HOME INDEX
TISZTELD ÉDESANYÁD SZÍVÉT AZZAL,
HOGY VISSZAUTASÍTOD ABŰNT!
DIADALT ARAT A MI KÉT SZÍVÜNK


1996. április 9.

Szűz Mária:   Vassulám, gondosan figyelj rám! Az úr irgalmában saját Szívéből adta neked ezt a kincset 1 megmutatta karjának erejét, elvitte jó hírét a Föld széléig. Bárcsak tudnátok mindnyájan, hogy mit kínál fel nektek az úr a ti időtökben! De az Úr Lelke csak az egyszerűhöz és a tisztaszívűhöz jön el és tölti el adományaival. Az Ő dicsősége mind a mai napig az alázatos felett ragyog, és továbbra is üres kézzel fogja elküldeni a gazdagot...

Ezen az üzeneten keresztül békés életre hív benneteket. Isten mindenkit hív közületek, mert ő Atya. Azért hív benneteket, hogy javítsátok meg életeteket, és éljetek szentül. Én, a ti Édesanyátok, megáldom mindazokat, akik visszafordulnak Istenhez, és dicsérem ďt, akinek irgalma kitart nemzedékről nemzedékre. Azokért viszont, akik továbbra is makacsul saját filozófiájukra támaszkodva erkölcstelen életet élnek, imádkozzatok és böjtöljetek! Szívemet, az Anya Szívét szétszaggatja visszautasításuk és vakságuk... Ó milyen fájdalom, milyen tövisek ezek Szívemben, gyermekem! Te pedig továbbra is tégy tanúságot az Atya, és az én Fiam és a Szentlélek nevében! Továbbra is tedd ismertté Nevüket, és menj el mindehova, ahova az Atya, és az én Fiam és a Szentlélek küld. Ők nem fognak elhagyni, ezért bízz Bennük!

Leányom, én mindig ott vagyok, ahol Jézus. Veled vagyunk. Ne félj hát! Végül a Szeretet fog győzni...
Ne félj a büszke szívűektől, mert bár hatalmukban hivalkodnak, semmik az úr szemében. Nem hallottad:
"A mindenség Ura senkitől sem tart
és nincs nagyság, amitől félne." 2
"A kicsik irgalomból megbocsátást nyernek,
a hatalmasokra azonban kemény büntetés vár" 3
és továbbra is szétszórja a szívükben kevélyeket...
E napokban Jézus kinyilatkoztatta neked a Szívét. Tudd meg, leányom, hogy nevedet beleírtam a Szívembe. Ugyanezt tettem mindazokkal, akik szeretik Fiamat és engem.
  Tisztelj engem áldozatokkal! Tiszteld Szívemet a gyermek ártatlanságával! Tiszteld Édesanyád Szívét azzal, hogy visszautasítod a bűnt! Tedd a jót, és kérd Atyádat a mennyben a Szentlélek adományaiért! Növekedj Szeplőtelen Szívemben, és meggyógyítom lelked minden sebét 4 hogy Jézus, a te Megváltód öröme és e sötét nemzedék hajnalfénye lehess.

Növekedj Édesanyád Szívében, hogy egész lényed ragyogjon, mint drágakő annál a Világosságnál 5 amely körülvesz engem, hogy szépségedet látva seregestül jöjjenek e nemzetek hozzád. 6 És ha megkérdezik: "Ki alkotott téged, hogy úgy ragyogsz, mint ezernyi drágakő?" Tégy tanúbizonságot és mondd: "A legtisztább Szívben alkottak engem, ugyanebben a Szívben, amelyben Megváltónk kivirágzott és testet öltött, hogy én is Isten Anyjának gyermekévé váljak, és így méltó módon tudjam kifejezni azokat a gondolatokat, amelyeket a Mindenható adományai révén kapok.

Jöjj, növekedj Szívemben és légy Szívemnek szíve! Merítsd ki Szívemből mindazt a kincset, amit a Bölcsességtől kaptam, hogy te is megtanuld szeretni az Atyát, és az én Fiamat és a Szentlelket. Így leszel Isten Anyjának gyermeke. Jöjj, jöjj, és meríts Szívemből erényeket, amelyeket én kaptam 7 mert azok a tieid is. Gyermekem, ó, azt akarom, hogy szépséges légy Fiam számára, és légy az Atya tetszésére. Azt akarom, hogy tökéletes légy Emmanuel Szíve számára. Szeplőtelen Szívemből, gyermekem, a te szívedbe öntöm minden kegyelmemet, hogy a te szíved is a Magasságbeli oltárává, égő tömjénnel telt tömjénezővé legyen, és te is kegyelemben és hűségben élj.

Isten az ő misztériumát csak a tisztaszívűek előtt fedi fel, és a mi két Szívünk azért követi fáradhatatlanul a bűnösöket, mert nagyon szeretünk benneteket. Ó, de úgy látszik, hogy sokan nem értik és nem törődnek vele, és gúnyt űznek felszólításainkból. Amikor az irgalomnak ez az ideje lejár, a halottak nem kelnek többé életre. 8 A mi két Szívünk tele van sebekkel, és fájdalommal kiált hozzátok, hogy javuljatok meg, imádkozzatok, böjtöljetek, és igazán szeressétek Fiamat az Oltáriszentségben! Meghívlak, hogy térjetek be Szívembe, és én elrejtelek, megőrizlek és megvédelek benneteket minden körülöttetek lévő gonosztól és a kísértésektől. Megoltalmazlak és felemellek gyermekem, a bűn viharos vizéből, és elrejtelek anyai Szívembe. Olyan nagy az én vonzalmam irántad, hogy még az angyalok is szívesen lennének helyedben. Jézus Szentséges Szívének és az én Szívemnek nincsenek kedvencei. Isten igazságos és jó.

Leányom, ma és a következő napokban másodszor leszel Jézus szenvedésének hetében 9 értsd meg, hogy Szívünk mennyire megérzi a ti megosztottságotokat... Szívünket számtalan seb borítja. Ha az úr nyája megosztott és szétszóródott, ha a föld sivataggá vált, ha az Isten szent szabályai ellen való lázadás elérte csúcspontját, ha ma bíborosok támadnak bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen és papok támadnak papok ellen, az azért van, mert nemzedéketek nem akar hallgatni Szavamra. Engem a Magasságbeli küldött, hogy figyelmeztesselek és szelíden térítselek jó útra benneteket 10 de nemzedéketek mind a mai napig nem adott helyet nekünk szívében, és nem veszi komolyan szavainkat. Azt fogjátok enni, amit learattatok.

Anyai Szívem szomorú, hogy ezt kell mondanom, és szemem véres könnyeket hullat annak láttán, ami elém fog tárulni, amikor az Atya keze lesújt rátok, és mennydörögve ezt kiáltja: "Elég volt! Most már elég!", és tűzviharban fog ítéletet tartani... A mi két átszúrt Szívünk még mindig ünnepélyesen figyelmeztet benneteket, hogy változtassátok meg szíveteket és fordítsátok Isten felé. Egyedül Istenben élhet az ember, mert ď a ti mindennapi Kenyeretek, Italotok és Lélegzetetek. Tudja meg a mi két Szívünk minden lakója, hogy most már hamarosan diadalt arat a mi két Szívünk, amelyek eggyé váltak, és beteljesül sok minden, amit megjövendöltünk. Jézus Szentséges Szíve és az én Szeplőtelen Szívem megáld benneteket. Legyetek egyek!1 az "Igaz élet Istenben" üzenetet,
2 Bölcs 6,7.
3 Bölcs 6,6,
4 a bűnöket,
5 a Szűzanya a Szentlélekre utal,
6  Szűz Mária Szívében és lelkében mindenki széppé lehet, de nincs érdemük benne.
7 Isten saját Édesanyját bűntől mentesnek teremtette,
8  azt jelenti, hogy már túl késő lesz akkor megváltozni, amikor az irgalom ideje lejár.
9 a római katolikusok április 4-8-ig, az orthodoxok április 11-15-ig ünnepelték a húsvétot,
10  Fatimában, Akitában?,

previous index next