpuštění. Miluji je tím víc. Nikdy je nezavrhnu, i když padnou tisíckrát. (...) Nenechám tě padnout, budu u tebe, abych tě podpořil. (30. ledna 1987) Miluji tě a zachytím tě, když budeš padat, nenechám tě zahynout. (15. května 1987)

 

8. Ježíš těší jeruzalémské ženy
(Lk 23.27-32)

Ženy, které měly soucit s mým utrpením, přistoupily a utřely Můj oteklý obličej. Slyšel jsem je plakat a naříkat. Vnímal jsem to a řekl jsem jim: "Buďte požehnány. Má Krev smyje všechny hříchy lidstva. Hleďte mé dcery, nadešla doba vaší spásy". (9. listopadu 1986)

Běda! těm, kdo ještě v sobě budou nosit svou vinu, stočenou do klubíčka jako dítě pod srdcem matky, až přijde Můj Den! (2. června 1991) Pak všichni pozemští vládcové, guvernéři a vojevůdci, bohatí a vlivní lidé, všechno obyvatelstvo, otroci i svobodní, budou utíkat do hor, aby se schovali v jeskyních a mezi skalami. Budou říkat horám a skalám „padněte na nás a ukryjte nás před Tím, kdo sedí na Trůně, a před hněvem Beránkovým! (3.března 1992)

  

9. Ježíš padá potřetí pod tíhou kříže

Mé Srdce je plné soucitu pro tvou bědnost a tvoje pády. (31. května 1987) Dnes se ptám těch, kdo se uzavírají tomuto zjevení, toto: "Je to proti Mému Zákonu, abych dnes, díle Své Prozřetelnosti, zachránil Své tvorstvo před pádem?" (2. ledna 1988)

 

10. Ježíšovi strhávají šaty z těla
(Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.34; Jn 19.23-24)

Když jsme přišli na Kopec, srazili Mě k zemi. Rvali Mi šaty z těla a nechali Mně nahého pro pobavení všech přítomných. Mé rány se znovu otevřely a Krev tekla na zem. Vojáci Mi podali víno smíchané se žlučí. Odmítl jsem to, měl jsem už hluboko v nitru hořkost, kterou Mě napojili Mí nepřátelé...(9. listopadu 1986)

Mé dítě, tvůj oděv bude znečištěn tvou krví, i to bude důkazem, že přicházíš ode Mne. Proto ses narodila a tvůj souhlas je Mou radostí, protože kvůli tvému utrpení mnoho lidí spasím. (25. října 1995)

 

11. Ježíše přibíjejí na kříž
(Mt 27.35+55; Mk 15.24; Lk 23.33+49; Jn 19.18)

Nejdřív Mi rychle probodli Zápěstí a když Mě hřeby přibili na Kříž, rvali Mé zničené Tělo a násilím Mi provrtali Nohy, Má dcero. Ó dcero, jaká to bolest! Jaký smrtelný zápas! Jaká trýzeň pro Mou Duši! Opuštěn svými milovanými, zapřen Petrem, na němž jsem založit Svou Církev, zapřen od dalších přátel, ponechán sám, vydán nepřátelům. Plakal jsem. Má Duše byla plná bolesti... (9. listopadu 1986)

Dovolil jsem jim, aby Mě ukřižovali, to všechno z lásky k vám. Ó, děti Ukřižovaného, jak jste na to všechno mohli zapomenout? Moudrost sestoupila aby se jí podle zákona zmocnilo násilí. Byl jsem opovrhovaný a odmítaný lidmi, abych nesl vaše trápení. Byl jsem přibitý na Kříž, abych vás osvobodil. Dovolil jsem vám probodnout Mne, vy však jste se dostali na svobodu. Přijal jsem nejbolestnější smrt, aby vaše duše žila a byla schopna podílet se na Mém Království. Prolil jsem Svou Krev, abyste mohli dojít věčného života. Kvůli vám jsem na Sebe nechal pohlížet jako na hříšníka. (3. března 1989)

Jak je to možné, že se nemůžete mít navzáhem rádi? Jak Mě můžete ctít, když mnohé vylučujete z lásky a odmítáte je? (Můj anděl Daniel 21. listopadu 1986)

 

12. Ježíš umírá na kříži
(Mt 27.50; Mk 15.37; Lk 23.46+49; Jn 19.30)

Vojáci vztyčili kříž a postavili ho do připravené díry. Pozoroval jsem hemžení před křížem, na němž jsem visel. I když to bylo namáhavé dívat se opuchlýma očima, díval jsem se na lidi. Neviděl jsem žádného přítele mezi těmi, kdo se Mi posmívali. Nebyl tu nikdo, kdo by Mě potěšil. "Můj Bože. Můj Bože! Proč jsi Mě opustil?" Opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali... Můj pohled spočinul na Mé Matce. Pohlédl jsem na Ni a Naše Srdce hovořila: "Daruji ti Své milované děti, aby byli i tvými dětmi. Máš být jejich Matkou." (9. listopadu 1986)

Víte ještě, která slova jsem říkal, když jsem visel na kříži? Řekl jsem, že Ona je vaše Matka. Miluje vás a stará se o vás. Ptec dává tomu, kdo se mu líbí. Přijměte, co vám váš Bůh dává. (Můj anděl Daniel 4. října 1986)

Křičel jsem z Kříže. Byl to Můj poslední velký výkřik, když jsem byl ještě v těle. Výkřik plný bolesti, starosti, hořkosti, který zazněl z hloubi Mé Duše a prorazil výšiny nebes. Otřásl základy země. Rozerval srdce těch, kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v chrámě. Povolal věrné služebníky, aby Mě následovali. Povolal mrtvé z hrobů tím, že převrátil zemi, která je přikrývala, tak jako porazil zlo. Silnější než hrom otřásl dokonce i nebeskými výšinami. Všichni andělé se z chvěním kořili a mlčky Mě vzývali. Má Matka stála docela blízko u Mne. Když slyšela Můj výkřik, padla na kolena a tvář se jí zalila slzami. Nosila v sobě tento poslední výkřik až do dne svého návratu domů. Trpěla... (29. dubna 1987)

Všechno se splnilo, vykoupení bylo blízko. Viděl jsem, jak se otvírají nebesa a všichni andělé stáli, všichni stáli mlčky. "Otče, do Tvých Rukou vkládám Svého Ducha. Jsem teď u Tebe". (9. listopadu 1986)

Jsem naplněn hořkostí, trpím stále všemi nespravedlnostmi světa, zlobou, nezákonností a egoismem. Můj výkřik každým dnem sílí, byl jsem o samotě na kříži, abych na svých ramenou nesl hříchy světa. Sám v utrpení, sám v umírání. Vylil jsem svou krev, aby pokryla celou zemi aby vykoupila vás, Moji milovaní. Týž Výkřik zaznívá dnes na zemi jako ozvěna z minulosti. Cožpak žiji ve stínu minulosti? Byla Má oběť marná? Jak můžete neslyšet Můj výkřik z kříže? Proč si ucpáváte uši a necháváte jej zaniknout? (29. dubna 1987)

 

13. Ježíše snímají z kříže

Nikdy neztrácej odvahu. Jsem s tebou. Vejdi do Ježíšových Ran; vejdi do Mého Trpícího Srdce, pociťuj mé utrpení, můj pláč. Přicházím k tolika dětem. Ukazuji jim Své Srdce; dávám znamení tím, že mé Obrazy prolévají slzy; zjevuji se na různých místech, ale srdce Mých dětí jakoby měla tlustou skořápku - vrstvu nevěry. Vysmívají se těm, kdo věří. Boží Slovo pro ně nic neznamená - ignorují Boží volání; našemu varování sotva věnují pozornost. Nikdo si nepřeje slyšet zjevení, přicházející od Boha a vyslovované Jeho Ústy. Ve vašem století se víra ztratila. Byla odplavena nesnášenlivostí, perverzí, krutostí a výsměchem. Mé Neposkvrněné Srdce je plné trampot a starostí. Má Ruka už nemůže zadržet Boží Rámě, které už na vás skoro dopadá. (6. srpna 1988)

 

14. Ježíš je položen do hrobu
(Mt 27.60; Mk 15.46; Lk 23.53; Jn 19.41-42)

Pozvednu vás z vašich hrobů a povedu vás zase do vašeho domova, Mého Svatého Srdce. (22. dubna 1990)

A ty, Mé dítě, kdo Mne čteš nebo slyšíš, ty, kterého jsem navštívil v hrobě a oživil Svým Dechem, říkám ti: sleduj stopy Mé Krve, které nechávám za sebou jako znamení pro tebe, a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a zeptá se tě, řekni mu, že jsi můj žák, má žačka, a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčit ukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu. A když tě zastaví obchodník, dej pozor na jeho nepoctivost, dbej, aby Kříž, který Já jsem ti dal, nenahradil zkaženou takzvanou moudrostí. Bez řeči, beze slova, obejměte ještě horlivěji břevno na svých ramenou a kráčejte po stopách Mé Krve a dovedou vás ke Mně. A jestliže někdo z nich začne postupovat proti vám, neskrývejte svou tvář před údery, nastavte i záda, aby vás poznali podle vašich ran. Ať, jsou dokonalým napodobením Mých Ran, vždyť, vám je budou zasazovat přesně ti, kdo tloukli Mne, vašeho Mistra, a pak se na nebi objeví Znamení Syna Člověka. Veliké světlo zazáří ve vaší temnotě, protože Já, Svatý, vás chci zachránit pro Své Jméno. (22. října 1990)

Pojď, Mé dítě, ty, kdo Mne slyšíš, nebo čteš, opět jsem tímto svědectvím ukázal Svou Lásku k tobě. Neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protože právě v této chvíli na tobě spočívají Mé Oči se zvláštní něhou a citem, který nikdy plně nepochopíš. Kdybych se měl vrátit kvůli tobě, abych tě vykoupil, bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své Umučení, jen kvůli tobě. Teď Mi věř, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele?

Říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém Svatém Srdci, abys našel Pravý Život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu. Vím, že jsi Mé slabé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou Všemocnost.

Chápeš, co říkám? Říkám pokoj s tebou! Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť Lásky, jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví Lásky jako připomínku Své Lásky. Přijmi Mne a dovol Mi zmocnit se tě. Pociťuj, jak Mé Srdce touží po návratu lásky! Neodporuj Mi... Přijď ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého Srdce, a budeš si přát víc. Oh, tolik z vás se odchýlilo od Pravdy a chodili sem a tam - Pravda je LÁSKA. Já jsem Pravda. Buďte svědky Pravdy, přijměte Svatého Ducha Pravdy, přijměte Svatého Ducha Milosti. Žehnám vám všem, Svůj Vzdech Lásky zanechávám na vašich čelech. Buďte jedno v Mém Svatém Jménu. (22. října 1990)

 

 

 

 

 

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message