DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

О, ела да ме спасиш

Отецо Всемилостиви,
вдигни ме в Гръдта Си,
позволи ми да пия
от Бликащите Струи на Вечния Живот
и така ще узная,
че се радвам на благоволението Ти,
о, ела да ме спасиш,
преди да дойде Часът върху мен.
Излекувай ме,
тъй като прегреших спрямо Теб.
Отецо,
Устните Ти са навлажнени с Благодат,
Сърцето Ти е гореща Пещ на Обич,
Очите Ти са Два Пламъка на поглъщащ Огън.
О, Отецо,
Красотата Ти е самото Съвършенство,
Величието и Блясъкът Ти
заслепяват и най-светлите ангели.
Богат на Добродетел и Благодат,
не крий от мен Святото Си Лице,
когато Часът дойде.
Ела и ме помажи с елея на обичта.
Боже, чуй молитвата ми,
чуй умоляващия ми глас!
Трябва да изпълня клетвите, които Ти дадох.
Вечни Отецо,
въпреки че течението е срещу мен,
имам доверие,
зная,
вярвам,
че Ръката Ти ще бъде там,
за да ме изтегли и да ме извади от това течение.
О, как желая да съзерцая
Светилището Ти и да видя Славата Ти
в Ковчега на Завета!
О, как копнее душата ми да съзерцае
Конника на Небесата носещ Името:
Верен и Истинен,
Този, който ще помете
нечестивостта на света,
Този, който е Справедлив.
О, ела
и ме покрий с Наметалото Си,
тъй като Обичта Ти е позната за своето великодушие.
О, Отецо! Не ме отблъсквай,
както го заслужавам, поради греховете ми,
а ми помогни, снабди ме
с Насъщния ми Хляб и ме oпази,
далеч от устата на Усойницата.
Направи ме наследник на Дома Си,
направи от мен
Свое дете на Светлината,
направи от мен съвършено копие
на Върховния Мъченик,
за да Те прославям винаги и завинаги. Амин.

19 септември 1991

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Този, който ти пее химни е самият Този, който създаде всички неща
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Кирие Елеисон
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message