HOME MESSAGES
De Heilige Schrift is een spiegel die Mij weerspiegelt

13 November 2001


Vassula, Ik heb je geroepen gedurende bijna 16 jaar, en Ik heb je ogen gedurende deze jaren toegestaan veel dingen te zien en nog ontzagwekkender dingen te horen; Ik heb jou en anderen door Mijn boodschappen gevuld met goddelijk licht om Mij te kunnen begrijpen;

Ik ben het Licht en boven alle licht; Ik ga in Mijn Heerlijkheid alle lichten te boven, alle lichtsterkten; Ik kan iedereen licht geven door Mij aan hem te openbaren; jullie geest zou daarom verenigd moeten zijn met de Mijne, en Ik zal hem in Mijn goddelijk licht onderdompelen om de dingen te zien die geen oog heeft gezien, en dingen te begrijpen met Mijn Geest door Mijn goddelijk Licht ...

Ik heb je gevuld met de Kennis en Begrip van Mijzelf; ja, Mijn kind, Ik heb je veranderd in een altaar waarop Ik Mijn profetische dienst heb geplaatst, door je alle soorten mogelijkheden te geven om Mijn woorden te zingen, opdat hun klank gehoord moge worden in elk heiligdom; 1 Ik heb je in Mijn Vreugde gevuld met mysterieuze uitspraken, om Mijn Naam te verheffen, om verre landen en mensen te bereiken;

Ik breng licht in je hart om je de luister van Mijn werken te laten zien; je oren hebben gehoord en horen nog de heerlijkheid van Mijn Stem en je geestelijke ogen zagen Mij van aangezicht tot aangezicht; Ik heb deze aarde doen bloeien 2 om diegenen te bemoedigen die de hoop begonnen te verliezen door Mijn zwijgen, om hoop te krijgen, en ze te doen herleven;

Ik heb, zoals Ik zei, deze aarde doen bloeien, maar velen bleven, in plaats van zich te verheugen, onverschillig, en hun onverschilligheid joeg alles wat bloeide woedend op de vlucht, door eden af te leggen in Mijn Naam alleen over hoe zij alles zullen vernietigen wat bloeit; dit was hun dagelijkse zorg;

Ik ben God, en Ik ben bij machte te vergeven en Mijn toorn de vrije loop te laten; Ik gaf ieder menselijk wezen de mogelijkheid Mij te bereiken; Ik gaf genoeg gelegenheid aan alle naties om Mijn Liefdeshymne te lezen; velen hebben Mijn spreken genegeerd;

Ik vraag iedereen plechtig : wat heb je gedaan met de Heilige Schrift ? de Heilige Schrift is een spiegel die Mij weerspiegelt; hoe komt het dat als jullie zeggen de Heilige Schrift te lezen, jullie Mijn spreken niet herkennen ? hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk de waarheid tegenspreken ? Ik zeg jullie als jullie Mij nu niet herkennen in Mijn spreken, dat eenvoudig komt omdat jullie de Heilige Schrift niet kennen noch haar begrijpen die de sleutel is van de Heilige Geest;

als sommigen van jullie zeggen : 'wij hebben deze profetische openbaring niet nodig, we zijn niet verplicht ernaar te luisteren of haar te lezen, omdat de Heilige Schrift voldoende voor ons is, en wij kunnen alle kennis leren uit de Heilige Schrift'; dan vraag Ik jullie in je ongelovigheid : 'weet je waarom je niet gelooft, en weet je waarom je zo onverschillig bent en besloten hebt je hart te sluiten ? weet je waarom je niets daarbuiten zoekt' ? omdat je niet de Heilige Geest bezit die je zou hebben kunnen verheffen uit de duisternis in Zijn Licht, om je ziel te verlichten om de Zoon te zien samen met de Vader die Zichzelf aan jou openbaren; de heilige Geest zou een verrijzenis adem in je hebben geademd om je te sterken, je leven te geven in Mij; kan een ziel, die dood is, de Heilige Schrift begrijpen en haar in praktijk brengen als ze niet leeft ?

als je de Heilige Schrift zou hebben begrepen, die als een spiegel is die Mijn Beeld weerspiegelt, zou je niet hebben gezegd : 'de Heilige Schrift is voor mij voldoende'; nee, Mijn vriend, de heilige Schrift is niet voldoende als je niet de Heilige Geest bezit; het is door het Licht van de Heilige Geest dat Openbaring kan worden begrepen, en alles wat dan ondoordringbare mysteries in de Heilige Schrift leken en verzegeld schenen, zou kenbaar en duidelijk worden, omdat je de sleutel van de kennis gegeven zou zijn door de Heilige Geest

en toch zeg Ik in waarheid : ieder die Mij gewillig heeft aanvaard, zelfs nu Ik spreek, is gezegend, want door Mij ontvangt hij kennis en Wijsheid op een zodanig wonderbaarlijke manier dat het is alsof hij de hele Heilige Schrift heeft gelezen ! hijzelf zal zijn als een luid boek dat in zichzelf de goddelijke inspiratie draagt die men verkrijgt door genade; en dan zou hij, Mijn dochter, als hij de Heilige Schrift leest, niet alleen de woorden zien, maar, zoals jij hebt ervaren, Vassula, zou hij de diepe geestelijke betekenis van haar context met zijn geestelijk oog zien

daarom, verzet je niet tegen Mijn boodschappers die als een luid boek zijn en een dienst van profetie, zij komen van Mij; zij openbaren niet meer dan wat de Heilige Schrift bevat, maar zijn een gids voor je; zij leiden je leven naar een nieuwe manier van waar leven in Mij door je leven te verbeteren, en je hoop en troost te geven; Ik kan iedereen veranderen van een armzalig wezen in een Kathedraal;

oordeel niet en Ik zal tot je komen om uitspraken in werkelijkheid uit te drukken; de Heilige Schrift is het Beeld van Mij, je God, onderschat haar evenmin, maar zeg niet dat je haar kent als je er ver van verwijderd bent Mij te kennen; leef volgens de Geboden en doe wat zij zeggen, opdat je een voorstelling van Mij hebt; Mijn woorden te vervullen zal je ziel ertoe leiden Mij te kennen; dan, en alleen dan, zul je god worden door deelname en niet door de regel;

heb je de betekenis niet begrepen van : 'luister bereidwillig naar elk gesprek dat komt van God' ? heb je geluisterd ? de daden van elk schepsel staan Hem voor ogen; rampen, plagen, hongersnood, kwellingen, oorlogen, bloed en dood hebben Mijn bloemen 3 nu vervangen door jullie eigen hand en door jullie zonden;

sinds vele jaren nu heb Ik dit droge land gezegend, door als een rivier over jullie te komen, door het met Mijn zegeningen te doordrenken als een vloed; Ik toonde voortekenen aan de hemel en Ik heb jullie Mijn engelen gezonden, barrevoets, om met Mijn Woord jullie harten te verlichten, generatie, Ik heb ze gezonden om jullie te waarschuwen dat jullie, tenzij je berouw hebt, bidt en eerherstel geeft voor je zonden en je leven betert, en tenzij je Mijn Heilig Sacrament waardeert en heilig leeft, verenigd, en Mij als een zegel in je hart plaatst, dat jullie door je eigen fout over jezelf alle onheil van de aarde over je afroepen; alles wat van de aarde komt, keert terug naar de aarde; de hele wereld is vervuld van dergelijk onheil;

Ik heb jullie gevraagd tot Mij terug te keren, maar Mijn zaad, 4 dat dood is, heeft Mij niet gehoord en bleef Mij onafgebroken beledigen; waarom, kijk, het firmament en de hemelen beven bij Mijn Bezoek; 5 de bergen en de basis van de aarde beven vandaag door jullie ongerechtigheden; maar wie maakte zich druk toen Ik jullie tien jaar geleden waarschuwde voor de vergelding die voor jullie lag als jullie geen berouw zouden hebben ? wie probeerde de manier waarop Ik beweeg te begrijpen ? en nu, vertel Mij, wie zal berichten of er recht is gedaan ? heeft iemand onder jullie verwacht dat de Torens zouden vallen door jullie eigen zonden en het kwaad ?

en toch, ach, Ik heb jullie gewaarschuwd, maar jullie drukke handel heeft jullie generatie vervuld van geweld, en in plaats van te leunen tegen de borst van de Vader, op Hem te steunen, zijn jullie overleden juist op het moment waarop jullie er de voorkeur aan gaven te steunen op goud en zilver; en toch blijft jullie tafel tot op deze dag leeg;

Ik ben jullie Feestmaal, jullie Overvloed, en als Ik, God, niet alle dingen voor jullie ben geworden, hoe verwachten jullie dan je loon in de hemel te verkrijgen ? Ongeacht wat of wie jullie zijn, Ik wil jullie welzijn; daarom geef Ik Mijn uitspraken aan de eenvoudigen die, door de profetische dienst die Ik in hen plaatste, helemaal tot aan jullie voeten gaan om deze nobele schat neer te leggen aan jullie voeten; bovendien heb Ik hen vernieuwd met de Heilige Geest zodat wat zij te zeggen zullen hebben, hetzij om jullie te onderrichten of om dwalingen te corrigeren, ze dat zullen doen met volledige autoriteit;

Ik heb aan deze dierbare zielen gevraagd alles op te geven wat hen niet tot Mij leidt, en slechts één ambitie te hebben, namelijk: het welzijn van Mijn Kerk, en om bereid te zijn te strijden tegen alle kwade plannen tegen Mijn Mystieke Lichaam; ja, natuurlijk zullen zij worden vervolgd vanwege hun acties, en hun bestaan zal door de doden wantrouwend worden gezien als een bedreiging; maar Ik heb hen gezalfd; en als zij in de ogen van sommige mensen onbeduidend lijken, in Mijn Ogen zijn zij achtenswaardiger dan alle juwelen samen met alle koninklijke en ook keizerlijke schatten; zij zijn in Mijn Ogen beminnelijk en edel, daar Ik het ben die hen heb opgevoed;

gezalfd met de olie van Mijn Hoven, zullen zij grote menigten aantrekken om Mijn Mystieke Lichaam weer te vullen, de Kerk die tot een ruïne is vervallen door de veronachtzaming van de herders;


Dit Heer, U zult dat begrijpen, is een van de redenen waarom ik word vervolgd, het is omdat U de hiërarchie berispt !

Ik weet het, maar jou is het woord gegeven en Ik heb je gevormd om je uit te zenden naar deze afvallige wereld, om te spreken in Mijn Naam;

de herders zijn verdeeld, de een is gekant tegen de ander; zij leven in een geestelijk verval en als sommigen van hen nog bereidwillig Mijn Kruis dragen en met ijver voor Mijn Huis, worden die ook vervolgd door deze overtreders; kunnen zij 6 zeggen dat zij Mij plichtsgetrouw gehoorzamen ? als zij 'ja' zeggen, verklaar Mij dan eens jullie verdeeldheid; verdeeldheid is een zonde; jullie kennen zeker de betekenis van: 'elk koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, zal verwoest worden, en geen stad of huis dat in zichzelf verdeeld is, zal standhouden'; 7

het kenmerkende teken van geloof ontbreekt in hen;

er is geen liefde meer… zelfs wanneer deze verdeeldheid niet direct van hen komt, maar van hun voorvaderen, wakkeren zij dit vuur aan dat uit de ondergrond komt, 8 en houden het in leven; nu vraag Ik dus aan Mijn herders berouw te tonen, Mij een echte metanoia aan te bieden, om door deze reusachtige macht een omvorming te laten plaatsvinden; een ware metanoia is de deur die zielen uit de duisternis naar het licht leidt

Mijn Heer, mijn hart heeft geen torenhoge ambities gehad, maar vergeef mij mijn vrijpostigheid wanneer ik U deze vraag stel :

als een van Uw herders tot hier leest, en komt bij de woorden die U zojuist heb geuit over de vraag om berouw te hebben, zouden dat niet degenen zijn over wie U zegt dat ze vol ijver zijn voor Uw Huis en Uw Kruis trouw dragen ? De Abels zoals U ze noemt, die de lezers zijn en die bereid zijn te horen wat U zegt; omdat zij hun eenvoud niet hebben bevlekt ?

Vergis ik mij als ik zeg dat zij die Uw Boodschappen lezen degenen zijn die ook oprecht en trouw aan Uw Huis zijn ?

Hoe zullen Uw woorden degenen bereiken die U wilt dat zij ze horen, die Uw Werken slecht noemen ? U roept, maar zeer weinigen luisteren; wie van hen zal luisteren ? De herders die al een eenheid in hun hart leven" ?

maak je geen zorgen om zaken die het bereik van je verstand en inzicht te boven gaan; Ik heb middelen om Mijn uitspraken te sturen naar hen die redding nodig hebben… want het is bekend dat Barmhartigheid in Mij gevonden moet worden; 9

wat betreft degenen die jij oprecht en trouw noemt aan Mijn Huis, zeg Ik je het volgende : het zijn niet alleen zij die Mijn Boodschappen lezen en haar volgen, die oprecht en trouw zijn aan Mijn Huis, maar Ik heb voor Mijzelf ware, toegewijden bewaard, gekozen door genade, die trouw zijn gebleven en die bereid zijn Mijn Kruis van eenheid op hun schouders te dragen, en door hun werken niet alleen Mijn Lichaam doen geuren, maar de gehele wereld;

met andere woorden, het zijn niet alleen degenen die door genade zijn geroepen en gehoor gaven aan Mijn Woorden, die in de Boodschappen aan jou zijn gegeven, die oprecht en trouw zijn; en jij, dochter, heb je gezien wat Ik kortgeleden heb volbracht ?

'ja, Heer, dat heb ik' (iets tussen mij en de Heer)

prijs dan Mijn Heilige Naam en je zult grotere dingen zien dan deze, wacht en je zult zien ... wees geduldig en sta Mij toe onze weg samen voort te zetten, zie je ? zie je waarheen Ik je heb geleid ? Wees niet bevreesd, in Mijn Tegenwoordigheid heb je vrede ... ic


1 Ik begreep dat God 'zielen' bedoelde.
2 Zegeningen zendend.
3 Symbolisch woord voor zegeningen.
4 Wij.
5 Met andere woorden : Gods openbaring door deze boodschap is zo machtig en duidelijk.
6 De overtreders.
7 Mt. 12, 25
8 De Hel.
9 Precies op dit moment, hoewel het niet zo duidelijk was in die eenvoudige zin, onthulde de Heer Jezus aan mij dat Hij ziek is van goddelijke Liefde voor al Zijn herders, en daarom berispte Hij ze zozeer dat Hij beefde van gevoeligheid en emotie van Liefde; en het was alsof ik onze Heer had horen klagen als een kind dat onrechtvaardig behandeld is, zeggend : Mijn Lichaam is geslagen, Mijn vrienden verwondden Mij tot onherkenbaarheid; zij hebben Mij Mijn mantel afgenomen; degenen die Mijn Huis bewaken, hebben opgehouden met Mij te spreken, en toch is het van Mijn Lippen, bedruppeld met honing, dat zij de balsem van een heropleving zouden kunnen verkrijgen; Ik beef tot in het diepst van Mijn wezen om hen te verliezen; zij hebben Mijn ledematen ontwricht, zij hebben Mij verwond, en als zij op de proef worden gesteld, beledigen zij Mij, en als er enkele wijze en heilige mannen onder hen zijn, aan hen hun goede leven laten zien, verbonden met nederigheid en goddelijke liefde jegens Mij, gaan ze op hen af als woedende wolven om ze aan stukken te scheuren; precies zoals Kaïn de Boze toebehoorde en zijn broer de keel afsneed, worden zij op dezelfde manier behandeld...previous index next