HOME MESSAGES


Fatima - Garabandal - Akita - Medjugorje

 

 az  Igaz élet Istenben  üzenet fényében

 

 

 

 

 

Fatima

 

A Szűzanya 1917 június 13-án komoly profétikus üzenetet és figyelmeztetést adott a világnak. Azt kérte, hogy ajánlják fel Oroszországot Szeplőtelen Szívének: 

 

„Ha kívánságomat teljesítik akkor Oroszország megtér és Béke lesz. Ha nem teljesítik, akkor Oroszország elfogja terjeszteni téveszméit a világban. Újabb háborúk lesznek. Üldözni fogják az Egyházat és a papokat.  A Szentatyának sokat kell szenvednie. Egyes nemzetek megsemmisülnek de végül Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni. A Szentatya felfogja ajánlani nekem Oroszországot, az megtér és a világra egy békés korszak köszönt majd.”

 

 

Fatimáról az Igaz élet Istenben üzenetekben: / 88 01 10, 88 08 19, 87 12 26, 88 01 25, 88 03 11, 91 12 24, 87 12 01

 

*          *          *

 

Jézus mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

 

 

©Vassula, figyelmeztetni kell teremtésemet, hogy meg ne ismétlődjenek ugyanazok a tévedések!


Melyek, Uram?

Amikor Fatimában a nagy csodát tettem, figyelmeztettem teremtésemet, de nem sokat törődtek figyelmeztetésemmel. Idejüket ehelyett kétkedéssel, érveléssel töltötték, sohasem terjesztették helyesen Édesanyám szavait, ezért igen kevesen szereztek tudomást az üzenet sürgősségéről. Saját bűnük szennyezte be kezüket vérrel, annyi sok lelket magukkal rántva. ©Emlékeztetni fogom őket múltbéli bűneikre. (Természetesen Isten csak azokra a bűnökre emlékszik, amelyekért nem kértek bocsánatot, vagy még nem bántak meg. Ha ez már megtörtént, a bűnök bocsánatot nyertek, és Isten soha többé nem emlékeztet bennünket régi bűneinkre.)

 

Emlékeztetni fogom őket garabandali üzenetem sürgősségére!


Miért kételkedtek műveimben? Adjátok tovább figyelmeztetésemet teremtésemnek, igen nagy engesztelést kell nyújtani! Figyelmeztetni kell teremtésemet, hogy higgyen bennem. Emlékeztessétek őket Szeretetemre!
(A "Béke és szeretet" üzenetére.) Terjesszétek Szavamat! Hirdessetek engem... hirdessetek, ne állítsatok félre! Ti nem védelmeztek engem, hanem félreállítotok! Nyíltan hirdessétek régebbi és jelenlegi műveimet, én mindenható vagyok. ©Fejembe fúródó tövisek azok a papi lelkek, akiknél ott van a megismerés kulcsa - de maguk nem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig szeretnének bemenni! Ők az én töviseim! Ezeknek a töviseknek most meg kellene találniuk engem és bűnbánatot kellene tartaniuk! Kezük még friss vértől szennyezett a múlt miatt, valamennyi bűnért és szörnyűségért felelősek. Azt akarom, hogy tartsanak bűnbánatot! Dacoltak Édesanyám garabandali üzenetével, sohasem terjesztették úgy, ahogy kellett volna, nem vették figyelembe sürgősségét. Ó, mit kaptam én, Vassula! (Isten leírhatatlanul elszomorodott, felnyögött.) Köveket kaptam, szívük megkövesedett. ©Fogadjátok el az Igazságot, nyissátok ki szíveteket! Garabandal Fatima folytatása! Ne ismételjétek meg hibátokat. Péter! (Isten olyan hangosan kiáltott, mintha egy távoli embernek kiáltana, aki nem hallja őt, csak ha nagyot kiált. Majd könyörögve folytatta:) Péter, légy az én visszhangom! ©Tápláld bárányaimat! Péter, ne tagadj meg engem újra, kedves!  87 12 01 – Igaz élet Istenben

 

Fatima szentélye Garabandál elismerésért kiált! ©Megtanítottalak arra, hogy felismerjétek az idők jeleit. Keresitek-e ezeket a jeleket? Hogyan lehet, hogy nem ismeritek fel a jeleket? Ennyire nem érzitek? Miért zárkózik el értelmetek? Miért nem akartok látni? Miért nem akartok hallani? Elfelejtettétek szavaimat? Miért ismétlitek tévedésteket? Kedves, miért van ez a sok haragos támadás a garabandali üzenet ellen, amelyet Szent Édesanyátok adott nektek, aki Szavam frigyszekrénye? Papjaim ellenállása a garabandali jelenésekkel és üzenettel kapcsolatban mind a Sátán mesterkedése.

Most is újból megkísérli, ahogy Fatimában tette, hogy meg akadályozza üzenetem széleskörű elterjedését. Nem fogjátok föl, hogy a Sátán - aki ismeri üdvözítő tervemet amelyet Édesanyám által adtam egyszerű gyermekeknek Garabandalban - ismét megkísérli megdönteni tervemet, hogy sötétségben hagyva benneteket, elessetek? A Sátán megkétszerezi erőfeszítéseit, hogy diadalt arasson Szent Édesanyátok felett. Mesterkedéseivel ráveszi Egyházamat, hogy tagadja meg ezeket a jelenéseket, a fatimai, üdvöt hozó üzenetek folytatását. A Sátán dühödten próbálja megakadályozni, hogy belőlem táplálkozzatok. Az én üdvözítő tervem világos: azért jövök, hogy megmentsem gyermekeimet. Ismerjétek fel hangomat - ne lepődjetek meg azon, hogy milyen eszközöket használok. ©
Egy senkit választottam, aki semmit sem tud, tiszta vásznat, hogy ezáltal váljék nyilvánvalóvá, hogy tőlem való minden, ami ezen a vásznon látható, és hogy elhiggyétek, hogy én vagyok az, Jézus, Isten szeretett Fia, aki beszél.
©Az én országom köztetek van. Ábeleim, tudom hogy ti újból fel fogtok ismerni. Ó szeretteim, mennyire szeretlek benneteket! ©Hamarosan felfedem előttetek tervemet. © 87 12 26 – Igaz élet Istenben

 

Virágom, higgy bennem! Imádkozz Vassula! Imádkozz Vassulám azért, hogy a világ lásson szemével és halljon fülével. Az igazságosság fog uralkodni. Megromlott teremtés! Még Szodoma bűne is kisebb mint a tied. Nagy volt az ő bűnük, de a tied az egekig hatol. Garabandalt nem fogják eltemetni, Garabandal kegyelmei újraélednek!   88 04 27 – Igaz élet Istenben

 

 

 

Garabandal

 

Az 1961 október 18-i üzenet:

 

„Sok áldozatot kell hoznotok, sokat kell vezekelni, és gyakran kell látogatni a Legméltóságosabb Oltáriszentséget. Mindenek előtt nagyon jónak kell lennetek, ha nem teszitek meg büntetés ér benneteket. Íme most betelik a kehely. Ha nem változtok meg igen nagy büntetés ér titeket.”

 

A Szűzanya utolsó üzenetét 1965 július 18 –án hozta Szent Mihály Conchitának:

 

„Mivel 1961 október 18-i üzenetemet nem teljesítették, és nem ismertették meg a világgal, tudtotokra adom, hogy ez az utolsó üzenet. Mindeddig csak teli volt a kehely, de most túl csordul. Sok bíboros, püspök, és pap jár a pusztulás útján, és sok lelket visznek magukkal. Az Oltáriszentségnek egyre kevesebb és kevesebb jelentőséget tulajdonítanak. Törekednetek kell, hogy erőfeszítéstekkel elfordítsátok magatoktól Isten haragját. Ha tiszta szívvel bocsánatot kértek, meg bocsájt nektek. Én a ti Édesanyátok Szent Mihály arkangyal által kérlek benneteket, hogy javuljatok meg. Nagyon szeretlek mindannyiotokat, és nem akarom, hogy elkárhozzatok. Őszintén imádkozzatok hozzánk, és teljesítjük kívánságaitokat. Több áldozatot kell hoznotok. Gondoljatok Jézus szenvedésére.”

 

 

 

Garabandalról az Igaz élet Istenben üzenetekben: / 87 12 26 (Fatima), 87 12 (1,2,4,19,26,28), 87 09 (4,5,10,15,20), 87 10 27, 88 04 27, 89 03 (22 ?, 23,24 ?,26), 93 02 19, 96 04 09,

 

Jézus mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

 

Beszéltem nektek a hitehagyásról, ami megkötözte legjobb barátaim kezét, (azt jelenti, hogy tehetetlenné váltak) lefegyverezte őket gyorsaságával és nagyságával. Hiszen megmondtam, hogy bíborosok lesznek bíborosok ellen, és püspökök püspökök ellen, és hogy sokan vannak a kárhozat útján! 1993 02 19 – Igaz élet Istenben

 

megj. hitehagyás: az igaz élő hit elhagyása.

 

 

 

Akita  - 1973  Az Egyház által hivatalosan elismert jelenés!

 

Az akkori püspök:

– Hiszem , hogy a harmadik Akitai üzenet és a Fatimai üzenet között mély kapcsolat van. A Fatimai üzenet hatására nem tértek meg az emberek és nem változtatták meg életüket. Azért kellett Szüzanyánknak megjelennie, hogy Fatima lelkiségét újból életre keltse!

Szűz Mária Agnes Sasagava növér által:

 

„Imádkozzátok a Rózsafüzért a Pápáért, a püspökökért és a papokért. Az ördög hatalma olyan nagy befolyással lesz az egyházra, hogy bíborosok, lesznek bíborosok ellen és püspökök, püspökök ellen. Megvetik azokat a papokat akik engem tisztelnek és testvéreik megtámadják őket. Templomokat és oltárokat fognak lerombolni. Az egyházban tömegével lesznek olyan emberek akik elfogadják az engedményeket és az ördög sok papot és szerzetest fog rávenni arra, hogy hagyják el az Úr szolgálatát. A gonosz különösen azokat fogja megkísérteni akik Istennek szentelték magukat. Szomorúságom oka az, hogy tudom milyen sok lélek vész el.”

 

 

 

Akitáról az Igaz élet Istenben üzenetekben: 1988 márc. 29 ??, 95 11 10, 93 02 19, 96 04 09

 

Jézus mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

Atyám ajkáról túlcsordul a harag a bűnösök miatt, akik nem bánják bűneiket. Haragját a pusztító tűz felvillanásával fogja kimutatni, ahogy nemrég Édesanyátok által az akitai küldött (Japánban Ágnes nővér) tudtára adta.  95 11 10 – Igaz élet Istenben

 

Szűz Mária mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

Szívünket számtalan seb borítja. Ha az Úr nyája megosztott és szétszóródott, ha a föld sivataggá vált, ha az Isten szent szabályai ellen való lázadás elérte csúcspontját, ha ma bíborosok támadnak bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen és papok támadnak papok ellen, az azért van, mert nemzedéketek nem akar hallgatni Szavamra. Engem a Magasságbeli küldött, hogy figyelmeztesselek és szelíden térítselek jó útra benneteket (Fatimában, Akitában?) de nemzedéketek mind a mai napig nem adott helyet nekünk szívében, és nem veszi komolyan szavainkat. Azt fogjátok enni, amit learattatok. 1996 04 09 – Igaz élet Istenben

 

 

 

 

 

Medjugorje

 

 Szűz Mária a Béke és Kiengesztelődés Királynője

 néhány üzenete a világnak

 

 

1999 október 25

Drága Gyermekeim! Ne felejtsétek el: ez a kegyelem ideje. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

  

1999 november 25

Drága Gyermekeim! Ma újra az imádságra hívlak benneteket. Ebben a kegyelmi időben hadd legyen a kereszt irányjelző a szeretet és egység felé, amelyek révén az igazi béke beköszönt. Kicsinyeim ezért imádkozzatok különösen a mostani időszakban, hogy a Béke Teremtője, a kis Jézus megszülethessen a szívetekben. Csak imádság segítségével lesztek Békét hordozó apostolaim ebben a békétlen világban. Ezért imádkozzatok, amíg örömötökké nem válik az imádság.    Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!

 

- 2002 december 25 -

"Drága Gyermekek! Hatalmas kegyelmek, de egyben óriási próbatételek ideje is a mostani mindazoknak, akik a Béke útját szeretnék követni. Éppen ezért Kicsinyeim újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok - de nem szavakkal, hanem szívből! Éljetek üzeneteim szerint és térjetek meg! *

Legyetek tudatában annak az ajándéknak amit Isten megenged nekem: veletek lenni, különösen ma, amikor a Kicsi Jézust - a Béke Fejedelmét tartom karjaimban. Szeretnék Békességet adni nektek és szeretném, ha hordoznátok szívetekben és tovább ajándékoznátok másoknak, amíg az Isten Békéje uralkodni nem fog a világban. Köszönöm, hogy követtétek hívásom!"2004. április 25


"Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy még elszántabban éljetek üzeneteim szerint alázatosságban és szeretetben, hogy a Szentlélek betölthessen benneteket kegyelmével és erejével. Csak így lehettek a béke és a megbocsátás tanúságtevői. Köszönöm, hogy követtétek hívásom."

További üzenetek …

 

Medjugorjeről az Igaz élet Istenben üzenetekben: 1988 május 4 , 88 06 03, 91 08 02,

91 08 10, 1992. április 20. , 89 május 16, 24 ,  1988. május 16., 1990 okt. 10.

 

A 2004. évben a keresztények egy napon ünnepelhették Húsvétot a dátumok egybeesése miatt. Talán nem véletlen, hogy amikor a Passió film végig vonul a Földön megnyítva sokak szívét a kegyelemre és utána Isten, Szűz Márián keresztül Medjugorjeből ajánlja a szeretetet és az alázatot amely mentén a keresztények kiengesztelődhetenk, hogy együtt tehessenek tanúságot a Feltámadt Krisztusról.

Az Igaz élet Istenben üzenetben Jézus már rég megmondta, hogy a kiengesztelődésnek a két elengedhetetlen alap erény a "kulcsa", szerete és az alázat.

Itt olovasható Jézus Egységre hívó üzenete és az imára hívás...Jézus mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

“Aki nem dolgozik őszintén és teljes szívvel az egységért, az komolyan megbántja Szentlelkemet. Kérem azokat, akik Egyházam egyesítése érdekében összegyűlnek, hogy véssék lelkükbe e szavakat: alázat és szeretet, az egység kulcsa az alázat és a szeretet. (1995. júni. 15.)Imádj! Szeress! Szent keresztem Medugorjéban él és lángol. Megáldottam azt a földet, Édesanyám által adtam kegyelmeimet, aki isteni műveimnek frigyszekrénye. 3 1988 május 4

 …

A Sátán a zűrzavar magjait veti el, hogy elferdítse az igazságot, mint Pescarában. 1 Konkolyt szór a búza közé, és megzavar benneteket. Dühös a medugorjei jelenésekre, ezért igyekszik mindenkit összezavarni és bebizonyítani, hogy azok az isteni művek nem tőlem valók.  1988 06 03

Imádjatok engem ezért Szentségem ragyogásában! Legyetek állhatatosak az imádságban! A Sátánt a rózsafüzér fogja láncra verni. Legyetek állhatatosak a gyónásban, kis gyermekeim, hogy olyan gyakran fogadhassatok engem az Oltáriszentségben, amilyen gyakran csak tudtok! Böjtöljetek kenyéren és vízen hetente kétszer, hogy engesztelést nyújtsatok és áldozatot hozzatok!  91 08 02

 

Szűz Mária mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

Áldott gyermekeim, szívetek legyen olyan. mint a kert, mely kellemes az Úrnak, és pihenőhelye Királyotoknak. Engedjétek, hogy betérjen szívetekbe, még ha száraznak és elhagyatottnak találja is, és átalakítsa a gyönyörűség kertjévé.

Imádkozzatok kicsinyeim, szüntelenül imádkozzatok! Nehézségeitekre választ kaptok a szüntelen imádságban. Ez legyen a ti fegyveretek! A szívetekkel imádkozzatok, ily módon beszélgessetek Istennel!
  A Sátán mindig elmenekül, ha szeretettel hívjátok segítségül Istent. Ezért ma, holnap és mindig azt fogom nektek mondani: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!  
91 08 02

 

Jézus mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

Eljövetelem előtt ezért küldöm magam előtt a Szövetség Ládáját, ezért küldöm a Jelenések könyvének Asszonyát, a második Évát, aki sarkával el fogja taposni a kígyó fejét. Magam előtt küldöm Édesanyámat, hogy utat nyisson ebben a sivatagban és elegyengesse az utat. Elküldöm a mennyország Királynőjét, a mennyország Kapuját, hogy felkészítsen és megtanítson benneteket, akik még a porban feküsztök, hogy jöjjetek, és kössetek békét velem, Királyotokkal, még nagy visszatérésem előtt. Elküldöm hozzátok a Béke Királynőjét, hogy a Föld egyik sarkától a másikig megkeressen és egyenként összeszedjen benneteket.  1990 okt. 10.

Szűz Mária mondja az Igaz élet Istenben üzenetekben:

Béke legyen veletek! Isten tömjéne, szedjétek össze bátorságotokat, mert veletek vagyok. Veletek vagyok, és megszámlálhatatlan angyallal veszlek körül, hogy megvédjelek benneteket. A szentekkel jövök, hogy vezessenek benneteket.
Én vagyok a Mennyország Királynője.
Én vagyok a Béke Királynője.
Én vagyok Megváltótok Édesanyja.
Én vagyok az, aki megelőzi az Úr eljövetelét, én vagyok az, aki széles utat nyitottam Megváltótoknak, hogy a Földre jöjjön.
Ma újból elküld a Magasságbeli, hogy simává és egyenessé tegyem eljövetele számára az utat. Bár a Sátán embereket használ arra, hogy művemet késleltesse, és akadályokat állít, mégse féljetek. Az Úr mindenható, és végül a mi Szívünk fog győzni. Hagyatkozzatok az Ő rendíthetetlen erejére, mivel Ő el tudja mozdítani a hegyeket, és meg tudja olvasztani a sziklákat. Semmi sem állíthatja meg erős kezét! 
1990 okt. 10.

 

vissza a honlapra