DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Милостта е свята, тя е символ на Моя Образ

1 март 2010

Господи!

Аз Съм! Присъствието Ми е с теб; ще излекувам раните ти; Васула Моя, избрах теб от цялото човечество да разкриеш Словото Ми на това поколение; не трябва да бъдеш отчаяна; ще ти дойда на помощ;

изпитват Ме! насърчи се, дете Мое... казвам това на Църквите:

да отхвърляте във вашата епоха и времена същите дарове на Светия Дух, както в миналото, които са в полза и напредъка на Църквата, вашето отхвърляне е мерзост в Очите Ми; една духовна смърт, която се е промъкнала във вас! отстъпници, които предизвикват Духа Ми! те са, които изпаднаха в духовна леност и ерес; виждаш ли? как може Духът Ми да обитава в тях, когато са завладени от леност и други пороци? как биха могли въобще да видят Светлината на Светия Ми Дух, когато таят враждебност в сърцата си и са прегърнали също така толкова много пороци?

казвам ти, единствено с благодатта на Светия Ми Дух Истината може да им бъде разкрита; тъжно Ми е, когато толкова много Мои свещеници не Ме търсят; и още по-зле, когато виждат една душа пламнала от божествена Обич към Мен, която намира удоволствие в Мен, а не в света, предпочитайки Мен пред всички светски страсти и да е влюбена в Моето Присъствие – тяхното негодувание нараства още повече; надарените души, които избирам да облагодетелствам, биват стъпквани от тях било от духовна завист или от рационалистически дух; те не приемат езика Ми, с който те уча, след като плътта им го възприема с плът; докато Аз преподавам духовните теми духовно; те са, както Писанията казват за тях, "недуховно лице е това, което не приема нищо от Духа на Бога; гледа на всичко като на безмислие и е вън от неговото възприятие, защото то може да бъде разбрано единствено чрез Духа..."1 духовната слепота няма никога да остави тяхното аз да умре, за да проумеят, че най-висшата добродетел е обичта; обичта, която е най-голямата добродетел и с мярката на тази добродетел ще бъдете съдени всички накрая;

правилно е да казваш, когато свидетелстваш в Моето Име, Васула, че всичката вяра и надежда са основани да тази добродетел и като вършат доброто, бивайки благосърдечни, любящи, милостиви и с меко сърце, ще видят Бога и ще наследят Царството Ми; чистите в сърцето...2 да! Словото на Бога е изкупление, спасителна помощ; то е знанието за Бога познаваемо само за тези, които Ни притежават3; това е самото Слово на Бога, което е Обич; и поради Обичта охотно станах човек, охотно носих Кръста Си; очите на мнозина се замъглиха, когато Ме видяха Възкресен;

- милостта е свята, тя е символ на Моя Образ и всичко, каквото представлявам; 
- милостта е повече от богатство; да! 
- милостта е по-блестяща от слънцето, защото засенчва всички други добродетели, сравнена със светлината,
- милостта е неизчерпаемо съкровище за човечеството, защото се радва повече да дава, отколкото да получава; 
- милостта няма себелюбие, а себеотдайност към цялото човечество;

всеки, който има тази добродетел управлява с Мен; божествената власт е дар, който ви се дава от Мен и може да ви бъде даден според мярката на обичта, която имате; размислете какво е правилно и какво е погрешно и разсъдете; разсъдете и се стремете да умрете в себе си, за да придобиете обичта и след като веднъж я спечелите и бъдете увенчани с нея, тя ще ви отведе в непобедимата святост завинаги, където тя възтържествува за цялата вечност!

така че не съблазнявайте умовете си с корупция и злонамереност, нито с обаянието да вършите зло; казвам ви, водете неопетнен живот, така че да прикрепя душата ви за Светия Си Дух, Този, когото наричате Невидим; никога няма да можете да поставите здрави основи нито дълбоки корени в Мен, освен ако имате обич;

- обичта е като кормило на лодка, което ви направлява към вашето предназначение; без него ще бъдете движени от всяко течение и ще се загубите;
- обичта ще ви води в истинското предназначение и това съм Аз; тя ще ви даде също така възможността да Ме разпознаете във вашия ближен и да го обикнете; каква ще е ползата от нея, ако не изпитвате обич към ближния и усърдие за Църквата Ми? затова елате и дишайте в Мен и придобийте Моите дарове и тези добродетели;

нуждая се, поколение, от пълното ви откъсване и от ден на ден ще се увеличавам във вас, докато вие ще намалявате себе си и волята си; така ще ви пропъдя от този корумпиран свят, за да влезнете в Сърцето Ми; бъдете благословени всички вие, които охотно се покорявате на повелите Ми;  ic


3 Святата Троица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message