HOME INDEX
ENGEDJÉTEK, HOGY UDVARI EMBEREIM ELŐKÉSZÍTSÉK SZÁMOMRA AZ UTAT!
MAGAM ELŐTT KÜLDÖM ÉDESANYÁMAT


1990. október 10.

Béke legyen veled gyermekem! Engedd meg, hogy kezedet igénybe vegyem! Én vagyok az, a te Jézusod, a Szeretet szól hozzád, és kér téged...

Ó jöjj, és árassz el engem!

Ó Vassulám, itt vagyok... Figyelj, és írd le üzenetemet az egész világ számára:

Béke legyen veletek!
A Szeretet szól.
A Szeretet kéri, hogy fogadjátok el.
A Szeretet még azokat a sebeket is meggyógyítja, amelyeket gyógyíthatatlannak ítéltek.
A Szeretet megvigasztalja azokat, akikkel senki sem törődik.
Irántatok érzett szeretetem örökké tart, és engem arról ismernek, hogy kitartok szeretetemben. Közeledjetek... jöjjetek közelebb hozzám azáltal, hogy a szívetekkel imádkoztok! Felajánlok nektek egy helyet iskolámban. Bölcsességet adok nektek, hogy átadhassam nektek tudásomat.
Áldottak azok, akik alázatosan elfogadják tanításomat, és szívükre veszik szavaimat. Hallgassatok meg, szeretteim! A Szentírás mondja: "A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje" 1. Ezt a nyelvet akarom most nektek megtanítani, a szeretet nyelvét fogjátok hallani iskolámban, és ti, akik készek vagytok megtanulni, legyetek áldottak, legyetek erősek és boldogok!
Bár elkerülhetetlen, hogy akadályok jöjjenek, ne féljetek, hagyatkozzatok rám! De jaj azoknak, akik akadályokat támasztanak! Az ítélet napján előttem kell számot adniuk róla!
Eljövetelem küszöbön áll, és állandóan jeleket adok nektek, hogy felkészítselek rá. A Szeretet vissza fog térni. Úton vagyok felétek. Mondd, ha a Király valamely városba készül, nem tesznek-e előkészületeket fogadására? Az egész város felbolydul, a király maga előtt küldi választottait és udvari embereit, hogy előkészítsék és elegyengessék számára az utat. Elküldi követeit, hogy jelentsék érkezését. Meghagyja nekik, hogy hangosan kiáltsák:
"Királyotok van itt, Királyotok jön kezében Szívével, hogy felkínálja nektek!
Az Irgalom hajol le most a mennyből, mennyei trónjáról!
Megsajnált benneteket."
Eljövetelem előtt ezért küldöm magam előtt a Szövetség Ládáját, ezért küldöm a Jelenések könyvének Asszonyát, a második Évát, aki sarkával el fogja taposni a kígyó fejét. Magam előtt küldöm Édesanyámat, hogy utat nyisson ebben a sivatagban és elegyengesse az utat. Elküldöm a mennyország Királynőjét, a mennyország Kapuját, hogy felkészítsen és megtanítson benneteket, akik még a porban feküsztök, hogy jöjjetek, és kössetek békét velem, Királyotokkal, még nagy visszatérésem előtt. Elküldöm hozzátok a Béke Királynőjét, hogy a Föld egyik sarkától a másikig megkeressen és egyenként összeszedjen benneteket. Nagy visszatérésem előtt elküldöm hozzátok szolgáimat, a prófétákat, hogy emlékeztessenek benneteket törvényemre, és arra, hogy térjetek vissza gonosz útjaitokról, éljetek szentül, és hírül adjanak nektek egyes eseményeket mielőtt még bekövetkeznének. Elküldöm hozzátok angyalaimat, hogy szentségemre, fenségemre és ragyogásomra emlékeztessenek benneteket.Elküldöm hozzátok szószólóimat, hogy házatok tetejéről kiáltsák és hirdessék Szentlelkem menyegzőjét.
Nem fáradok bele, hívlak, hogy keljetek egybe velem! Nem kedvetlenít el ellenséges magatartásotok és közömbösségtek sem. Követni fogom szíveteket, és én, aki egész idő alatt csak sebeket kaptam tőletek, úgy lépek házasságra veletek, mint az ifjú a szűz leánnyal. És a Szívemet koszorúzó töviseket szeretetemben virágkoszorúra cseréltetem veletek, melyet én is úgy fogok viselni, mint a vőlegény az esküvői koszorút, mert ez a koszorú az én győzelmem koszorúja lesz. Ez lesz irgalmasságom díja... Nemzedék, enyém leszel! Felemellek, és úgy viszlek, ahogy a vőlegény viszi menyasszonyát szobájába. Örökké tartó szeretetemben Szentséges Szívembe fogadlak és mindörökre enyém leszel. Hamarosan, igen hamar megnyitom a mennyet, és eljövök teljes hatalmamban! Ha igazán meg tudnátok érteni, amit mondok, nem töltenétek időtöket közömbösségben, hanem szüntelen imádsággal fordulnátok felém, mert hirtelen, és olyan gyorsan szállok le hozzátok a pusztító tűz lángjában, mint a villám, és felfedem, ami eddig rejtve volt előttetek.

Ujjammal mutatok rá azokra, akik csak ajkukkal tiszteltek engem, és nem beszélik azt a nyelvet, amelyre és tanítottam őket, keresztem nyelvét, a szeretet nyelvét, azt a nyelvet, amely emberi értelmet meghaladó dolgokat tanít nektek. Leleplezem előttetek a káinokat, akiknek nyelve nem az enyém, hanem a gazdag kereskedőké és a kufároké. Imádkozzatok ezekért a káinokért! Ne ítéljétek el őket! Időtöket töltsétek inkább értük imádkozva! Ne hagyjátok, hogy nyelvetek megbotoljon ! Ne legyetek olyanok, mint akik azt mondják látnokaimnak: "Ne lássatok látomást!" és prófétáimnak: "Ne jövendöljetek!" Engedjétek, hogy királyi udvarom előkészítse számomra az utat!
  Egyetlen jövendölés sem származott soha az emberektől.
Amikor látnokaim és prófétáim helyettem beszélnek, azt a kegyelem segítségével és Szentlelkem segítségével teszik, aki eltölti és arra készteti őket, hogy nyissák ki ajkukat és ismételjék Szavaimat. Továbbra is emlékezetetekbe fogom idézni az igazságot szószólóim által, még ha ismeritek is az igazságot. Továbbra is felfedem terveimet szolgáim, a próféták előtt, és látomásokban mutatom meg fenségemet látnokaimnak.
Engedjétek, hogy választottaim és szeretett lelkeim szabadon előkészíthessék számomra, a ti királyotok számára az utat. Engedjétek, hogy tanúságot tegyenek! Mennyei udvaromat küldöm, hogy prófétáljanak korszakotok pusztaságában a végső idők számára, hogy megtérítsenek benneteket, mielőtt még az én nagy napom eljön. Értsétek meg, hogy nemcsak irgalmasságból jövök, hanem azért is, hogy ítéletet tartsak! Nem azt mondom küldötteimnek, hogy csak az igazakat hívják, hanem hogy hívják a bűnösöket, a szegényeket, a bénákat, társadalmatok kivetettjeit és mindenkit, akiket az utcákon találnak, hogy jöjjenek és töltsék meg iskolámat! Hívni akarom azokat, akik sohasem kerestek és nem ismertek engem, hogy jöjjenek, és éljenek házamban, mivel ez az irgalmasság és a kegyelem ideje.
Hadd csodálkozzanak és álmélkodjanak átváltozásotokon, akik benneteket látnak! Lássák meg arcotokon és szívetek izzásában, hogy az én iskolámba jártatok, az én tanítványaim vagytok, és én vagyok Mesteretek! Lássák meg szemetekben annak tükröződését, amit tanúsítotok! Hadd lássák testeteken Sebeim helyét!
És ha valaki megkérdi, hol kaptátok a sebeket, mondjátok, hogy Mesteretek barátjainak házában, ahol elsőként Őt sebezték meg... majd vegyétek fel kereszteteteket és kövessetek! Én, Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia, a Megváltó lehelek rátok, és megáldalak benneteket szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon.

Menjetek békével, és legyetek egyek az én Nevemben!

Szent Édesanyánk üzenete

Béke legyen veletek! Isten tömjéne, szedjétek össze bátorságotokat, mert veletek vagyok. Veletek vagyok, és megszámlálhatatlan angyallal veszlek körül, hogy megvédjelek benneteket. A szentekkel jövök, hogy vezessenek benneteket.
Én vagyok a Mennyország Királynője.
Én vagyok a Béke Királynője.
Én vagyok Megváltótok Édesanyja.
Én vagyok az, aki megelőzi az Úr eljövetelét, én vagyok az, aki széles utat nyitottam Megváltótoknak, hogy a Földre jöjjön.
Ma újból elküld a Magasságbeli, hogy simává és egyenessé tegyem eljövetele számára az utat. Bár a Sátán embereket használ arra, hogy művemet késleltesse, és akadályokat állít, mégse féljetek. Az Úr mindenható, és végül a mi Szívünk fog győzni. Hagyatkozzatok az Ő rendíthetetlen erejére, mivel Ő el tudja mozdítani a hegyeket, és meg tudja olvasztani a sziklákat. Semmi sem állíthatja meg erős kezét! Mit láttok magatok felett? Nézzetek fejetek fölé, mit bont ki az Úr? Az Úr az Ő nagy szeretetének és irgalmasságának zászlóját bontja ki felettetek. Azért jön, hogy szeretetében visszaadja egészségeteket, és tápláljon benneteket örömével. Eljön, hogy a mirha finom illatával illatosítson.Azért jön, hogy gyengédsége balzsamával meggyógyítsa sebeiteket. Azért jön el, hogy rátok öntse olaját, nemzedék, és felkenjen benneteket. A Király visz titeteket termeibe, hogy megvigasztaljon és letörölje könnyeteket. Úgy vigyáz rátok, mint szeme világára. És ti viszonozzátok-e szeretetét? Ajánljátok fel Neki szíveteket és akaratotokat!

Sokan elfelejtették közületek Isten útjait, mintha egy tó vízáramlata sodort volna benneteket a közönyösség mély gödrébe. Megfertőzött titeket a materializmus, és így irányt változtatott utatok. A szentség igaz útjáról egyenesen az ördög hálójába és az oroszlán torkába vezettek benneteket! Nem követtétek a drágalátos Vér útját, amelyet Jézus hagyott útjelzőként nektek.
Nem, ti azt a mocskos utat jártátok, amelyet a Sátán mutatott, amely a sivatagba vezet, ahol senki sincs, hogy sebetekkel törődjék, ahol senki sincs, aki megvigasztaljon, és ahol meghalnátok.
Nemzedéketek nem értékelte Isten nagy szeretetét, ezért lángolnak országaitok az önzés, az istentelenség és a Sátán gyűlölete miatt. A Sátán mind a mai napig ütésre készen tartja kezét, hogy végigverjen rajtatok, és minden nemzetet lángra gyújtson. Istentagadástok és romlottságotok által a halál leplébe takartátok magatokat, szeretteiteket pedig kovakő-felhőbe.
Fájdalommal szólok a magasból hozzátok, hogy kössetek békét Istennel, engesztelődjetek ki családjaitokkal!
Amikor zarándokúton imádkozva jöttök, vajon tiszta-e szívetek?
Felhagytatok-e rossz cselekedeteitekkel?
Békében éltek-e szomszédaitokkal?
Meggyóntátok-e, és igazán megbántátok-e bűneiteket?
Megáldottátok-e ellenségeiteket és megbocsátottatok-e nekik?
Szeretettel fizettétek-e vissza a rosszat?
Valóban készen álltok-e arra, hogy kezetekben jótettekkel találkozzatok az Úrral?
Áldjátok meg azokat, akik üldöznek benneteket, és imádkozzatok értük, ne ítéljétek el őket!
Tartsatok ki az imádságban, mert mi haszna van felajánlásotoknak, ha szívetek nem tud megbocsátani és rosszindulatú.
Hol van a ti szentségetek?
Tisztuljatok meg, éljetek Isten világosságában és szeretetében!
Légy az Evangélium igaz tanúja a szívedben lévő fény melegsége és izzása által!
Légy Jézus tanúja azáltal, hogy Vele hordozod keresztjét!
Légy az Egyház tanúja azáltal, hogy állhatatos maradsz hitedben és egységben Krisztus helytartójával!
Soha ne engedjétek, hogy nyelvetek megbotoljon!
Legyetek tökéletesek, ahogy az Úr is tökéletes!
Hadd lássák, hogy ti valóban Isten nagy szeretetének első gyümölcsei vagytok.
Hadd lássa minden szem jó magatartásotokat, és ezáltal tudják meg, hogy ti a Magasságbeli gyermekei vagytok.
Hadd váljon öt Sebének nyoma láthatóvá a ti testeteken is! E jelek mutassák, hogy ti az Ő tanítványai vagytok, és Ő a ti isteni társatok. Éljetek üzeneteink szerint, és legyetek olyanok, mint a vetőmag! Szeretetetek kiáltása zengjen az egész Földön a világ végéig! Megáldalak benneteket, és köszönöm, hogy nekem adtátok időtöket! Menjetek békében!1 1 Kor 1,18

previous index next