DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Свети Дух, Животворецо

Свети Дух, Животворецо,
Свети Дух, Трисвети,
дай ми сила, за да може и моята обич
да се увеличи и да опозная Бога
и да спечеля Царството Му.
Дай ми Дух на Благочестие,
така че духът ми да се увеличава
в повелите на Светиите
и мислите ми
да станат Твои Мисли,
деянията ми Твои Деяния,
винаги чисти и божествени.

Свети Дух на Благочестие,
Приятелю на Бога,
научи ме да достигна съвършенството
и да владея всяка своя част,
която е зла,
така че да спечеля Вечния Живот.

Дух на Благочестие,
така величествено облечен,
ела при мен и облечи с чистота
духа ми, така че и аз да мога
да бъда приятна в Божиите Очи.

Облечи душата ми в жив Дух,
за да служи на Светата Троица
с почит и благодат.

Направи да се отрека от принципите си,
направи да се отрека от меродавността си,
хладината си, летаргията си
и амбициите си.

Ела да ме съживиш в Своята Чистота.

Ти, който раздаваш плодове
от Дървото на Живота, Bечна Радост,
дай ми и Духа Си,
за да се сродя със Святата Троица
и да стана наследник на Царството Ти.

Нека езикът ми вкуси,
каквото по-чисто съществува
в Светлината на Бога Трисвят
и да се нахрани с Този, който каза:
“Аз съм Хлябът на Живота”.
Свети Дух на Живота, Трисвети,
Трисвети
дай на духа ми да достигне
съвършенство в Знанието
на Духа на Благочестие.

За да се научи как да спазва със страх това,
което е истинска Плът и истинска Храна,
това, което е истинска Кръв и истинско Питие,
така че да мога да живея в Отеца,
в Сина и в Светия Дух,
Троичен, но Един
в единството на същността.

Направи душата ми да работи
за Твоите намерения,
които са свети и спасителни
и са приятни във висша степен в Очите Ти. Влизайки в душата ми,
Духът Ти на Благочестие
ще ме превърне във верен
и предан служител.

Звездна Светлина на душата ми,
дай ми благочестието на Своите Светии,
за да спазвам свято Законите Ти,
и се покажи милостив
към окаяната ми душа,
за да ми припомниш, че неподкупността
ще ме отведе при Троичния Бог,
Всемогъщ и Пресвят
и че от този миг
Mнищо нечисто
няма да се промъкне
в мен.
Амин. IC

19 юни 1995

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Съзерцание
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Човекът, който Ме намира, намира Живота
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message