DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Kога ще се появиш върху Своя кон като Воин на Справедливостта?

Господи мой,
нека словата от устата ми
да бъдат приети с благоволение и да утешат Свещеното Ти Сърце.

Освободителю на света,
защо продължават и настояват
да кроят планове срещу Теб?

Утешителю на Своя род,
защо продължават да трупат върху Теб
мъки и скърби?

Приятелю на човечеството,
защо Твоите отричат раненото Ти Сърце
и издигат смутни флагове,
прегрешавайки за цял живот?

Небесата открито провъзгласяват
Славата Ти и Гласът Ти отеква
по всички краища на света, зовейки:

“Завърнете се при Мен и ще ви дам
нов живот за душата ви.”

Но единственото, което получаваш
е ненавист, Освободителю мой,
и ах, мнозина осмиват Призива Ти,
Утешителю мой!

Приятелю на човечеството,
Съвършена Красота, Трисвята Светлина,,
Обичта Ти отново бива предавана,
отричана и поставена на изпитание.
Враговете Ти се умножават
и насилието им се засилва.

Жертвен Агнец,
обвинен от обвинителите Си,
непрекъснато нападан от нападателите Си,
кога ще се появиш върху Своя кон
като Воин на Справедливостта?

1 май 1995

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Кажи Ми, Че Надеждата Ти е в Мен
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Кажи им, че са Радостта на Сърцето Ми
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message