HOME INDEX
KÉT SZÍVÜNK MINT KÉT GYERTYATARTÓ FÉNYLIK EGYMÁS MELLETT


Karácsony este, 1991. december 24.

Uram?

Én vagyok. Támaszkodj rám, gyermekem! 1
Roppant nagy engesztelést kell nyújtani, hogy meggyógyuljanak e Föld sebei, azok a sebek és sérülések, amelyeket a gonoszság és a bűn okozott. Hadd lelje gyönyörűségét benned Üdvözítőd szeme, terebélyesedj!
Engedd,
hogy üzenetem olyan erős, olyan hatalmas legyen, úgy tanúskodjon, hogy megnyerje a gonoszokat, a közömbösöket és az istentagadókat, és megbánják bűneiket.
  Gyermekem! Kapaszkodj ruhám szegélyébe és nyújtózz ki egyre jobban 2, a világ egyik sarkából a másikig. Lépj be szentélyeimbe, ha szívesen látnak. Ha megtiltják neked az emberek, ne bántson és ne szomorítson el téged, ne keseredj el!
  A tisztulás napjaiban majd vissza fognak tekinteni elnyomóid ezekre az esetekre, és sírni fognak, amikor visszaemlékeznek visszautasításunkra. Fel fogják ismerni, hogy nem téged utasítottak vissza, hanem Isteni Szívünket. A mi két Szívünk adta nekik ezt a jövendölést. Leányom, kövesd vértől ázott lábnyomaimat és hirdesd Szent Nevemet minden találkozón! Elérkezett az idő, amikor már nem kell haboznod. Ültess mindenfelé szőlőskerteket, és ahol csak lehet, tedd kertté a sivatagot! Megáldottam üzenetemet, hogy növekedjen és eresszen gyökeret. Bátorság, leányom!

(Hirtelen úgy éreztem, mintha tüzes kard járna át, és felkiáltottam: Uram! Hiányzol nekem!)

Hiányzom neked, mivel láttad dicsőségemet.
Írd: A lázadó sorjában megostromolja a városokat.
Eljövök ma és az egész emberiségnek felkínálom az én békémet, de igen kevesen figyelnek. Ma békefeltételekkel és a szeretet üzenetével jövök, de a Föld meggyalázza a békét, amelyet felkínálok, és még születésem előestéjén is gúnyolják és csúfolják a szeretetet, amelyet nekik adok. Az emberiség Szent Nevem nélkül ünnepli e napokat. Eltörölték Szent Nevemet, és születésem napját a kényelem szabadnapjának tekintik, amikor bálványokat imádnak. A Sátán behatolt gyermekeim szívébe, és mivel gyengék voltak, alva találta őket.
Figyelmeztettem a világot.
Fatima üzenete mondja, hogy az én napomon már délben nyugovóra küldöm a Napot, és fényes nappal sötétségbe borítom a Földet. Meg fogom engedni a sárkánynak, hogy megragadja ezt a bűnös nemzedéket, és olyan tűzbe vesse a világot, amelyet nem látott azelőtt és azután sem fog látni, hogy felégesse megszámlálhatatlan bűnét.
  Azt fogjátok kérdezni: Vajon minden ember elpusztul, a jók a rosszakkal együtt? Mondom nektek: az élők irigyelni fogják a halottakat. Két ember közül az egyik felvétetik.
  Egyesek azt fogják kérdezni: "Hol van Illés és Mózes, akiknek el kell jönniük?" Mondom neked gonosz nemzedék: Nem példabeszédekben szóltunk hozzád ezekben az években! 3 Illés és Mózes már eljött, és te nem ismerted fel őket, hanem kedved szerint bántál velük. Nem figyeltél a mi két Szívünkre, Édesanyám Szeplőtelen Szívére és az én Szentséges Szívemre, te hűtlen nemzedék! A mi két Szívünk nem példabeszédekben és talányokban szólt hozzád. Minden szavunk világosság volt és Szívünk mint két gyertyatartó fénylik egymás mellett, olyan fényesen, hogy minden ember lássa. Te azonban nem értetted meg.
  Szívünk mint két olajfa 4 , az egyik a jobb oldalon, a másik a bal oldalon, mint két olajfaág, melyekből olaj csorog 5 , oly sok éven át igyekezett életre kelteni titeket, hogy meggyógyítsa beteg nemzedéketeket és begyógyítsa sebeiteket. De nemzedéketek úgy bánt Szívünkkel, ahogy nekik tetszett. A mi két Szívünk fel van kenve 6 és él. Olyanok, mint az éles kard, két élük van 7, prófétálnak, de e nemzedék lázadó lelke újból keresztre feszíti Szavamat 8, a kétélű kardot, és visszautasítja a mi két Szívünket, amelyek hozzátok beszélnek ma. Egészen úgy, ahogy Szodoma és Egyiptom is visszautasította küldötteimet. E korszak megátalkodottsága felülmúlja a fáraóét, mert tudásukban való elbizakodottságuk vált küzdőtérré az én tudásom ellen 9.
A mi két Szívünk valóban terhére volt a világ népeinek 10. De hamarosan, igen hamar újból hallani fogjátok hangomat. Mennydörgéssel és tűzzel foglak meglátogatni benneteket. Közel van az igazságosság. A mi két Szívünk, amelyek ellen küzdöttetek, végül győzni fog . 11 . A világ országa az én országommá lesz 12. Mindez igen közel van.
Nyissátok ki szemeteket és nézzetek körül!
Megadom nektek az idők minden jelét.
És ti, akik azon munkálkodtok, hogy megismertessétek a két Szív tiszteletét, ne veszítsétek el bátorságotokat! A Jelenések könyve és Zakariás könyve is beszél erről az igazságról. Ne féljetek! Bizalommal és bátorsággal terjesszétek e tiszteletet!


1 Lelkem szemével láttam Jézus Szent Arcát, nagy ártatlan szemével olyan volt, mint egy gyermek.
2 Jézus úgy érti, hogy vigyem el még messzebbre sürgető üzenetét
3 Krisztus a két Szívre gondol, a két tanúra: Jel 11,1-13 és Zak 4,1-14.
4 Jel 11,4; Zak 4,3
5 Zak 4,12
6 Zak 4,14
7 Jel 1,16
8 vö. Jel 11,8-10
9 Jel 11,7
10 Jel 11,10
11 vö. Jel 11,11
12 Jel 11,15

previous index next