DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Бъди благословен,
Господи Всемилостиви,
на Теб принадлежи всякакво величие,
всякакво могъщие и всякакъв блясък,
на Tеб принадлежи господството
и Ти си Господарят на всичко и над всичко,
и от Теб и посредством Теб
Единството ще слезне
като светкавица,
за да почете и да Прослави
Тялото Ти.
Aмин.

17 януари 1990

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Да Те Оставя На Земята, За Да Изпълниш Мисията Си
Светият Ми Дух Е Крайъгълният Камък На Църквата Ми

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message