HOME MESSAGES


KATOLIKUS TEOLÓGUSOK TANÚSÁGTÉTELE


    A Hittani Kongregáció leg újabb állásfoglalása ... • RENÉ LAURENTIN atya a második Vatikáni Zsinat szakértője, egyike a világ legkiválóbb mariológusainak ...

  A jelenések/lokúciók terén a legszélesebb tapasztalatokkal rendelkezik, egy egész könyvet írt Vassula védelmében, az írásainak hitelességéről és a tanításának hibátlanságáról: Amikor Isten ad egy Jelet ('When God gives a Sign') címmel és amely válasz a Vassula elleni kritikákra. Köztudott, hogy René Laurentin atya igen jó kapcsolatban van a Szentatyával. Itt épp egy kép látható amint megajándékozza II. János Pál pápát egy másik könyvével 1995-ben amelynek a címe 'Kicsoda Vassula?'.

  „Vassula az egyik legkiegyensúlyozottabb és legvilágosabb próféta akit valaha is megismertem. Kedvem lenne azt mondani, hogy bizonyos értelemben sokkal normálisabb és kiegyensúlyozottabb mint a legtöbb ember. Mégis több ellenkezést vált ki mint bárki más. Miért? ”


 • Emiliano Tardif atya atya Vassuláról és az Igaz Élet Istenben üzenetekről nyilatkozik ... Az egyik legfontosabb és legerőteljesebb kortárs karizmatikus személyiség ( 1928 - 1999). Kanadai (1928 - 1999) születésű, és 1955-ben a Szent Szív Misszionáriusává szentelték. Gyógyító miséin hatalmas tömegek vettek részt. Ezrek köszönhetik neki a gyógyulásukat, és sok eset ezekből gondosan dokumentálva van. A "Jézus él!" c. könyvön keresztül ismerkedhetett vele leginkább a magyar olvasó.


 • James Fannen aty (PIME) Vassula első lekivezetője ...

  "(...) A bejelentés, hogy Vassula nem volt "elítélve" meglepetésként érhet pár embert. A helyzet az, hogy Ratzinger bíboros még egyszer nagyon világosan kifejtette álláspontját egy közelmúltbeli cikkben a a 'Thirty Days in the Church and the World' magazinban (No. 1, 1999). (...)
  Ő inkább így fogalmaz: "Van néhány apokaliptikus elem és eklézsiológiai szempont, amely nem világos". Valami ami "vitatható" az nem ugyanaz, mint a "tévedés" a Vatikán nyelvezetében. Nyilvánvalóan kemény viták vannak az Igaz Élet Istenben tanítás támogatása körül. Ez az amiért a bíboros csak azt mondja az embereknek: legyenek "óvatosak" (nem gyanakvóak!) és mérjék az Igaz Élet Istenben üzeneteket az "Egyház hithagyományához". Pontosan ezt teszik azok akik jól ismerik az írásokat, amikor olvassák azokat."


 • Michael O'Carroll atya (CSSP) ... Vassula Ryden lelkivezetője. Kiváló hírneves ír teológus, a Pápai Mária Akadémia tagja. Többek között ezeket mondja az itt következő egyik Vassulával készült interjúban: "Franciaországban egyik legismertebb képviselője (a Karizmatikus megújulásnak) Efraim testvér, és a Nyolc Boldogság Közösség, akik igen határozottan támogatják az ön küldetését."


 • Luigi Accogli érsek (Banghlades volt apostoli nunciusa) és Vassula Ryden közös Evangelizácioiról ...

  1998. Budapest - Karizmatikus találkozó

  Luigi Accogli érsek aki Rómában egy három sorból álló kézírásos levelet az asztalán:

  "Magyarországnak kulcsfontosságú küldetése van Európában. Próféták támadnak, és prófétálni fognak Európa szívében."

  Három héttel később az érsek meghívást kapott Magyarországra, a karizmatikustalálkozón való részvételre. Pió atyától pedig megerősítést kapott: a levél üzenetét kell elhoznia Budapestre.


 • Don Stefano Gobbi atya a Máriás Papi Mozgalom alpítója személyesen tanulmányozta az üzenetet, 1991. június 15-én megszüntette ezzel kapcsolatos fenntartásait.


 • Prófécia és kinyilatkozatás ... - Niels Christian Hvidt a Gregorián egyetem professzora aki egyben - a Dán Igaz Élet Istenben képviselője, személyesen nyújtotta át a Szentatyának 1998 ban az Igaz Élet Istenben 10. kötetét. Előadása elhangzott a “Reménység Mozgalom” által szervezett a “Szentlélek adományai a harmadik évezred küszöbén” című konferencián (Cattolica, 1998. szeptember 18-21).

  "Akárhogy is, de az történt, hogy a katolikus teológusok felvetették azt a gondolatot, miszerint Krisztus eljövetelével a prófétálás megszűnt, és ennél fogva tagadják annak a lehetőségét is, hogy a Szentlélek különféle karizmák segítségével beszél gyermekein keresztül hozzánk. Ez az a probléma, amelyet most terítékre teszek. Tisztázni fogom, hogy ez a gondolat az alapvető keresztény igazságok félreértelmezése és semmi értelme keresztényként azt állítanunk, hogy Istennek nincs több mondanivalója."


 • Michael Kasowsky atya  - "Miért van szükség magánkinyilatkoztatásokra, amikor Krisztuson keresztül már a teljes kinyilatkoztatást megkaptuk?" ...

  Dr. Michael Kasowsky atya a katowicei szeminárium tanára. Számos pasztorációs könyvet írt, köztük a gyermekek és a fiatalok hitének elmélyítéséről. Az Igaz Élet Istenben lengyelországi kiadójaként nagyon alaposan ismeri az üzeneteket.

  "A magánkinyilatkoztatásokban jelentkező prófétai tevékenység külön segítség számunkra a megváltás folyamán, és nem ellenkezik a Szent Bibliával, hanem épen arra buzdít, hogy olvassuk, elmélkedjünk rajta, hogy mélyebben megérthessük. Nem lennének hitelesek a magánkinyilatkoztatások, ha helyettesíteni akarnák a Bibliát, vagy elvennék kedvünket olvasásától. A hiteles magánkinyilatkoztatás éhséget kelt Isten Szava iránt."


 • Dr. Michael Kaszowski atya - "Az Egység fogalma a II. Vatikáni Zsinat és az Igaz Élet Istenben üzenetek szerint" ... a louvain-i Katolikus Egyetemen doktorált, és 20 éve dogmatikus teológiát tanít Lengyelországban, a katowicei Érsekség Papnevelő Intézetében. Számos pasztorációs könyvet írt, köztük a gyermekek és a fiatalok hitének elmélyítéséről. Az Igaz Élet Istenben lengyelországi kiadójaként nagyon alaposan ismeri az üzeneteket. Elkötelezett ortodox teológusként állhatatosan kitart amellett, hogy semmiféle hiba nem fedezhető fel Vassula írásaiban. E következtetését két lengyel kiadvány előszavában Vassula védelméül nyilvánította ki. A magánkinyilatkoztatásról írt cikke az Igaz Élet Istenben eredeti kézírásos kiadásának 8. kötetében jelent meg.


 • Joăo Evangelista Terra püspök ... jól ismert szentírásmagyarázó, aki a világ különböző tájain dolgozott már, beleértve a Vatikánt is, ahol Ratzinger bíboros munkatársa volt 10 évig. Vassula támogatására, a következő tanúságtételt tette az 1997 október 12-én megrendezett brazíliai imatalálkozón.


 • Frane Franic érsek Split nyugalmazott érseke és hosszú ideig elnöke volt a Jugoszláv Episzkopális Teológiai Bizottságnak. "De én Vassula pártján állok, különösen azóta, hogy magkaptam az üzenetek három könyvét olaszul Béke és Szeretet címmel. (...) Amikor elolvastam Vassula könyvét, az első benyomásom róla nagyon határozott volt. Üzenetei, különösen Jézus szavai élők és hitelesek. Ezek az üzenetek Jézus evangéliumi üzeneteinek jobb megértésére segítenek minket, és azoknak egyfajta személyes módon való megtapasztalására. (...) Az ökumenizmus meg fogja járni ezt a keresztutat és lesz neki feltámadása is. Úgy tűnik ez az alapja minden üzenetnek, amelyet Jézus ad nekünk, a Svájcban élő görög ortodox hívő, Vassula Ryden közvetítésével."


 • Lucy Rooney nővér & Robert Faricy atya. Sokat írtak korunk jelenéseiről. Bátran kiálltak medjugorjei és az arizonai Scottsdale-ben történt események mellett.
  "Vassula Ryden: Bangladesh tenisz bajnoka, a Sheraton Hotel modellje, kiállítással rendelkező festő, társaságbeli hölgy, háziasszony, két fiúgyermek anyja; ő lenne az ideális személy kinyilatkoztatások befogadására korunkban? Talán igen, mivel Isten útjai mindig meglepőek, az Ő választásai általában nem egyeznek azzal, amit mi választanánk. (vö. Izajás 55:8) ..." Mindketten a római jezsuita Szent Gergely Egyetem tanári karához tartoznak. Robert Faricy SJ atya ezenkívül a quitói Mária Társaság helyettes elnöke is.


 • Henry Bordoeux atya (O. C. D.) tanúságtétele (Marylake Monastery, Little Rock, Arkansas)


 • Levél Ratzinger Bíboroshoz a Hittani Kongregáció Nyílatkozatával kapcsolatban

  Christian Curty Atya / Ferences Rendház Elöljárója Pap-Exorcista az Avignon-i és Marseille-i Egyházmegyében, Franciaország


 • Egy részletes kommentár és válasz a Hittani Kongregáció (I.) első Nyílatkozatára Robert Hughes atya (SM) tollából ...

  "A Hittani Kongregáció állásfoglalását a legnagyobb tisztelettel kell fogadni - de nem tévedhetetlen. (...) Egy jó példa Faustina Kowalska nővér esete, akinek az Isteni Irgalmasságról szóló írásait betiltotta a Vatikán. (1959-1978). A tilalmat végül is feloldották, és a helyzet teljesen megváltozott, amikor II János Pál pápa Faustina Kowalskát 1993-ban boldoggá avatta. (Szerk. megj. - azóta már szenté avatta!)"


 • Guido Sommavilla (SJ) atya válaszol a Hittani Kongregáció (II.) második nyílatkozatára ...

  "Egy teljes évig tanulmányoztam az esetet, és arra a következtetésre jutottam, hogy Vassula karizmája tökéletesen hiteles. A kézzelfogható igazsággal szemben pedig semmilyen más engedelmesség nem értelmezhető. Az engedelmességről szóló híres leveleiben, Loyolai Szent Ignác (aki talán az Egyház iránti engedelmesség legnagyobb tanítómestere) azt mondja, hogy a kézzelfogható igazsággal szemben senki sem lehet máshoz engedelmes, mert ebben az esetben az engedelmesség szembe megy az igazsággal. Most talán azt kérdezitek magatoktól: vajon meggyőződtetek-e ti is erről az igazságról? Nos, ez attól függ, hogy a Vassulát olvasók mennyire győződnek meg arról az igazságról, amelyet az üzeneteket olvasva, az azokból származó felelősségtudattal és intelligenciával saját maguk is beláthatnak. Ez csakis az egyes embertől függ. Azt hiszem, és remélem, hogy az intelligens és felelősségteljes emberek nagyobbik része, akik Vassulát olvassák, képesek megérteni ezt a kézzelfogható igazságot. (...) A nyilatkozat azt mondja, hogy ezek az üzenetek, ezek a párbeszédek, Isten életének ez a költeménye, az Istenben való igaz élet megnyilatkozása, mind "kizárólag egy asszony magánelmélkedései". A szavaknak ezzel a választékával, a Szent Offíciumnak ezzel a hivatalos értelmezésével, minden más értelmezés ki van zárva, vagy meg van semmisítve, és különösen két olyan értelmezésre igaz ez, amelyek közül az egyik ezt az egész prófétikus jelenséget az ördögnek, míg a másik a tudalattinak tulajdonítja.
  (...) Immár kezünkben van a Szent Offícium nyilatkozata, amely megerősíti azt a tényt, hogy sem az ördögtől sem pedig a tudatalattiból nem származhat ez a jelenség. Köszönettel tartozunk a Szent Hivatalnak ezért a pontosításért. Köszönjük."


 • Vassula Ryden védelmében ír Miguel Contardo (SJ) atya az "L'Osservatore Romano" (44. sz.) 1995. november 3-i számában megjelent cikkel kapcsolatban ...
  "A Nyilatkozat nem jelent tiltást, csak figyelmeztetést vagy gondos körültekintést annak érdekében, hogy ne vigyenek tévútra hibás értelmezések.
  A Szentatya, II. János Pál több alkalommal is megáldotta és bátorította Vassula tevékenységét, és ugyanezt tette Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa is.
  Olyan nagyszerű katolikus teológusok, mint René Laurentin, Fernando Umana, Michael O'Caroll atya stb., stb. tanulmányozták és elemezték behatóan Vassula írásait, akik dicsérték és ajánlották őket a híveknek. Ha bármilyen hibát találtak volna az írásokban, figyelmeztettek volna ezekre és nem kockáztatták volna, hogy ne publikálják őket."


 • Elismerési nyilatkozatok kíváló teologusoktól, püspököktől, pátriárkáktól:

  Ø Saint Philip Egyházközség Legfőbb Egyházhivatala 2001. február 8. / Venezuela - Nelso Martínez Rust Saint Philip Püspöke...
  Ø 2000. Jubileiumi Év Carrizal / Kolumbia - Coro Patrimony of Mankind - Monsignor Julio Urrego Coroi Érsekségi Templom plébánosa ...
  Ø David Sahagian érsek Kancellár és Fősekrestyés - Jeruzsálem örmény ortodox pátriárkája ...


  "Egy II. János Pál pápánál tett látogatás alkalmával Vassula Ryden átadta neki írásainak teljes kollekcióját különböző nyelveken, köztük lengyelül is. Később Sodano bíboros, államtitkár beszámolt arról, hogy a pápa nagy érdeklődéssel olvassa az írásokat.

  Azonban nem ezek a legfontosabb dolgok. Sem ezek az apró jelek, sem az üzenetek beteljesedett próféciái, sem a rajta lévő stigma jele, sem a szenvedés, amelyen rendszeresen keresztülmegy, sem természetfölötti karizmáinak sokfélesége és kiválósága. Hitelességének legfőbb jele az üzenetek által bekövetkező megtérésekben nyivánul meg. Tanú vagyok erre a konferenciákon, amelyeken beszél, de legfőképpen mint lelki vezető találkozom sok emberrel, aki életet talált az üzenetekben, és egy mélyebb megtérést az Úrhoz.

  Vassulát védelmébe vette számos vezető katolikus teológus világszerte: Michael O'Carroll atya C.SS.P., Vassula lelkivezetője (Irország), James Fannan atya P.I.M.E., aki az ő első lelki tanácsadója volt Bangladeshben, Ljudevit Rupcic atya O.F.M. (Svájc), Christian Curty atya O.F.M. (Franciaország), Ovila Melancon atya S.J. (Kanada), Michael Kaszowski atya (Lengyelország), Bianchi atya (Olaszország), Ed O'Connor atya C.S.C. ( Notre Dame, Indiana USA), Robert Faricy atya S.J. ( Gregorian University, Róma ) és sokan mások.

  Vassulát a keleti egyházban is ünnepelték. Igen fontos, hogy jó viszonyban van görög ortodox püspökével, Damakinos püspökkel. Számos keleti támogatója között találjuk David Sahagian érseket, Jeruzsálem örmény ortodox pátriárkáját; Vladimir Zielinski atyát, orosz ortodox teológust; Todor Sabev ortodox teológust és az Egyházak Világtanácsának (Genf) volt helyettes főtitkárát; Ion Bria atyát, ortodox teológust, "Megújulás az Egységért" vezetője az Egyházak Világtanácsából. És hozzáadjuk a listához a mi ukrán-görög szerzetes pap testvérünket Joseph-et. ( Holy Transfiguration Monastery, Redwood Valley, CA. )

  Imádkozz a Kongregáció tagjaiért. Szükségük van a Szentlélek világosságára, a megkülönböztetés bonyolult feladatához, különösen az üzenetek természetfölötti eredetének kényes és nehéz kérdésében. Az igazság és a méltányosság szerint tartozunk imádkozni értük, és ilymódon az egységért is munkálkodunk.

  Imádkozom, hogy a Szenlélek vezesse a Kongregáció tagjait minden vizsgálatukban, mérlegelésükben és döntésükben. Különösen kérem, hogy ugyanaz a Szentlélek zárjon karjába mindnyájatokat, és vezessen győzedelmesen egy Igaz Életet élni Istenben.

  Ø Franjo Kuharic bíboros, Zágráb érseke, szintén fogadta Vassulát magánkihallgatáson, amely több mint egy órán át tartott. Ennek befejeztével a bíboros így szólt hozzá: "Ön olyan mint Szent Pál ... a teljes igazságot nyilatkoztatja ki ..." És kétszeresen is megáldotta Vassulát: "Megáldom önt és a küldetését". Majd pedig hozzátette: "Ez egy magánkinyilatkoztatás és mi hozzájárulunk ahhoz, hogy beszéljen, mert amit mond, az összhangban van az evangéliumi igazsággal".

  Ø Frane Franic érsek, a Püspökök Teológiai Bizottságának elnöke volt Jugoszláviában, erősen Vassula védelmére kelt egy Olaszországban tartott konferencián. Egy "csodának" nevezte őt. Majd így folytatta: "Az ő üzenetei élők és valódiak ... Ezek az üzenetek hozzásegítenek minket Jézus evangéliumi üzeneteinek jobb megértéséhez ... Nekem úgy tűnik, hogy Vassula fő karizmája az, hogy megmutassa az egységes isteni kinyilatkoztatás tisztaságát".

  Ø Posada bíboros ( Guadelajara, Mexico ) is, aki meggyilkolása előtt meghívta őt előadást tartani székesegyházában. Akárcsak Kaliforniából John Quinn püspök, Sacramento volt püspöke, és Donald Montrose püspök Stocktonból. És még számos püspök Afrikából és Dél Amerikából. Nyolc érsek és püspök Braziliában (a bíboros részt akart venni, de megbetegedett) fogadta őt lelkesen, ahol Vassula igen nagy, 20 000 fős hallgatóság előtt szólt. Ezek a püspökök személyes találkozókat is kértek tőle, elnököltek találkozókon, ahol ő beszélt, vagy misét celebráltak, amelynek során a szentbeszédben olvasásra és szemlélődésre ajánlották írásait. Lefotóztatták magukat vele, és megáldották a küldetését.

  Ø Michael O'Carroll atya kiváló teológus, egy ötrészes teológiai enciklopédia szerzője, a pápáéhoz nagyon hasonló érdeklődési körrel, akinek doktori értekezési témája a lelki élet volt."

  Robert Hughes atya SM


vissza a honlapra