DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » Vassula over Profetieën »

Vassula over Profetiën

(Na de Tsunami ramp in Zuidoost-Azië)

In dit artikel wil ik op de profetieën wijzen door God aan ons gegeven om ons Zijn oproep in herinnering te brengen over berouw en liefde, profetieën die spraken over de twee torens in de U.S.A., en nu over de tsunami in Azië die honderdduizenden levens heeft weggenomen, de meesten van hen onschuldige kinderen.

Ik ben er zeker van dat ieder van u in gebed is voor degenen die overleefden en dat u geparticipeerd hebt aan de donaties via uw kerken. Het is een vreselijk iets om de pijn en het leed van mensen van verschillende nationaliteiten te zien die hun dierbaren hebben verloren, van de ene op de andere minuut, in het bijzonder als het om kinderen gaat. We blijven onder de indruk van enkele wonderen, zoals die met de 20 dagen oude baby, en de Zweedse kleine jongen die werd gevonden, en anderen.

Misschien heeft dit fenomeen sommige mensen doen begrijpen dat wij tegenover God niets zijn: dat onze levens afhangen van God en niet van onszelf. We kunnen niets doen zonder Gods hulp.

Helaas, wanneer een ramp van deze omvang gebeurt, onschuldige levens wegneemt, zullen er sommigen zijn die de schuld direct bij God willen leggen, eerder dan bij de zondige mensheid. Voor velen zal het ook het enige moment zijn dat zij zich God herinneren, over Hem spreken met boosheid, dus Hem zelfs nog meer beledigen. Terzelfdertijd, doen pijn en verdriet soms mensen dingen zeggen die ze niet menen. Wij zouden moeten bidden voor deze gebroken harten, dat zij getroost mogen worden door onze Heer.

Toen iemand mij eens vroeg: Waarom moeten goede mensen en kinderen lijden en zelfs sterven?, vroeg ik het aan onze Heer. Hij antwoordde, zeggende: “Als je sterft, is het omwille van je eigen geloofsafval”, betekenend dat wij dit lijden over onszelf afroepen. Door onze eigen slechtheid vernietigen wij onszelf, waardoor zelfs de natuur zich tegen ons keert. Toen aan Moeder Teresa dezelfde vragen werden gesteld, antwoordde zij door te zeggen dat de levens van goede en onschuldige kinderen weggenomen worden omdat ze klaar waren om het Koninkrijk van God binnen te gaan. In de Heilige Schrift legt Christus het uit in Luc. 13:1-5:

"Op dat ogenblik kwamen er mensen bij Hem (Jezus) met het bericht over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: ‘Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die achttien die gedood werden toen de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen."

Wanneer God spreekt, zoals Hij doet in de boodschappen van Waar Leven in God, is het om Zijn volk raad te geven en hen naar Zijn Hart te trekken. Wanneer God spreekt moeten wij luisteren en Zijn onderrichtingen respecteren. Wanneer God spreekt, spreekt Hij om ons te corrigeren en te troosten. Hij spreekt en wij moeten luisteren door onze stijve nekken te buigen, of we dit nu willen of niet. Hoogmoed is de wortel van het ongeloof dat weigert te luisteren. Zoals een vader, wil God, die onze Vader is, ons berispen voor onze rebellie en onze onverschilligheid tegenover Hem, maar Hij zal nooit nalaten ons te bemoedigen, ons te op te richten en hoop te geven om ons geloof te verlevendigen. Terzelfdertijd komt God tot ons in Zijn oneindige barmhartige liefde om ons te waarschuwen, dat, tenzij wij ons bekeren en heilig leven, er problemen voor ons in het verschiet liggen. God verlangt niet dat we lijden en dat is omdat, in Zijn oneindige barmhartigheid, Hij elk middel zal gebruiken om tot ons te komen en ons te waarschuwen, omdat al het kwaad alleen door ons aangetrokken wordt, niet door Hem.

"elke dag van je leven, generatie, wordt Mijn genade geopenbaard en zoals Ik schijn op het hele menselijke ras om het ertoe te brengen vrede met Mij en de naaste te sluiten, zo zullen ook zij schijnen onder elkaar als ze maar naar Mij zouden luisteren..."  (6 januari 2003)

Wanneer ik soms hoor hoe mensen God verlagen in Zijn Gerechtigheid, voel ik me alsof ik wil uitschreeuwen: “ketterij!” God is een God van Liefde, maar ook van Gerechtigheid. In de Heilige Schrift staat geschreven dat Gods gestrengheid zo groot is als Zijn barmhartigheid. Wanneer men zegt: “Ik geloof niet dat deze inspiraties van God komen, omdat ze te apocalistisch zijn”, wanneer God ons waarschuwt, ons duidelijk openbarend wat kan gebeuren als wij geen orde op zaken stellen, tot diegenen zou ik zeggen: “kun je de Dag der Gerechtigheid tegemoet gaan zonder vrees?” Hoe zit het met Nineve? Heeft God geen waarschuwing gegeven aan Jona? God wenste geen hele grote stad te vernietigen, maar Hij zond Zijn profeet om die stad te verwittigen. En zij luisterden en vastten. De stad werd niet vernietigd.

Eén van de vele voorbeelden in de Heilige Schrift van hoe God reageert in tijden van rebellie en geloofsafval is uit Jeremia 4:23-28. Jeremia zegt:

"Ik keek naar de aarde: ze was één woestenij. Ik keek naar de hemel: het licht was verdwenen. Ik keek naar de bergen: ze beefden. En naar de heuvels: ze trilden. Ik keek en er was geen mens meer en alle vogels waren gevlogen. Ik keek en het bouwland was een woestijn. Alle steden lagen in puin door de hevige toorn van de heer. Want zo spreekt de heer: ‘Heel het land wordt een wildernis; Ik maak het met de grond gelijk. De aarde treurt erom; de hemel daarboven wordt donker. Ik heb gesproken, mijn besluit staat vast; Ik kom er niet meer op terug."

God heeft ons onophoudelijk gewaarschuwd om tot Hem terug te keren, ons met Hem te verzoenen en met elkaar. Christus heeft Zijn kerk gesmeekt om zich te verenigen. Hij heeft de herders nu al 20 jaar lang gevraagd om berouw te tonen en zich te verzoenen, eenheid voort te brengen door de data van Pasen te verenigen. De hele wereld is in verval aan geraken in haar kwaad en geloofsafval, niet alleen Gods Wet overtredend, maar alles wat Heilig is, onophoudelijk God beledigend. Is iemand verwonderd wanneer de genade van de Heilige Geest toeneemt in deze tijden van duisternis om ons te helpen? Maar de Duisternis vervolgt opnieuw het Licht. Obstakels, vervolgingen, beschuldigingen, spot, laster, kwaadsprekerij en smaad werden door verscheidene mensen geuit, al die jaren dat ik probeerde te getuigen en het Woord van God aan de wereld probeerde door te geven, dit alles tot een extreem moeilijke missie makend. Velen van die mensen dachten dat ze een heilige daad stelden voor God…

Er staat in de Heilige Schrift geschreven: ”In het begin was het Woord, en het Woord was God” (Joh. 1:1) “Het Woord was het ware Licht, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moet komen. Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan en die wereld heeft Hem niet erkend. In zijn eigen huis is Hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.” (Joh. 1:9-11)

Doorheen al deze jaren heeft Onze Heer geprobeerd om een goed begrip te creëren in ons allen door ons herhaaldelijk herinneringen te geven: in herinnering brengend wat werd gezegd in het verleden door de heilige profeten en Zijn eigen geboden. Zijn oproepen, zowel als die van onze Gezegende Moeder, waren oproepen tot bekering, vrede, liefde, eenheid en een leven van gebed. Onze Heer kwam en komt nog steeds op deze manier in de wereld om al degenen te verlichten die zijn afgedwaald, maar tot op vandaag herkennen weinigen Zijn genadevolle tegenwoordigheid en nog minder aanvaarden Zijn oproep. Hij veronachtzaamde niet naar Zijn eigen domein te komen, onder de Zijnen, maar het vlees in haar hardheid van hart en ongeloof verwierp opnieuw de Liefde. Tot op vandaag zijn er weinigen die Hem geheel aanvaarden in Zijn oproep van barmhartigheid en die zich bekeerden, Hem toelatend in hun harten te regeren.

De wereld heeft vandaag een houding, net als de Farao’s, van alles verwerpen, in hun koppigheid en ongeloof, wat Heilig is. Van anderen zegt onze Heer dat hun gedrag slechter is dan dat van Sodom en Gomorrah. Al deze jaren heeft Christus Zijn Kerk gesmeekt om vrede, verzoening en eenheid onder de herders; Hij sprak tot hen, tot de Zijnen. Echter, tot op vandaag werd eenheid niet aanvaard. In plaats daarvan minachten veel van Zijn herders Zijn woorden die in deze inspiraties gegeven zijn, de draak stekend met Zijn intieme Liefde, en het woord “eenheid” behandelend als een vijand in hun verharde harten. Juist dezen staan op de rand van de ondergang, en toch gaan ze door met op hun eigen wijze hun eigen ding te doen.

Toen het Woord vleesgeworden was, herkende de wereld Hem niet. Zelf toen Hij naar Zijn eigen mensen ging, aanvaardden zij Hem niet… In onze tijden heeft Hij Zichzelf toegankelijk gemaakt tot ieder mens, maar velen hebben Zijn wegen en gezegden genegeerd. Er is geen verschil tussen de wereld van toen en de wereld van vandaag; verwerping en ongeloof is wat zij in hun harten dragen. Onze Heer vraagt Zijn herders:

"Ik vraag iedereen plechtig: wat heb je gedaan met de Schrift? de Schrift is een spiegel die Mij weerspiegelt; hoe komt het, dat als jullie zeggen de Schrift te kennen, jullie Mijn spreken niet herkennen? hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk de waarheid tegenspreken? Ik zeg jullie, als jullie Mij nu niet herkennen in Mijn spreken, dit gewoon komt omdat jullie de Schrift niet kennen noch de Schrift begrijpen die de sleutel is van de Heilige Geest; als sommigen van jullie zeggen: "wij hebben deze profetische openbaring niet nodig, we zijn niet verplicht ernaar te luisteren of haar te lezen omdat de Heilige Schrift voldoende voor ons is en wij kunnen alle kennis daaruit leren;" dan vraag Ik jullie in jullie ongeloof:

"weet je waarom je niet gelooft en weet je waarom je zo onverschillig bent en vastbesloten je hart te sluiten? weet je waarom je niet daarbuiten zoekt?" het komt omdat je de Heilige Geest niet bezit die je zou hebben kunnen verheffen uit de duisternis in Zijn Licht en je ziel zou hebben kunnen verlichten om de Zoon te zien samen met de Vader die Zichzelf aan jou openbaren; de Heilige Geest zou een verrijzenis-adem in je hebben geademd om je te sterken en je leven te geven in Mij;

kan een ziel die dood is de Schrift begrijpen en haar in praktijk brengen als ze niet leeft? als je de Schrift zou hebben begrepen die als een spiegel is, Mijn Beeld weerspiegelend, zou je niet hebben gezegd: "de Schrift is voor mij voldoende;" nee, Mijn vriend, de Schrift is niet voldoende als je de Heilige Geest niet bezit; het is door het Licht van de Heilige Geest dat de Openbaring kan worden begrepen en alles wat destijds ondoordringbare mysteries leken in de Schrift en verzegeld, omdat je de sleutel van de kennis gegeven zou zijn door de Geest;

(13 november 2001)

Later, in een andere oproep, vraagt Christus Zijn herders: "wanneer Ik in jullie dagen spreek en de herders niet luisteren, en niet geloven dat Ik tussenbeide kom, zijn zij zoals de Schift zegt: "onze wachters zijn blind, ze merken niets... ze gaan allemaal hun eigen weg, ieder loopt zijn eigen belangen na..." (7 augustus 2002)

Dan zijn er degenen die tegen Gods spreekbuizen zouden zeggen: "als je door God gezonden bent en als die woorden die jij zegt van God komen, bewijs dan je nederigheid door jezelf en al die uitspraken te verbergen; houd op in de wereld te koop te lopen met jezelf en met de uitspraken;" (7 augustus2002) Maar onze Heer zegt: "antwoord deze mensen het volgende: ik zal niet zo worden als de slechte dienaar die zijn talent verborgen heeft en toen werd veroordeeld omdat hij niets had gedaan; integendeel, ik zal mijn talent vermenigvuldigen en eer geven aan Hem die het mij heeft toevertrouwd; ik zal dit wonderbaarlijke wonder doorgeven, , niet alleen aan deze generatie, maar de engelen zullen de woorden van God dragen en ze zullen doorgaan ze te verspreiden als een regen van zaden die van boven worden uitgestrooid over alle komende generaties, om Gods schepping te vernieuwen en de Kerk te verfraaien; om de monden van Zijn kinderen te zoeten en hun monden te openen en hen in staat te stellen hun harten te onderzoeken;

ik ben helemaal door de Goddelijke Naam van onze Heer bezegeld en ik vrees niet; ik ben Zijn luide boek dat dezelfde Waarheden verkondigt die onze Heer ons heeft doorgegeven; dus, niets is nieuw, ik heb niets nieuws van mijzelf, broeders, maar alles wat tot mij is gezegd komt van de Goddelijke Kennis en van de Mond van de Drie-ene-God;" dit is het wat je hen in Mijn Naam moet zeggen;" (7 augustus 2002)

Ondanks deze woorden zouden ze het Woord van God blijven vervolgen en verbieden dat het bekend zou worden gemaakt aan Zijn schepselen, het Woord dat vele naties tot berouw kan brengen, bekering en geloof, God kan doen vermurwen, zoals Hij deed met Nineve. Hier is een andere waarschuwing:

" (...) wat betreft degenen die nog niet Mijn bezoek hebben ontvangen, hen wachten veel kwellingen, de Dag van de Heer zal ook over hen komen, en wat voor een dag zal dat zijn! Ik zal snel zijn in het tonen van Mijn Barmhartigheid op voorwaarde dat jullie berouw hebben... Ik zal Mijn Barmhartigheid tonen en jullie allen verzamelen van overal onder de hemel vandaan;  maar van tevoren zeg Ik, de Auteur van deze Liefdes-Hymne, tegen jullie, tenzij de wereld in haar slechtheid zich tot Mij keert en berouw heeft, en kwaad vergeld met liefde, zal wat jullie allen kan gebeuren alle historische records van zuivering laten zien! er is geen hartstochtelijk berouw, geen echte wroeging... de naties zijn in oproer, en hun prestaties zijn de maat van hun goddeloosheid... de hele aarde zal lijden tenzij Ik een echte kreet van berouw hoor; ach, en zij die op platforms gaan staan, vrede verkondigend en hoe en op welke manier men vrede onder elkaar moet stichten, wanneer deze zelfde mensen Mijn geboden overtreden en met Mij in oorlog zijn, hoe verwachten zij met hun gezond verstand vrede te brengen?  (30 september 2002)

In het jaar 1991, op 11 september, exact 10 jaar vóór de grote ramp van de twee torens in de U.S.A., keek onze Heer met ongenoegen naar de aarde en waarschuwde ons met deze woorden:

"en Ik, van Mijn kant, kijk met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie na natie onderzoekend, ziel na ziel aftastend om wat warmte, om wat edelmoedigheid en om een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten Mijn gunst; zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven en de dagen vliegen en de uren zijn nu geteld voor de grote vergelding (...)  (Jezus veranderde plotseling van toon en na enkele seconden te hebben gewacht, zei Hij op zeer ernstige toon die mij met ontzag vervulde:)  "de aarde zal sidderen en schudden en alle kwaad dat in Torens (zoals de Toren van Babel) is gehuisvest, zal ineenstorten tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven worden! boven zullen de Hemelen schudden  en de fundamenten van de aarde zullen wankelen! de eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts door Mij bezocht worden,  met donder en door Vuur, luister goed naar Mijn laatste waarschuwende woorden, luister nu er nog tijd is; lees Onze Boodschappen en houd op minachtend of doof te zijn wanneer de Hemel spreekt (...) spoedig, nu zeer spoedig, zullen de Hemelen opengaan en zal Ik jullie laten zien, de Rechter;"  (11 september 1991)

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrokken met het vallen van de twee torens, zo veel levens nemend, onder hen vele onschuldige mensen. Gruwelijke, apocalyptische scenes werden aan de wereld getoond, en ondanks deze horror die over ons kwam, in plaats van terug te keren tot God en berouw te hebben, werd de wereld nog slechter dan daarvoor en stelde zich in op oorlog.  In plaats van te begrijpen dat dit gebeurde vanwege van onze fouten, zonden, schuld, geloofsafval en verwerping door de wereld van God, gingen we door met het luisteren naar Satan en gingen we liever zijn weg dan de weg die God ons toonde.

Op 24 december 1991, op de vooravond van de geboorte van Christus werd ons deze boodschap gegeven door Christus die zeer beledigd was:

"Ik kom vandaag en bied de hele mensheid Mijn Vrede aan maar zeer weinigen luisteren; vandaag kom Ik met woorden van vrede en een Boodschap van Liefde, maar de vrede die Ik aanbied wordt door de aarde belasterd, en de Liefde die Ik hun geef wordt op de vooravond van Mijn Geboorte bespot en gehoond; de mensheid viert deze dagen zonder Mijn Heilige Naam; Mijn Heilige Naam is afgeschaft en zij beschouwen de dag van Mijn Geboorte als een grote vakantietijd, waarom ze idolen vereren; Satan is de harten van Mijn kinderen binnengedrongen en heeft hen zwak en slapend aangetroffen; Ik heb de wereld gewaarschuwd..."(24 december 1991)

Christus toont ons dat Hij beledigd is wanneer wij Kerstmis vieren door met de familie samen te komen zonder ons de echte reden ervan te herinneren; Christus’ Geboorte.

Met Kerstmis wordt iedere Christen gevraagd om Christus’ Geboorte te vieren, door zich te verheugen en naar de Kerk te gaan om Zijn Heilige Naam te vieren. Velen, in hun geloofsafval, vieren en verheerlijken in plaats daarvan de kerstboom, wisselen geschenken uit, eten tot ze er ziek van zijn en amuseren zich tot dwaasheid toe.

Na deze datum waren er verschillende waarschuwingen. Maar degenen die, zoals ik geloof, over de tsunami op 26 december 2004 in Azië spreken, zijn de drie hierna volgenden. De eerste is reeds van 10 september 1987.

Ik schreef: “Plotseling herinnerde Jezus mij aan een droom die ik de vorige nacht had en vergeten was. Het was het visioen dat ik later zag, maar het was erger in mijn droom.” De Heer zei toen:

"luister, Ik heb je het visioen in je slaap laten zien, om je het te laten voelen; nee, er is geen ontsnappen aan!"

Ik schreef: “Ik herinner mij dat ik het zag aankomen als een reusachtige golf. Ik probeerde weg te rennen en mij te verbergen, hoewel ik wist dat het onmogelijk was.” Toen vroeg ik onze Heer: “Maar waarom doet U dit als U ons bemint? Waarom?” Hij antwoordde:

"Ik sta bekend als een God van Liefde, maar ook als een God van Gerechtigheid.” Ik vroeg: “Wat kunnen wij doen om dit tegen te houden?” God antwoordde"enorme genoegdoeningen van jullie allen zijn nodig; verenigd en één zijn; elkaar beminnen, geloven in Mijn Hemelse Werken, want Ik ben altijd onder jullie;"

Het tsunaminieuws schokte en ontzette ons allemaal, maar niemand kan zeggen dat God ons geen waarschuwingen zond. Wanneer waarschuwingen gezonden werden door hen die Hij (ver)koos als spreekbuizen, zeiden velen: “Wij hebben geen nood aan deze waarschuwingen; wij hebben de troost van de heilige boeken van de Vaders en de Heilige Bijbel in ons bezit. Wij laten nooit na om offers noch gebeden te offeren, dus wat kan Christus ons nog meer zeggen dan wat Hij ons gegeven heeft?” En zij sloten hun oren.

Een andere waarschuwing werd ons gegeven op 18 februari 1993:

"zie de dagen naderen waarin Ik ga komen met donder en Vuur, maar tot Mijn grote droefheid zal Ik velen van jullie onbewust en in een diepe slaap aantreffen! schepping, Ik stuur je boodschapper na boodschapper om door je doofheid door te breken, maar nu ben Ik jullie tegenstand en apathie moe; Ik ben ook zo moe van jullie kilheid; Ik ben zo moe van jullie arrogantie en onbuigzaamheid wanneer het erom gaat bijeen te komen voor de eenheid; jullie hebben de Beker  nu van Gevoelloosheid gevuld en doen overlopen; vergiftigd door jullie eigen stem hebben jullie je tegen Mijn Stem verzet, maar dat zal niet voor altijd zijn; spoedig zullen jullie vallen, want jullie hebben je tegen Mijn Stem verzet door de bedrieglijke nonsens van jullie eigen stem; natuurlijk is Mijn Kerk een ruïne door jullie verdeeldheid (...)   de aarde zal schudden en als een vallende ster van haar plaats wervelen, bergen en eilanden uitroeiend van hun plaatsen; hele naties zullen vernietigd worden, het uitspansel zal verdwijnen zoals een rol perkament wordt opgerold, zoals je dat in je visioen hebt gezien, dochter, een grote doodsangst zal over alle bewoners komen; en wee de ongelovige! luister naar Mij: als de mensen vandaag tot je zeggen: "ach, maar de Levende zal Medelijden met ons hebben, je profetie komt niet van God maar uit je eigen geest;" zeg hen dan: hoewel jullie als levend worden beschouwd, zijn jullie dood; jullie ongeloof veroordeelt je, omdat jullie geweigerd hebben te geloven in Mijn Tijd van Barmhartigheid, en Mijn Stem hebben belet zich te verspreiden van Mijn woordvoerders om Mijn schepselen te waarschuwen en te redden...  (18 februari 1993)

Volgens de wetenschappers, toen de aardbeving onder zee gebeurde schikte gehele aarde en stopte voor een fractie van een seconde en ging uit haar normale as. Het eiland van Sumatra en ook andere eilanden verplaatsten zich verschillende meters van hun originele plaats. Eén van hen leek geheel te zijn verdwenen, maar werd vervolgens herontdekt op een andere plaats.

Vervolgens kwam op 7 februari 2002 opnieuw een laatste waarschuwing van God; hier is een uittreksel

"Mijn Koninklijke Heerschappij staat vlak voor jullie deuren, maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen? 

Met vrijgevigheid en met Koninklijke kwistigheid heb ik een banket bereid van geestelijk voedsel om jullie geest te doen herleven; toen Ik daar was, wachtend op jullie om jullie met Mijn Eigen Hand te voeden om jullie te redden van de dood, weigerden jullie naar voren te komen; derhalve, jullie afkeer van een ware metanoia in overweging nemend en hoe jullie in plaats daarvan vijandigheid hebben getoond ten opzichte van Mijn waarschuwingen, welke tonelen ven geweeklaag er ook eerder plaatsvonden (op 11 september, 2001) zij zijn niets in vergelijking met e droevige ochtenden die voor jullie liggen; droevige ochtenden die door jullie eigen hand aangetrokken zullen zijn; jullie natie regeert in volledige tegenstelling tot heel Mijn Wet van Liefde die verschilt van jullie bizarre systeem van wetten; wetten die de meest gruwelijke misdaden begaan tot het punt van het in gevaar brengen niet alleen van de aarde maar ook van de stabiliteit van de hele kosmos; 

Ik zie met droefheid van bovenaf hoe jullie plannen zich tegen jullie zelf zullen keren; de wereld smaakt reeds de vruchten van haar eigen koers, en daagt de natuur uit te rebelleren met uitbarstingen en roept natuurrampen over jullie zelf af, zichzelf verstikkend met jullie eigen plannen; Ik had jullie nu gedurende jaren gewenkt maar zeer weinigen namen er notitie van; deze zuivering die nu als een gesel op je ligt, generatie, zal velen tot Mij trekken en zij die Mijn waarschuwingen afwezen zullen tot Mij terugkeren in hun leed..."

Zoals de profetie uitlegt, gebeurde het in de vroege ochtenduren.

Onze Heer verwittigt ons, omwille van onze geloofsafval, dat wij de kosmos in gevaar brengen – niet alleen de aarde, maar de gehele kosmos, de natuur provocerend om tegen ons te rebelleren.

Maar dit is niet alles, onze Heer waarschuwt ons nog voor een veel ergere gebeurtenis die ons wacht als we onze harten niet veranderen en terugkeren tot God. De Heer zegt:

"zie je, dochter, Ik zal spoedig ook Mijn Gerechtigheid openbaren; Mijn barmhartige oproepen hebben ook een vastgestelde tijd, wanneer deze tijd van Barmhartigheid eenmaal voorbij is, zal Ik aan iedereen, goeden en slechten, laten zien dat Mijn gestrengheid even groot is als Mijn Barmhartigheid, dat Mijn toorn even machtig is als Mijn vergevingsgezindheid; alles wat door Mij voorzegd is zal nu spoedig gebeuren; niets daarvan kan worden verminderd..." (19 februari 1993)

Op 18 februari 1993 waarschuwt God ons zeggende:

"het zesde zegel zal spoedig verbroken worden en jullie zullen allen in de duisternis worden geworpen, en daar zal geen verlichting zijn, omdat de rook die uit de Afgrond opstijgt zal zijn als de rook van een enorme oven, zodat de zon en de lucht erdoor verduisterd zullen worden; en uit Mijn Beker van Gerechtigheid zal Ik jullie doen lijken op slangen, adders; Ik zal jullie op je buik laten kruipen en stof doen eten in deze dagen van duisternis;  Ik zal jullie tot op de grond verpletteren om jullie eraan te herinneren dat jullie niet beter zijn dan adders... jullie zullen verstikken en stikken in jullie zonden... in Mijn toorn zal Ik op jullie trappen, jullie in Mijn woede vertrappen! (...) wanneer het Uur van de Duisternis komt, zal Ik jullie je innerlijk laten zien; Ik zal jullie ziel binnenstebuiten keren en als jullie je ziel zullen zien zo zwart als steenkool, zullen jullie niet alleen een smart ervaren als nooit tevoren, maar in doodsangst zullen jullie je op de borst slaan en zeggen dat je eigen duisternis erger is dan de duisternis die jullie omringt; Ik zal menselijk leven zeldzamer maken dan ooit tevoren; dan, als Mijn woede bedaard zal zijn, zal Ik Mijn Toorn in ieder van jullie oprichten, en met één stem en één hart, en één taal zullen jullie, Mij, het Lam samen prijzen;"

Er wordt ons tijd gegeven, opnieuw, tot bekering vooraleer deze profetie over ons komt. Alhoewel God zegt: “niets kan ervan afgetrokken worden”, kunnen wij nog steeds de kracht van deze gesel verminderen door gebed, berouw en een verandering van leven, door heilig te leven.

We zijn geroepen om een Waar Leven in God te leven. God kan zich laten vermurwen, net als Hij deed met Nineve.

De inspiraties van Waar Leven in God zijn geen profetieën van kommer en kwel. God geeft ze ons in deze tijden van barmhartigheid om ons moed te geven; ze zijn een oproep vanuit de sublieme Liefde van God. God zal ons niet voor eeuwig Zijn Heilige Naam laten beledigen. Dit is de reden waarom Hij komt, in Zijn Barmhartigheid, om ons vele waarschuwingen te geven.

God zegene u allen.
In Christus,
Vassula

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Stel Je Vertrouwen Volledig In Mij
 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik, God, Heb Geleefd In Jouw Wildernis
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message