DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Brieven » IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula  »

IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula  

24 april 2010
In het kielzog van de recente uitbarsting van de Eyjafjallajökull vulkaan in IJsland, schrijft Vassula deze uitleg aangezien het rechtstreeks betrekking heeft op de boodschappen van Waar Leven in God. 

Eén van de vele voorbeelden in de Schriften over hoe God reageert in tijden van rebellie en apostasie, is uit Jeremia 4:23-28. Jeremia zegt:

"Ik keek naar de aarde: Ze was een woestenij, naar de hemelen: Het licht was verdwenen. Ik keek naar de bergen: ze beefden, naar de heuvels: ze trilden. Ik keek: er was geen mens meer en alle vogels waren weggevlogen. Ik keek: het bouwland was een woestijn en alle steden lagen in puin door de hevige toorn van de Jahwe. Want dit zegt Jahwe: Heel het land wordt een woestenij; Ik maak het met de grond gelijk. De aarde treurt erom; de hemel daarboven wordt donker. Ik heb gesproken, mijn besluit staat vast; Ik kom er niet meer op terug."

God heeft ons onophoudelijk gewaarschuwd naar Hem terug te keren en ons met Hem en met elkaar te verzoenen. Christus heeft Zijn Kerk gesmeekt om zich te verzoenen en te verenigen. Hij heeft de herders al meer dan 25 jaar via de boodschappen van Waar Leven in God gevraagd zich te bekeren en te verzoenen, eenheid voortbrengend door de eenwording van de data van Pasen. De hele wereld is in verval geraakt in haar slechtheid en geloofsafval, niet alleen Gods Wet overtredend, maar al wat Heilig is, onophoudelijk God beledigend. Waarom is iedereen dan verbaasd wanneer de genade van de Heilige Geest toeneemt in deze tijden van duisternis om ons te helpen? Maar de Duisternis vervolgt het Licht nogmaals. Obstakels, vervolgingen, beschuldigingen, spot, laster en verboden worden al deze jaren door verschillende mensen geuit, terwijl ik probeer te getuigen en de wereld het Woord van God probeer door te geven, het een uiterst moeilijke missie makend. Veel van deze mensen dachten dat ze een heilige plicht vervulden voor God…

Er staat in de Heilige Schrift geschreven dat: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God.” (Joh. 1:1) “Het ware Licht was er, dat ieder mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet.” (Joh. 1:9).

Doorheen al deze jaren heeft Onze Heer geprobeerd een waar begrip in ons allen te doen ontwaken door ons herhaaldelijk herinneringen te geven: te herhalen wat in het verleden gezegd is door de heilige profeten en door Zijn eigen geboden. Zijn oproepen, zowel als die van onze Heilige Moeder, waren oproepen tot bekering, vrede, liefde, eenheid en een leven van gebed. Onze Heer kwam en komt nog steeds op deze manier naar de wereld om al degenen te verlichten die van de goede weg zijn afgedwaald, maar tot op vandaag erkenden weinigen Zijn genadevolle tegenwoordigheid en nog minder Zijn oproep. Hij verzuimde niet om eerst naar Zijn eigen domein te komen, onder de zijnen, maar het vlees in haar hardheid en het ongeloof van het hart, verwierp de Liefde eens te meer. Tot op vandaag zijn zeer weinigen die Hem volledig aanvaard hebben in Zijn barmhartige oproep tot bekering, niet enkel Zijn barmhartigheid doen afnemend maar het ook verwerpend en Hem niet toelatend om in hun harten te regeren.

De wereld van vandaag heeft een houding evenals die van de Farao's, van afwijzing, door koppigheid en ongeloof, van alles wat Heilig is. Van anderen zegt Jezus dat hun gedrag erger is dan dat van Sodom en Gomorrah.

In het jaar 1991, 11 september, precies 10 jaar voor de grote ramp van de twee torens in de Verenigde Staten, zei onze Heer, kijkend naar de wereld met misnoegen, ons waarschuwend met deze woorden:

"en Ik van Mijn kant, kijk met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie na natie onderzoekend, ziel na ziel aftastend om wat warmte, om wat edelmoedigheid, een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten van Mijn gunst; zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven; en de dagen vliegen en de uren zijn nu geteld vóór de grote vergelding (…) Jezus veranderde plotseling van toon, en na enkele seconden te hebben gewacht zei Hij op zeer ernstige toon, die mij met ontzag vervulde en zei: “de aarde zal sidderen en schudden, en alle kwaad dat in Torens (zoals de Torens van Babel) is gehuisvest, zal ineenstorten tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven worden! boven zullen de Hemelen schudden, en de fundamenten van de aarde zullen wankelen! de eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts door Mij bezocht worden, met donder en door Vuur; luister goed naar Mijn waarschuwende woorden, luister nu er nog tijd is; lees Onze Boodschappen en houd op minachtend of doof te zijn wanneer de Hemel spreekt (…) spoedig, nu zeer spoedig, zullen de Hemelen opengaan en zal Ik jullie laten zien, de Rechter;(11 september 1991)

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrokken met het vallen van de twee torens, zoveel levens nemend, onder hen vele onschuldige mensen. Gruwelijke, apocalyptische scènes werden aan de wereld getoond, en ondanks deze horror die over ons kwam, in plaats van ons tot God te keren en te bekeren, werd de wereld nog slechter dan daarvoor en stelde zich in op oorlog. In plaats van te begrijpen dat dit gebeurt vanwege onze fouten, zonden, schuld, geloofsafval en de afwijzing van wereld van God, gingen we door met het luisteren naar Satan en gingen liever zijn weg dan de weg die God ons toonde.

Vervolgens, daarvoor, heeft Christus ons meerdere malen gewaarschuwd over de tsunami. De eerste is al van 1987, de 10e september:

Ik schreef in mijn notitieboek: “Opeens herinnerde Jezus mij aan een droom die ik de vorige nacht had, maar was vergeten. Het was het visioen dat ik later zag, maar het leek nog erger dan in mijn droom”. De Heer zei toen:

"luister, Ik heb je het visioen in je slaap laten zien, om je het te laten voelen; neen, er is geen ontsnappen aan!" 

Ik schreef: “Ik herinner me wanneer ik het zag komen als een reusachtige golf. Ik probeerde te rennen en mij te verstoppen, wetende dat het onmogelijk was.” Toen vroeg ik onze Heer: “Maar waarom doet U dit, als U ons bemind? Waarom?” Hij antwoordde:

"Ik sta bekend als een God van Liefde, zowel als een God van Gerechtigheid." Ik vroeg: “Wat kunnen wij doen om dit te stoppen?” God antwoordde: "enorme genoegdoeningen van jullie allen zijn nodig; verenigd in één zijn; elkaar beminnen, geloven in Mijn Hemelse Werken, want Ik ben altijd onder jullie;" 

De tsunami was schokkend en verbijsterend voor ons allemaal, maar niemand kan zeggen dat God ons geen waarschuwingen zond. Wanneer waarschuwingen gezonden werden door hen die Hij als woordvoerders koos, zeggen velen: “Wij hebben geen nood aan deze waarschuwingen; wij hebben de troost van de heilige boeken van de Vaders en de Heilige Bijbel in ons bezit. Er is bij ons ook geen tekortkoming in het brengen van offers en gebeden, dus wat heeft Christus ons meer te vertellen dan Hij ons gegeven heeft?” En zij sluiten hun oren.

Op 24 december 1991, op de vooravond van Christus Geboorte werd ons nog een boodschap gegeven door Christus, die zeer beledigd was:

"Ik kom vandaag en bied de gehele mensheid Mijn Vrede aan maar zeer weinigen luisteren; vandaag kom Ik met woorden van vrede en een boodschap van Liefde, maar de vrede die Ik aanbied wordt door de aarde belasterd, en de Liefde die Ik hun geef wordt op de vooravond van Mijn Geboorte bespot en gehoond; de mensheid viert deze dagen zonder Mijn Heilige Naam; Mijn Heilige Naam is afgeschaft en zij beschouwen de dag van Mijn Geboorte als een voortreffelijke vakantietijd, idolen vererend; Satan is de harten van Mijn kinderen binnengedrongen en heeft hen zwak en slapend aangetroffen; Ik heb de wereld gewaarschuwd..." (24 december 1991)

Christus toont ons dat Hij zeer beledigd is, als wij Kerstmis slechts als een feestdag vieren zonder Zijn Heilige Naam en zonder de echte reden te gedenken; Christus’ Geboorte.

Met Kerstmis wordt iedere Christen gevraagd om Christus’ Geboorte met vreugde te vieren en naar de Kerk te gaan om de Heilige Naam van onze Redder en Verlosser te vieren. Velen, in hun geloofsafval, vieren en verheerlijken in plaats daarvan de kerstboom, wisselen geschenken uit, eten zich ziek en amuseren zich tot dwaasheid toe.

Na deze datum waren er verschillende waarschuwingen.

Nog een andere waarschuwing werd op 18 februari 1993 gegeven:

"Zie de dagen naderen waarin Ik ga komen met donder en Vuur, maar tot Mijn grote droefheid zal Ik velen van jullie onbewust en in een diepe slaap aantreffen! schepping, Ik stuur jullie boodschapper na boodschapper om door je doofheid door te breken, maar nu ben Ik jullie tegenstand en apathie moe; Ik ben ook zo moe van jullie kilheid; Ik ben zo moe van jullie arrogantie en onbuigzaamheid wanneer het erom gaat bijeen te komen voor de eenheid; jullie hebben de Beker van Gevoelloosheid gevuld en doen overlopen; vergiftigd door jullie eigen stem hebben jullie je tegen Mijn Stem verzet, maar dat zal niet voor altijd zijn; spoedig zullen jullie vallen, want jullie hebben je tegen Mijn Stem verzet door de bedrieglijke nonsens van jullie eigen stem; natuurlijk is Mijn Kerk een ruïne door jullie verdeeldheid (...) de aarde zal schudden en als een vallende ster van haar plaats wervelen, bergen en eilanden uitroeiend van hun plaatsen; hele naties zullen vernietigd worden, het uitspansel zal verdwijnen zoals een rol perkament wordt opgerold, zoals je dat in je visioen hebt gezien, dochter, een grote doodsangst zal over alle bewoners komen; en wee de ongelovige! luister naar Mij: als de mensen vandaag tot je zeggen: "ach, maar de Levende zal Medelijden met ons hebben, je profetie komt niet van God maar uit je eigen geest;" zeg hen dan: hoewel jullie als levend worden beschouwd, zijn jullie dood; jullie ongeloof veroordeelt je, omdat jullie geweigerd hebben te geloven in Mijn Tijd van Barmhartigheid, en Mijn Stem hebben belet zich te verspreiden van Mijn woordvoerders om Mijn schepselen te waarschuwen en te redden... (18 februari 1993)

Volgens de wetenschappers, toen de aardbeving in de zee gebeurde, schokte de hele aarde en ging uit haar normale as. Het eiland Sumatra en ook andere eilanden, verschoven verschillende meters van hun originele plaats. Eén eilandje verdween in zijn geheel en een andere verscheen op een andere plaats.

Vervolgens was er op 7 februari 2002 opnieuw een waarschuwing van God; hier volgt een uittreksel:

"Mijn Koninklijke Heerschappij staat vlak voor jullie deuren, maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen? 

met vrijgevigheid en met koninklijke kwistigheid heb ik een banket bereid van geestelijk voedsel om jullie geest te doen herleven; toen Ik daar was, wachtend op jullie om jullie met Mijn Eigen Hand te voeden om jullie te redden van de dood, weigerden jullie naar voren te komen, derhalve, jullie afkeer van een ware metanoia (berouw) in overweging nemend en hoe jullie in plaats daarvan je vijandigheid hebben getoond ten opzichte van Mijn waarschuwingen, welke tonelen van geweeklaag er ook eerder plaatsvonden (op 11 september 2001) zij zijn niets in vergelijking met de droevige ochtenden die door jullie eigen hand aangetrokken zullen zijn; (...) (jullie) brengen niet alleen de aarde, maar ook de stabiliteit van de hele kosmos in gevaar; (...) Ik zie met droefheid van bovenaf hoe jullie plannen zich tegen jullie zelf zullen keren; de wereld smaakt reeds de vruchten van haar eigen koers, en daagt de natuur uit te rebelleren met uitbarstingen en natuurrampen over haarzelf afroepen, zichzelf verstikkend met jullie eigen plannen." 

Onze Heer waarschuwt ons dat wij vanwege onze geloofsafval de kosmos in gevaar brengen – niet alleen de aarde, maar de gehele kosmos, de natuur uitdagen om tegen ons te rebelleren.

Maar dit is niet alles, onze Heer waarschuwt ons voor veel ergere gebeurtenissen in de toekomst als we onze harten niet veranderen en naar God terugkeren. De Heer zegt:

"zie je dochter, Ik zal spoedig ook Mijn Gerechtigheid openbaren; Mijn Plan heeft een vastgestelde tijd; Mijn Barmhartige oproepen hebben ook een vastgestelde tijd; wanneer deze tijd van Barmhartigheid eenmaal voorbij is, zal Ik aan iedereen, goede en slechten, laten zien dat Mijn gestrengheid even groot is als Mijn Barmhartigheid, dat Mijn toorn even machtig is als Mijn vergevingsgezindheid; alles wat door Mij voorzegd is zal nu spoedig gebeuren; niets daarvan kan worden verminderd..." (19 februari 1993)

Op 7 januari 2008 maakte Onze-Lieve-Vrouw mij wakker om 03.10 uur en liet mij begrijpen dat Christus op deze tijd werd aangevallen. De boodschap van Onze-Lieve-Vrouw betekent dat we dicht bij de gebeurtenissen staan die zijn voorspeld en die de mensheid te wachten staan; gebeurtenissen die aangetrokken worden door de slechtheid van de wereld, egoïsme, gebrek aan liefde, gebeurtenissen die voortkomen van de verwerping van het Woord van God door de wereld hun wrok, hypocrisie en goddeloosheid.

Onze-Lieve-Vrouw zei dat de aarde in gevaar is en zal lijden onder vuur. Gods toorn kan niet langer tegengehouden worden en zal op hen vallen omdat de mens weigert om met de zonde te breken. Dat al deze jaren van Gods Barmhartigheid bedoeld waren om zoveel mogelijk mensen tot Hem te trekken, zijn Arm uitstrekkend om hen te redden, echter maar enkelen begrepen het en luisterden. Dat Zijn tijd van Barmhartigheid niet lang meer zal duren en dat de tijd komt waarin iedereen zal beproefd worden, en de aarde zal rivieren van vuur spugen en de mensen van de wereld zullen hun waardeloosheid en hulpeloosheid begrijpen zonder God in hun harten te hebben. God is standvastig en trouw aan Zijn Woord. De tijd is gekomen waarin de mensen zullen beproefd worden en zij die Zijn Barmhartigheid weigerden zullen Gods Vuur proeven. (Ik vroeg hier omtrent de mensen van de Kerk die ons vervolgen en blind zijn voor Zijn Werken van Barmhartigheid) Onze-Lieve-Vrouw zei dat zij ook zullen ondergaan wat zij verdienen.

Onze-Lieve-Vrouw ging voort met het spreken over offers. Zij vroeg mij om iedereen eraan te herinneren dat God onze Schepper ons vraagt onszelf meer in te zetten voor Hem en dat bekering niet genoeg is zonder offers en aanhoudende gebeden; dat wanneer iemand zegt dat hij bekeerd is en God vond door “Waar Leven in God”, zij meer offers zouden dienen te brengen als een akte van offergave.

Er zijn meerdere wegen om God hun liefde en generositeit te tonen; dat niemand kan zeggen: “we zijn mensen van Waar Leven in God”, zonder het aanbieden van opofferende liefde; dat zij die God waarlijk beminnen gezegend zijn en geen angst hebben in deze dagen. Onze Gezegende Moeder zei dat zij die volhouden door ontberingen, gezegend zijn; dat Zij blij is met alle priesters (de geestelijken) die deze Werken van God promoten (zoals deze van Waar Leven in God en openstaan voor de Geest) en vertrouwen blijven hebben omdat zij speciale genaden kregen van de Geest van God en dat zij door de Geest sterker zijn geworden in de Heer en Zijn Reddingsplan. Dat God hen Zijn vrede schenkt.

Als iemand dient en zichzelf offert als een offergave, zal de gerechtigheid die zal komen door vuur niet zo streng voor hen zijn, want in hun geest zullen zij genieten van de oproep van God die hen tot leven bracht.

Onze-Lieve-Vrouw zegt dat velen weg gevallen zijn maar velen zullen worden opgericht. Velen hebben gefaald om het Woord van God veilig in hun harten te bewaren en overtraden het Woord aan hen gegeven, niet alleen door de boodschappen van Waar Leven in God, maar ook door het Woord aan hen gegeven door de Heilige Schrift. Op 28 november 2009 riep de Heer mij en gaf mij een gebed dat ik moest verspreiden, ons vragende het te bidden en om Zijn Barmhartigheid te vragen. Dit is wat Onze Heer zei: Vassula, richt je tot Mij op deze wijze:

"Liefdevolle Vader, gesel dit geslacht niet met Uw toorn, waardoor het volledig vernietigd zou worden; gesel Uw kudde niet met tegenspoed en angst, want de wateren zullen droog vallen en de natuur zal verdorren; Uw toorn zal alles verwoesten zonder een spoor achter te laten; de hitte van Uw Adem zal de aarde doen ontvlammen en tot een woestenij maken! aan de horizon zal een ster te zien zijn; de nacht zal vernietigd worden en er zal as vallen als sneeuw in de winter die Uw volk zal bedekken als spoken; wees ons genadig, God, en verzacht Uw oordeel over ons; denk aan de harten die zich in U verheugen en waarin U Zich verheugt! denk aan hen die in U geloven en laat Uw Hand ons niet met kracht slaan, maar verhef ons daarentegen in Uw Barmhartigheid en plaats Uw geboden in ieder hart. Amen"

Op 14 april 2010 spuwde de Eyjafjallajökull vulkaan, zoals wij allen hoorden, een aswolk. De regio rond deze vulkaan werd geëvacueerd. Sommige mensen namen van dichtbij video’s en men kon geen paar meters voor zich uitzien omdat er wolken van as in de atmosfeer waren. Alles was grijs en bedekt met as. De economie van het luchtverkeer was tragisch, daar vele vluchten werden geannuleerd en miljoenen dollars gingen dagelijks verloren. Vruchten, vis en andere producten lagen te verrotten in de opslagplaatsen. Overal ter wereld zaten reizigers vast.

Toen deze bijzondere vulkaan jaren geleden uitbarstte, stopte hij gedurende anderhalf jaar niet met het spugen van as. Terwijl ik dit artikel schrijf, wachten wij nog steeds op wanneer dit tot een einde gaat komen.

Echter, erger zal op deze aarde neerkomen als de mensen, zoals de Farao, de tekenen van de tijd blijven negeren en het zal te laat zijn.

Op 14 april 2010 werd een heldere ‘ster’ gezien aan de horizon in de Midwest van de Verenigde Staten. Het was spectaculair! Vele video’s werden gemaakt en deze zijn te bezien op Youtube.

God wist van deze meteoriet in de buurt van de aarde. Men zou zich af dienen te vragen: ‘waarom heeft God op 28 november 2009 in een gebed de ‘ster aan de horizon’ vermeldt? Ik denk dat wanneer we dit gebed baden (en dat deden we) het ons van een ramp zou besparen. Ik heb mettertijd geleerd dat God een meetstok heeft en dat het een God is die naar onderhandelingen luistert. Net als Abraham (een expert in onderhandelingen) en de stad van Sodom en Gomorrah. God had tegen Abraham gezegd dat Hij bereid was de twee steden te sparen zelfs als er maar 10 goede mensen in waren; maar er waren er geen, buiten Lot en zijn familie. God meet alles met Zijn meetstok: Hij meet onze liefde, ons geloof, onze gebeden, ons gedrag; onze oprechtheid, ons medelijden voor anderen, onze barmhartigheid, Hij meet Zijn tijd van barmhartigheid met ons; Hij meet onze tijd voor bekering, etc… en wat Hij zeker weet: is dat wij niet zoals Abraham zijn die wist hoe met Hem te onderhandelen. Dat is een feit. Zoals Hij weet zijn wij week en gebrekkig, met onze wazige geest proberen wij niet eens met Hem te onderhandelen; Hij plaatst zelf de onderhandelende woorden in onze mond om ze te zeggen! Dit is in het gebed dat Hij ons gaf op 28 november 2009! Wie zou anders gezegd hebben dat de meteoor niet de aarde zou kunnen geraakt hebben en ons bedekt hebben met as als het zo was geweest! Hij heeft de woorden in onze mond gelegd: “gesel ons niet met Uw toorn”, tweemaal, anders wanneer Zijn toorn was losgelaten: “de wateren zullen droogvallen en de natuur zal verdorren.” Ja, als de meteoor deze nacht de aarde had geraakt zou hij dit soort schade hebben aangericht. Zoals het gezegd wordt in het gebed: “de wateren zullen droogvallen en de natuur zal verdorren”. Ja, indien deze meteoor de aarde zou geraakt hebben die nacht zou hij dit soort van schade hebben aangericht. Zoals het gezegd is in het gebed: “de vlammen zullen de aarde tot een woestenij maken”. Het zou gedurende de nacht overal gebeurd kunnen zijn, zelf bij elke grote stad als Chicago, in de Midwest van de Verenigde Staten, zoals het gebed zegt: “en er zal as vallen als sneeuw in de winter die Uw volk zal bedekken als spoken”.

In het gebed dat door God gevraagd was, plaatst God in onze onbekwame monden de pleidooien: “wees ons genadig God en verzacht Uw oordeel over ons”. Dan, Hem herinnerend aan de getrouwen en degenen die Hem liefhebben, tenminste dit in overweging te nemen. Dit gebed was ons gegeven om het te gebruiken en te onderhandelen met God. Dat deden we; dit gebed werd over de gehele wereld gebeden daar wij gebedsgroepen over de hele wereld hebben. Het was een ‘onderhandelings’ gebed zou ik zeggen. Dat is wat God verlangde van ons te horen, en daarmee, denk ik, verminderde Hij Zijn toorn en in Zijn barmhartigheid de impact van zo een meteoriet. Alles werd verminderd en de vulkaan van IJsland begon assen uit te spugen in alle Europese hemelen, die alle vliegtuigen lam legden gedurende een hele week. De maatschappijen verloren miljoenen dollars per dag. Aangezien het het begin van de vakanties was strandden de mensen bij duizenden, sliepen op vliegvelden, namen transport over land dat dagen in beslag nam, om hun bestemming te bereiken. Het was geen kleine aangelegenheid. Deze week kregen slechts een paar vliegtuigen toestemming om te vliegen, maar wij weten niet hoelang deze vulkaan kan doorgaan met het spugen van stof en as, en wat er zal gebeuren.

Zoals ik al eerder zei: misschien ook was dit een klein ‘aperitief’ van wat ons echt kan overkomen, een prelude, als we niet orde op zaken stellen. Het hoofdgerecht is voor later. Zeker, veel mensen in de wereld leven in een apathie en een geest van loomheid zonder God. Zij hebben God in een lade gestopt en sloten hem zeker goed af en wierpen de sleutel weg. Geen mogelijkheid om hem te openen. Veel geestelijken verbieden God om tot Zijn volk te spreken, zoals Hij nu doet, en raden de gelovigen af er niet naar te luisteren, hen verbiedend om bijeenkomsten van HWLIG bij te wonen en hen dus belettend Gods Wil te kennen. Zij zijn niet beter dan Jezus’ discipelen in hun ongeloof. Wanneer Christus verrees en ‘verscheen aan de Elf”, zegt de Bijbel: (Mar. 16:14-15)” toen ze aan tafel zaten, verweet Hij hun hardnekkig ongeloof, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien, nadat Hij verrezen was.

Wat denk je wat Jezus wederom zal doen met hun verstokte harten en hun ongeloof? Zal Hij hen feliciteren met hun ongeloof onder het voorwendsel voorzichtig te zijn: ‘Goed, je hebt er zo goed aan gedaan om de gelovigen weg te houden van Mij!’ Neen, Hij zou hen berispen, ja, inderdaad, zoals Hij toen deed met Zijn eigen discipelen.

Op 18 februari 1993 waarschuwt God ons opnieuw:

"het zesde zegel zal spoedig verbroken worden en jullie zullen allen in de duisternis worden geworpen, en daar zal geen verlichting zijn, omdat de rook die uit de Afgrond opstijgt zal zijn als de rook van een enorme oven, zodat de zon en de lucht erdoor verduisterd zullen worden; en uit Mijn Beker van Gerechtigheid zal Ik jullie doen lijken op slangen, adders... jullie zullen verstikken en stikken in jullie zonden; in Mijn toorn zal Ik op jullie trappen, jullie in Mijn woede vertrappen! (...) wanneer het uur van de Duisternis komt, zal Ik jullie je innerlijk laten zien; Ik zal jullie ziel binnenstebuiten keren en als jullie je ziel zullen zien zo zwart als steenkool, zullen jullie niet alleen een smart ervaren als nooit tevoren, maar in doodsangst zullen jullie je op de borst slaan en zeggen dat je eigen duisternis erger is dan de duisternis die jullie omringt; (...) Ik zal menselijk leven zeldzamer maken dan ooit tevoren; dan, als Mijn woede bedaard zal zijn, zal Ik Mijn Troon in ieder van jullie oprichten, en met één stem en met één hart, en in één taal zullen jullie, Mij, het Lam samen prijzen;"

We krijgen, nogmaals, tijd geschonken, om ons te bekeren vooraleer de toorn van God op ons valt. Blijkbaar waarschuwde Onze-Lieve-Vrouw ons in Fatima en in Akita’s boodschappen, over de Kastijding van vuur die over ons zal komen als we ons hart niet veranderen en waarlijk God volgen. Gods gramschap zal getoond worden met vuur. Dit is de Kastijding die wordt uitgelegd in de boodschappen van Waar leven in God. Waarom zou God, zo liefdevol zouden sommigen zeggen, ons dit aandoen? De Heer Jezus antwoordde toen ik deze vraag aan Hem stelde: “Als je sterft is het vanwege van je geloofsafval.” Ja, geloofsafval provoceert Gods Gerechtigheid en alhoewel Hij ons tijd geeft, op een dag, zegt Jezus, zal de Vader uitroepen: “Genoeg!”

Deze profetie, of waarschuwing als u het zo wilt noemen, over de kastijding van vuur, kan niet meer worden weggenomen, zegt de Vader: “niets kan er van afgetrokken worden”. Het is te laat om het volledig terug te trekken, maar wat wij kunnen doen is de kracht van deze geseling verminderen door gebed, bekering en verandering van leven door heilig te leven. Wij zijn geroepen om een Waar Leven in God te leven. God kan zich laten vermurwen, net zoals Hij met Nineve deed.

De boodschappen van Waar Leven in God zijn geen profetieën van kommer en kwel. God geeft ze ons in deze tijden van barmhartigheid om ons moed te geven; het zijn oproepen van sublieme Liefde van God. God zal ons niet eindeloos toestaan Zijn Heilige Naam te beledigen en goddeloos te leven. Dit is de reden waarom Hij komt, in Zijn Barmhartigheid, om ons vele waarschuwingen te geven.

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
    De Hemel Bestaat, Maar de Hel Ook
    IJsland's Vulkaan, Aanvullende Uitleg Profetie door Vassula
    Vassula over Profetieën
    Pas op voor de Jezebel geest
    Profetie over de 11e september
    Onderscheiding betreffende Gehoorzaamheid
    De Godslastering tegen de Heilige Geest
    15e Verjaardag van WAAR LEVEN IN GOD
    De Ware Boodschap van Waar Leven in God
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Degene Die Je Lofliederen Toezingt Is Dezelfde Die Alles Schiep
 
EERDERE BOODSCHAP:

Kyrie-eleisson
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 10 februari 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message