DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Stihne tě krveprolití, generace
Povolám v této poslední době učedníky

19. ledna 1995

pokoj s tebou, neboj se, Já Jsem je vedle tebe;

v tomto roce vám bude opět dáváno Slovo Boží; tvá generace podceňuje Mé Slovo;1 někteří z vás Mé Slovo dokonce i zabavují; někteří zase hned zavrhují všechno, co řeknu, a nechápou; protože jsou zvrácení, tak je i jejich způsob uvažování zvrácený, a jsou mistry, když mají ničit;

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám pravím: každému z vás je dnes nabízena Milost, ale stejně jako v Mém podobenství o rozsévači, oni jsou semena, která padnou na okraj cesty; ano, oni slyší Mé Slovo, ale ďábel přichází a odnáší pryč, co slyšeli, aby neuvěřili a neobrátili se; když potom podlehnou pokušení a stanou se Satanovou kořistí, jsou postupně přivedeni na cestu do záhuby;

Má Milost je s tebou, pokolení, ale už ne nadlouho; místo aby rozdmýchávali plameny lásky, kterou vám všem nabízím zdarma skrze tato Poselství, a umožnili Mé lásce, aby se šířila a zapalovala všechna srdce, mnoho Mých kněžských duší dělá pravý opak; Milost je dnes vaší nadějí, ale vy se spokojujete s tím, že plníte svého ducha „poznáním“, které není vůbec žádným poznáním, a odmítáte Milost, kterou vám dnes nabízím;

činím pro vás znamení a divy, mocí Svého Svatého Ducha vám dávám všechny tyto zázraky, pozvedám slabé, aby svědčili o Mé Slávě a připomínali vám, že jsem třikrát Svatý! ale takové věci jako pokoj v srdci nemáte, protože jste odvrhli Mého Svatého Ducha, Nositele Pokoje… co nevidět vás zahalí Tma a vy máte ještě tak daleko k obrácení, generace!

brzy, a to je vaše brzy, budete pokryti svou vlastní krví a Já jako Soudce vám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohým zabránili přijmout Mé milosti skrze tato Poselství, která jsou Připomínkou Mého Slova; jste jako Římané, denně Mě korunujete trním; chcete říci jako Pilát: „nejsem vinen touto krví,“ a umýt si ruce v navoněné vodě? odmítáte přijmout lék proti smrti, odmítáte uznat Mé Slovo dané vám za vašich dnů Mým Svatým Duchem, a místo toho k Mému Slovu přistupujete nezodpovědně;

lidé naprosto bez víry! posloucháte a posloucháte, aniž byste chápali, hledíte a hledíte, ale nejste schopni proniknout Mé Slavné a Nekonečné Milosrdenství, které na vás vylévám! nevděčné pokolení, z Mého Svědectví o Mém Svatém Duchu jste udělali mýtus! z Mých Tajemství jste udělali mýty a z vaší pastýřské hole se stalo žezlo falše, tak ke komu bych vás měl ve vaší naprosté nahotě přirovnat? ke Kainovi, k faraonovi, k farizeům nebo k Jidášovi? jste překvapeni, když vám před očima mávám Svým Mečem,2 nevěrné pokolení? nevěděli jste, že nošení meče má svůj význam? neslyšeli jste, že jsem též válečník Spravedlnosti,3 nejen Pokoje? neslyšeli jste, že jsem Věrný a Pravý, Amen, Spravedlivý Soudce, známý pod Jménem: Slovo Boží?4 ale bylo řečeno, že vaše éra, Episkopát5 Šelmy, pozvedne svůj meč proti Mně a Mým svatým;6

Mé Království na zemi je už přede dveřmi, ale vy je nechcete, tak jako nechcete slyšet Mé Slovo… vaše bezbožná srdce si nevšímají Mých varování, protože jste odvrhli hůl svého pokorného pastýře a dali jste přednost berle lži; když slyšíte Slovo Mých Úst, nevarujete své srdce, ani se nesnažíte varovat druhé; ne, vidíte, jak přichází Meč,7 ale nevěnujete mu žádnou pozornost… vznášíte své námitky a nabádáte k tomu i ostatní; „to všechno je nesmysl, nevšímejte si toho, je to hysterie; nenaslouchejte tomuto šílenému davu, nenaslouchejte ‚Opravdovému Životu v Bohu‘, výmyslu Zlého,“ říkáte, abyste přehlušili Můj Hlas; máte naspěch, abyste to, co je božské a svaté, nazývali: „zlem a lží“;

stihne tě krveprolití, generace; každé údolí, každý kopec, každé moře, každá hora bude sražena Mým Mečem; stihne tě krveprolití, generace, pro tvůj hřích a zemřeš; ale přesto všechno, jestli i dnes uznáš svou vinu, z celého srdce jí budeš litovat a slíbíš život v lásce, jednotě a pokoji, budeš žít a nebudu ti už připomínat tvé viny; vrať se ke Mně, generace, proč jsi tak dychtivá umřít ve svém hříchu? vraťte se ke Mně, zřekněte se hříchu a budete žít!

což jste nečetli:8 „Já jsem Amen: Svědek Věrný a Pravý,9 Základní Zdroj Božího stvoření. Opravdový bojovník Spravedlnosti?“10 jak je možné, že vy, kteří denně kážete Mé Slovo, nedokážete rozpoznat čas ani znamení? vám, kteří vytrvale tvrdíte, že Já nejsem Autorem těchto Poselství, vám říkám: soudíte podle lidských měřítek a chlubíte se svou slávou… mějte se tedy na pozoru a nedovolte svému jazyku soudit; Já jsem jediný Soudce a vy jste skutečně v Mých Rukou… Svým Duchem jsem upevnil to, co bylo křehké, aby skrze ni11 bylo Mé Jméno chváleno a hlásáno v každém národě, aby vratký člověk nalezl oporu;

přikázal jsem ti, abys byla Ozvěnou Mého Slova, svitkem, který má být přečten, a až uslyší a budou jíst,12 aby získali odvahu a s radostí vyznali své hříchy a litovali;

řekl jsem ve Shromáždění Svých svatých:13 „nikomu neodepřu Své Světlo, nikdo by neměl zůstat uvězněn v temnotě; Můj Otec je už teď zdrcený žalem, protože trest, který rezervoval pro toto nevěrné a odpadlické pokolení, je už za dveřmi; do chaosu, v němž žijí, pošlu Nádobu,14 která Mě nosila ve Svém těle, aby dnes znovu přinesla Mé Slovo, abych sestoupil do jejich pouště jako ranní rosa;

pošlu Svou Matku, aby je pomalu učila Mým cestám a napravovala ty, kdo Mě urážejí; i Já Sám sestoupím do této pustiny, abych oživil mrtvé; Poučení a Moudrost jim budou dány zadarmo; přijdeme se Srdcem na Dlani a nabídneme jim je, a jako Dvě Lampy, které stojí vedle sebe, jim budeme svítit;

nebudu váhat v uskutečnění Svého Plánu a všem nabídnu čas Milosti; proto povolám v této poslední době učedníky, aby zbudovali, co leží v troskách; pošlu je svědčit v Mém Jménu; pošlu je tam, kde křoví přináší plody, které nikdy nezrají, a kde je stezka Pravého Poznání zanedbávána;

Moji drahocenní15 budou posláni do útrob této země, kde je hřích svinutý jako had ve svém hnízdě, aby zničili a vykořenili zlo; pošlu je, aby vykořenili velkolepý Plán Šelmy; dám jim sílu pro jejich zvláštní poslání a jejich činnost bude korunována úspěchem; s Mým Svatým Duchem odolají hrůzostrašným démonům; s odvahou a vytrvalostí si nebudou všímat kamenování, kterého se jim dostane; Můj Svatý Duch bude jejich vůdcem a společníkem, povede je moudře ve všem, co podniknou;

bez odkladu splním Svůj slib a pošlu z Nebe Svého Svatého Ducha, aby s nimi pracoval a učil je všemu, co už jsem jim dal; otevřu jim ústa a naplním je Svým Slovem a jejich jazyk bude jako meč; Své drahé budu dobře střežit před Svými nepřáteli,16 budu je v těch dnech chránit před léčkami, které jim budou nastražovány a před těžkými kameny, které na ně budou vrhány; Má všemocná Ruka nebude mít nedostatek prostředků k jejich záchraně; budu s tímto pokolením jednat mírně, i přes jejich zkaženost;“

- toto jsem řekl ve Svém Shromáždění v Nebesích; dnes, přestože mluvím a prorokuji tvými ústy, bohatí v duchu Mě nejen utlačují, ale též se rouhají Dílům Mého Svatého Ducha; pravím vám, přijde Den, kdy i vy budete uznávat pravdu Mého Slova!

dcero, i když mnozí shromažďují armády proti tobě, Já jsem s tebou a tvá Matka také; nepodléhej únavě - zůstaň ve Mně, aby dílo, které jsem ti dal, zářilo na každého z vás a na všechny věci; modli se za jednotu, smíření a oživení Mé Církve; buďte jedno v Mém Jménu;


1 Znělo to jako stížnost, ale zároveň velmi přísně. Jako kdyby Pán říkal: „Co na to můžete říci?“.
2 Tzn. Slovem.
3 Zj 19,11: „Tu jsem viděl otevřené nebe a hle, bílý kůň. Ten, jenž na něm jede, se nazývá Věrný a Pravdivý, soudí a vede válku spravedlivě.“
4 Zj 19,13: „Jeho jméno? Slovo Boží.“
5 Pochopila jsem, že tím je míněna druhá Šelma alias Falešný Prorok.
6 Srov. Zj 19,19.
7 Mečem je též Slovo Boží.
8 Srov. Zj 3,14.
9 Srov. Zj 19,11.
11 Pochopila jsem, že Kristus mluví o mně.
12 Aby jedli Slovo Boží.
13 V Nebi Ježíš shromáždil Své svaté, aby jim oznámil Své rozhodnutí.
14 Naše Přesvatá Matka.
15 Ti, kdo jsou vybráni a posláni svědčit a prorokovat.
16 Odpadlíky, následovníky Šelmy.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message