DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Krveprolití, pokolení, postarám se o tebe
Pozvednu Své učedníky v tomto konci časů

19. ledna 1995

Pokoj s tebou, neboj se, Já Jsem je vedle tebe.

Slovo Boha se vám bude opět dostávat v tomto roce. Tvá generace podceňuje Mé Slovo.1 Někteří z vás dokonce konfiskují Mé Slovo. Druzí jsou až příliž dychtiví odsuzovat všechno, co řeknu a nechápou. Ve své zkaženosti myslí špatně a jsou první na řadě, až přijde zkáza.

Amen, amen, pravím vám: Každému z vás je dnes nabízena Milost, ale stejně jako v Mém podobenství o rozsévači, oni jsou semena, která padnou na okraj cesty. Ano, oni slyší Mé Slovo, ale ďábel přichází a odnáší pryč, co slyšeli, aby neuvěřili a neobrátili se. Pak se stávají kořistí Satana a jeho pokušení, nakonec se dostávají na cestu záhuby.

Má Milost se vznáší nad tebou, pokolení, ale už ne na dlouho. Místo aby rozdmychávali plameny lásky, kterou vám všem nabízím, zdarma, těmito Poselstvími, a dovolovali Mé lásce šířit se a zapálit každé srdce, tak mnohé z Mých kněžských duší dělají pravý opak. Milost je dnes vaší nadějí, ale vy se spokojujete s tím, že plníte svého ducha 'věděním', které není vůbec žádným věděním, a odmítáte Milost, kterou vám dnes nabízím.

Dávám vám znamení a divy, mocí Svého Svatého Ducha vám dávám všechny tyto zázraky. Pozvedám slabé, aby svědčili o Mé Slávě a připomínali vám, že jsem třikrát Svatý! Ale ve vašem srdci není ani špetka pokoje, protože jste odvrhli Mého Svatého Ducha, Nositele Pokoje .... Noc už je skoro tady nad vámi, a vy jste tak daleko od obrácení, generace!

Brzy, a to je pro vás brzy, budete pokryti svou vlastní krví, Já jako Soudce vám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohým zabránili přijmout Mé milosti pomocí této Připomínky Mého Slova. Jste jako Římané, denně Mě korunující trním. Chcete říci jako Piláti: "Nejsem vinen touto krví" a umýt si ruce v navoněné vodě? Odmítáte přijmout lék proti smrti, odmítáte uznat Mé Slovo dané Mým Svatým Duchem za vašich dnů, a místo toho se k Mému Slovu chováte malicherně.

Muži úplně bez víry!! Nasloucháte stále znovu a nerozumíte, hledíte a zase hledíte, ale nemůžete chápat Mou Slavnou a Nekonečnou Milost, kterou na vás vylévám! Nevděčné pokolení, z Mého svědectví v Mém Svatém Duchu jste udělali mýtus! Mé Tajemství jste proměnili v báje a z vaší pastýřské hole se stalo žezlo falše, tak s kým bych vás mohl srovnávat ve vaší absolutní nahotě? S Kainem? S faraonem? S farizeji? Nebo s Jidášem? Jste ohromeni, když mávám Svým Mečem před vašima očima,2 nevěrné pokolení? Nevěděli jste, že nošení meče má svůj význam? Neslyšeli jste, že jsem též válečník Spravedlnosti,3 nejen Pokoje? Neslyšeli jste, že jsem Věrný a Pravý, Amen, Spravedlivý Soudce, známý pod Jménem: Slovo Boží?4 Ale bylo řečeno, že vaše éra, Biskupství Šelmy,5 pozvedne svůj meč proti Mně a Mým svatým.6

Mé Království na zemi je už přede dveřmi, ale vy je nechcete, tak jako nechcete slyšet Mé Slovo ....  vaše bezbožná srdce si nevšímají Mých varování, protože jste odvrhli hůl svého pokorného pastýře a dali jste přednost žezlu falše, a když slyšíte Slovo Mých Úst, nevarujete své srdce, ani se nesnažíte varovat druhé, ne, vidíte, jak přichází Meč,7 ale nevěnujete mu žádnou pozornost .... odporujete a nabádáte k tomu i ostatní: "To všechno je nesmysl, nevšímejte si toho, je to hysterie, nenaslouchejte tomuto šílenému davu, nenaslouchejte 'Opravdovému Životu v Bohu', výmyslu Zlého." Budete to říkat, abyste přehlušili Můj Hlas a máte naspěch, abyste tomu, co je božské a svaté, říkali: "zlo a lež".

Pokolení, krveprolití tě bude pronásledovat. Každé údolí, každý kopec, každé moře, každá hora bude sražena Mým Mečem. Bude tě pronásledovat krveprolévání pro tvůj hřích a zemřeš. Ale přesto všechno, jestli i dnes uznáš svou vinu a z celého srdce jí budeš litovat a slíbíš život v lásce, jednotě a pokoji, budeš žít a nebudu ti už připomínat tvé viny. Vrať se ke Mně, pokolení, proč jsi tak dychtivé umřít ve svém hříchu? Vraťte se ke Mně, zřekněte se hříchu a budete žít!

Což jste nečetli:8 "Já jsem Amen: Svědek Věrný a Pravý,9 Základní Zdroj Božího stvoření. Opravdový bojovník Spravedlnosti?"10 Jak je možné, že vy, kteří denně kážete Mé Slovo, nedokážete rozpoznat čas ani znamení? Vám, kteří neústupně prohlašujete, že Já nejsem Autorem těchto Poselství, vám říkám: vy soudíte podle lidských měřítek a chlubíte se ve své slávě .... střezte se tedy a nedovolte svému jazyku soudit. Já jsem jediný Soudce a vy jste skutečně v Mých Rukou .... Svým Duchem jsem zpevnil to, co bylo křehké, aby skrze ni11 bylo Mé Jméno chváleno a hlásáno v každém národě, aby slabý člověk našel svou sílu.

Přikázal jsem ti, abys byla Ozvěnou Mého Slova, aby jednou slyšeli a jedli,12 s radostí přijmu odvahu vyznat se a litovat.

Řekl jsem ve Shromáždění Svých svatých:13 "Nikomu neodepřu Své Světlo. Nikdo by neměl zůstat uvězněn v temnotě. Můj Otec je už teď zarmoucený, protože trest, který rezervoval pro toto nevěrné a odpadlické pokolení, je už za dveřmi. Do chaosu, v němž žijí, pošlu Nádobu,14 která Mě nosila v těle, aby tentokrát znovu přinesla Mé Slovo, abych k nim přišel jako záblesk svítání v poušti.

Pošlu Svou Matku, aby je pomalu učila Mým cestám a napravovala ty, kteří Mě urážejí. I Já Sám sestoupím do této pustiny, abych oživil mrtvé. Poučení a moudrost jim budou dány zadarmo. Přijdeme se Srdcem na Dlani a nabídneme jim je, a jako Dvě Lampy, které stojí vedle sebe, jim budeme svítit.

Nebudu váhat vykonat Svůj Plán a čas Milosti jim bude poskytnut všem. Proto povolám učedníky v této době poslední, aby zbudovali, co leží v troskách. Pošlu je svědčit v Mém Jménu. Pošlu je tam, kde křoví přináší plody, které nikdy nezrají, a kde stezka Pravdy je zanedbávána.

Moji drahocenní,15 budou posláni do útrob této země, kde hřích je svinutý jako had ve svém hnízdě, aby zničili a vykořenili zlo. Pošlu je, aby vyvrátili velký Plán Šelmy. Dám jim sílu pro jejich zvláštní poslání a jejich činnost bude korunována úspěchem. S Mým Svatým Duchem odolají strašlivým ďáblům. S odvahou a vytrvalostí si nebudou všímat kamenování, kterého se jim dostane. Můj Svatý Duch bude jejich vůdcem a společníkem, povede je moudře ve všem, co podniknou.

Bez odkladů splním Svůj slib a pošlu z Nebe Svého Svatého Ducha, aby s nimi pracoval a učil je všechno, co už jsem jim dal. Otevřu jejich ústa a naplním je Svým Slovem a jejich jazyk bude jako meč. Budu Své drahé dobře střežit před Svými nepřáteli,16 budu je v těch dnech chránit před léčkami, které jim budou nastražovány a před těžkými kameny, namířenými na ně. Má všemocná Ruka nebude mít nedostatek prostředků k jejich záchraně. Budu s tímto pokolením jednat mírně, i při jejich zkaženosti."

- Toto jsem řekl ve Svém Shromáždění v Nebesích. Dnes, přestože mluvím a prorokuji tvými ústy, bohatí v duchu nejenže Mě utlačují, ale rouhají se též Dílu Mého Svatého Ducha. Pravím vám, přijde Den, kdy i vy skončíte tím, že uznáte pravdu Mého Slova!

Dcero, i když mnozí sbírají síly proti tobě, Já jsem s tebou a tvá Matka také. Nepodléhej únavě - zůstaň ve Mně, aby dílo, které jsem ti dal, zářilo na každého z vás a na všechny věci. Modli se za jednotu, smíření a oživení Mé Církve. Buďte jedno v Mém Jménu.


1 Znělo to jako stížnost, ale zároveň i přísně. Jako kdyby Pán říkal: "Co na to můžete říci?"
2 míněno slovem
3 Zj 19,11: A viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.
4 Zj 19,13: Jeho jméno je Slovo Boží.
5 pochopila jsem, že tím byla míněna druhá Šelma alias Falešný Prorok
6 narážka na Zj 19,19
7 mečem je též Slovo Boží
11 pochopila jsem, že Kristus mluví o mně
12 jedli Slovo Boží
13 v nebi Ježíš shromáždil Své svaté, aby jim oznámil Své rozhodnutí
14 naše Blahoslavená Matka
15 ti, kdo jsou vybráni a posláni svědčit a prorokovat
16 odpadlíky, následovníky Šelmy


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message