DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties » Jezus sterft aan het Kruis  »

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

12. Jezus sterft aan het Kruis 
(Mt 27, 46-50; Mc 15, 33-37; Lc 23,46-49; Joh 19,30)

"de soldaten richtten Mijn Kruis op en plaatsten het in de groeve; van het kruis, waaraan Ik hing, keek Ik neer op de menigte, maar Ik zag nauwelijks iets vanwege Mijn gezwollen Ogen; Ik keek naar de wereld; Ik zag geen vriend tussen degenen die Mij bespotten en uitlachten; er was niemand om Mij te troosten; 'Mijn God! Mijn God! waarom hebt jullie Mij verlaten?' Ik was verlaten door allen die Mij beminden; Mijn starende blik viel op Mijn Moeder; Ik keek op Haar neer, en onze Harten spraken; 'Ik geef U Mijn geliefde kinderen, opdat ze ook uw kinderen zullen zijn; U moet hun Moeder zijn;' (9 november 1986)

herinner jij je, toen Ik aan het Kruis hing? wat de woorden waren die Ik daar sprak? Ik zei dat zij ook jullie Moeder is; zij bemint jullie en is bezorgd om jullie; Abba geeft aan wie het hem behaagt; aanvaard wat God je geeft;

Ik schreeuwde het uit vanaf het Kruis; het was Mijn laatste, luide kreet toen Ik hier op aarde was in het Vlees, een kreet vol lijden, pijnen, en vervuld van bitterheid, die weerklonk uit de diepten van Mijn Ziel, die de hoogten van de Hemelen doorboorde; hij schokte de fundamenten van de aarde en scheurde de harten in tweeën van hen die Mij beminden, zoals hij ook het voorhangsel van de Tempel scheurde; Hij wekte Mijn toegewijde volgelingen op evenals hij de doden uit hun graven deed opstaan, door de aarde die hen bedekte omver te werpen, zoals Hij ook de Boze omverwierp; de hevige donder schokte zelfs de hemelen hierboven, en alle engelen vielen sidderend op hun knieën en aanbaden Mij in absolute stilte; Mijn Moeder, die naast Mij stond, viel bij het horen van Mijn Kreet op haar knieën en bedekte wenend haar gelaat, en zij droeg die laatste kreet met zich mee tot op de dag van haar inslapen; Zij leed... (29 april 1987)

alles liep ten einde, de Verlossing was nabij; Ik zag de Hemelen open en alle engelen stonden rechtop, allen stonden zwijgend: "Mijn Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest; nu ben Ik met U;" (9 november 1986)

Ik ben vervuld van bitterheid, nog steeds lijdend door de vele ongerechtigheden van de wereld, de slechtheid, wetteloosheid en het egoïsme; Mijn Kreet wordt elke dag luider; Ik was verlaten op het Kruis, alleen om de zonden van de wereld op Mijn Schouders te dragen, alleen om te lijden, alleen om te sterven; Mijn Bloed vergietend dat de gehele aarde bedekte en jullie verloste, Mijn beminden; diezelfde Kreet weerklinkt nu op aarde als een echo van die uit het verleden; leef Ik in de schaduwen van het verleden? was Mijn Offer tevergeefs? hoe is het dan mogelijk dat jullie Mijn Kreet vanaf het Kruis niet horen? waarom sluiten jullie je oren en verdringen jullie Hem?" (29 april 1987)

BLADZIJDEN:  VORIGE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  VOLGENDE

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
        Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld
        Jezus draagt Zijn Kruis
        Jezus valt onder de last van het Kruis
        Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
        Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
        Veronica wist het Gelaat van Jezus af
        Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis
        Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
        Jezus valt opnieuw onder de last van het Kruis
        Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
        Jezus wordt aan het Kruis genageld
        Jezus sterft aan het Kruis
        Jezus wordt van het Kruis genomen
        Jezus wordt in het Graf neergelegd
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Jullie Harten Zijn Misschien Gebroken,
Maar Dat Van Mij Ook

 
EERDERE BOODSCHAP:

Heer, Ontferm U Over Mij, De Zondaar!
 

 
TOP NIEUWS:

Het Mashiach Gebed
De Joden zullen de Messias vragen om Zichzelf te tonen
 
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in

ANDER NIEUWS:
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message