DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст »

Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст

Аз твой отец, Аз твой жених, Аз твой дом,
Аз твоя дойка, Аз твой корен, Аз твоя основа.
Всичко, каквото желаеш, ще бъда.
Няма нищо да ти липсва, Аз ще работя за теб.
Дойдох, за да служа, а не да Ми се служи.
Ще бъда твой приятел и твой гост,
твоя глава и твой брат, твоя сестра и твоя майка. Ще бъда всичко.
Бъди само задушевен с Мен!
Ще бъда бедняк за теб, скитник за теб,
на Кръста за теб, в Гроба за теб.
Умолявам Отеца горе за теб,
на земята застъпник пред Отеца съм за теб.
Ти си всичко за Мен,
брат, сънаследник, приятел и член.
Какво повече искаш?

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бог-Е-С-Теб
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Майката На Цялото Човечество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message