HOME INDEX
ÉLEK, ÉS ÉLŐKÉNT FOGOK CSELEKEDNI AZ IDŐ MAJDNEM BETELT


1988. május 4.

Imádkoztam egy keveset a rózsafüzérből. Lehet, hogy nem mondom egészen jól, de igyekszem. Azután elmondtam azt a három imát, amit az Úr kér tőlünk. Le fogom írni, hogy mindenki megismerje.

Jézus?

Én vagyok. Fogadd békémet, én vagyok, az Úr. Ne félj! 1

Ó Istenem, mit tehetnék még? 2

Imádj! Szeress! Szent keresztem Medugorjéban él és lángol. Megáldottam azt a földet, Édesanyám által adtam kegyelmeimet, aki isteni műveimnek frigyszekrénye. 3

Isten az elmúlt napokban látomást adott nekem egy hegyen álló, hatalmas keresztről. Ez a kereszt lángban állt, de nem úgy, mintha tüzet fogott volna és égne, hanem mintha magából a keresztből jönne a tűz kereszt alakot öltve. Világító, szüntelenül égő és el nem égő tűz.

Hallgass rám, igen rövid időn belül meg fogom hajlítani a hitetlenek térdét ezen a hegyen. Szent keresztemet élő láng élteti. 4

Megkérdeztem az Urat, hogy mit jelképez itt a tűz, és Ő azt válaszolta: "AZ ÉLETET! "

Vassula, az idő közeledik, egyre jobban közeledik. 5 Ó jöjjetek hozzám, szeretteim! Jöjjetek hozzám! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Jöjjetek hozzám most, amíg van idő, amíg zöld a fű, és még nyílnak virágok a fákon. Ó jöjjetek! 6 Nagyon szeretlek benneteket! Mindig szerettelek benneteket gonoszságotok és bűneitek ellenére is. Teremtés, miért dobjátok magatokat olyan készségesen a Sátán lába elé? Teremtés, térj vissza hozzám, amíg a tavaszi szellő fúj, és még van idő megtérésetekre. Ó Vassula, az idő majdnem betelt. Aminek jönnie kell, az nagyon közel van hozzátok!

Mialatt Jézus ezeket a szavakat mondta, belső látomásban egy forró, halálos mérgű, erős szelet láttam, amint végigfúj rajtunk és a természeten, mindenütt halált hagyva maga után. Minden meghalt, amit megérintett.

Követeim, rátok bíztam Szavamat. 7 Ez a Szó élő, hogyan gondolják az emberek, hogy eltemethetik Szavamat? 8 Úgy eltorzították a HITET! Olyan mint egy utálatos, megnyomorodott, gonosz vadállat. 9 Így mutatják be a hitet. Ami isteni és élő azt ma annyira elferdítve, torz formában mutatják be, hogy az emberek meneküljenek és féljenek tőle. Miért akarjátok, hogy Istenetek hallgasson és halott legyen? Én élek, és mint élő, cselekedni akarok! Az egyházi tekintélyviselők változatlanul vissza fognak utasítani téged. Engem is visszautasítottak a farizeusok, mert azt gondolták, hogy övék minden erő és hatalom. Elfelejtették, hogy semmit sem tudnának tenni, ha felülről nem kapnának erőt és hatalmat. És most Káinnak ezek a fiai is elfelejtik, hogy semmit sem tehetnek, ha én nem adok nekik erőt és hatalmat. Én vagyok a Hatalom, én voltam, és én leszek az mindörökre. Azokat, akik megtagadják Gondviselésem műveit 10 , elvakította és sötétségbe borította hiúságuk. Ők azok a vak vezetők, akik megismétlik a tévedést, ők azok, akik kívülről tiszták és fényesek, de belsejükben csak megalkuvás és holt csontok találhatók! Vassula, gondosan figyelj, és úgy ismerj fel, hogy képes légy mindent leírni anélkül, hogy hozzátennél vagy elvennél belőle, mivel te és két szolgám 11 hordozzátok üzeneteimet, a "Béke és szeretet" üzenetét, és mivel nektek adtam a három koronát, a szeretet, a béke és az igazságosság koronáját, amelyeket Péter lábánál kell hagynotok.

Megkockáztattam egy kérdést.

Uram, mi hárman?

Igen, két szolgámnak készen kell állnia arra, hogy elkísérjenek téged, kedvesem. Én, az Úr akarom azt, hogy legyenek veled . Azt akarom, hogy derekatokon hordjátok az övet, amelyet én adtam nektek, mert a gyermeki hitet jelképezi, és örömet szerez nekem. Igen, legyen ez az öv jelkép. Azt akarom, hogy legyetek mezítláb, mint a szerzetesek. Azt akarom, hogy az én régi ruháimat viseljétek.

Melyek azok?

Az én ruháim egyszerűek 12

Szeretett Uram, azt gondolhatják, hogy új szekta vagyunk!

Ó Vassula! Milyen kevéssé értesz! Leányom, megvilágosítalak téged és fiaimat, és megmondom, mit értek "a régi ruha viselésén". Szeretlek, mivel megértetted a mai tanítást. Soha ne kételkedj szeretetemben, ne feledkezz meg jelenlétemről!

Igen Uram, köszönöm Uram Jézus.

Ez az első ima, amelyet Jézus minden napra rendel:

A BIZALOM KILENCEDE JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ

Uram, Jézus Krisztus a Te Szent Szívedre bízom ezt a szándékot. (Meg kell nevezni.) Tekints csupán rám, azután tégy Szíved szerint, a Te Szent Szíved döntsön! Számítok rá, bízom benne, irgalmasságára hagyatkozom. Uram Jézus, ne hagyj el! Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben. Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod! Ó Jézus Szent Szíve, sok kegyelmet kértem már Tőled, de ezt az egyet most különösen kérem. Fogadd Szent Szívedbe könyörgésemet! Ha az örök Atya meglátja drága Véredet rajta, bizonyosan elfogadja. Az már nem az én imám lesz, hanem a Tied, Jézusom. Ó Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Ne engedd, hogy elvesszek. Amen.
Ez a második ima, amelyet Jézus minden napra rendel:

IMA SZENT MIHÁLYHOZ

Szent Mihály arkangyal! Védelmezz minket a küzdelemben! A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
Ez a harmadik ima, amelyet Jézus minden napra rendel:

SZENT BERNÁT IMÁJA (Memorare...)

Legkegyesebb Szűzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, szüzek Szent Szüze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen! Amen.

1Sokszor félek, hogy az ördög jelenik meg Jézus helyett, Jézusnak adva ki magát. Valahányszor ezt teszi, elég hamar felismerem. Akkor elmenekül.
2 Szeretném, ha Isten elégedett lenne.
3 Medugorje félreeső falu Jugoszláviában, ahol Szűz Mária mindennap megjelenik néhány fiatalnak 1981-től kezdve.
4 Azon tűnődöm, hogy vajon ez lesz-e egykor az egyik Medugorjéban megígért jel?
5 Jézus Szívéből hirtelen ez a kiáltás tört fel:
6 Jézus, a mi Megváltónk könyörgött!
7 Ezt az üzenetet.
8 Jézus csodálkozva mondta ezt.
9 Egy utálatos, kicsi, fekete, eltorzult állatot láttam.
10 ezt, és más üzenetet is
11 X és David
12 Jézus jelképesen beszélt, de én szószerint értettem.

previous index next