DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Naplněné proroctví (Vassula)
2015-05-20

Vzpomínáte si na slova Panny Marie, když mne 7. ledna 2008 probudila a od 3,10 do 4 hodin ráno ke mně mluvila? Ráda bych vám to znovu napsala:

Jsme velmi blízko událostem, které byly předpovězeny a které mají lidstvo potkat a jsou již za dveřmi, události, ke kterým dojde v důsledku zloby světa, sobectví, nedostatku lásky; události, které pramení z odmítnutí Božího Slova, zášti, pokrytectví a bezbožnosti.

V tomto odstavci vidíme zřetelně situaci, kterou svět nyní prochází: finanční krize, která se neustále prohlubuje, lidé trpí nezaměstnaností, míra chudoby je alarmující, tonoucí utečenci, roste množství sebevražd kvůli ztrátě zaměstnání a neúspěšnému podnikání, kolaps průmyslu i obchodu, atd...  

Země je v nebezpečí a zachvátí ji oheň. Boží hněv již není déle udržitelný a dopadne na lidstvo, protože lidé odmítají přestat hřešit. Boží Milosrdenství se snažilo po celá tato léta přitáhnout k Sobě co nejvíce lidí, natahujíc Svou Ruku k záchraně, ale pouze málo jich porozumělo a uposlechlo. Čas Božího Milosrdenství už nebude trvat déle a přichází doba, kdy každý bude přezkoušen. Země vychrlí ze svého nitra řeky ohně a lidé poznají svou nicotnost a bezmocnost, pokud nemají Boha v srdci. 

Skutečně, jak pravdivé, mnoho lidí cítí, že se jejich život na zemi ztížil. Jsou velmi nešťastní, jako kdyby je Boží Milosrdenství opustilo. Panna Maria říká, že každý bude zkoušen. Mnoho lidí se cítí bezmocně, jak připojuje Panna Maria: "poznají svou nicotnost a bezmocnost".

Bůh je pevný a věrný Svému Slovu. Přichází čas, kdy Boží dům bude zkoušen a ti, kteří odmítají Jeho Milosrdenství, zakusí Boží Oheň. (Zeptala jsem se na tomto místě na lidi v Církvi, kteří nás pronásledují a jsou slepí k dílu Jeho Milosrdenství). Panna Maria řekla, že tito lidé dostanou, co zaslouží.

To, co je uvedeno výše, že Boží dům bude zkoušen, můžeme dnes vidět jasně na všech rovinách. Dům Boží jsme my, křesťané jsou pronásledováni, stínáni a zabíjeni. Nepřátelé útočí na kostely a zabíjejí věřící a zapalují chrámy. V Egyptě bylo spáleno více než deset kostelů koptské církve. Též nynější papež je pronásledován některými ze svých vlastních, kteří ho pomlouvají. Církev je ve zmatku a nesvornosti.

Panna Maria hovořila dále o oběti. Požádala mne, abych připomněla každému, že Bůh, náš Stvořitel, nás žádá, abychom se Mu více odevzdali. Být obrácen je nedostatečné, pokud se vytrvale nemodlíme a neobětujeme; jestliže někdo tvrdí, že se obrátil a nalezl Boha skrze 'Opravdový Život v Bohu', pak by měl Bohu nabídnout více obětí jako akt zadostiučinění.

Vzali jsme slova Panny Marie vážně? Skutečně jsme vynaložili zvláštní úsilí ke skutkům smíru?

Je mnoho způsobů jak Bohu ukázat svou lásku s velkorysostí, takže nikdo nemůže říkat: "My jsme lidé 'Opravdového Života v Bohu'", aniž by nabízeli obětavou lásku. Takže ti, kdo opravdově milují Boha jsou požehnáni a nemusí se bát těch dnů.

Nabídli jsme tedy obětavou lásku?

Panna Maria řekla, že jsou požehnáni ti, kdo vydrží tyto strasti, dále že je potěšena všemi kněžími, kteří podporují a šíří toto Boží dílo. Mají zůstat pevní, protože obdrželi mimořádné milosti od Ducha Svatého a skrze Ducha Svatého zesílí jejich důvěra v Boha a v Jeho plán spásy. Bůh jim udělí Svůj pokoj. Jestliže někdo slouží a nabízí sám sebe jako smírnou oběť, soud, který má přijít na svět skrze oheň, nebude k němu tak přísný, neboť v duchu se zaraduje z Božího volání, které jej přivedlo k životu.

Mnozí odpadli, ale mnozí povstanou. Mnozí selhali a neochránili Boží Slovo ve svých srdcích a odmítli Slovo jim svěřené nejen skrze poselství Opravdového Života v Bohu, ale také skrze Slovo jim dané v Písmu Svatém.

Jsme stálí a věrní?

Nejenom poselství Panny Marie, ale též i Ježíšova nám oznamují, že Církev brzy projde soužením. My jsme Církev, Křesťané, takže “oheň” je důsledek odmítání Božího Milosrdenství, neuznání Božího Milosrdenství mnohými, a to nejvíce Jeho vlastními. Bůh a Panna Maria sestoupili z nebe, aby nás všechny dosáhli pro jejich nekonečnou lásku. Mnozí nepochopili, ani Ho neuznali. Nepochopili, že Bůh obnovuje Své stvoření. Oni jsou novým nebem a novou zemí (Zjevení 21. kapitola) Neboť toto je doba, o které Bůh řekl, že bude žít mezi lidmi. Učiní si Svůj příbytek mezi nimi, oni budou Jeho lidem a on bude Jejich Bohem. Jeho jméno bude Bůh s námi. Minulý svět pomine. Tím je myšleno, že je velké množství zjevení, skrze tato charismata k nám Bůh promlouvá - neboť řekl: "Nyní činím celé Své stvoření novým." Skutečně se nikdy předtím v historii nestalo nic takového, přinejmenším jsme nikdy neslyšeli, že by někdy Panna Maria tak soustavně a vytrvale promlouvala, jako tomu je již tolik let v Medžugorje a v Opravdovém Životě v Bohu, kde Pán promlouval a stále promlouvá k nám všem. Jsou i další zjevení, jako přijímá Julia (Korea), Myrna (Souffanieh, Damašek).

Samozřejmě musíme také vědět, že je zde mnohem více falešných poselství, která se objevují ve světě, nežli těch pravých, což je typické pro Satana, který působí zmatek. Ale toto jsou časy, kdy je Bůh právě tímto zvláštním způsobem přítomen mezi námi.

Potom Panna Maria řekla: "Vassulo, kdokoliv tě odsuzuje, bude také přísně souzen Bohem. Raduj se z přijímání Božího Slova ve svém sluchu a buď šťastná, Mé dítě, tvá Matka tě nikdy neopustí."

(Pak mi Panna Maria připomněla vizi z dětství, ve které jsem viděla svůj duchovní sňatek s Kristem, jak mi Panna Maria s úsměvem upravovala svatební šaty a vlasy, aby vypadaly dokonale pro Jejího Syna, Ježíše Krista). "Mluv bez bázně a neboj se těch, kteří ti odporují. Já a Můj Syn ti žehnáme a poskytneme ti Svůj pokoj a lásku." 

V Kristu

Vassula

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Řekni Mi, že tvá naděje je ve Mně
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Řekni jim, že jsou radostí Mého Srdce
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message