DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Очаровай душата ми

Господи, Боже мой,
издигни душата ми от този мрак
в Светлината Си,
обгърни душата ми
в Свещеното Си Сърце,
нахрани душата ми със Словото Си,
миропомажи душата ми
със Святото Си Име,
приготви душата ми
да чуе речта Ти,
духни сладкото Си благоухание
върху душата ми, възобновявайки я,
очаровай душата ми
за наслада на Душата Ти.
Отче, разхубави ме, Твоето дете,
вкапвайки чистото Си миро
върху мен.
Взе ме в Небесния Си Двор,
където седят всичките Избрани,
показа ме наоколо
на Своите ангели,
ах, какво повече
би могла да желае душата ми?
Духът Ти ми даде живот
и Ти, който си Живият Хляб,
възстанови живота ми,
даде ми да пия Кръвта Ти,
за да мога да поделя
заедно с Теб,
Царството Ти за вечността
и вечно да живея.
Слава на Всевишния!
Слава на Светия на Светите!
Хвала на нашия Господ,
Благословен да е нашият Господ,
тъй като Милосърдието Му и Обичта Му
се разпростират от епоха в епоха
завинаги и винаги.
Aмин.

29 януари 1990

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Кирие Елеисон
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message