DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Svědectví duchovních a zasvěcených osob »

Svědectví duchovních a zasvěcených osob

Zatím uvádíme pracovní překlad:

Nemám žádné dramatické svědectví, které bych Vassule nabídl, ale rád bych řekl, že čtením jejích poselství dostávám ducha modlitby. Shledal jsem a jsem zcela přesvědčen, že skrze ně promlouvá Ježíš. K tomu bych chtěl dodat, že jako profesionální teolog jsem vždy sledoval, zde se tato poselství jakkoliv rozcházejí s učením Církve. Nikdy jsem v nich nenašel žádnou dogmatickou chybu nebo omyl. To je velmi působivé. Na laika bez jakéhokoli teologického vzdělání a dokonce bez jakékoli katecheze je napsání tolika svazků o těchto nejhlubších duchovních záležitostech, bez jediného omylu, pozoruhodný výkon. Je to přesvědčivý důkaz toho, že právě sám Pán je zdrojem všech těchto zápisů. Jsem si vědom toho, že byla obviněna vysokými církevními autoritami z doktrinálních omylů. Po pečlivém zvážení této záležitosti jsem se přesvědčil, že tzv. 'omyly' se jednoduše proměnily v tu skutečnost, že opomněla užít jazyka profesionálních teologů, když se snažila o vyjádření božích mysterií.Nemyslím si, že by jí toto mělo být dáváno za vinu, vždyť autoři Bible dělali totéž.

(Fr. Edward D. O'Connor, CSC Department of Theology, University of Notre Dame, prosinec 1999)

 


 

Při čtení knih Božích poselství, znajíce autorku, paní Vassulu Ryden - dceru řecké ortodoxní církve, na mne udělalo silný dojem nalezení, podle mého pevného přesvědčení, absolutní věrnosti ke všem odhaleným pravdám, jak byly objasněny a učeny katolickou církví ..... Pročež se sjednocuji s těmi katolickými biskupy a teology, kteří hájí hodnověrnost a ryzí pravdivost Vassuly Ryden, jedné z největších mystiků a proroků naší doby.

(Frane Franič, emeritní arcibiskup Splitu a Makarske, listopad 1995)

 


 

(Vassula) cestuje po světě a evangelizuje pro Křesťanskou jednotu, oddanost papeži, úctu k Eucharistii, oddanost Ježíšovu Svatému Srdci, a hlavně Evangeliu etiky života, stejně jako pro hlubokou náboženskou konverzi světa. Vassula Ryden se setkala s papežem, kardinály a biskupy celého světa. Toto je záležitost soukromého zjevení a my ji necháme hovořit, protože to, co říká, je v souladu s pravdou Evangelia.

(kardinál Franjo Kuharic, arcibiskup Záhřebu, únor 1995)

 


Je to přesvědčivé, radostné a povzbudivé svědectví. Všude v jejím psaní cítíme Dech Lásky ... všude v tomto díle je Duch Svatý, štědře rozdávající ... každým dnem je Vassulino svědectví bráno vážněji a plněji uznáváno. To současně usnadňuje a urychluje závěrečné vyjádření se celé Církve, jejíž posudek bude bez pochyb brát v úvahu tu spoustu plodů, jež Vassulina poselství přináší.

(Fr Lludevit Rupcic, OFM)

 


 

Dá se říci, že je Vassula Ryden v 'morální ochraně' pod duchovním vedením Fr. Michaela O'Carrolla. Jeho zřejmá kompetence by měla stačit k tomu, aby rozptýlila pochyby těch, kteří slepě a zuřivě napadají Vassulu Ryden a její spisy. Mimoto má podporu Fr.Rene Laurentina ... Co se mne týče, poté co jsem více než 50 let studoval asketickou a mystickou teologii - obě v rámci teorie i praxe - neváhám stát po boku těchto dvou 'expertů' a těch mnoha kněží, kteří znají velmi dobře Vassulu Ryden a její práce ... Musíme přestat nazývat náš strach 'opatrností' a náš skepticismus 'moudrostí'.

(Rev O. M., C.S.C.)

 


 

Je to hieratické, jinými slovy svaté dílo ... oděno do vznešené vážnosti ... dílo samotné dýchá obrovským klidem ... vyzařuje světlo a jas. Vskutku, toto dílo je překrásné a může být jedině dobré!

(Rev. C. C., OFM)

 


Cítím, že svědectví ve prospěch Vassuly je velmi silné, a proto bych naléhal hlavně na ty, kteří přišli, aby pochopili, že Vassula Ryden by mohla být ve skutečnosti prorokem v dobách našich modliteb, půstu a rozjímání; aby zabránili šíření pomluv nebo se nezúčastňovali žádných útoků. S každým dnem bude tato záležitost jasnější a jasnější.

(Fr. “X”, PIME)

 


Poselství obsažená v těchto svazcích jsou opravdu silná. Hluboko zapůsobila na mě i na ostatní.

 

(bratr E.C., New Mexico)

 


Byla jsem požehnána ke čtení těch knih. Ohromně mi pomohly s duchovním životem, a také pomohly mnoha ostatním a přivedly je blíže k Bohu. Slz lítosti a pokání je mnoho ...není to opravdu nic nového, ale je to založeno na Bibli.

 

(sestra I.B., Chicago)

 


Tady v Hong Kongu roste odezva na tato poselství ...

 

(otec F.E., Hong Kong)

 


Vassulu jsem vlastně potkal v Manchesteru, v Anglii, když jsem začal číst její zjevení a přečetl jsem a rozjímal nad všemi díly až do dílu 5 ... Velmi rád bych pokračoval, abych se ponořil do Božích slov, kterými k nám mluví. Jsem plně přesvědčen o pravosti těchto slov. Nesmírně mi pomohla na mé vlastní duchovní cestě. Předávám tato poselství lidem; vím, že je přijmou s otevřenou náručí ...Rád bych jí napsal osobně - třeba ji jen povzbudit.

 

(otec M.M., Bolívie)

 


 

Lidé jsou tak hladoví po knihách Opravdového Života v Bohu, že jim je dávám rychleji, než bych si mohla nějaké udržet. Zatím se mi nepodařilo si alespoň jednu nechat pro sebe.

(sestra T.R., Ukiah, California)

 


Doufám, že se pár mých bližních-kněží obrátí k těmto knihám.

 

(Rev. B.C., Toronto)

 


Otec Michael O'Carroll, který je momentálně jejím duchovním vůdcem, je adekvátně kvalifikován a způsobilý v této oblasti asketické a mystické teologie ... svědectví otce O'Carrolla by mělo vdechnout novou jistotu.

 

(otec O.M. Canada)

 


Povedlo se mi to, že se náš farní kněz, kněžský vizitátor a můj zpovědník zajímají o Vassulin život ... Byli šťastní a já byla velmi šťastná ... Nyní slýchám, že Vassuliny přednášky jsou v Duchu Svatém. [Modlila jsem se:] "Ó, Bože, pokud je to v Tvé Všemohoucí Moci, dej, ať Vassula navštíví Indii."

 

(sestra A.T., India)

 


Jaká radost! Dostal jsem 3 díly knih poselství od paní Vassuly Ryden. Kolik je v nich detailů z těchto setkání s Kristem. Již četba jednoho sešitu mi umožňuje žít v daleko hlubší intimitě s Ježíšem. Četba těchto spisů velice pomáhá modlit se a rozjímat o Kristu. Tato slova jsou tak

 

živá a konkrétní, že se Ho můžeme téměř dotknout. Kéž je tato kniha inspirací pro kněžská srdce. Vassulina kniha mi pomáhá odhalit jak žít s Kristem. Je to nový poklad, který nás přivádí blíž Kristu. Jen aby mnoho věřících mohlo okusit a nasytit se vzácnými a živými Vassulinými spisy.

(K.S., kněz)

 


Spisy Opravdový život v Bohu mě přitahovaly, ale na nějakou dobu jsem je odložil. Bůh tomu tak chtěl, že jsem se ocitl ve stavu duchovní krize. Dostal jsem vnitřní světlo, abych se vrátil k Vassuliným spisům. Najednou se Ježíšova slova - která zapisuje - pro mě stala zdrojem světla a naděje. Napřed jsem je nečetl systematicky, takže jsem se nakonec vrátil a začal číst od začátku. Jaká změna se stala! Těžkosti zmizely a Ježíšova slova mě přivedla k úžasu... Nacházím v nich nyní potravu, kterou jsem tolik potřeboval a také posilu. Díky Opravdovému životu v Bohu se uvnitř mé duše děje dobro, dobro, o kterém jsem už pochyboval.

 

(P.J., kněz)

 


Knihy Opravdový život v Bohu jsou úžasné. Přibližují nám osobu Ježíše a pomáhají nám v našem vnitřním životě. Četla jsem všechny díly a znovu je zase začínám číst od začátku.

 

(s. H., řeholnice)

 


Tato úžasná kniha má u nás doma čestné místo hned po Písmu svatém. Pro mě a pro mnoho dalších lidí, které znám, je Opravdový život v Bohu světlem a potravou, dokonce i lékem pro duši. Zejména 4. díl mi velice pomáhá v poznání nekonečnosti Božího milosrdenství. Tato knoha uzdravuje nemocné radostí, kterou Bůh vylévá na čtenáře.

 

(s. M.K., řeholnice)

 


Jsme tak šťastni, že v naší komunitě máme Vassuliny knihy! Pomáhají nám hlouběji prožívat nezměrnou Dobrotu, Lásku a Milosrdenství, které má Pán Ježíš pro každou duši... Pomáhají nám hlouběji poznat Lásku bez hranic, kterou Ježíš cítí k nám, lidem, Jeho bolest a Jeho hlavní zájem, “abychom byli jedno”. Pochopila jsem, jak moc touží po naší vzájemné lásce a našem spojení s Ním skrze oběti, pokání, utrpení pro spásu duší a světa...

 

(s. M, řeholnice)

 


Více a více lidí je přitahováno k dobru díky Vassuliným knihám... Což je opravdu veliká věc. A každá velká hodnota musí projít bolestivými zkouškami a někdy čelit obrovským těžkostem. V důvěře, že i tentokrát Ježíš zvítězí. stále děkuji Bohu Otci, že existují prostí lidé, kteří otvírají svá srdce Ježíšovým potřebám...

 

(s. I., řeholnice)

 


Spisy opravdový život v Bohu jsou jakoby jeden “mystický souhrn”. Charakteristické prvky: evangelijní prostota, dostupnost a srozumitelnost pro “prosté” duše. Tato slova se mohou zdát být přehnaná, pro mě však je to opravdový hlas Pána. Ten samý hlas, který slyšel Abrahám, patriarchové a proroci, nakonec apoštolové. Ten samý hlas, který zní v liturgii, v níž Bůh promlouvá k lidem a lidé mluví k Bohu. Doufám, že jednoho dne bude tento hlas uznán.

 

(s. M.N., řeholnice)

 


Všichni, kdo tou tyto knihy, tyto nejkrásnější knihy, začínají nový život, dostávají dar vnitřní radosti a poznání Boha Dobroty a Milosrdenství. Je to skutečně pro současnou dobu - dobu chladu, pokud jde o víru - Oheň Božské lásky, který dává znovu ožít lidským srdcím tak chladným. Děkuji Božímu Milosrdenství za spásnou pomoc, kterou nám dává, aby prohloubila naši víru v Milosrdenství Boží k lidem … Při četbě těchto knih duše odpočívá … Přečteme-li všechny díly, a pak i knížku modliteb, Boží světlo se rozlévá a ozařuje člověka. V srdcích se tedy zapaluje láska a poznání Boha třkrát svatého pro jeho milosrdenství k nám, Jeho dětem - hříšníkům.

 

(s. M.K. řeholnice)

 


Vassulina poselství mi připadají vyzývající a rozhodl jsem se naslouchat jim velmi pozorně a zvážit vše co říkají, neboť by bylo strašné žít v době, kdy Pán mluvil a neslyšet Ho ... Má rada pro toho, kdo čte /nebo bude číst/ tato poselství je: Pokud jsou čtena jen s pomíjející zvědavostí, budou bezvýznamná a stanou se popelem. Ale necháte-li promlouvat Svatého Ducha /ke čtenáři/, budete-li číst pasáže několikrát a představíte si, že jste příjemce poselství, pasáže se stanou více než jen kuriozitou a jejich smysl vyjde najevo. Tato poselství jsou pro laiky, skrze laika, zjevená od Boha.

 

Otec D. H., York, UK,

 


Přečetl jsem 1. díl poselství Opravdový život v Bohu. Přitom jsem jej četl jako kněz, který se ocitá před soukromým zjevením, to znamená s obezřetností a všechny antény pro rozlišování byly v pozoru. Zjistil jsem však, že je to velice silné volání k obrácení a k osobnímu setkání s Pánem Ježíšem. Dokonce jsem některé části těchto volání vložil anonymně do svých kázání. Mohu potvrdit, jak velice byla srdce posluchačů dotčena.

 

(Otec R. H., Pobřeží slonoviny, červenec 1991)

 


Vassula objasňuje další zkušenosti univerzálnosti Boží spásy. Nejprve mi dovolte, abych vyzdvihl jednoduchost a hloubku této biblické spirituality, kterou jsem neznal. Postupně jsem objevil cestu modlitby identické Sv. Terezii od Dítěte Ježíše, která vrací do srdce účinnou důvěrnost s Věčným Bohem. Vassula představuje příklad, který mi pomohl mít větší lásku k životu modlitby a povzbudil mne v hledání Boha, představuje krásný a rozmanitý způsob, jak se lidé mohou setkat s Bohem. Setkání s Vassulou a touto spiritualitou mi přineslov větší věrnost a stálost v modlitebním životě.

 

(Otec N. M., Brazil, 1991)

 


Mé srdce je naplněno radostí, když mohu psát člověku, který mi dodává chuť k modlitbě a trávím při ní více času. Nyní přicházím k Ježíši s větší úctou. Poslouchám vás, jak se modlíte růženec, protože máme videokazety. To, jak se modlíte, je rozjímání.

 

(Sestra T. P., Quebec, Kanada, červen 1992)

 


Známe tě jako ´dobrou přítelkyni´, protože jsi uposlechla, nebo si přímo vychutnáváš obsah toho, co je na kazetách, které půjčujeme i druhým. Děkujeme za tato poselství plná Nejsvětějšího srdce a Ducha svatého. Díky tobě za věrnost s jakou je předáváš našemu ubohému světu, který se nachází v duševním zmatku, který neví, kde se nachází skutečné hodnoty. Mnoho se za tebe modlíme, abys prošla všemi těžkostmi, které plynou z poslání, které jsi přijala. Kéž je Pán s tebou pro Svou Slávu.

 

(Sestra G. R., s.c.c.m., Quebec, Kanada, červen 1992)

 


Nejdříve mi dovolte říct /Vassulo/, že absolutně věříme ve Vaše poselství Svatého Srdce a modlíme se za Vás od té doby, co jsme je četli. Hlavně nám Vás bylo líto, když Vás podpořilo jen pár kněží a duchovních. Touto cestou chceme vyjádřit podporu těmto poselstvím, o nichž víme, že pocházejí od Svatého Srdce.

 

(bratr J-J, USA, červenec, 1992)

 


Vzdávám Mu díky, že skrze vás a vaše knihy dává zaznít Svému hlasu … hlasu, který jsem slyšela uvnitř sebe a takovou mocí: ´Já, Bůh, tě miluji´.

 

(Otec Réginald Tardif, září 1992)

 


Vassula je jeden z nejvyrovnanějších a nejotevřenějších proroků, které znám. Dokonce bych se odvážil říct, že je nejpřesvědčivějším způsobem normálnější a vyrovnanější, než většina ostatních.

 

(Fr. René Laurentin, Francie, 1993)

 


V březnu 1993, během mých každoročních rekolekcí, když jsem poprvé četl poselství od Ježíše, přihodilo se mé duši něco úžasného - byl jsem naplněn nadpřirozeným jevem, pronikajícím celou mou duši láskou k mému Bohu a Spasiteli. Nemohl jsem zadržet slzy, je to něco jako zamilovat se do Boha, žádat o odpuštění a očištění od hříchů.

 

Ježíšova poselství jsou pro mne nyní pravidelnou součástí denní duchovní četby, jejich čtení je jako upadání do komatu. Nepochybuji o tom, že tato poselství jsou nadpřirozeného původu. Bylo to silné a nádherné oživení, které jsem obdržel během mých každoročních rekolekcí. Ježíš buď blahoslavený a milovaný námi všemi pro Jeho Milosrdenství.

(Fr. V. W. P., OSBM, Kanada, květen,1993)

 


Již budu 10 let knězem, nyní jsem farářem, mám na starost 5 malých venkovských farností. Před několika měsíci jsem o vás slyšel, tehdy nevěnoval pozornost tomu, co se mi říkalo až do dne,kdy jsem přečetl sešit 62 a následující. Byl jsem poselstvími, která nám Ježíš, náš Milovaný, předává vaším prostřednictvím, ohromen. V myšlenkách, v modlitbách jsem s vámi. Požehnán buď Ježíš, že jsme se s vámi setkali. Ať vám náš Milovaný žehná a chrání vás.

 

(Abbé A. B., Francie, říjen 1993)

 


Jsem nadšená čtenářka Ježíšových poselství paní Vassule. Věřím, že mohu též potvrdit, že jsem byla těmito poselstvími obrácena. Mám doma a četla jsem všechny čtyři díly Opravdového života v Bohu a čtyři další, které k dnešnímu dni vyšly. Také jsem četla knížku modliteb Ježíše a Vassuly, což jsou úryvky z tohoto díla. Mezi jinými kopíruji kazety, které si půjčuji, abych je mohla dát k poslechu dalším lidem kolem mě. Když máme možnost, jdeme s několika dalšími sestrami k sousedům podívat se na videokazety. Já, která jsem žla velice povrchně, já, která jsem byla jen stěží okrajově věrná svému povolání, jsem uviděla zazářit veliké světlo a NĚKDO mě vzal za ruku. Znovu jsem ožila a má radost je hluboká, nepopsatelná. Mé představené a mé spolu sestry nevychází z údivu, nepoznávají mě. Jak moc si přeji, aby to Vassula věděla, aby jí to dodalo odvahu udatně pokračovat v díle, které Ježíš koná s ní, skrze ni a v ní! Věřím, že tisíce a tisíce lidí znovu nacházejí a naleznou Pána díky Lásce, kterou On má k ní (a k nám: to nám Vassula ukazuje) a díky její nádherné odpovědi Pánu, což je nám příkladem a silou. Dvakrát se stalo, že jsem při poslechu a shlédnutí jedné videokazety viděla tvář Ježíše a Marie na místě tváře Vassuliny. Byla jsem otřesená.

 

(Sestra M-C. P., Švýcarsko, leden 1994)

 


Byla jsem skeptická stejně jako oni, když jsme si vás (Vassulo) šli poslechnout do Laval. Byla jsem skeptická, ale srdce jsem měla otevřené. a Ježíš nás bohatě naplnil. Vy na tom nemáte podíl, jak víte, ale od začátku konference mě zaujal váš obličej. Nechápala jsem to. Měla jsem před sebou štíhlou ženu, jejíž obličej byl však zvláštně mužský a jak plynul čas, viděla jsem, že tento mužský obličej, který znám, ale nemohla jsem pořád rozpoznat, kdo to je, byl zřetelný zvláště tehdy, když jste mluvila ve jménu JEŽÍŠE. V tu chvíli mě jeden známý, římsko katolický kněz strčil loktem a řekl: ´Vidíte také Ježíšův obličej?´ Přesně obraz ´Ježíšovy svaté Tváře´. Vytáhla jsem obrázek svaté Tváře ze své tašky, a byla to na! Až do konce konference jsme slyšeli a viděli Ježíše! Na konci otec O´Carroll na tento fenomén, který již na jiných místech stal, upozornil a pro nás to bylo potvrzení. Poslouchali jsme, co se kolem nás říká, ale zjevně pouze naše skupinka dostala tuto milost. Dva kněží, jeden mladý pár a já.

 

(Sr. J. L., Francie, červen 1994)

 


Od té doby, co jsem vás poznal /Vassulo/, jsem zažil opravdovou, každodenní blízkost Ježíše.

 

(Fr. J. B., USA, listopad, 1994)

 


Vassula je pro mne dobrým přítelem, který mi vypráví o Lásce Boha k celému lidstvu. Tato poselství jsou skrytá mana, kterou Ježíš uchoval pro naši dobu vyprahlosti a hříchu. Je to mocná mana! A já jsem neustále lačná číst je znova. Modlím se, aby mnoho, mnoho dalších otevřelo svá srdce tomuto nádhernému Božímu Slovu.

 

(Sr. J, Holandsko, 1996)

 


Poselství obsažená v knihách Opravdového Života v Bohu jsou jedinečná a velmi odborná. Odhalují nám co nejvelebněji bohatství Ježíšova Svatého Ducha ukrytá v minulosti a zachovaná neobyčejným způsobem pro naši dobu. Jsou to nejdůležitější důvěrná zjevení, která byla kdy napsána.

 

(Fr. Robert Hughes, SM, San Jose, Kalifornia, USA, leden 1996)

 


Musím říci, že věřím ve Vassulu Ryden jako v opravdového vizionáře. Neprošla jsem žádným fyzickým uzdravením, ale jsem si jistá, že skrze její krásná Poselství od Ježíše - i milosrdné i přiměřené - se má láska k Ježíši a Věčnému Otci vystupňovala a stala se silnější a vitálnější.

 

(Sr. M. R. N, USA, leden, 1996)

 


Chovala jsem osobní lásku k Ježíši, ale po přečtení Vassuliných knih /Božích poselství/ poznávám Ježíše lépe a má láska k němu se prohloubila - tato poselství pronikla hluboko do mého srdce. Dva nebo tři, vlastně čtyři lidé mi řekli, že se jejich život také změnil.

 

(Sr. St. J., India, únor, 1996)

 


Asi pět minut od začátku nahrávky a během Vassulina povídání o Neposkvrněném Srdci Panny Marie jsem viděl formovat se krev ve vlasech, na vršku pravé strany její hlavy a vsakující se jí do vlasů. Krev tekla dolů od vrcholku hlavy k uchu, dolů po tváři a pod bradu, smáčejíce jak bradu tak i krk. Viděl jsem to docela zřetelně. Pak, když jsem viděl Vassulu gestikulovat rukama, otočila dlaně rukou ke mě a uviděl jsem obě dlaně pokryté krví, která tekla ze všech prstů k jejich konečkům. Viděl jsem to pokaždé, když ke mě otočila dlaně. To video trvalo hodinu. Vize trvala přesně do úplného konce nahrávky - asi 55 minut. Žasl jsem nad tím, a byl jsem zcela pohlcen bázní a úžasem - cítil jsem však naprostý klid. Nevím, proč jsem byl vybrán, abych byl svědkem Pašije, zjevené mi skrze tento vyvolený nástroj - Vassulu, kterou respektuji a vážím si jí; dokonce ještě po 24 hodinách jsem byl stále v zajetí bázně a úžasu

 

Cítím, že mi Kristus, skrze tuto vizi, zjevuje utrpení, kterými Vassula v současné době prochází.

(bratr M. A., Irsko, listopad 1996)

 


Vassula byla v zcela otevřená v kontaktu s naslouchajícím publikem. Soustředila pozornost na první nezbytné kroky v duchovním životě: vytvoření vřelého, důvěrného kontaktu s Bohem - Otcem, Synem a Duchem Svatým. Bylo to citlivé, opravdové, laskavé a pozoruhodně účelné ... Velkým znamením úspěchu její promluvy byla skutečnost, že, až na několik invalidů a velmi starých lidí, při požehnání všichni stáli. To bylo velké znamení, které by nemělo zůstat bez povšimnutí. Nejen to - majitel divadla a jeho vedení, technici, údržbáři - VŠICHNI přišli, poslouchali přednášku a postavili se do řady na požehnání. Přál bych Vám slyšet jejich komentář!

 

(Otec B., USA, prosinec, 1996)

 


Kéž je Pán pro vás vším. Děkuji za vaši věrnost, za vás příklad. Bylo mi radostí účastnit se setkání v Lausanne 18. prosince 1997. Když jsem stoupala na pódium pro požehnání, jaké bylo mé překvapení, cítila jsem velice silnou vůni kadidla. Ať vás Duch svatý zacloní svým stínem a dá vám milost přivést vás k Otci.

 

(Sestra V. B, Švýcarsko, 1997)

 


Co se stalo, není pro mě; svědčí to o tom, že co Vassula říká, je pravda. Co jsem právě zažila, mi to dokazuje. Nikdy jsem neměla zážitky jako tento, teď je to poprvé. Ve skutečnosti se nikdy nemodlívám nahlas a dnes před Modlitbou za uzdravení jsem se pomodlila nahlas. Cítila jsem, že 'musím'. Byla ve mě síla, která mě přiměla pomodlit se nahlas, abych poděkovala Vassule za to, že tu je. Modlila jsem se, abych byla schopná vidět Ježíše a má modlitba byla vyslyšena - viděla jsem Ho ve Vassule. Když mi žehnala, políbila jsem její ruku, protože jsem v ní viděla Ježíše. Několikrát zopakovala: "je to pravda, je to pravda, je to pravda".

 

(řeholnice, Svatá Země, 1997)

 


Začal jsem číst Opravdový Život v Bohu, vydaný nakladatelstvím Obor, na konci roku 1995. Když jsem tu knihu četl, cítil jsem, jak Ježíš mluví přímo ke mně. Byl jsem úplně nadšený a četl jsem, dokud jsem ji ve velmi krátké době nedočetl. Cítil jsem, že se má víra upevnila. Takže, když Vassula plánovala přijet na Jakartu předat svá poselství, okamžitě jsem se pokusil sehnat lístek pro sebe i pro několik dalších. Když jsem slyšel její slova, bylo to, jako bych četl Opravdový Život v Bohu ještě jednou. A když jsem viděl její zevnějšek, můj dojem byl: ta dáma je prostá, čestná, upřímná a skromná. Její prostotu můžeme vidět na způsobu oblékání. Její upřímnost je zjevná z jejího svědectví - nebyla nic, dokud k ní nepřišel Ježíš. Její pokora je zjevná z jejího stylu konverzace, nikdy se nechválí svými schopnostmi. Díky tomu všemu jsem si byl úplně jistý, že ta slova, která nám Vassula říká, nemohou pocházet od zlého ducha.

 

(Fr. I., Indonésie, březen 1997)

 


Jsem trvale spojen s důvěrou ve Vassulu. Jsem vázán na ten důkaz, že ona nemůže být autorem všech těch krásných poselství, neboť věřím, že v ní opravdu jsou Ježíš, Bůh a Maria, kteří píšou, aby se o nich vědělo a aby byli slyšeni. Tento nepřetržitý dialog, jenž se v ní odehrává, je skutečný. Jsem si tím jist. Mám důkaz, protože čtu a rozjímám u Vassuliných knih už léta.

 

(otec Guido Sommavilla SJ, Miláno, květen 1997)

 


Celé naše společenství sester vám zůstává hluboce vděčné za to, že jste přijela do našeho domu v Marseille a za všechno, co jste nám předala. Velice často se spojujeme v modlitbě za vás a modlíme se za vaši misi v Církvi.

 

(Sestry z Notre Dame des Neiges, Francie, říjen 1997)

 


To, co Vassula říká o ustavičné modlitbě, kterou si od nás Ježíš přeje, je nádherné a ukazuje nám to, že je na velice vysoké mystické úrovni. Vassula nás vede k důvěře s Bohem a ke sjednocení všech křesťanů v jednotě jediné církve pod autoritou římského papeže. Musíme zůstat věrni Církvi. Kristus ji určil k tomu, aby vedla věřící, ale také musíme být věrni Boží vůli. Bůh se pro nás vyjadřuje a ozřejmuje věci skrze proroka, kterého nám nyní posílá, a který se jmenuje Vassula.

 

(Otec J. R., Francie, únor 1998)

 


Též jsem byl otázán, proč podporuji ta poselství Opravdový Život v Bohu. Kdyby mi o Vassule někdo řekl před tím, než jsem se o ní dověděl sám nebo než jsem četl její poselství, pravděpodobně bych se o to nezajímal, předpokládaje, že jde o nějakou další hloupou sektu. Nebyl bych býval řekl, že je to nemožné s věštbami, zjeveními nebo poselstvími jako jsou tato, ale nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal. Až když jsem poprvé slyšel Vassulu v Římě, v březnu 1995, jsem se přesvědčil že je to všechno pravda.

 

(Reverend Sverker Trônet, Švédsko, květen 1998)

 


17. října jsem se v Lyonu účastnil modlitebního setkání s Vassulou. Na závěr jsem dostal zvláštní milost. Vassula mě požádala, abych jí pomohl při její dlouhé modlitbě za uzdravení nad přítomnými. Lidé jdou při ní dopředu v celém davu a žádají Vassulu o modlitbu. Byl jsem vedle ní, abych žehnal, zatímco ona se nad každým intenzivně modlila, vážně a v tichosti. Zde musím konstatovat, že dvakrát, když jsem se k Vassule otočil, její obličej se zcela změnil, její rysy byly nejen mužské. Do očí bijící byla podobnost těchto rysů s Kristovým obličejem tak, jak jej rekonstruovala NASA podle turínského plátna. Tento fenomén pokaždé trval několik vteřin. Pokaždé, když to skončilo, opět tu byly rysy obličeje Vassulina. Stál jsem velice blízko Vassuly, protože jsem se s ní podílel na modlitbě nad přítomnými. Nemohl jsem se splést, že by to byla nějaká optická iluze, nebo že bych špatně viděl. Na druhou stranu jsem žádným způsobem nijak nedychtil něco takového “spatřit”, ani jsem nevědě, že by se něco takového mohlo stát v tu chvíli a za mé přítomnosti. S čistým svědomím tedy dosvědčuji, že že jsem byl přímým a očitým svědkem této proměny Vassulina obličeje. Zjevil se mi takto dvakrát, pokaždé to byly jasné Ježíšovy rysy. Byl to obličej plný světla, s pohledem planoucím láskou, ztrápeným bolestí a veliké únavy, jako zpocený.

 

(Otec R.-M. M., Toulon, Francie, listopad 1998)

 


Jsem bosá karmelitka ze Španělska a tyto spisy hodně pomohly. Jednak jsem díky nim pocítila obrovskou rostoucí lásku ke Kristu s tak hlubokou radostí, že na to vůbec nemají vliv vnější věci. Pomohly mi také v mém životě modlitby – od té doby jsem mohla trávit více času modlitbou. Od doby, kdy jsem se setkala s poselstvími, toužím pro Pána dělat více. Prožívám radost a vnitřní klid, což mi hodně pomohlo zlepšit vztahy se sestrami. Snažím se v životě uplatňovat rady, které zde jsou pro osobní modlitbu a jednání, trávím čas bez rozptylování, je to úplně jiné, než dříve. Ostatní křesťané pro mne byli "odloučenými bratry", za které se musím modlit, ale bez větší naděje. Nyní jsou to mí velmi drazí bratři. To, jak moc je rozdělené Tělo Kristovo mi působí bolest.

 

(H. M. D. del C. de Jesús, bosá karmelitka, Španělsko 1999)

 


Vše vkládám do každodenní modlitby při oběti mše svaté. Jsem již knězem ve výslužbě. Za dílo Opravdový život v Bohu jsem nesmírně vděčný. Je tak důležité toto dílo, které vyvěrá z Ježíšova Srdce. Přese všechna protivenství “věrní zůstanou věrní” a bude jich přibývat. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

 

(Otec R. D., Francie, únor 1999)

 


Jsem bosá karmelitka, Španělka, a tyto spisy (Opravdový život v Bohu), mi velmi pomohly v mém životě modlitby. Od chvíle, kdy jsem tato poselství poznala, mi všechno připadá málo pro Pána. Zakouším velikou vnitřní radost a pokoj, což mi velmi pomáhá zlepšit můj život v našem společenství. Další téma, které mi bylo při četbě těchto poselství osvětleno, je ekumenismus: rozdělení Kristova Těla mě nyní bolí daleko hlouběji. Pochopila jsem, že pokorou, uznáním vlastních chyb a prosbou o odpuštění a láskou - což je poznávacím znamením křesťanů, obdržíme jednotu Jeho církve.

 

(Sr D., cd, Španělsko, Srpen 1999)

 


Mé denní rozhovory jsou podporovány Ježíšovými poselstvími, která jsou nám předávána skrze Vassulu. Tato poselství nejsou jedinými prostředky, kterých Ježíš užívá, ale hrají hlavní roli ve vedení mého života směrem k Němu. Hlavně mi pomáhá, že žiju svůj den ve společenství s Ježíšem a Marií, užívajíce 'My, Nás', abych si pamatoval, že jsem vždy v přítomnosti Svatých.

 

(H. S. B., OSB, Mexiko, září 1999)

 


Asi v této době jsem se dověděla o Vassule a povrchně jsem se seznámila s Poselstvími. O Velikonocích '96 jsem si šla poslechnout její promluvu v Limericku a uvědomila jsem si, že 'Perla obrovské ceny' je na dosah. Potom se věci děly rychle. V říjnu '96 přijela do Dublinu, aby mluvila na toto téma. V té době jsme měli to privilegium, že zůstala pár dní v našem konventu v Rathmines. Ten dojem, jaký na mě udělala, byl ohromný. Cítila jsem se poctěna skutečností, že jsme v přítomnosti neobyčejné obliby našeho Pána. Dík dobré organizaci Franka Reynoldse jsme měli 24. listopadu 1996 v Rathmines modlitební setkání, na kterém byli přítomni Sula a společníci z Rhodosu. Události toho dne změnily můj život. Opravdový Život v Bohu se stal ohniskem všech mých sil. Hříchy a viny mého dřívějšího života byly vždy břemenem, které mě nutilo dívat se na sebe sama, namísto do milující tváře mého milovaného Otce.

 

(Sr. N. D., Dublin, Irsko, září 1999)

 


S Opravdovým Životem v Bohu jsem byla seznámena v listopadu '97. Můžu pouze ZAČÍT hovořit o rozdílech, které to v mém životě vyvolalo. Jak se modlím, ke komu se modlím, za co se modlím, co mi přináší radost, co trápí mé srdce, co mě oživuje, jak trávím čas, o čem mluvím, jaký mám vztah k ostatním..; to všechno se pod vlivem Opravdového Života v Bohu změnilo.

 

Jsem katolická benediktínská sestra. Vyrůstala jsem ve věřící rodině, a tak jsem měla to privilegium, mít vztah k Bohu od útlého věku. Zdá se mi však, při srovnání, že jsem nikdy předtím Boha pořádně nepoznala. Zamilovala jsem se do Svaté Trojice a to změnilo můj život. Mám hlubší poznání a větší lásku k Písmu Svatému, ke Svátostem /zejména k Eucharistii a Svátosti smíření, k Panně Marii, k víře a k Církvi.

(Sr. J. H., OSB, USA, září 1999)

 


Jsem vychovaná jako katolická a benediktínská sestra. Vyrůstala jsem ve věřící rodině, a tak jsem měla to privilegium, mít vztah k Bohu od útlého věku. Zdá se mi však, při srovnání, že jsem nikdy předtím Boha pořádně nepoznala. Zamilovala jsem se do Svaté Trojice a to změnilo můj život. Dnes zažívám milosrdenství a slitování Boží způsobem, jakým jsem je nikdy neprožívala. Mé znalosti a porozumění života a víry se prohloubily. Modlím se za Vassulu, vděčná za to, že se nechala využít tak neuvěřitelným způsobem.

 

(Sr. S.J.H., USA, září 1999)

 


V mé mysli a srdci nebylo pochyb, že Ježíš ke mně mluví skrze Vassulu. Pak jsem začala číst všechno, co přede mne Pán dal. Zažila jsem hlubokou bolest a žal za mé hříchy a po týdny jsem plakala. Ještě se mi to někdy stává. Tolik jsem toužila po Bohu a měla jsem strach z hříchu, a tak být s Bohem ... Nemohu vám tu laskavost a dobrotu našeho Pána a Panny Marie ke mně dokonce ani popsat! Nikdy bych nepřestala psát. Postačí říct, že Ono mne stále vedou. Pozemské věci pro mne už nic neznamenají.

 

(Sr. M. A. od Ježíše (novicka), Fort Wayne, USA, září, 1999)

 


Jsem karmelitka, kontemplativní sestra, po více než 28 let. Cítím, že je pro mne důležité na počátku říct, že od té doby co mi bylo 18 let jsem se snažila úplně se odevzdat Bohu - nic Mu neodmítnout. Nicméně, výsledkem mého seznámení s Vassulou bylo prožití zásadní změny. Když jsem začala číst Ježíšova slova Vassule /a zvláště poté, co se za mne pomodlila/, uvědomila jsem si, k mému úžasu, že mé srdce je zcela sjednoceno s Bohem. Bez mého vědomí se duch světa a racionalismus, pod rouškou 'mezinárodní spirituality', vkradly do mě duše. Četba Ježíšových slov, skrze Vassulu, pronikla do mého srdce a pomohla mi ... 'změnit' mou 'celou' existenci - hlavně mé srdce, všemi dosud skrytými plameny Boží lásky, sdělovanými skrze poselství Opravdového Života v Bohu.

 

(Sr. T. A. McC., Santa Clara, USA, září 1999)

 


Věřím tomu, že poselství Opravdového Života v Bohu se potvrzují téměř sama, neboť si nedovedu představit, jak by mohla být napsána bez kontroly Ducha. Aspekty, které mne zasáhly nejvíce jsou: smysl pro intimnost - důvěrný vztah s Ježíšem a Otcem, který poskytují; ta pomoc při učení jak jim důvěřovat, kterou dodávají, a způsob jakým Bůh působí, krok za krokem, v duších Vassuly, mě sama, a jiných. Mám doktorát z fyziky, strávil jsem hodně času studiem teologie a mám slušný rozsah zkušeností v oblasti duchovního vedení. Rád bych potvrdil názor Fr. Edwarda O'Connora, vyjádřený v jeho reakci na usnesení Kongregace pro nauku víry. Ačkoli by oddělené úryvky z Opravdového Života v Bohu mohly být pochopeny negativně, celkový kontext díla ujasňuje, že Opravdový Život v Bohu není pouze bez chyby, ale je důkladným, brilantním a milujícím výkladem evangelia.

 

(Fr. R. J. P., S.J., USA, září 1999)

 


 

Asi před rokem jsem začala číst Opravdový Život v Bohu díky členu našeho společenství. Můj život byl dlouhá léta celkově velmi vyprahlý. To zahrnovalo problémy postoje k Vatikánu, Církvi i k mým neúspěchům. Změny u mě nastaly okamžitě po přečtení Opravdového Života v Bohu. Nejdříve jsem se modlila každý den růženec, a čím více jsem četla, tím víc jsem si uvědomovala Boha, naši Blahoslavenou Matku a anděly v mém každodenním životě. Ta poselství mi též vyjasnila, co znamenala výzvy modlit se, modlit se, modlit se a byla mi dána milost vzývat Boha ve dne i v noci, víc než kdy předtím.

(sestra. R. V., OSB, USA, září 1999)

 


Jsou to téměř tři roky, co jsem mě dotkla poselství Opravdového Života v Bohu, která způsobila nápadnou změnu v mém postoji ke vztahu s Ježíšem a Marií. Je to postoj naprosté jednoduchosti a důvěrnosti. 'Pochopila' jsem myšlení Ježíše a to, co od nás lidí očekává, hlavně od těch, kteří se zasvětili řeholními sliby, že se budou pokoušet o dokonalou lásku, jakou jsem poznala z konverzace mezi Ježíšem a Vassulou. Samozřejmě, že věřím v hodnověrnost poselství, která se k nám dostávají skrze Vassulu Rydenovou. Duchovní osvícení spočívá v tom, že cesta k náboženské dokonalosti není komplikovaná, jak jsem se dříve domnívala, ale je tak jednoduchá. Nepřetržitá modlitba znamená být si vědoma žití v přítomnosti Ježíše po našem boku, i když jsme zaneprázdněni prací, a ne nutně být na kolenou v naší kapli, jak jsem to chápala dříve. Knihy Opravdového Života v Bohu mne naučily, že Ježíš touží po naší nepřetržité lásce a myšlenkám na Něho a Je naším duchovním spojením s Ním nesmírně potěšen.

 

(Sr. A., India, říjen 1999)

 


 

Jsem kněz a vždy jsem se snažil žít své kněžství s oddaností, láskou a poslušností k církvi. Nehledal jsem nějaká zjevení ani vize. Když jsem náhodou narazil na knihy "Opravdový Život v Bohu", začetl jsem se do nich a to byl nejlepší zážitek, který jsem měl v životě jako kněz. Pokaždé, než jdu slavit eucharistii, přečtu si krátké rozjímání z Ježíšových poselství obsažených v těchto knihách. Jasně pochopíte vnitřní sílu a důvěrnost Ježíše při každém slavení, přítomného zvláštním způsobem v síle slova, má kázání se stala přesvědčivějšími, více naplněná vírou, dotýkají se srdce většiny posluchačů. "Opravdový Život v Bohu" žije v mém kněžství.

(Otec J. C., Brazil, říjen 1999)

 


Dnes jsem zapsán v programu bostonské arcidiecéze 'Permanent Diaconate', usilující o další službu Pánu, pracovat na Jeho vinohradu s větší hloubkou než kdykoli předtím v mém životě. To byl přímý důsledek Vassuliny návštěvy v Bostonu, na jejíž organizaci jsem se podílel a při této příležitosti jsem se připojil k programu 'Permanent Diaconate'. Opravdový Život v Bohu mi otevřel dveře a ukázal mi cestu, jak se hlouběji obklopit Jeho Svatým Srdcem. Zatímco mnoho vlivů v mém životě mi pomohlo dojít až sem, v první řadě moje žena se svou láskou, byl to Opravdový Život v Bohu, který byl katalyzátorem, jež mi pomohl pohnout se o ty nedávné kroky, v mě vytrvalé cestě za lepší službou Pánu.

 

(F. C., USA, říjen 1999)

 


Vassula pokračuje v misi svatého Jana, svaté Gertrudy, svaté Máří Magdalény a stává se knihou, kam Ježíš vpisuje svůj hymnus lásky. Opravdový život v Bohu mě učí, jak se Ježíš dívá na náš svět vychladlý lásce, jehož “kosti jsou suché”. Tyto spisy mě učí obrazu, jak chce Pán tyto suché kosti oživit tím, že mu (světu) nabízí Své Srdce, zničené láskou a milosrdenstvím. Je také světlem do života mystiky, do života sjednocení s Bohem. Cítil jsem, že nás Bůh vtahuje do hlubin vnitřního života. Toto dílo zintenzivňuje můj vztah s Duchem svatým. Ohlašuje “křest ohněm”, který Církev prožívá, a který bude prožívat víc a víc. Duch Stvořitele je u díla spolu s Marií, aby v této Církvi, v našich očích vratké, připravili sloupy. Vítězství je až u našich dveří, a jaký pokrm pro naději, než zaslíbení “nového nebe a nové země”.

 

(M. Ethier, S.A.A., Kanada, říjen 1999)

 


 

Spisy pocházející z rukou Vassuly mi byly poprvé představeny v Peru, asi před dvěma a půl rokem. Mohl jsem se s ní také před několika lety v Peru setkat osobně. Hlavně na mne zapůsobila 'obyčejnost' Vassuly, jednoduchá jasnost jejich poselství a ta skromná věrnost jejího podání. Nepozoroval jsem osobu, která prosazuje sama sebe, ale spíše hájí a prosazuje víru, ke které ji Pán vyzval. Nic víc. Nezačal jsem číst poselství hned, leč až za pár let poté, co jsem ji potkal. Neřekl bych, že poselství způsobila dramatickou změnu v mém životě, ale přišla ke mně jako vánek čerstvého vzduchu. Slova, která jsem začal číst, mi zněla jako hlas Pána který jsem už znal a miloval, ale přišla mne oživit a ještě více přiblížit k Němu a Jeho Svaté Matce. Byl jsem ohromen hloubkou spirituality těchto spisů - týkajících se těch míst, o nichž byli schopni mluvit pouze ti největší mystikové Církve.

(Rev. J. H. P., C.S.C., USA, říjen 1999)

 


Po přečtení Opravdového Života v Bohu, snažíce se - navzdory strašnému tlaku Satana - žít tato poselství, a shledávajíce je jako velkou pomoc při vedení sama sebe k víře a spiritualitě Sv. Jana Bosca, znovu jsem se rozhodl, že budu buď dobrý salesiánský kněz nebo vůbec nic a znovu jsem se odevzdal, abych nabídl svůj život těm mladým osobám, které mi Bůh pošle jako k salesiánovi, a kterékoli duši, kterou On chce abych vedl, jeho nebo ji, pro spásu v Kristu. Od té doby, cokoli mi Bůh dal na práci: Mše Svaté, Svátosti smíření, rekolekce, hodiny náboženství, konference, porady, kázání, duchovní vedení - vše pro záchranu duší - byly silné a milostiplné zážitky. Nikdy jsem se necítil jako Jeho opravdový nástroj, tak jako nyní. Pochválen buď Ježíš Kristus!

 

(Otec R. S., SDB, Filipíny, říjen 1999)

 


 

Empecé a leer porque me dijeron que hablaba de Garabandal, más tarde a colaborar en su traducción. Ese contacto palabra por palabra me llevaba a menudo a interiorizarlo personalmente, a tener para mí los criterios de Jesús acerca de la vida y de la situación del mundo de hoy, tan distintos del pensamiento habitual en ambientes cristianos, pero que coinciden con otros mensajes del Señor o Marianos. He visto cambiar a personas que han tomado esta Obra en sus manos y ha puesto en mí el mismo deseo.

Začal jsem číst, protože se tu hovořilo o Garabandalu, a později jsem pomáhat při překladu těchto poselství. Četba slovo od slova se mě často vnitřně, osobně dotýkala, poznal jsem, co Ježíš říká o životě a situaci světa dnes. Je to tak odlišné od obvyklého křesťanského myšlení, ale souhlasí to s jinými poselstvími, která dává Pán nebo Panna Marie. Viděl jsem proměnu lidí, kteří pro toto dílo pracovali a zatoužij jsem po ní také.

(L. M. T. de C., S.J., Španělsko, říjen 1999)


Již tři roky uplynuly od doby, kdy jsem si přečetl všech 8 svazků, ne však jen jednou, ale několikrát. Považuje tato poselství za opravdová Boží slova pro tuto dobu a nejdůležitější četbu pro tento svět, hlavně pro duchovenstvo. Má kněžská úloha se vrátila do plného života a nová radost, o jaké se mi ani nesnilo, naplnila mé srdce. Nyní jsem se stal vášnivým misionářem v mé zemi, pro papeže, pro sjednocení Církve, pro nové Letnice, které k nám brzy přijdou. Pochválen buď Bůh!

(Otec G. Wenzel, Německo, říjen 1999)


 

 

Pro úplnost zde uvádíme originály svědectví:

I have no dramatic testimony to offer for Vassula, but I would like to say that reading her messages puts me in a spirit of prayer. I find myself quite convinced that Jesus is indeed speaking through them. To that, I would like to add that, as a professional theologian, I have always been watching to see if these messages diverge in any way from the teaching of the Church. Never have I found any doctrinal error in them. That is very impressive. For a lay person, with no theological training, without even any serious catechetical instruction, to write so many volumes about some of the profoundest spiritual matters, and never make a mis-step, is an extraordinary achievement. It is a powerful confirmation that it is indeed the Lord himself who is the source of these writings. I am aware that she has been accused of doctrinal error by high authorities in the Church. After careful reflection on this matter, I am convinced that the so-called "errors" reduce simply to the fact that she fails to use the language of professional theologians when seeking to express the divine mysteries. I don't think she can be blamed for this, as the Scriptural authors did the same. 

(Fr. Edward D. O'Connor, CSC Department of Theology, University of Notre Dame, December 1999)


In reading the books of the divine messages, and knowing the author, Mrs Vassula Ryden, a daughter of the Greek Orthodox Church, I was very impressed in finding there, according to my firm conviction, an absolute fidelity to all the revealed truths as taught and expounded by the Catholic Church......... Therefore I unite myself to those Catholic bishops and theologians who defend the authenticity and sincere truthfulness of Vassula Ryden, one of the greatest mystics and seers of our times.
(Frane Franic, Archbishop Emeritus of Split and Makarska, November 1995)


(Vassula) travels the world evangelizing for Christian unity; obedience to the Pope; veneration of the Eucharist; devotion to the Sacred Heart of Jesus; and especially, a Gospel morality of life; as well as for deep religious conversion of the world. Vassula Ryden has met with the Pope, with cardinals and with bishops around the world. This is a matter of private revelation and we allow her to speak because what she says conforms to Gospel truth.
(Cardinal Franjo Kuharic, Archbishop of Zagreb, February 1995)


The testimony is convincing, joyful and stimulating. Everywhere in her writings we feel the Breath of Love … The Holy Spirit is everywhere at work, giving profusely … every day Vassula's testimony is taken more seriously and is more fully accepted. This simultaneously facilitates and accelerates the final judgement of the entire Church, which judgement will, without doubt, consider the many fruits of Vassula's message.
(Fr Lludevit Rupcic, OFM)


It can be said that Vassula Ryden is in "moral security" under the spiritual counselling of Fr. Michael O'Carroll. His obvious competence should suffice to dispel the doubts of those who blindly and violently attack Vassula Ryden and her writings. Furthermore, she has the support of Fr.Rene Laurentin … For my part, having studied ascetical and mystical theology both in theory and in practice over more than fifty years, I do not hesitate to stand alongside these two "experts" and with the many priests who know Vassula Ryden and her writings very well … We must cease calling our fear `prudence' and our skepticism `wisdom'.
(Rev O. M., C.S.C.)


It is a hieratic writing, in other words, a sacred writing … clothed in such a majestic solemnity … the writing itself inspires a great peace … radiating light and serenity. Truly this writing is beautiful and can only be good!
(Rev. C. C., OFM)


I feel that the evidence in favour of Vassula is very strong, and so I would urge especially those who have come to realize that Vassula may in fact be a prophet for our times to pray, fast, and reflect; in any event, to avoid spreading rumours or engaging in any attacks. With each passing day this matter will become clearer and clearer.
(Fr. "X", PIME)


The message in these volumes is powerful indeed. It has touched me and others deeply.
(Brother E.C., New Mexico)


I have been blessed to read these books. They have helped me tremendously in my spiritual life, and they have also helped many more and have brought them closer to God. Tears of repentance are many … it is not something really new, but based on scripture.
(Sister I.B., Chicago)


There is a growing response to these messages here in Hong Kong.
(Father F.E., Hong Kong)


I have actually met Vassula in Manchester, England when I began reading her revelations and I have read and meditated all the volumes up to number 5 … I would very much like to continue to immerse myself in the Lord's words to us. I'm totally convinced of the authenticity of these words. They have helped me immensely in my own spiritual journey. I'm passing on this revelation to people I know will be open to it … I would like to write to her personally if only to encourage her.
(Father M.M., Bolivia)


People are so hungry here for the True Life in God books that I am giving them away faster than I can keep track of them. I haven't yet succeeded in keeping one for myself.
(Sister T.R., Ukiah, California)


I am hoping to convert a few fellow-priests with these books.
(Rev. B.C., Toronto)


Father Michael O'Carroll, who is presently her spiritual director is adequately qualified and competent in the area of ascetical and mystical theology … the testimony of Father O'Carroll should inspire great reassurance.
(Father O.M. Canada)


I managed to get our parish priest, a priest visitor and my priest confessor interested in Vassula's life … they were happy and I was very happy … What I long to hear now is Vassula's talks on the Holy Spirit. [I prayed] "Oh God, if it is possible, in Your Almighty Power, cause Vassula to visit India."
(Sister A.T., India)


Quelle joie! J'ai reçu trois volumes écrits par Vassula Ryden. Combien de détails de ses entretiens avec le Christ. Déjà la lecture d'un seul cahier me permets à vivre dans la plus grande intimité avec Jésus. La lecture des ses écrits aide beaucoup à prier et méditer sur le Christ. Ces mots son tellement vivants et concrets que presqu'on peut Le toucher. Que ce livre inspire les coeurs des prêtres. Le livre de Vassula m'aide à découvrir comment vivre avec le Christ. C'est un nouveau trésor qui nous approche du Christ. Pourvu que beaucoup de croyants puissent goûter et se nourrir par les précieux et vivants écrits de Vassula.
(K.S., prêtre)


Les écrits „La Vrai Vie en Dieu" m'ont attiré mais pendant un certain temps j'ai abandonné cette lecture. Alors Dieu a voulu que je me suis trouvé dans un état de la crise spirituelle. J'ai reçu une lumière intérieure; retourner aux écrits de Vassula. D'un coup les paroles de Jésus - qu'elle note - sont devenus pour moi une source de lumière et d'espérence. Tout d'abord je ne les lisais pas systématiquement pour enfin revenir et commencer par le début. Quel changement! Les difficultés ont disparues et les paroles de Jésus m'ont émerveillé … J'y retrouve maintenant une nourriture don't j'avais tant besoin et aussi un renforcement. Grâce à „La Vrai Vie en Dieu" un bien se fait à l'intérieur de mon âme, un bien dont j'ai déjà douté.
(P.J., prêtre)


Les livres „La Vrai Vie en Dieu" sont magnifiques. Ils nous approchent la Personne de Jésus et nous aident dans notre vie intérieure. J'ai lu tous les volumes et je les recommencent de nouveau.
(s. H., religieuse)


Ce magnifique livre occupe chez moi la place juste après la Ste Écriture. Pour moi et aussi bien pour beaucoup de gens que je connais, „La Vrai Vie en Dieu" c'est une lumière et une nourriture et même un médicament pour l' âme. Surtout le 4ème volume m'aide à connaître l'immensité de la Miséricorde Divine. Ce livre guérit les malades par la joie que Dieu verse sur les lecteurs.
(s. M.K., religieuse)


Nous sommes tellement heureux que les livres de Vassula se trouvent dans notre communauté! Ils nous aident à vivre, plus profondément la Bonté sans mesures, l'Amour et Miséricorde que Notre Seigneur Jésus Christ a pour chaque âme … Ils nous aident à connaître plus profondément l'Amour sans limites que Jésus ressent envers nous, les hommes, Sa douleur et Sa préoccupation pour que «tous soient un», J'ai compris combien Il désire notre amour réciproque et notre union avec Lui par les sacrifices, pénitence, souffrance pour sauver les âmes et le monde …
(s. M, religieuse)


Le cercle de plus en plus grand de gens est attiré vers le bien, grâce aux livres de Vassula … Ce qui est vraiment grand et a une grande valeur doit traverser par les preuves douloureuses et parfois rencontrer les immenses difficultés. Ayant confiance que Jésus vaincra aussi cette fois-ci. Je remercie toujours Dieu le Père qu'il y a des gens simples ouvrant leurs coeurs aux exigences de Jésus …
(s. I., religieuse)


Les écrits „La Vrai Vie en Dieu" constituent comme une „somme mystique". Les éléments caractéristiques: la simplicité évangélique, accessibilité et lisibilité pour les âmes „simples". Ces mots peuvent sembler une exagération, mais pour moi c'est une vrais voix du Seigneur. La même voix qu'Abraham avait entendu, les Patriarches et Prophètes, enfin les Apôtres. La même voix qui résonne dans la Liturgie, dans la quelle Dieu parle aux hommes et les hommes parlent à Dieu. J'espère qu'un jour cette voix soit reconnue.
(s. M.N., religieuse)


Tous ce qui lisent ces livres, les plus beaux livres, commencent une nouvelle vie, reçoivent le don de la joie intérieure et la connaissance de Dieu de Bonté et de Miséricorde. C'est vraiment pour le temps contemporain - le temps du froideur au niveau de la foi - le Feu de l'Amour Divin qui fait revivre les coeurs humains si froids. Je remercie la Miséricorde Divine pour l'aide salvatrice qu'Elle nous donne pour approfondir notre foi en Miséricorde de Dieu, en Amour de Dieu envers l'homme … Pendant la lecture de ce livre l'âme se repose … Si on lit tous les volumes, puis le livret de prières, la lumière de Dieu resplendit et éclaire l'homme. Alors dans le coeur s'allume l'amour et la reconnaissance à Dieu Trois Fois Saint pour Sa Miséricorde pour nous, Ses enfants - pécheurs.
(s. M.K. religieuse)


Vassula's messages I find challenging and I have made a decision to listen very carefully and weigh all that she says, for it would be terrible to live at a time when the Lord spoke and not to have heard him. ... My advice to one reading these messages is that if they are read with only a passing curiosity they will be meaningless and become like ashes. However by allowing the Holy Spirit to speak to the reader, rereading the passages several times and place oneself as the recipient of the message, the passages will become more of a passing curiosity and their purpose revealed. These messages are for laymen, through a layman given by God.
(Fr. D. H., York, UK,)


J'ai déjà lu le premier tome de la Vraie Vie en Dieu. Je l'ai lu pourtant comme un prêtre qui se trouve devant une révélation privée : avec circonspection et toutes les antennes dressées pour le discernement. Mais j'ai découvert un appel très fort à la conversion et à la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. J'ai même retransmis dans l'anonymt certains de ces appels dans mes homélies. J'ai constaté combien les coeurs ont été touchés.
(Père R. H., Ivory Coast, July 1991)


Vassula veio me clarear mais ainda a experiência da Universalidade da salvação de Deus. Inicialmente deixei-me levar pela simplicidade e profundidade bíblica desta espiritualidade que eu não conhecia. Pouco a pouco descobri um caminho de oração idêntico ao de Santa Terezinha do Menino Jesus, que volta o coração à intimidade efetiva com o Eterno Deus. Vassula é mais um modelo que me ajudou a ter mais carinho com a vida de oração e valorizar a busca de Deus, ou melhor, as formas corretas e variadas com que o ser humano pode se relacionar com Deus. Conheci a Vassula e a espiritualidade foi o incentivo à fidelidade, à vida de oração mais constante.
(Pe. N. M., Brazil, 1991)


J'ai le coeur rempli de joie d'écrire à la personne qui me redonne le goût de la prière et j'y consacre un peu plus de mon temps ; ma façon d'aller à Jésus est plus respectueuse. Je vous écoute dire le Chapelet car nous avons des vidéocassettes et votre façon de le prier est une méditation.
(Soeur T. P., Quebec, Canada, June 1992)


On te connaît comme ‘une grande amie’ pour avoir écouté, voire même savouré le contenu de ces belles cassettes que nous prêtons à d'autres. Merci pour ces messages pleins du Sacré Coeur et d'Esprit Saint. Merci à toi, pour cette fidélité à les transmettre à notre pauvre monde en désarroi qui ne sait pas où se trouvent les vraies valeurs. Nous prions beaucoup pour toi afin que tu passes à travers les difficultés inhérentes à cette Mission reçue. Que le Seigneur soit avec toi, pour Sa Gloire.
(Soeur G. R., s.c.c.m., Quebec, Canada, June 1992)


First let me tell you (Vassula) that we believe totally in the Sacred Heart's messages to you and have been praying for you since we read them. We especially felt sorry for you that few priests and religious supported you. Thus we wanted to write to you expressing our support of messages which we know are from the Sacred Heart.
(Brother J-J, USA, July, 1992)


Je Lui rends grâces aussi d'avoir entendu à travers vous et vos livres Sa voix... entendu en moi, avec une telle puissance ‘Moi Dieu, Je t'aime’.
(Père Réginald Tardif, September 1992)


Vassula is one of the most balanced and transparent seers that I know. I would even be tempted to say that she is, in a most satisfying way, more normal, more balanced than most others.
(Fr. Rene Laurentin, France, 1993)


In March 1993 during my yearly retreats, as I was reading messages of Jesus, something wonderful happened to my spirit as I was filled with supernatural phenomenon penetrated my whole soul with love to my God and Saviour. I couldn't hold back my tears, it's something like falling in love with God, asking forgiveness and purification for passed sins. The messages of Jesus are now for me a regular part of my daily spiritual reading, reading them its like falling into spiritual coma. I have no doubt that these messages are of supernatural origin and that powerful wonderful revivement I received during my yearly retreats, Jesus be blessed and loved from all of us for His graces.
(Fr. V. W. P., OSBM, Canada, May, 1993)


Prêtre depuis bientôt dix ans, je suis actuellement curé, responsable de cinq petites paroisses rurales. J'ai entendu parlé de vous, il y a quelques mois. A l'époque, je n'ai pas attaché d'importance à ce que l'on me disait jusqu'au jour où j'ai pu lire les cahiers 62 et suivants. Je fus bouleversé par les messages que Jésus, notre Bien-Aimé, nous transmet par votre intermédiaire. Par la pensée, par la prière, je vous suis très uni. Béni soit Jésus de vous avoir mise sur notre route. Que Notre Bien-Aimé vous bénisse et vous protège.
(Abbé A. B., France, October 1993)


Je suis une passionnée des messages de Jésus à Vassula. Je crois même pouvoir affirmer que j'ai été convertie par ces messages. Je possède, j'ai lu et médité les quatre volumes de la Vraie Vie en Dieu et les quatre suppléments parus à ce jour, ainsi que le petit livre Prières de Jésus et Vassula extraites de ces ouvrages. En outre, je recopie les cassettes que l'on me prête pour les faire écouter autour de moi et, quand cela m'est possible, je vais avec quelques soeurs voir des vidéo-cassettes chez des voisins. Moi qui vivais très superficiellement, moi plus que peu fidèle à ma vocation, j'ai vu se lever une grande lumière et QUELQU'UN m'a tendu la main. Je revis et ma joie est profonde, indescriptible. Mes supérieures et mes consoeurs s'étonnent : elles ne me reconnaissent plus. Comme je voudrais que Vassula le sache pour l'encourager à continuer vaillamment l'oeuvre que Jésus fait avec elle, par elle et en elle ! Je crois que des milliers et des milliers de personnes retrouvent et retrouveront encore le Seigneur à cause de l'Amour qu'Il a pour elle (et pour nous : c'est ce qu'elle nous montre) et à cause de sa merveilleuse réponse au Seigneur, qui est un exemple et une force. Par deux fois, en regardant et écoutant une vidéo-cassette, j'ai vu le visage de Jésus et de Marie à la place de celui de Vassula. J'étais bouleversée.
(Soeur M-C. P., Switzerland, January1994)


Sceptiques, malgré tout, comme eux, nous sommes allés vous (Vassula) entendre à Laval. Sceptiques, mais le coeur ouvert. Et Jésus nous a comblés. Vous n'y êtes pour rien, vous le savez, mais dès le début de la conférence, j'étais saisie par votre visage et ne comprenais pas. J'avais, devant moi, une femme élancée mais don le visage était étrangement masculin et le temps passant, je remarquais que ce visage masculin, que je connais mais ne pouvais identifier vraiment, s'affirmait surtout quand vous parliez au nom de JESUS. C'est alors que mon ami, prêtre non romain, me poussa du coude : 'Mais, ne voyez-vous pas le visage de Jésus?' Exactement 'la Sainte Face de Jésus'. Je sortais alors cette Sainte Face de mon document, c'était cela ! et, jusqu'à la fin de la conférence nous avons vu et entendu Jésus. A la fin, le Père O'Carroll a fait allusion à ce phénomène déjà arrivé ailleurs, c'était pour nous une confirmation. Nous écoutions autour de nous ce qui se disait, mais, apparemment, seul notre petit groupe a reçu cette grâce, deux prêtres, un jeune couple et moi-même.
(Sr. J. L., France, June 1994)


Since I met you (Vassula) I have experienced a genuine closeness to Jesus and you every day.
(Fr. J. B., USA, November, 1994)


Vassula is for me a good friend, who tells me about the Love of God for all mankind. The messages are a hidden manna Jesus has reserved for our times of wilderness and iniquity. It is a powerful manna! And I am always hungry to re-read it. I pray that many, many others open their hearts to these beautiful Words from God.
(Sr. J, Holland, 1996)


The messages contained in True Life in God are unique, extraordinary and very special. They reveal to us the most exalted treasures in the Sacred Heart of Jesus hidden in the past and reserved in a special way for our time. They are the most important private revelations ever made.
(Fr. Robert Hughes, SM, San Jose, California, USA, January 1996)

I must say that I believe in Vassula Ryden as an authentic Visionary. I have had no physical healings but am sure that through her beautiful Messages from Jesus, both merciful ad pertinent, that my love for Jesus and the Eternal Father has been enhanced and has become a stronger and more vital part of me.
(Sr. M. R. N, USA, January, 1996)


I had personal love for Jesus but after reading Vassula;s books (messages of God) I come to know Jesus better and my love for Jesus grew deeper - These messages went to deep into my heart - Two or three, in fact 4 people told me their life also has changed.
(Sr. St. J., India, February, 1996)


About five minutes after the beginning of the tape and during Vassula's talk on the Immaculate Heart of Mary, I saw blood form in the hair at the top of the right side of her head, soaking the hair. The blood ran down from the top of her head to her ear, down her cheek, right down to under her chin, soaking both under the chin and neck. I could see this quite plainly. Then as I saw Vassula begin to gesticulate with her hands, she turned the palms of her hands towards me and I saw both palms covered with blood which ran down all of her fingers to her finger tips. I saw this every time she turned her palms towards me. ... The video lasted an hour. The vision lasted right until the very end of the tape until she had finished speaking - about 55 minutes. I was amazed at what I was seeing and lost in awe and wonderment - but very much at peace. I don't know why I was chosen to witness The Passion revealed to me through this chosen instrument Vassula, whom I reverence and respect; even after 24 hours I am still lost in awe and wonderment. I feel, through this vision, Christ is revealing to me the sufferings Vassula is going through at the present time.
(Brother M. A., Ireland, November 1996)


She (Vassula) was totally in touch with her audience in focusing on the first essential steps: establishing a warm basic intimacy with God - Father, Son & Holy Spirit. It was sensitive, concrete, warm and emminently practical. ... The great sign of the success of her talk was the fact that, except for a few cripples and very elderly, all stayed for the blessing. That was a great sign that should not go unnoticed. Not only that - the owner of the theatre, the management, the technicians, the service people - ALL came and listened to the talk and lined up for the blessing. I wish you could have heard their remarks!
(Fr B., USA, December, 1996)


Que le Seigneur soit votre Tout. Merci pour votre fidélité, votre exemple. J'ai eu la joie de participer à la réunion de Lausanne le 18 décembre 1997. Quelle surprise, en montant sur le podium pour la bénédiction, de sentir un très fort parfum d'encens. Que le Saint Esprit vous couvre de son ombre et vous donne la grâce de vous conduire au Père.
(Soeur V. B, Switzerland, 1997)


What happened is not for me; it is to testify that what Vassula is saying is true. What I have just experienced, proves it to me. I have never had experiences like this, this is the first time. In fact, I never pray out loud and today before the Healing Service I said a prayer out loud. I felt that I had to say it. There was a power in me, which made me pray out loud to thank Vassula for being here. I have prayed to be able to see Jesus and my prayer was answered, I saw Him in Vassula. As she was blessing me I kissed her hand because I saw Jesus in her. She repeated several times: "it's true, it's true, it's true."
(Nun, Holy Land, 1997)


I started to read True Life in God, published by Obor at the end of 1995. When I read the book, I felt Jesus spoke to me directly. I became enthusiastic and read it till finished in a very short time. And I felt that my faith strengthened. So when Vassula was planning to come to Jakarta giving her testimony, I tried to get the ticket for myself and for some others straight-away. When I heard her words, I felt like reading True Life in God once again. And when I saw her appearance, my impression was: that lady is simple, honest and humble. Her simplicity can be seen from the way she dressed. Her honesty can be observed from her testimony that she was a nothing before Jesus came to her. Her humility can be observed from her style of conversation that she never boasts about her ability. Because of all this, I was very certain about the words that Vassula has been telling us cannot be from the evil spirit.
(Fr. I., Indonesia, March 1997)


I am indissolubly tied to believing in Vassula. I am tied to the evidence that she cannot be the author of all those wonderful messages, for I believe that there really is Jesus, God and Mary in she who writes, making themselves known and heard. This continuous dialogue occurring in her is real. I am sure of this. I have the evidence because I have been reading and meditating Vassula's books for years.
(Father Guido Sommavilla SJ, Milan, April 1997)


Toute notre communauté religieuse vous reste profondément reconnaissante de votre passage à notre maison de Marseille et de ce que vous nous avez transmis. Bien souvent, nous nous unissons à votre prière et nous prions pour votre mission dans l'Eglise.
(Soeurs de Notre Dame des Neiges, France, October 1997)


Ce que Vassula dit sur la prière continuelle demandée par Jésus est merveilleux et nous montre qu'elle est à un niveau mystique très élevé. Vassula nous pousse à l'intimité avec Dieu et à la réunification de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule Eglise, sous l'autorité du Pape de Rome. Il faut rester fidèles à l'Eglise, chargée par le Christ de diriger les fidèles, mais aussi fidèles à la Volonté de Dieu qui, pour nous, s'exprime à l'évidence par l'intermédiaire du prophète qu'Il nous envoie maintenant et qui s'appelle Vassula.
(Père J. R., France, February 1998)


I have also been asked to say why I support the messages of True Life in God. If somebody had told me about Vassula before I myself had heard her or had read the messages, I would probably have been uninterested, supposing it was another silly sect. I would not have said it was impossible with prophesies, revelations or messages like these, but I never had met anything like it. But since I for the first time heard Vassula in Rome in march 1995 I have been convinced that it is all true.
(Reverend Sverker Trônet, Sweden, May 1998)

Présent à la réunion de prière de Vassula tenue à Lyon le 17 octobre 1998, j'eus à la fin de la conférence la grâce particulière d'être appelé par elle pour la seconder dans sa longue prière sur les personnes présentes à la conférence qui se présentèrent en foule pour la lui demander. J'étais à ses côtés pour bénir pendant qu'elle priait intensément, gravement et en silence sur chaque personne. Or à deux reprises me tournant vers Vassula, je devais constater la modification totale de son visage dont les traits s'étaient non seulement masculinisés mais tels qu'ils apparaissaient à ce moment précis présentaient une ressemblance frappante avec ceux du visage du Christ restitué par l'élaboration de la NASA à partir du Saint Suaire. Le "phénomène" dura quelques secondes à chaque fois. Dès qu'il cessait, les traits du visage redevenaient ceux de Vassula. Très proche de Vassula, puisque à ses côtés pour devoir prier avec elle sur les personnes présentes, je n'ai pas pu être trompé par une quelconque illusion d'optique ou erreur de vision. D'autre part, je n'ai recherché d'aucune manière à "voir" ni même imaginé qu'un tel fait pouvait survenir à ce moment précis et en ma présence. J'atteste donc en conscience avoir été témoin direct et oculaire de cette transformation du visage de Vassula qui m'est apparu à deux reprises avec les traits propres de celui de Jésus, un visage de lumière, au regard brûlant d'amour, empreint de douleur et de grande fatigue, comme s'il était en sueur.
(Père R.-M. M., Toulon, France, November 1998)


Soy una Carmelita Descalza española y estos escritos me han ayudado mucho. El primer fruto fue hacerme experimentar el Señor cuánto me ama, con una alegría tan profunda, que las cosas no me afectan más que exteriormente. También en mi vida de oración me han ayudado: desde entonces me he sentido estimulada a hacer más ratos de oración que los que marcan nuestras Reglas. Desde que conocí estos mensajes, todo me parece poco para el Señor. Y todo esto con una gran alegría y paz interiores, que me ayudan mucho a mejorar la convivencia con las Hermanas. Ahora me sucede que cuando pasa la oración personal y tomo el método dado por Vassula para las reuniones, se me pasa el tiempo sin distracciones, lo que no es así cuando no sigo este esquema. Para mí los otros cristianos eran "hermanos separados" por los que había que rezar, aunque sin mucha esperanza. Ahora son hermanos muy queridos. La división del Cuerpo de Cristo me duele mucho más profundamente.
(H. M. D. del C. de Jesús, Carmelitas Descalzas, Spain 1999)


Je porte tout dans la prière quotidienne et l'Eucharistie - je suis un prêtre en retraite -. Toute ma reconnaissance pour cette oeuvre (la Vraie Vie en Dieu) tellement importante qui émane du Coeur de Jésus. Malgré toutes les oppositions "les fidèles resteront fidèles" et se multiplieront. Je prie avec vous tous. Loué soit Jésus-Christ !
(Père R. D., France, February 1999)


Je suis une carmélite déchaussée espagnole et ces écrits [la Vraie Vie en Dieu} m'ont beaucoup aidée dans ma vie de prière. Depuis que je connais ces messages, tout me paraît peu pour le Seigneur. J'éprouve une grande joie et une grande paix intérieures qui m'aident beaucoup à améliorer ma vie en communauté. Un autre thème sur lequel j'ai été éclairée en lisant ces messages est l'œcuménisme: la division du Corps du Christ me blesse beaucoup plus profondément; j'ai compris que par l'humilité, en reconnaissant nos propres fautes et en demandant pardon, et par l'amour, signe distinctif des chrétiens, nous obtiendrons l'unité de Son Église.
(Sr D., cd, Spain, August 1999)


My daily conversion is being assisted by Jesus' messages given us through Vassula. These messages are not the only means Jesus is using but they do play a major role in guiding my life toward Him. I am especially helped by living my day with Jesus and Mary using 'We, Us' to remember that I am always in the presence of the Holy.
(H. S. B., OSB, Mexico, September 1999)


About this time I heard of Vassula and became slightly acquainted with "The Messages". Easter '96 I wet to hear her speak in Limerick and realised that "the Pearl of great price" was within reach. Thereafter things happened very rapidly. In October'96 Vassula came to speak at "The Point" in Dublin. At that time we had the privilege of having her stay for a few days here in our Convent in Rathmines. The impact she made on me was tremendous. I felt awed by the fact that we were in the presence of a very special favourite of the Lord's. Through the good offices of Frank Reynolds on November 24, '96 we had a prayer meeting in Rathmines at which Sula and a companion from Rhodos were present. The events of that day changed my life. True Life in God became the focus of all my energies. The sins and failings of my earlier life had always been a burden of guilt that kept me looking back at me instead of into the loving face of my beloved Abba.
(Sr. N. D., Dublin, Ireland, September 1999)


I was introduced to True Life in God in November of 1997. I can only BEGIN to speak of the difference it has made in my life. How I pray, who I pray to, what I pray for, what brings me joy, what grieves my heart, what gives me life, how I spend my time, what I talk about, how I relate with others, all this has changed since TLIG. I am a cradle Catholic and a Benedictine Sister. Brought up in a faith filled family, I was privileged to have a relationship with God from a tender age. Still, it seems by comparison, that I never knew the Triune God before. I have fallen in love with the Thrice Holy and this has changed my life. I have a greater love and deeper appreciation for Scriptures, the Sacraments (especially the Eucharist and Confession), my faith, Mary, the church and my vocation.
(Sr. J. H., OSB, USA, September 1999)


I am a cradle Catholic and a Benedictine Sister. I was privileged to have a relationship with God from a tender age. Still, it seems by comparison, that I never knew the Triune God before. I have fallen in love with The Trice-Holy, and this has changed my life. I have a greater love and deeper appreciation for Scriptures, the Sacraments (especially the Eucharist and confession). My faith, Mary, the church and my vocation. I have always experienced the mercy and compassion of God in ways I never experienced them before-in me, effecting my own healing; and through me, into the lives of others. My knowledge and understanding of life and faith has deepened. I pray for Vassula, grateful for allowing herself to be used in such an incredible way.
(Sr. S.J.H., USA, September 1999)

In my mind and heart there was no question that Jesus was speaking to me through Vassula. Then I became as a sponge reading everything the Lord put before me. I experienced tremendous sorrow for my sins and cried for weeks. I sometimes still experience that. I had such a longing for God and a fear of sin that I actually wanted to die then to be with God. . . . . I can't even begin to tell you the kindness and goodness of Our Lord and Our Lady to me! I would be forever writing. Suffice it to say They continue to lead me. Worldly things mean nothing to me anymore.
(Sr. M. A. of Jesus (novice), Fort Wayne, USA, September, 1999)


I have been a Carmelite contemplative nun for over 28 years. It is important, I feel, for me to say at the outset of this that from when I was 18 years I have tried to give myself totally to God - never to refuse Him anything. However, as a result of becoming acquainted with Vassula I have experienced a radical conversion. As I began to read Jesus words to Vassula (and particularly after she prayed over me) I became aware to my amazement that my heart was quite hardened to God. Without my knowing it, a spirit of the world and rationalism under the guise of an "incarnational spirituality" had crept into my soul. Reading, allowing the words of Jesus through Vassula sink into my heart has helped me ... to "convert" my "whole" being - especially my heart with all the hitherto dormant fires of its God given passion over to True Life in God.
(Sr. T. A. McC., Santa Clara, USA, September 1999)


I believe that the messages of TLG are almost self-validating, for I cannot imagine how they could have been written except under the control of the Spirit. The aspects of the messages which strike me most are the sense of intimacy with Jesus and the Father which they convey, the help they supply in learning to trust them, and the sense of how God works step by step in the souls of Vassula, myself, and others. I have a doctorate in physics, have spent a great deal of time studying theology, and have had a fair amount of experience in giving spritual direction. I would like to confirm Fr. Edward O'Connor's opinion expressed in his response to the Congregation for the Doctrine of the Faith. Although isolated snippets from TLG could be understood in a negative way, the general context of the work makes it clear that TLG is not only free of error but is a profound, brilliant, and loving exposition of the gospel.
(Fr. R. J. P., S.J., USA, September 1999)


About a year ago I started to read TLIG thanks to a member of my community. My life in general had been very dry for years. This included attitudinal problems with the Vatican and Church leadership in general and a weak stance on abortion. Changes began immediately within me after reading TLIG. First I began praying the rosary everyday and the more I read, the more conscious I became of God, our Blessed Mother and the angels in my daily life. The messages also clarified for me what the call to pray, pray, pray meant and have been given the grace during conscious moments day and night to invoke God more than I ever had in the past.
(S. R. V., OSB, USA, September 1999)


It is now nearly three years I am in touch with the TLIG news which has brought about a remarkable change in my attitude towards my relationship with Jesus and Mary. It is an attitude of utter simplicity after knowing the mind of Jesus and His expectations of us humans, especially from those who have dedicated themselves by religious vows to strive after perfect love, which I picked up from the conversations between Jesus and Vassula. I have implicit faith in the authenticity of the messages that come to us through Vassula Ryden. The spiritual enlightenment that I have received is that spiritual the journey towards religious perfection isn't as complicated as I formerly thought, but it is so very simple. Praying constantly means being aware of the living presence of Jesus at our side when we are busy at our work and not necessarily to be on our knees in our Chapel as I formerly understood. The T.L.I.G. books taught me that Jesus is so easily pleased and He is simply longing for our constant love and thought of Him. This has been a gradual process but is a new light with conviction.
(Sr. A., India, October 1999)


Sou sacerdote, procurei sempre viver meu sacerdócio com dignidade, amor e obediência a Igreja. Não andei a procura de revelações, visões. Por fruto do acaso me deparei com os livros de 'A Verdadeira Vida em Deus', fui tentado a lê-los, foi a melhor experiência que tive em toda a minha vida como sacerdote. Sempre que vou celebrar a Eucaristia, antes, por alguns minutos, leio alguma mensagem de Jesus contida naqueles livros. Percebo claramente a força interior e a intimidade de Jesus em toda a celebração, de uma maneira muito especial no poder da palavra, pois minhas pregações se tornam mais convincentes, mais cheias de fé, tocando mais os corações dos ouvintes. A 'A Verdadeira Vida em Deus' tem sido vida em meu sacerdócio.
(Pe. J. C., Brazil, October 1999)


Today I am enrolled in the Permanent Diaconate program within the Archdiocese of Boston, seeking to further serve The Lord, to work in His vineyard at a greater depth than ever before in my life. In many ways this is the direct result of Vassula's visit to Boston when as part of my work on her visit I came to know the Director of Spirituality for the Archdiocese and drew closer to the PD program. TLIG has opened the door, shown me the way to becoming more deeply enveloped within His Sacred Heart. While many influences in my life have helped me to arrive here, primarily my wife with her love, it was TLIG that was the catalyst which helped move me to take these recent steps in my continuing journey to better serve the Lord.
(F. C., USA, October 1999)


Vassula prend le relais de saint Jean, de sainte Gertrude, de sainte Marguerite-Marie et elle devient un livre où Jésus écrit son hymne d'amour. La Vraie Vie en Dieu m'apprend le regard que Jésus jette sur notre monde refroidi dont «les ossements sont desséchés». Elle m'éclaire sur son dessein de le ressusciter en lui présentant son Cœur, abîme d'amour et de miséricorde. Elle est aussi une lumière sur la vie mystique, la vie d'union à Dieu. J'ai sentique Dieu nous attire dans les profondeurs de la vie intérieure. Cette œuvre intensifie ma relation avec le Saint-Esprit. Elle annonce le «baptême de feu» que vit l'Église et qu'elle vivra de plus en plus. L'Esprit Créateur est à l'œuvre avec Marie pour préparer des colonnes dans cette Église chancelante à nos yeux. La victoire est à nos portes et quel aliment pour l'espérance que l'enfantement «des cieux nouveaux et de la terre nouvelle».
(M. Ethier, s.a.a., Canada, October 1999)


Le cercle des gens est attirés vers le bien est de plus en plus grand, grâce aux livres de Vassula... Ce qui est vraiment grand et a une grande valeur doit traverser des épreuves douloureuses et parfois rencontrer d'immenses difficultés. Ayons confiance que Jésus vaincra cette fois-ci également. Je remercie toujours Dieu le Père qu'il y ait des gens simples ouvrant leurs coeurs aux exigences de Jésus...
(Sr. I, Poland, October 1999)


Les écrits „La Vraie Vie en Vie" m'ont attiré, mais pendant un certain temps j'ai abandonné cette lecture. Alors Dieu a voulu que je me trouve dans un état de crise spirituelle. J'ai reçu une lumière intérieure : retourner aux écrits de Vassula. D'un coup, les paroles de Jésus - qu'elle note - sont devenues pour moi une source de lumière et d'espérance. Tout d'abord, je ne les lisais pas systématiquement, pour enfin revenir et commencer par le début. Quel changement! Les difficultés ont disparu et les paroles de Jésus m'ont émerveillé... J'y retrouve maintenant une nourriture dont j'avais tant besoin et aussi un renforcement. Grâce à „La Vraie Vie en Vie" un bien se fait à l'intérieur de mon âme, un bien dont j'avais douté.
(Fr. P.J., Poland, October 1999)


Tous ceux qui lisent ces livres - les plus beaux livres -, commencent une nouvelle vie, reçoivent le don de la joie intérieure et la connaissance du Dieu de Bonté et de Miséricorde. C'est vraiment pour notre temps contemporain - le temps de la froideur au niveau de la foi - le Feu de l'Amour Divin qui fait revivre les coeurs humains si froids. Je remercie la Miséricorde Divine pour l'aide salvatrice qu'Elle nous donne pour approfondir notre foi en la Miséricorde de Dieu, en l'Amour de Dieu envers l'homme... Pendant la lecture de ce livre, l'âme se repose... Si on lit tous les volumes, puis le livret de prières, la lumière de Dieu resplendit et éclaire l'homme. Alors, dans le coeur, s'allume l'amour et la reconnaissance à Dieu Trois Fois Saint pour Sa Miséricorde pour nous, Ses enfants - pécheurs.
(Sr. M. K., Poland, October 1999)


Nous sommes tellement heureux que les livres de Vassula se trouvent dans notre communauté ! Ils nous aident à vivre plus profondément la Bonté sans mesures, l'Amour et Miséricorde que Notre Seigneur Jésus Christ a pour chaque âme... Ils nous aident à connaître plus profondément l'Amour sans limites que Jésus ressent pour nous les hommes, Sa douleur et Sa préoccupation pour que "tous soient un". J'ai compris combien Il désire notre amour réciproque et notre union avec Lui par les sacrifices, la pénitence, la souffrance pour sauver les âmes et le monde...
(Sr. M., Poland, October 1999)


Les écrits "a Vraie Vie en Vie" constituent comme une "somme mystique". Les éléments caractéristiques : simplicité évangélique, accessibilité et lisibilité pour les âmes "simples". Ces paroles peuvent sembler une exagération, mais pour moi c'est la vraie voix du Seigneur. La même voix qu'Abraham avait entendu, les Patriarches et Prophètes, enfin les Apôtres. La même voix qui résonne dans la Liturgie, dans laquelle Dieu parle aux hommes et les hommes parlent à Dieu. J'espère qu'un jour cette voix soit reconnue.
(Sr. M.N., Poland, October 1999)


I was first exposed to the writings that come from the hand of Vassula Ryden about two and a half years ago, in Peru. I also was able to meet her several years ago in Peru. I was especially impressed by the 'ordinary-ness' of Vassula, the simple clarity of her message, and the humble fidelity of her presentation. I did not see a person who was promoting herself. Rather she maitained a faithfulness to what the Lord had told her. Nothing added on. I did not begin to read the messages themselves, however, for a couple of years after first meeting her. I would not say that they provoked a dramatic change of my life, but the messages came to me like a breath of fresh air. The words I began to read sounded to me like the voice of the Lord that I already knew and loved, and came to renew me and draw me closer, to him and to his Holy Mother. I was astounded by the depth of the spirituality of the writings - touching those places that only those greatest mystics of the Church have been able to talk about
(Rev. J. H. P., C.S.C., USA, October 1999)


Quelle joie! J'ai reçu trois volumes écrits par Vassula . Combien de détails de ses entretiens avec le Christ ! Déjà la lecture d'un seul cahier me permets de vivre dans la plus grande intimité avec Jésus. La lecture des ses écrits aide beaucoup à prier et méditer sur le Christ. Ces paroles sont tellement vivantes et concrètes qu'on peut presque Le toucher. Que ce livre inspire les coeurs des prêtres ! Le livre de Vassula m'aide à découvrir comment vivre avec le Christ. C'est un nouveau trésor qui nous rapproche du Christ. Pourvu que beaucoup de croyants puissent goûter et se nourrir par les précieux et vivants écrits de Vassula !
(Fr. K. S., Poland, October 1999)


After reading TLIG, striving - despite Satan's terrible oppressions - to live it, and finding it so helpful in making myself faithful too to the spirituality of St. John Bosco, I re-decided to be either a good Salesian priest or nothing at all and re-committed my self again to offer my life for the young persons God will send me as a Salesian and for any soul He wants me to guide for his or her salvation in Christ. Since then whatever God gave me to do: Holy Masses, confessions, retreats, catechetical sessions, classroom activities, conferences, counselling, homilies and spiritual directions - all for saving souls- have been powerful and grace-filled experiences. Never have I felt myself as a real instrument of His as now! Praised be Jesus Christ!
(Fr. R. S., SDB, Philippines, October 1999)


Empecé a leer porque me dijeron que hablaba de Garabandal, más tarde a colaborar en su traducción. Ese contacto palabra por palabra me llevaba a menudo a interiorizarlo personalmente, a tener para mí los criterios de Jesús acerca de la vida y de la situación del mundo de hoy, tan distintos del pensamiento habitual en ambientes cristianos, pero que coinciden con otros mensajes del Señor o Marianos. He visto cambiar a personas que han tomado esta Obra en sus manos y ha puesto en mí el mismo deseo.
(L. M. T. de C., S.J., Spain, October 1999)


Three years have passed since. I have read all 8 Volumes meanwhile not only once but several times. I consider these messages to be truly Gods word for our times and the most important readings for this world, especially for the clergy. My sacerdotal vocation has come back into full life and a new joy has filled my heart never dreamed of. Now I have become a fervent missionary in my country for the Pope, for unification of the churches and for the new Pentecost which is soon coming unto us. Praise be to God!
(Fr. G. Wenzel, Germany, October 1999)


 
Svědectví
Pohled Církve
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
    Svědectví duchovních a zasvěcených osob
    Pravoslavná církev
    Římskokatolická církev
    Anglikáni
    Luteránská církev
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Vždy pamatuj na Mé něžné vedení
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message