HOME MESSAGES
Frane Franic érsek tanúsága


Franic érsek Split nyugalmazott érseke és hosszú ideig elnöke volt a Jugoszláv Episzkopális Teológiai Bizottságnak.Amikor megkaptam a látnok Vassula Ryden két horvátra lefordított könyvét, kellemesen meglepődtem. Annál is inkább, mert a fordítást angolból Marija-Dragida Vukic asszony készítette, aki Belgrádban él. Arra kért, hogy írjak előszót a harmadik Horvátországban megjelenő könyvhöz. Vassula Rydennek ekkor már öt könyvet publikált angol nyelven True Life in God címmel. Nagy öröm számomra megírni ezt az előszót. Ezelőtt két évvel 1991-ben olvastam elöször Vassula Rydenről, egy kanadai katolikus szemlében, a L'Informateur Catholique-ben. Annak a különkiadásnak a nagy része neki volt szentelve. Ezekután pedig a lap rendszeresen publikált róla.

Egy Kanadában élő jó katolikus hölgy, aki nagyon érdeklődött Medjugorje iránt, zarándoklatok gyakori vezetője, erős kritikát írt Vassula ellen. Azt állította, hogy hamis teóriák vannak az általa közvetített üzenetekben: például az, hogy Jézus Örök Atyának nevezi magát, és minden tekintetben azonosítja magát az Atyával, ilymódon elutasítva az Atya éa a Fiú közötti különbségtételt. Szűzanyánk elszánt híve attól a módtól sem volt elragadtatva, ahogy Jézus Vassula kezén keresztül az üzeneteket közli. Úgy gondolta ez spiritiszta közlési mód. Ezt a lapban olvasott kritikát megemlítettem Darija Klanac (született Skunca) asszonynak. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy találkozhattam vele, amikor kanadai zarándokokat vezetett Medjugorjeba. Meglátogatott engem Splitben, a Szent Péter Katedrálisnál, ahol 1983 óta lakom. Franciául szóltam a zarándokokhoz Medjugorje békeüzenetéről, Klanac asszony pedig Szűzanyánkról beszélt nagy lelkesedéssel. Nagyon örültem annak, hogy Klanac asszony, egyike a Kanadába házasodott honfitársaimnak, nagy tiszteletnek örvend az ottani katolikusok körében. Később amikor nehézségei voltak az újsággal, mivelhogy az, mint említettem, támogatja Vassulát, észrevettem, hogy milyen tisztelettel írnak a személyiségéről, ami szakavatott eljárás volt a részükről. Tetszett nekem.

De én Vassula pártján állok, különösen azóta, hogy magkaptam az üzenetek három könyvét olaszul Béke és Szeretet címmel. Egy csoport olasz zarándok úton Medjugorje felé megállt Splitben, és látogatást tett a Szent Péter Katedrálisban. Meghívtak Olaszorzágba. Így hát 1992 szeptember 23-án szentmisét celebráltam egy nagy templomban Comoban. A templom tele volt, és ott találkoztam Vassulával. A mise előtt átadott nekem egy tanúságtételt misztikus tapasztalatairól és az üzenetekről, amelyeket ő a legnagyobb meggyőződéssel Jézusnak tulajdonított. Aznap én tartottam a szentbeszédet. A magánkinyilatkoztatásokról beszéltem, és arról, hogy milyen fontosak az Egyház és a mai világ számára. Hozzátettem néhány Vassulát támogató szót a végső döntést az Egyházra hagyva. Ezt az óvintézkedést használom mindig akkor is amikor a medjugorjei üzenetekről beszélek nyilvánosan.

Viszont magánbeszélgetésben kinyilvánítom szilárd meggyőződésemet a medjugorjei jelenések és üzenetek hitelességét illetően. Az evangéliumra támaszkodom, amely azt mondja, hogy a jó fa megismerhető jó gyümölcseiről. Ez különösen igaz vallásos megtérésekre, csodákra az erkölcsi rendben, és, leggyakrabban, tapasztalatokra Medjugorjeban. Ez történik Vassulán keresztül is, aki maga is egy csoda, a csoda tárgya. Igaz ő nem tesz csodát fizikai síkon, mert nem rendelkezik gyógyító karizmával.

Kaptam egy példányt Vassula üzeneteinek negyedik könyvéről a fordítótól személyesen. Nagyon örültem, amikor észrevettem, hogy az előszót Rene Laurentin atya írta, akit nagyra értékelek. Sokszor találkoztam vele Splitben amikor úton volt Medjugorje felé vagy onnan jött éppen.

Amikor elolvastam Vassula könyvét, az első benyomásom róla nagyon határozott volt. Üzenetei, különösen Jézus szavai élők és hitelesek. Ezek az üzenetek Jézus evangéliumi üzeneteinek jobb megértésére segítenek minket, és azoknak egyfajta személyes módon való megtapasztalására. Ez kell, hogy legyen mindig a hitelesség kritériuma magánkinyilatkoztatások esetében, hogy felismerjük az egészséges misztikus tapasztalatokat. Mindig voltak, és lesznek misztikus tapasztalatok az Egyházban. Ezeket nem szabad elnyomnunk, de a végső döntést az Egyházra kell hagyni. Amikor találkoztam Vassulával Comoban, 1992 szeptember 23-án, az volt az érzésem, hogy támadások, kritikák kereszttüzében áll. Becsmérlően írtak róla. Ezért érthető amint Vassulán keresztül Jézus itéletet mond korunk szélsőséges teológusairól, akik távol tartják magukat isteni kinyilatkoztatásoktól, viszont a világhoz túl közel vannak. Ezt VI Pál pápa találta ki röviddel a halála előtt; elkezdett beszélni az "ördög füstjéről", amely beszivárgott az Egyházba, és elhomályosított alapvatő igazságokat a Kinyilatkoztatásban.

Minél inkább értem ezeket a dolgokat,annál inkább úgy érzem: Vassula fő karizmája az, hogy megmutassa ISTEN TELJES KINYILATKOZTATÁSÁNAK tisztaságát. Semmit nem kell elvenni belőle, sem pedig hozzátenni. Nem szabad engedményt tenni a világnak és korunk szekularizált civilizációjának, amely behatol még az Egyházba is, és zűrzavart okoz üdvözítő missziójában.

Az adott nemzeti kultúrába való beépülés az új evangelizáció alapja. Így mondja II János Pál pápa, és őt követve az Egyház is. Tisztelnünk kell minden kultúrát, ahhoz hogy elültethessük Isten kinyilatkoztatott igazságát a világ népeiben. Meg kell erősíteni őket szeretettel, mindig tiszteletben kell tartani az emberi, nemzeti és társadalmi jogokat, és figyelemmel lenni a szociális helyzetre. Ez az igazság; ezt mondja a Második Vatikáni Zsinat, és így tesznek a Zsinat pápái és az utánuk következők is. De van az az igazság is, amely azt mondja nekünk, hogy Krisztus és az Ő Szava megítél minden kultúrát, minden emberi, nemzeti és szociális jogot. Nem a kultúrák ítélik meg Krisztust, hanem éppen fordítva, Krisztus az aki megítéli azokat. Krisztus véd, segít és felemel a legmagasabb szintre, Isten szintjére minden kultúrát.

Ezért ne félj „kinyitni az ajtót Krisztusnak.” Teremtőnk Ő nekünk és barátunk. Ő a mi „Örök Atyánk” az Atyával és a Szentlélekkel együtt; Ő tudja, hogy mire van szükségünk, hogy elérjük a mi kis földi és nagy mennyei boldogságunkat. Az Egyház együtt a pápával, és a pápa mint az Egyház látható feje és Jézus Krisztus földi helytartója vezetése alatt, közvetíti Krisztus üdvözítő tanításait. Ezt mondja nekünk Jézus Vassulán keresztül, habár ő nem rejti véka alá, hogy a Görög Ortodox Egyházhoz tartozik. Ilymódon példát mutat az egészséges ökumenizmusra, amely napjainkban szintén keresztútját járja. De az ökumenizmus Isten műve, úgyhogy, neki is meg kell járnia saját kálváriáját, mint magának Krisztusnak. Isten védjen meg minket attól, hogy ez a kálvária kiterjedjen az egész világra.

Az ökumenizmus meg fogja járni ezt a keresztutat és lesz neki feltámadása is. Úgy tűnik ez az alapja minden üzenetnek, amelyet Jézus ad nekünk, a Svájcban élő görög ortodox hívő, Vassula Ryden közvetítésével.

vissza a honlapra