DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Úvahy o poselstvích » "Skutečný křesťan" »

"Skutečný křesťan"

Reflexe P. Johna Abbertona, 20. června 2007

 

Skutečným Křesťanem je ten, kdo je ve svém nitru Křesťanem, a skutečná Jednota je a bude v srdci. Jednotu netvoří litera, ale duch.

Jestli Mě miluješ, Má dcero, jak říkáš, obejmi Kříž, který jsem ti dal, tvé nohy pak nebudou klopýtat. Nic ve světě se Mu nevyrovná. Ať tvůj pohled nikdy neopustí Můj Pohled. Žačko?

Pojď, následuj Mě ... (Poselství z 13. 10. 1991)

Jelikož je stále aktuální debata o tom, kde nalezneme „pravou církev“, mohli bychom se zeptat, kdo je skutečný křesťan? Odpověď nalezneme v poselství citovaném výše. Co však tato odpověď znamená? Zcela jistě to neznamená, že by křesťan neměl být aktivní, a že by svou víru neměl ukazovat dobrými skutky. Ne, to by mohlo protiřečit listu sv. Jakuba. Musíme žít to, co hlásáme. Ale tyto skutky a slova by měly být upřímné, měly by vycházet ze srdce. „Skutečný křesťan nemusí dokonale rozumět tomu, co znamená „církev“ a nemusí ani rozumět tomu, co je pro církev potřebné, aby byla uznána jako „pravá“. „Skutečný křesťan“ nemusí být schopen hezky promluvit o jednotlivých knihách Bible a nemusí ani znát jména největších křesťanských myslitelů a teologů východu a západu. „Skutečný křesťan“ nemusí dokázat debatovat o teologii, nebo citovat kapitoly a verše z Písma svatého. „Skutečný křesťan“ se může cítit naprosto nevybaven pro to, aby vedl semináře, promluvu o víře, nebo napsal strhující duchovní eseje. „Skutečný křesťan“ bude cítit potřebu studovat, ale bude se cítit jako špatný student.

Co tedy znamená „skutečný křesťan“? Když je někdo katolík, pravoslavný, anglikán nebo protestant, nebo kdokoli jiný, činí to z něho „skutečného křesťana“?

Mohli bychom se snažit vidět věci tak, jak je vidí Bůh – ne abychom byli bezbožní, nebo abychom tvrdili něco, co zcela jistě nemůžeme vidět – ale abychom Ho poprosili, aby projasnil naši vizi a učil nás, jak vidět, soudit a jednat. Víme, že Bůh se dívá na srdce (jak řekl proroku Samuelovi, když se díval na Davida). Co vidí Bůh? Co chce vidět? Odpovědi jsou v Písmu svatém a v poselstvích Opravdový život v Bohu. Ti, kteří mají víru, poznají, aniž by museli příliš hledat, co v nás chce Bůh vidět, naše svědomí nám to řekne.

Člověk může být oděn do rudých, zlatých, církevních poct všeho druhu, může být velice známý veliký evangelizační řečník - „spasitel“ duší. Někdo může být náramný zpěvák duchovních písní, nebo být stavitelem kostelů. Jiný zase třeba zná Bibli zepředu dozadu a zpět a je schopný citovat téměř cokoli, řekne vám přesně kapitolu a verš. Kdo je „skutečný křesťan“? Jaké srdce Bůh hledá? Odpověď známe:

Bůh je veden k „pokornému a kajícímu srdci“. Bůh požaduje velkorysé srdce; uzdravuje zlomená srdce. Je jisté, že „skutečný křesťan“ našich dní je ten, kdo má zlomené srdce – zlomené, protože je otevřeno ostatním, je probodeno, jako bylo probodeno Kristovo srdce, hříchy a utrpením lidstva – je zlomeno kvůli nejednotě křesťanů a křičí potřebou po tom, aby duše slyšely Slova evangelia. Dnes má „skutečný křesťan“ srdce jako je srdce Kristovo – je zapáleno ohněm lásky k Bohu a k duším, obklopené trny odmítnutí, nepochopení a slitování, ale srdce, které tepe a žije v radosti uprostřed trápení, nadějí uprostřed utrpení, žije ve víře v temnotě a lásce ve světě, který se stal pouští. Znáte někoho takového? Jste vy takoví?

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
    "Skutečný křesťan"
    "Ti, kdo nebudou pít z Mých Ran, uvadnou a uschnou."
    "Naučíš se kvůli Mně růženec?"
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Dopadne na ně Můj Meč
Předejte Mé varování

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message