DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Свети Дух, Свети мой Другарю и Приятелю

Иисус, Светлина моя,
Иисус, Водач мой,
обичам Те, защото ми показа Пътя.
Свети Дух, Свети мой Другарю
и Приятелю мой,
Ти, който шепнеш в ухото ми
съвет, мъдрост и утеха,
обичам Те, защото позволи на очите ми да Те видят
и на ушите ми да Те чуят.
Боготворя Те, защото ме възкреси и стана,
о, Сладка Мана от Небето,
насъщния ми Хляб,
Ти утеши
отчаяната ми и жалка душа,
грижиш се за мен в тази пустиня
и бдиш за моите нужди,
pазпалваш в буен пламък
Даровете Си за цялото човечество,
за Славата
на Пресвятата Троица,
дай нa всички наc благодатта
да бъдем предани,
да се покорим на Твоите повели и Законът Ти
да стане наша радост. Амин.

18 май 1993

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Когато Ме обичаш, тогава се молиш непрестанно
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Детето Ми На Светлината
Ще Дойда При Вас Като Крадец

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message