DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Святата Розария »

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

Радостните Тайни на Розарията

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

1. 1. Благовестието (Лк. 1:26-38)

“Всеблагодатна Мария, Ние сме с Теб; няма да скрием от Теб нито една тайна, Диханието Ни ще бъде Твое дихание, чисто излияние на Славата Ни; Мария, Наш образ на Добротата Ни, даваме на сърцето Ти Своя Мир; в това съвършено сърце Аз, Синът, ще възтържествувам; Сърцето Ни ще бъде Твое Сърце, разпалена пещ от божествена обич; Душата Ни ще бъде Твоя Душа;(...) Духът Ни ще бъде Твой Дух; да, защото, който се съединява с Нас, е един дух с Нас; (...) Това е Тази, която толкова облагодетелствахме;” (20.3.96)

1 Душата трябва да се разбира като живот, както при Лк. 9:24.

2. Посещението (Лк. 1:39-55)

"тогава, цялото ти съществувание ще се издигне и сърцето ти ще заликува от радост и ще се очарова, когато очите ти, непокрити, видят Благословеното Сърце на благословените сърца, най-Cвятото от светите, Несравнимото Сърце, да гори с безмерна обич, с жив и сияен пламък; тогава, приятелю Мой, ще проумееш какво е Добродетел и как в това Добродетелно Девствено Сърце, Аз, Богът, станах Богочовек; ще видиш Майката на своя Спасител, Майката на пророците;" (20.3.96)

3. Рождеството (Mт. 2:1-12; Лк. 2:1-20)

"в това Сърце, в тази Бездна на благодат упражних властта Си; Творецът на небето и земята, Творецът на благодатта, намери Своето небе в небето, Своята благодат в благодатта, за да приеме образа на роб; дойдох в Чудното Смирение,1 за да служа, а не да Ми се служи. Аз, Изкупителят на цялото човечество, обещаният Месия, дойдох в съвършения образ на Свещеното Ми Сърце, за да поделя скърбите, радостите, страданията, мъчението, чудотворенията, предателствата, агониите, бичуването, пронизването и разпятието; Сърцата Ни заедно изкупиха;” (20.3.96)

1 Благословената ни Майка.

4. Посрещането (Лк. 2:22-38)

днес, поглеждам надолу от небето, за да преброя чистите сърца; какво бих могъл да кажа? напразна ли беше Жертвата Ми? Духът Ми е разбит… пожертвах се за вас, за да ви избавя от всякакво зло и да пречистя един народ, така че да може да е само Мой и да няма друга амбиция освен да върши добро; направих всичко възможно, за да можете да бъдете оправдани по благодат и да станете наследници на Царството Ми; учих ви усилено и с голямо съчувствие на Моя Закон, обновявайки ви със Светия Дух на Благодат в степен неименно да се повтарям; сега ви уча, давайки ви указания по начина на Святата Мъдрост; това не е ново учение, а едното и също учение на Невестата,1 на което можете да се оповавате; вие всички принадлежите на Дома Ми; след като изкупих Дома Си със Своята Собствена Кръв и излях всяка капка от Кръвта Си за всеки един от вас… вие сте Моят Дом2... ” (20.1.01)

1 Църквата.
2 Евр. 3:6

5. Иисус дванадесетгодишен в Xрама (Лк. 2:40-51)

"ела, ти, който все още блуждаеш в този пустош, казвайки: “търсих своя Изкупител, но не Го намерих;” намери Ме, любими Мой, с чистота в сърцето, обичайки Ме безкористно; намери Ме в святост, предавайки се, както го желая от теб; намери Ме, спазвайки Заповедите Ми; намери Ме, замествайки злото с обич, намери Ме с простота в сърцето; не прегрешавай повече; престани да вършиш зло; научи се да вършиш добро; търси справедливостта; помогни на угнетения; нека този пустош и безводие да заликуват от радост; нека хладината ти да се разгори в буен пламък; отречи се от апатията си и я замести с пламенност; направи всичко това, за да можеш да кажеш: “търсих своя Изкупител и Го намерих; беше до мен през цялото време, но в своя мрак не успявах да Го видя; о, слава на Бога! благословен да е нашият Господ; как можех да съм толкова сляп?” тогава ще ти припомня да спазваш и да почиташ Повелите Ми, за да можеш да живееш; ” (8.7.89)

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

 

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Да Те Оставя На Земята, За Да Изпълниш Мисията Си
Светият Ми Дух Е Крайъгълният Камък На Църквата Ми

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message