DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Úvahy o poselstvích » "Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou." »

"Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou"

(Poselství z 30. července 1990, viz. níže)

otec John Abberton

úvaha vydaná 15. března 2006

Co tato slova znamenají? Je potřeba vidět je v kontextu:

"Hleďte na Mé Dlaně, Můj Bok a Mé Nohy, pociťujte Mé Rány. Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou..."

V tomto poselství se hovoří o „volání lásky“ a naší potřebě odpovědět na ně.

Na těchto dvou řádcích citovaných výše nás Ježíš žádá, abychom shlédli na Jeho rány, a pak mluví o tom, že bychom z těchto ran měli pít.

To slovo „pít“ bychom měli chápat nejen v souvislosti s přijímáním eucharistie – pít Jeho svatou krev, ale ve smyslu hltat všechno, co On je, všechno, co učí. Ono „pití“ bychom měli chápat jako být duchovně živeni až do hloubky naší duše. Pokud máme v duchovním smyslu na mysli pít z „pramene“, kterým je Nejsvětější Srdce, pak už to není jen krev Kristova, kterou přijímáme, ale Duch svatý (krev a voda z Jeho boku, jak je uvedeno v evangeliu sv. Jana). V tomto smyslu máme také na mysli pít z „pramene Moudrosti“. Ježíš dále v poselství mluví o této moudrosti. Je to moudrost „ran“. Pán po nás chce, abychom tyto svaté rány kontemplovali. V tomto smyslu můžeme vidět pozvání pít jako pozvání ke kontemplaci. Na mysl nám přichází žalm 41 (42):

Jako laň dychtí po bystré vodě,
tak dychtí duše má po tobě, Bože!

Po Bohu žízním, po živém Bohu.
Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

Obraz laně (nebo jelena) toužící po bystré vodě je tradičním symbolem srdce (duše), které hledá Boha. „Pramen“ o kterém se mluví v Ezechielově proroctví (viz Ezechiel 47), ze kterého se stane bystřina, která se vlévá do moře (často symbol lidstva), a která přináší život, a jak nabývá na síle, tak uzdravuje, to je obrazem pramene, který vytéká z Kristova boku a promlouvá k nám o uzdravující krvi, která vytéká z pěti oslavených ran. V některých anglických překladech je voda, která vytéká „zespodu prahu domu“, popsána jako tekoucí na, nebo vytékající z „pravého“ boku domu. Věříme, že Kristovu tělu byla rána kopím zasazena právě na pravou stranu. Hrot kopí probodl spodní okraj pravé plíce, a pak probodl srdce.

Jakkoli, když rozjímáme o tom, že máme „pít z Kristových ran“, znamená to, že jsme pozváni, abychom otevřeli svá srdce milosti a životu, který na nás Kristus vylévá z kříže. Protože se nyní připravujeme na Velikonoce, mohlo by toto být jedním ze svatých tajemství, která nás vedou blíže k Tomu, který promlouvá v poselstvích. „Moudrost ran“ nás učí, jak žít jako učedníci Pána, který se sám pokořil pro naši spásu.

30. července 1990
Rhodos - klášter sv. Nectaria

Zůstala jsem v tomto klášteře pět dní. Pět dní postu a mlčení. Jen modlitba a rozjímání.

Pane?

Já Jsem. Nikdy nepochybuj, dávám ti Svůj Pokoj. Vstup do Mého Srdce 

Když Pán řekl: "Dávám ti Svůj Pokoj", viděla jsem, jak se otevřelo Nebe, a byla jsem vítána v Jeho Srdci.

Čas naléhá, hodiny plynou. Pojď blíž ke Mně a poslouchej, co chci říci církvi na Rhodosu.

Hleďte na Mé Dlaně, Můj Bok a Mé Nohy, pociťujte Mé Rány. Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou. Jsem vaše Spása, tak proč se tento národ bojí pít Mne a jíst Mne? Křičí o pomoc, ale pak nikdo nepřijde, aby Mne pil a jedl a byl uzdraven. Což jsem neřekl, že Mými Ranami budete uzdraveni? Vykročte tedy z této nekonečné pouště, ať slyším zvuk vašich kroků Pojďte a přijměte Mne;

Tento národ nepoznává volání Mé Lásky. Shlížím s úzkostí z Nebe, abych vás všechny spasil, vylévám na vás Své Srdce. Posílám k vám Moudrost, až k vašim dveřím, aby vás učila, že mým Tématem je LÁSKA, ale má vůbec někdo uši k slyšení? Složil jsem pro vás Novou Píseň Lásky a pro Své Svaté Jméno, maličcí, sestupuji až k vám. Já, váš Kristus, přicházím uchvátit vaše srdce Svou Novou Písní Lásky a potěšit Své Srdce. Neříkejte "hledal jsem Ho, ale nenašel jsem Ho, volal jsem Ho, ale neodpověděl, čekal jsem na Něho, ale nepřišel". Hledejte Mne, milovaní, prostým srdcem a najdete Mne. Volejte Mne z hlubin svého srdce a odpovím vám, otevřete své uši a svá srdce a uslyšíte kroky Mého Návratu.Fíkovník dozrál a brzy budete jíst jeho ovoce;

Pojďte, mnozí sešli z pravé cesty a bojí se Mne přijmout, skrývají své hříchy ve své hrudi. Osvoboďte se jejich vyznáním, opravdově litujte a postěte se, abyste Mě přijali v čistotě a svatosti. Mé dveře jsou stále otevřeny vám všem, milovaní. Je o Mně známo, že nejsem nevšímavý k chudým a k potřebám nuzných, proto nepokoušejte svého Boha a nepochybujte o Mém Nekonečném Milosrdenství;

Ano, nástroje, kterých užívám k přenosu Svých slov k vám, jsou ubohé, nehodné a obyčejné. Ty, které svět pokládá za obyčejné a opovržené, jsem si vyvolil, ty, kteří nejsou vůbec nic, aby odhalili ty, kteří jsou vším, 1 Moudrost je dána prostým dětem, a ne těm, kteří sami sebe nazývají moudrými. Slyšte Mne, Moudrost zůstane záhadou těm, kdo se chlubí a říkají o sobě, že jsou ctnostní a svatí. Vpravdě zničím moudrost moudrých, a tím přísnějšího rozsudku se jim dostane;

Zanechám uprostřed nich pokorný lid, který Mi bude moci říkat "Aleluja, aleluja" dnem nocí, nocí dnem, spolu s hymny Mých andělů "Svatý, Svatý, Svatý je Pán Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který je a který přichází", 2 a nikdo je nebude rušit, protože odklidím všechny pyšné chvástaly. Říkám vám proto, dříve než na vás přijde Má hodina, hledejte pokoru, hledejte chudobu. Vy, kdo jste poslušni Mých Přikázání a učíte druhé, aby je poslouchali, pokořujte se;

nesuďte a nebudete souzeniNeodsuzujte, abych vás ani Já neodsoudil. Litujte a přijmu vaše pokání za léta kdy jste potlačovali Mého Ducha. Chci v těchto posledních dnech vést tuto zkaženou éru s laskavostí, řídit ji opratěmi lásky, sklánět se k vám všem, abych vám dal Svou Potravu. Vždycky budu Útočištěm chudých a nuzných. Pojďte, položte všichni hlavu na Mou Hruď - jako Můj učedník Jan - a naslouchejte Úderům Mého Srdce. Přivedou vás až k Mým Nohám, pod Můj Kříž 

Já, Pán, jsem mezi vámi a vdechuji vám na čelo Znamení Své Lásky. Pamatujte na všechno, co jsem vám dnes dal a ukažte Mi svou lásku tím, že Mě budete následovat. Mé Oči na vás spočívají. Buďte jedno;


1 1 Kor 1,28
2 Zj 4,8

 

 

 

 

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
    "Skutečný křesťan"
    "Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou."
    "Naučíš se kvůli Mně růženec?"
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Odpouštějte
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Své Církvi daruji novou nádheru
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message