DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Úvahy o poselstvích » "Naučíš se kvůli Mně růženec?" »

"Chceš se kvůli mně naučit modlitbu růžence?"

otec John Abberton

vydáno 6. října 2005

Tato Ježíšova prosba se nachází v poselství s názvem „Upřímnost přemůže zlo. Chceš se kvůli mně naučit modlitbu růžence?“ z 28. prosince 1987

28. prosince 1987

Když se zapomenu a odvážím se dělat si o někom úsudek nebo když si myslím, že chápu lépe než ostatní, vždycky mi Bůh hned připomene, kdo jsem a že mám před sebou Jeho, který mi jediný dává Poselství. Prostě a rychle mě hned odkáže do patřičných mezí. Jen tři prostá slova - prach a popel - mi pomohou uvědomit si, že jsem nic a dokonce nejmenší z Jeho tvorů. Vím, bude dost lidí, kteří to nepochopí. Myslí si totiž, že právě já, která smím přijímat Jeho Slovo, bych toho měla být hodna. Ale což nechápete? Tím, že si vybral mne, nejmenší ze všech lidí, chce Bůh přece říci, že nám jde vstříc s nekonečným Odpuštěním. A jestliže toto odpuštění daruje té nejmenší z nás, co teprve dá těm, kdo jsou toho mnohem hodnější a větší ve víře, než já kdy budu? Nevšimli jste si, s jak svrchovanou trpělivostí se mnou jedná? Místo aby mne potrestal, mi dává poznat Svou Lásku. Jak jen mohou Jeho tvorové odmítat Jeho velkou Lásku? Je možno ji odmítnout? Ale o tom bych vlastně neměla mluvit, já, která jsem přece byla zrovna taková jako ostatní. Proto mohu jen říci: Važte si svého Boha, jako si vážíte svého dechu, protože bez dýchání nemůžete žít. Bůh nám daroval život tím, že ho do nás vdechl. Jeho Dech pro nás znamená život. Bůh je náš Dech. Bůh je náš Život."

Ó Vassulo! Tentokrát bude Můj Ábel opět žít; věrnost a upřímnost přemohou zlo.věrnost a upřímnost přemohou zlo.1 Šťastni budou ti, kdo uposlechnou Mých Poselství a budou podle nich žít.

Šťastné Mé ovce, které poznají Můj Hlas. Blahoslavení ti, kdo budou opět živit Mé beránky.

Blahoslavení ti, kdo jsou pokorného srdce. Blahoslavení ti, kdo se budou modlit růženec v den uznání Garabandalu,2 a na kolenou pozdraví Mou Matku! Blahoslavení ti, kdo nesou Můj Kříž Pokoje a Lásky, tím že se sjednocují Blahoslavené Mé ovce, které se navracejí k Petrovi. Blahoslavení ti, kdo se pokořují a následují Mého příkladu. Blahoslavení ti, kdo zachovávají Mé přikázání a milují se navzájem tak, jako Já vás miluji. Blahoslavení, kdo pro Mne vydávají svědectví a nepohoršují se nade Mnou.

Vassulo, milovaná Mé Duše, věř ve Mne, důvěřuj Mi. Jsem tvůj Božský Mistr; nikdy nepochybuj o Mých Slovech. Pojď, jsi slabá - pojď, opři se o Mne, který jsem tvou Silou

Pane, potřebuji Tě. Nemohu být bez Tebe, nikdy!

Miluj Mě, prahni po Mně, buď Mým nebem. Ach, Vassulo, obětuješ se pro Mne, ale brzy tě budu mít u Sebe,

Toužím po tom dni.

Zůstaň se Mnou. Chci se tě na něco zeptat 

Ano, Pane?

Vassulo, chtěla by ses z lásky ke Mně naučit Růženec? Zdrav jím Mou Matku v každé době. Chceš to pro Mne udělat, Vassulo?

Ano, Pane, nikdo mě ho nenaučil.

Myslíš, že to nevím, Vassulo? Proto přicházím, abych tě ho naučil, tebe a všechny, kdo ještě o Růženci neslyšeli 

Ano, Pane, ráda se ho naučím. Pane, pomoz mi při tom.

To je ono, rád bych slyšel od vás všech, kdo ho neznáte, tato slova: "Ano, Pane, rád se chci učit, pomoz mi při tom." Naučím vás ho, vás všechny, kdo se ho chcete naučit,

Pojď, Má dcero, odpočiň si ve Mně. Nikdy tě neopustím 

Ježíš dobře cítil, jak se mi po Něm stýká a jak velice zde trpím. Je to stále táž snaha mého 'toužení po Bohu', být Jeho obětí, úplně odpoutána od světa. Připadám si nerozhodná mezi dvěma tužbami: na jedné straně bych chtěla zůstat tady, kde bych ještě dlouho mohla živit některé z Jeho beránků, kteří neodmítají Jeho Chléb, a tak bych Mu byla prospěšná tím, že bych Mu přivedla některé duše. Na druhé straně bych už s Ním chtěla být spojená. To by bylo pro mne tak úžasné! Co je lepší?


1 'upřímnost porazí zlo´, může být také přeloženo jako: Ábel přemůže Kaina.

2 Bůh předpovídá tuto událost.

Kdybychom hledali poselství s větou „Modli se růženec“, najdeme deset odkazů. Devět z nich jsou prosby nebo pozvání z nebe. Mezinárodní modlitební osnova pro modlitební skupiny TLIG obsahuje jak mariánský růženec, tak pravoslavný. Mnozí lidé nemají s pravoslavnou modlitbou (neboli „Ježíšovou modlitbou“) problém, přesto jsou stále někteří, pro které zůstává růženec s pěti desátky otázkou buď proto, že se jim to zdá těžké, nebo „příliš katolické“ a není to součástí jejich tradice – přesto nás o to Ježíš a Jeho Matka žádají.

Výzkum ukazuje, že „katolický“ růženec znali křesťané na západě již před reformací. Je to tedy před – reformační modlitba. Legenda nám říká, že tato modlitba má své počátky u sv. Dominika (zakladatele řádu kazatelů, neboli dominikánů), ale nemáme pro to důkaz. Růženec tak, jak jej dnes máme, sahá do 17. století, ale je to rozvinutí vita Christi (Kristova života). Meditace sahají aspoň až do12. století a Žaltář naší drahé Panny Marie (jak uvedl jeden dominikán v roce 1483). Stojí za to podívat se blíže na tyto dvě pobožnosti.

Jiný Dominik, cisterciácký mnich, sestavil dohromady meditace z Kristova života s opakováním Ave Maria do podoby 50 modliteb. To bylo mezi roky 1409 a 1415. To je základ růžence, jak jej známe dnes.

Studie jednoho spisu německé pobožnosti ze středověku (od Anny Winston) uvádí, že od 13. století se ´Marien Rosenkrantz´ (věneček růží) skládal z 50 ´Ave´ (ještě ne z celých ´Zdrávas Maria´, jak je máme dnes, i když úmysl té druhé části je doslova stejný). Pro snadné sledování průběhu této modlitby se zrodila šňůrka se zrnky (´Zapel´, neboli chaplet – věnec), který vešel ve známost jako zrnka ´Ave´, nebo ´Otčenáše´, protože se používaly jako označení pro tyto modlitby. V té samé době se začalo praktikovat soukromé předčítání žalmů jako náhrada za tradiční kněžské hodinky. Mariánský žaltář zahrnoval také verše jako úvod ke každému žalmu a interpretoval je ve vztahu ke Kristu, nebo k Jeho svaté Matce. Postupně samotné žalmy zmizely, zůstaly sloky, a pak místo žalmů ´Otčenáše´, nebo ´Zdrávas Maria´.

Další vývoj je spojen s kartuziány v Trèves. Adolf z Essenu a jeho společník, mnich Dominik z Pruska, kombinovali modlitbu ´Zdrávas Maria´ s meditacemi z Kristova života a z života Panny Marie, což obsahovalo i to, co se nazývá ´Ježíšovou větou´. Zdrávas Maria se stalo jistým druhem ´Ježíšovy modlitby´ kvůli těmto přidaným větám. Od té chvíle můžeme s určitostí říci, že mariánský růženec se soustředí na Krista.

V roce 1483 shrnuje dominikánská kniha "Žaltář Panny Marie" těch 50 meditací na 15. Kromě dvou posledních souhlasí s 15 tajemstvími, které známe dnes. Jiný dominikán, Alberto da Castello, napsal "Růženec oslavené Panny Marie" (1521). Byl první, kdo užil pro jednotlivé meditace slova ´tajemství´.

Během 16. století byl přijat růženec s 15 tajemstvími i s Ježíšovou větou.

Jinou zajímavostí je, že první část modlitby Zdrávas Maria se ve východní církvi nachází už od 5. století. Mariánská zbožnost není myšlenka římských katolíků. Pravoslavný svět je bohatý jak krásnými modlitbami, tak nádhernými ikonami, které vyobrazují Matku Boží. Tradice prvních křesťanů nás nenechává na pochybách, že prosit Pannu Marii o modlitbu je běžnou součástí pravoslavného křesťanského života.

Praxe je taková, že většina lidí již v růženci nepoužívá Ježíšovu větu (některé růžencové modlitební knížky stále ano), to ale neznamená, že růženec není soustředěn na Krista. Můžeme se jen obrátit na spisy moderních papežů, jako na Pavla VI a dále na Jana Pavla II., abychom to spatřili. Růženec nás zve k příběhu evangelia ve společnosti Kristovy Matky. Není jistějšího průvodce. Jak víme z poselství ´Opravdový život v Bohu´, náš Pán Ježíš Kristus chce, abychom k Jeho Matce měli velkou úctu a lásku. Ona na oplátku říká: "Udělejte, cokoli vám řekne."

(Podívejte se prosím do knihy "Zrnka a modlitby: Růženec v dějinách a pobožnost" od Johna D. Millera).

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
    "Skutečný křesťan"
    "Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou."
    "Naučíš se kvůli Mně růženec?"
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message