DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » Profetie over de 11e september »

De Profetie over de 11e september

Door Vassula, Rome, 10 januari 2002

"Ontwaak, slaper,
sta op uit de dood, en
Christus’ licht zal over u stralen.”
(Ef. 5,14)

Beste HWLIG vrienden,

Moge de zegeningen van de Heer Jezus Christus en van onze Vader in de hemel op iedere familie zijn. Ik wens ieder van u te danken voor jullie inspanningen bij de verspreiding van de Boodschap van de Heer, maar ik wil u ook danken voor de gebeden en Missen die werden opgedragen voor mijzelf en voor mijn familieleden die ziek zijn.

Ik wil het hieronder opnieuw hebben over de profetie die onze Heer op 11 september 1991 gegeven heeft, tien jaar vóór de afschuwelijke dag in New York en de gevolgen die erop volgden. Maar daaraan voorafgaand wil ik nog enkele woorden zeggen. Zij die mij kennen moeten hebben opgemerkt dat gedurende deze 16 jaar dat ik van onze Heer deze profetische openbaring heb ontvangen,  in al mijn getuigenissen, en er waren er velen, meer dan 700, ik nooit apocalyptische zaken ter sprake heb gebracht, noch heb ik gesproken in kommer of kwel terminologieën, noch heb ik mijn armen opgeheven om te profeteren dat het einde van de wereld zal komen (zoals velen mij valselijk beschuldigden), maar mijn discours gingen over de  zoetheid en tederheid van onze Heer. De oneindige liefde die Hij voor ons heeft en hoe onze levens te veranderen in een onophoudelijk gebed. Mijn oproep was om iedereen aan te spreken in termen waarop de Heer verlangde dat ik jullie aanspreek: herinnerend dat wij allen zonen en dochters zijn van de Allerhoogste, daarom van Koninklijke afkomst daar onze Vader de Koning der koningen is, Hij is Majesteit en Pracht en wij Zijn erfgenamen van dit Koningschap en deze luister, niemand, niemand, zou dit ooit uit jullie geest mogen wegnemen. Wij zijn zeer kostbaar voor God. Ik heb er ook over gesproken dat wij onze levens zouden moeten veranderen en in eenheid leven, niet verdeeld. Ik heb ook tot verschillende Kerken over de hele wereld gesproken, om te verzoenen en één te worden, hen ook herinnerend dat wij allen, zelfs de hoogste dignitaris, in zonde leven; waarom? omdat onze verdeeldheid een zonde is, en de Schrift zegt dit: “Wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat , doet zonde.” (Jak. 4, 17) Dus iedereen weet dat verdeeldheid tegen Gods wil is en toch blijven we tot op vandaag verdeeld. De Schrift kan niet verworpen worden.

Toen Christus tot de Vader zei: “dat ze allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij bent en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelove dat U Mij gezonden hebt.” (Joh. 17, 21). Deze smeekbede van Christus voor ons dat wij zo één zullen zijn, intoneert duidelijk dat de gehele schepping aangestoken zal worden tot een geestelijke eenheid en niet een eenheid van de letter of een getekend verdrag. Maar, zo’n geestelijke eenheid waardoor de hele wereld aangestoken wordt kan niet tot stand komen zonder de kracht van de Heilige Geest van God over de mensheid. De Heilige Geest moet dan nieuwe apostelen doen oprijzen om de wereld te gaan evangeliseren en de gehele wereld in het geloof van Christus aantrekken. Dus, onze blijvende verdeeldheid overwegend, en de wereld in haar huidige staat, moet ik zeggen dat de Kerk haar zwakheid getoond heeft in dit opzicht. Toch, ondanks onze zwakheid en ellende, is de Heilige Geest, onze zwakheid kennende, nooit gestopt Zijn genaden over de mensheid uit te storten en ons met Zijn gaven bedekkend. Hij is daarbuiten, veel lawaai makend zodat uiteindelijk de doven die zichzelf barricadeerden Hem zullen horen en eindelijk de deuren van hun hart zullen openen; en zij die dood waren zullen tot leven komen. Van opgehouden hebben te bestaan zullen zij eens te meer zijn. Zelfs als deze verdeeldheid niet direct van ons kwam maar van onze voorvaderen, zijn wij toch schuldig omdat wij hem levend houden zolang wij verdeeld blijven. De Kerk moet geconsolideerd worden en de enige hoop voor consolidatie van de Kerk is eenheid. De enige hoop om de wereld te veranderen is om ze te evangeliseren, daarom hoop ik dat de Kerk mij een handje zou toesteken, in plaats van mij te vervolgen om de stroom van de Heilige Geest te stoppen!

De wereld zoals u die vandaag ziet is in totale chaos. De chaos komt van de grote apostasie. De wereld werd afvallig omdat zij geen plaats heeft voor God, daar zij is opgeslorpt door zelfrealisatie. De wereld vandaag weigert glorie aan God te geven en wij leven in een tijd waar elk goed getransformeerd wordt in kwaad. De Christenen worden onophoudelijk gedechristianiseerd door onze verdeeldheid, ofwel dat of ze voortdurend in de fout gaan. Deze generatie leeft niet in de liefde van God, zoals Onze-Lieve-Vrouw eens tot ons zei: de wereld leeft in egoïsme, hebzucht, haat, ondeugd en zonde en ontkent bovenal de goedheid van God. Bovendien, hoe kunnen we van de Kerk verwachten geloofwaardig te zijn in de ogen van de rest van de wereld wanneer we vrede, liefde, eenheid, broederschap en verzoening prediken aan landen die hun volk massacreren, terwijl wij, terzelfder tijd, in ons centrum, het Lichaam van Christus massacreren door giftige pijlen naar elkaar te gooien? Wij, de koninklijke hofhouding van Christus, hebben onze glorie voor schaamte verruild. God roept ons allen op en nodigt ons uit om één te zijn, “dat ze allen één mogen zijn,” (Joh. 17, 21). Dus enkel wanneer de Kerk genezen zal worden door zich te verenigen en haar kracht te herwinnen zal ze in staat zijn de wereld met God te verzoenen. Op dat moment, geconsolideerd zoals ze zou zijn, zal ze in staat zijn om alle duistere machten en het kwaad dat onze wereld verduisterd omver te werpen. En het kwaad dat onze wereld verduistert en de heerschappij van de boze zullen vernietigd worden.

Wanneer ik spreek over hoe de wereld in apostasie is vervallen, bedoel ik natuurlijk niet iedereen, maar de meerderheid en een grote meerderheid zelfs. In deze laatste dagen hebben we allen opgemerkt hoe de wereld meer lijdt dan vroeger. We hebben opgemerkt hoe vele landen in oorlog zijn of op de rand van een oorlog staan. Er is veel vernietiging in de wereld een ook ziektes. Werkeloosheid neemt overal toe. Overstromingen die vele levens wegnamen voordat de hevige sneeuwstormen komen. Runderen en kudden schapen die bij de duizenden afgeslacht werden, ruineren de boeren en maken het vlees schaars en maken zelfs de mensen bang om vlees te eten. Brandhaarden (zoals die in Australië) en modderstromen bedolven velen in Brazilië. Overal strenge winters, honderden doodgevroren in Rusland en Polen, etc..

Nu kunt u zeggen, wel, deze dingen zijn zo nu en dan altijd in de geschiedenis voorgekomen. Kunt u zeggen dat sinds september, het jaar daarvoor en nog eens het jaar daarvoor wij ons in dezelfde situatie bevonden of is onze situatie verslechterd?

Laat ons nogmaals kijken naar de profetie van 11 september 1991. Trouwens, indien ik de tijd had zou ik een boekje hebben geschreven met het vermelden van alle profetieën uit de WLIG boodschappen die werden vervuld. Er zijn er veel. Zelfs details waar ik zeker van ben dat velen ze niet hebben waargenomen. Bijvoorbeeld, de historische gebeurtenissen in Rusland tot nu. De Kerk in Roemenië. Het Tweede Pinksteren, de oproep van de Twee Getuigen die volgens de Schriften goddelijk zijn en die Jezus en de Maagd Maria voorstellen, (volledige uitleg gegeven op de 24e december 1991, etc.)

Tot op vandaag ontvang ik boodschappen van onze Heer die er nog altijd op wacht dat ieder hart zich tot Hem opent. Naar wat Hij zegt komt er niet veel response van de gelovigen om werkelijk voor God te kiezen en hun leven te beteren. Velen zijn teruggekeerd naar hun “braaksel” en het herinnert ons wederom aan de parabel over het zaad. Een andere parabel waaraan de Heer ons herinnert is die van de vader en de twee zonen die vroegen om erop uit te gaan om in de wijngaard te gaan werken. Een ander parabel waaraan Hij ons herinnert gaat over de talenten. In Zijn heerlijkheid heeft God Zijn genaden over ons uitgestort om ons te doen herleven en Zijn Huis te doen herleven. Niet iedereen heeft nog ten volle gereageerd naar onze Heer toe. Velen zijn nog steeds lauw of erger nog, onverschillig voor Zijn oproep. Wij weten allemaal hoe oneindig rijk onze Heer is in Zijn genade. Velen van u waren dood (zoals ik) door zonden en apathie tegenover God, toen we allemaal de wegen van de wereld volgden, een gemakkelijke prooi zijnde voor Satan, zelfs zijn speelgoed, want hij regeerde over onze levens. Maar God hield van ons, (de eerste maal dat de engel tot mij over God sprak zei hij: God is je nabij en bemint je) God beminde ons zoveel dat Hij ons niet naar het vuur wilde laten gaan. Hij, ik zou zeggen, daalde helemaal naar beneden tot op ons niveau om ons te bereiken, Zijn oneindige barmhartigheid tonend en hoewel wij dood waren door onze zonden bracht Hij ons tot leven. Ja, het is door genade dat ik werd gered en velen onder u. Wij hebben het niet verdiend, want onze verdiensten waren nihil.

Dus wat zegt de profetie aan het begin? Het zegt: "Mijn Ogen kijken naar de wereld van vandaag, natie na natie onderzoekend, ziel na ziel aftastend om wat warmte, om wat edelmoedigheid, en om een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten Mijn gunst;" Ik wil hier stoppen en het uitleggen. Als de Heer zegt dat Hij geen warmte noch edelmoedigheid, noch liefde kan vinden om Hem te worden gegeven, bedoeld Hij niet alleen voor Hem, maar onder ons. De Schriften zeggen dat: “Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, hij is een leugenaar...” (Joh. 4, 20). Liefde ontbreekt, edelmoedig en vriendelijk zijn met elkaar ontbreken nog steeds. Een andere uitspraak uit de Schrift wordt ook nog nauwelijks opgevolgd: ”Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is de Wet en Profeten” (Mat. 7, 12), zowel als: “Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.” (Mat. 10, 38-39) Met andere woorden, men moet een brug slaan en elkaar dienen, zorgen voor elkaar, ons comfort verlaten om zielen naar God te brengen. Dit werd niet gedaan. Zoals ik zei, velen, zijnde ver van God, leven egoïstisch, enkel voor zichzelf met een volledige onverschilligheid tegenover de noden van de armen, de behoeftigen, de eenzamen.

De woorden die dan volgen zijn: "zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven; en de dagen vliegen en de uren zijn nu geteld voor de grote vergelding; Mijn steden (zielen) zijn tot hoerensteden geworden – meedogenloos! Ze zijn een citadel voor de demonen geworden! Van binnen volledig corrupt, opgevreten door wormen! Een toevlucht voor de adder en de schorpioen! Hoe zou Ik over deze afvalligen niet Mijn louterend vuur kunnen ademen?" Onze Heer, teleurgesteld over ons, want Hij ziet ondanks Zijn barmhartige oproepen weinigen die willen luisteren, want hun ongeloof heeft het beste deel van hen weggenomen. Anderen weigeren niet alleen te geloven maar nemen het als hun missie en plicht om iedere stap van onze Heer in deze boodschap te bestrijden, waardoor het vuur van de Heilige Geest van genade wordt uitgedoofd die ons innerlijk kan verlichten en catastrofale gebeurtenissen kan voorkomen.

Dan zegt Hij: "de aarde zal sidderen en schudden en alle kwaad dat in de Torens is gehuisvest, zal ineenstorten tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven worden!" Over dit gedeelte gaf ik reeds uitleg aan jullie allemaal op deze website. Het betreft de Twin Torens van New York die ik zelfs ongeveer 3 jaar voor deze profetie had gezien, bij het bekijken van een documentaire over Manhattan (New York) op mijn TV, en zij toonden de stad van over de zee, ik zag wat er gebeurde op 11 september 2001. Ik zag de rook en de apocalyptische scène en ik zei tegen mijzelf: “en dit alles zal er niet meer zijn…” Ik heb twee getuigen voor deze laatste mondelinge profetie.

Dan komt de smeekbede van Christus ons vragend: “bid dat de Hand van de Vader niet neerkomt in de winter”. Ik denk niet dat we genoeg gebeden hebben, want de Hand van God kwam inderdaad neer juist voor de winter begon. Eén van de koudste in vele jaren… daar zoals ik al zei, zo vele mensen zijn doodgevroren in Rusland, in Polen en in Turkije en Griekenland, zij hebben het zeer bar. De profetie gaat verder met het spreken over: “vlammen en donder”, “de eilanden, de zee en de continenten zullen door Mij onverwacht bezocht worden met donder en vlammen. Kijk welk een beproeving Australië had met vuur. Maar dit is niet alles, vuur betekent ook oorlog.

Wat dan volgt is een herinnering voor allen die onbevreesd de genadige roep van God vervolgen, het zelfs slecht noemen, er modder op gooien zodat, door zo te doen, zij de Heilige Geest lasteren, een onvergeeflijke zonde begaand. Dit is wat Hij zegt: "Lees onze boodschappen en houd op minachtend of doof te zijn wanneer de Hemel spreekt, demp jullie stem en jullie zullen de Onze horen; denk tweemaal na alvorens te oordelen; denk meer dan tweemaal na voordat jullie de werken van de Heilige Geest veroordelen; Ik zal niemand sparen die de Heilige Geest bespot; Hem ronduit lastert." Dan herinnert Hij ons wat hen te wachten staat die lasteren: "Gerechtigheid zal hen naar de onderwereld zenden;"

Indien bepaalde geesten en harten niet gemakkelijk geraakt kunnen worden is het misschien dat ze te technisch geworden zijn en helaas te rationalistisch. In deze technische omgeving wordt Christus’ barmhartigheid bezoedeld, zowel als de eenvoud van een spiritueel leven in God. Maar de echte reden is dat deze mensen nooit een visioen van God hebben gehad terwijl hier op aarde zijnde en daarom nooit God “ontmoet” hebben en nooit een intieme conversatie met de Godheid hebben gehad. Met andere woorden, zij kennen God niet. God niet kennen is een zonde. Ah, en zo velen zijn in deze zonde! Dus nogmaals, indien het ons was toegestaan, of eerder, indien de Heilige Geest was toegestaan om in ieder van deze gesloten harten een verrezen adem te blazen, zouden ze opstaan en zich realiseren dat evangelisatie een noodzaak is voor de verzoening van de wereld die zo vervreemd is van God. Een ontkerstenende gemeenschap evangeliseren is ook een manier om mensen van alle rassen en godsdiensten toe te staan naar God terug te keren en Gods Gelaat beginnen te zoeken. Elk schepsel op aarde zou er voordeel bij hebben, en zich over hebbend gegeven aan God zal de Heilige Geest de rest doen en alle obstakels uitroeien die Hem hinderen tot een totale goddelijke eenheid van liefde met de Drie-Ene God. Dus men moet heel voorzichtig zijn om het Mystieke Lichaam van Christus geen pijn te doen, denkende dat hij het goede doet bij het uitdoven van het vuur van de Geest en vervolgens de verscheidenheid van genaden die Hij uitdeelt voor het welzijn van de Kerk, maar sta Zijn vuur toe deze verrotte wereld te zuiveren en te verlevendigen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, in een nieuw en schitterend Jeruzalem. Nu klink ik zeer apocalyptisch, maar in hemelsnaam wij leven in apocalyptische tijden en wanneer iemand die negeert, laat mij dan ook weten in welke cocon je jezelf geïnstalleerd hebt, om mij erbij te voegen.

De Heer beëindigd Zijn boodschap met ons eens te meer te vragen ons te bekeren! En vraag de Vader zich te vermurwen. Maar Hij zegt dat wij Hem binnenkort als Rechter zullen zien. Als God Zijn Heilig Gelaat afkeert voelt men het, maar als Hij naar ons kijkt is het alsof de stralen van de zon op ons schijnen, ons warmte en vreugde geven. Dus soms heb ik het gevoel dat sinds 11 september, dat God Zijn Gezicht enigszins heeft afgewend van deze wereld. Dit betekent niet dat Zijn liefde afgenomen is, maar het lijkt dat wij de oogst inzamelen die wij gezaaid hebben.

Maar luister naar me, de Triomf van de Twee Harten moet komen en ik weet, geloof mij, het bevindt zich net om de hoek. God zal triomferen, Hij moet! Ja! Heeft Hij niet gezegd dat de Lente op de aarde zal komen? En dat de eenheid snel en onverwachts zal komen zoals de val van het Communisme? De boodschap van WLIG is een boodschap van hoop. Ja, inderdaad God heeft ons gewaarschuwd dat wij allerlei soorten rampen, oorlogen over ons zullen afroepen, etc… tenzij wij ons bekeren. De wereld wil zich niet werkelijk bekeren. Toch heeft Hij ons de Heilige Geest beloofd als nooit tevoren in de geschiedenis. Wij moeten waken en bidden. Wij moeten groeien in onze liefde voor elkaar, wij moeten goed zijn, wij moeten goed zijn, wij moeten goed zijn en genereus, en ook voornamelijk de verdrukten dienen en helpen. Wij moeten de Schrift leven en de letter verlevendigen en dit geldt evenzo voor de boodschap van WLIG.

Bid voor de zondaar dat IK BEN,
Vassula

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Degene Die Je Lofliederen Toezingt Is Dezelfde Die Alles Schiep
 
EERDERE BOODSCHAP:

Kyrie-eleisson
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 10 februari 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message