HOME MESSAGES


Levél Ratzinger BíboroshozMgr Josef Ratzinger, a Hittani Kongregáció Elöljárója részére

Avignon, 1996. január 28.
Christian Curty aty írásszakértői
tanulmánya Vassula kézírásáról ...


További dokumentumok a kézírásról ...Eminenciás Uram!

Engedje meg, hogy visszatérjek Önhöz intézett előző levelemre Vassula Ryden asszony ügyében, mivel nagyon csodálkozom, sőt meg vagyok döbbenve amiatt az eljárás miatt, melyet Szent Hittani Kongregációja ez ügyben alkalmazott.

A Római Kúria, és főleg az Ön Szent Kongregációja az ilyen ügyekben általában nagyfokú tisztelettel és jóindulattal kezeli a megítélendő személyeket, a Kánonjog (főleg a 220. és 221. paragrafus) előírásaival is összhangban. Még jól emlékszünk arra a meglepő türelemre és tapintatra, melyet különösen Fr Schillebeeckkel és Fr Boffal szemben tanúsítottak.

Jelen esetben azonban, mivel figyelmen kívül hagyták a Kánonjogot, bizonyos az, hogy tisztelettel voltak az Evangélium Lelke iránt? Valóban olyan sürgös volt, és valóban olyan súlyos veszélyben volt a hit és a morál, ami miatt mellőzniük kellett a szokásos módszereket megítélésük kialakításánál, mely megítélésük Vassula Ryden asszony hitének, Egyházzal való közösségének, valamint Írásainak elmarasztalását tükrözi, és melyet anélkül alakítottak ki, hogy őt előre figyelmeztették volna (igaz, hogy elmarasztalásáról a sajtóból kellett értesülnie?), hogy lehetőséget adtak volna neki ügye megvédésére, és megkérdezték volna azt a sok katolikus papot, akik ismerik őt, és főleg lelki vezetőjét, O’Carroll atyát?

Mivel exorcista pap vagyok, sokszor kellett már szembesülnöm az ellenséggel, az igazi Antikrisztussal, és sajnos megszoktam már, hogy ennek a hazugnak és lázadónak a szájából kell “Üzeneteket” hallanom, melyek azonban semmiben sem emlékeztetnek azokhoz az Üzenetekhez, melyeket Vassula Ryden asszony kap.

Mivel (okleveles) írásszakértő is vagyok, pontosan azokkal a “modalitásokkal” foglalkozom, melyekre a Nyilatkozat hivatkozik, és miután behatóan tanulmányoztam Ryden asszony kézírását az üzenetekben, megállapítottam, hogy az nem viseli a spiritiszták automatikus kézírásának vagy üzeneteik tartalmának jegyeit, ezekhez semmi köze sincs.

Ryden asszony üzeneteire figyelemreméltó hitelvi szigorúság, a Bibliával való összhang és spirituális fennköltség jellemző, mely jellemzők sohasem lelhetők fel a spiritiszták kinyilatkoztatásaiban.
Eltekintve Ryden asszony személyiségétől, (ortodox) kereszténységétől és erkölcsi magatartásától, melyekről O’Carroll atya sokat beszélhetne Önöknek, és hogy szigorúan az Üzeneteknél maradjak, melyeket ő magától Krisztustól kap, engedje meg, hogy előterjesszem Önnek a következtetéseimet.

Szándékosan mellőzöm a rosszhiszemű megtévesztés feltételezését, és kijelentem, hogy az Üzenetek (teológiailag és irodalmilag) messze felülmúlják Ryden asszony személyes lehetőségeit. Valamennyi szokatlan (misztikus vagy kóros) megnyilvánulás közül három lehetőség áll nyitva észrevételezésre:

SÁTÁNI EREDET – ezt a feltevést teljesen el kell vetni! Azért, mert a gonosz lélek nem tudja folyamatosan utánozni vagy majmolni Krisztus hangját. És a Diabolos sohasem kockáztatná meg, hogy a megosztott Egyházat Egységben való megbékélésre szólítsa fel, méghozzá “Péter” primátusa alatt, és még sokkal kevésbé valószínű az, hogy az Oltáriszentség életbevágó fontosságát hangsúlyozná!

PSZICHÉS EREDET – hogy paranormál állapotról lenne szó – de a “modalitások“ (Biblia, körülmények stb.) tanulmányozása egyáltalán nem is foglalkozik a médiumitás vagy az önkívületi állapot tüneteinek taglalásával. A tudattalan állapot olyan tudattalanságot feltételezne, mely genus teológiai intuíciókon alapulna (melyek meghaladják a fogadó fél emlékezőképességét), tehát egy harmónikusan állandó és hibátlan logikát feltételezne. Ennek sohasem találtam nyomát az én logikám szerint. Annál is inkább, mert esetünkben olyan tudattalan állapotról van szó, mely távolról sem tér vissza önmagába, hanem állandóan nyitott egy titokzatos Lény felé, akinek a személyisége egyetlen vonatkozásban sem azt tükrözi, amit Ryden asszonyról tudunk, éppen ellenkezőleg, az Krisztusra és az Egyház Hitére vall. Vajon képes lenne a tudattalan tartósan ilyen architektúrális szerkezetű magasztos irodalmi szépséget és mélyreható teológiai tanítást produkálni?

A TERMÉSZETFELETTI EREDET jöhet még szóba. A logika diktálja ezt a következtetést (számos oknál fogva, melyeket itt nem tudok kifejteni). E következtetés, hozzáteszem, kötelez is minket. Mert ha a kérdés az, hogy az Úr beszél-e az Ő Egyházához, akkor nem szabad ezeket az Üzeneteket megvetéssel és közönyösen kezelni, nem szabad gyors és felületes átolvasásukkal beérnünk, és még kevésbé szabad visszautasítanunk azt, amire válaszolnunk kell.

Ezek az üzenetek nem Vassula személye köré összpontosulnak, aki csak eszköz és hírvívő, hanem a Hit Misztériuma (Místerium Fidei) és az Eklézsia Misztériuma (Mysterium Ecclesia) köré. Az Üzenet központi kérdése “Péter“ primátusa, amely veszélyben van. És Ön jobban tudja, mint én, hogy milyen riasztó ütemben fokozódik az Egyház Testét veszélyeztető kihívás és zavar.

Ez a Fentről érkező szó állhatatosan az egész Egyház megbékélésére hív, amely Isten szívében egy, azonban Krisztus követői között és által megosztott. Az a nemes cselekedet kéretik tőlünk (VI. Pál kívánsága is ez volt), hogy együtt, ugyanaznap ünnepeljük az Úr Húsvétját. Ha megtesszük ezt a kis lépést, a többit az Úr fogja elvégezni.

Az Ön Szent Kongregációja úgy vélte, hogy állást kell foglalnia ezeket az Üzeneteket illetően! Egy kérdést azonban fel kell tennem. Mi, a Katolikus Egyház papjai (és püspökei, sokan Franciaországon kívül is), akik ezekben az Üzenetekben hiszünk és hisszük, hogy azok az Úr ajkáról érkeznek, valóban tévednénk?

És vajon engedetlenek vagyunk az Egyházzal szemben, ha hiszünk abban, hogy az üzenetekben a Mesternek és Pásztornak a hangját ismerjük fel, Aki megtérésre és Hitben való Egységre hív minket, “hogy az emberek elhiggyék“ ? Vajon mindig közösségben vagyunk az Egyházzal, ha ezekben az írásokban nem “pánkeresztényi közösségre“ vonatkozó felszólítást ismerünk fel, hanem meghívást arra, hogy az Egyház megosztott tagjai “Péter“ vezetése alatt egyesüljenek?

Továbbá, bocsássa meg a merészségemet, de nem lenne szükség egy bizottság kinevezésére, amely higgadtan és objektíven tanulmányozná Ryden asszony (kiadott és kiadatlan) írásait, és amely megkérdezné őt és méltányos lenne vele szemben? Túlságosan sok keresztényt aggaszt és felkavar Szent Kongregációjának Nyilatkozata, mivel véleményezését nem támasztja elegendő indokkal alá, ami mélyen érinti e keresztények evangéliumok iránti érzékenységét, és sérti Krisztus Jézusba vetett hitüket, akinek hangjában hisznek és úgy vélik, mindig is hallják ezen Üzenetek által!

Ezért, Eminenciád, aki Atyám a Hitben és Testvérem Krisztusban, aki annak a Megváltónak a Keresztje előtt térdel, Aki legyőzi a pokol erőit és Aki megment minket a “Hazúgság Atyjától“, kijelentem Önnek: EZ AZ ÚR HANGJA! Hallgassunk Rá!

Tisztelettel maradok annak a Szent Anyaszentegyháznak alázatos és engedelmes fia, mely egyedül birja az Örök Élet Igéjét, azonban fáj a szívem e döntés miatt, mely Krisztusban vetett hitemre mér csapást és amelyet nem tudok megérteni.Christian Curty Atya

Ferences Rendház Elöljárója

Pap-Exorcista az Avignon-i és Marseille-i Egyházmegyében, Franciaország


vissza a honlapra