DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdy uvidím svatý polibek Domu Východu s Domem Západu?

2. května 2001

Moje dcero, měj Mě vždy ve svém srdci a vždy Mě nechej přebývat ve svém srdci jako píseň chvály.

Vidíš, jak na tobě spočívají Moje Oči? Ve Svých Královských Nádvořích tě budu dál učit Svému Poznání, vždy tě budu učit cestě, kterou máš jít. Protože jsem tvým Rádcem a Učitelem, směj se, ať se tvoje tvář usmívá, protože tě zahaluje milost! V Mém Paláci a v Mých Královských Nádvořích Mého Království hřmí Moje sláva a každý zde volá: "Sláva!"

Já, který jsem Všemohoucí, Král a Vládce, jsem ti udělil poctu kráčet po safírech1 místo po rozpáleném uhlí. Vedl jsem tě a skrze tebe mnohé jiné po cestě jednoty a smíření, ale právě pro tento pouhý skutek Milosrdenství z Mé strany proti Mně2 povstali falešní svědkové a syčeli zuřivostí proti Slovům, která jsem dal, a proti jejich celému obsahu, jenž oživuje duše. Ale neboj se, jsem známý, že kácím trůny, argumenty a moc.

Dnes ve tvé době zjevuji celému světu, co jsem řekl o slepotě některých vašich pastýřů.3 Tito pastýři ke Mně vztahují ruce ve svatyni velebíce Moji Oběť, ale zapomínají kontrolovat svého ducha zloby a pýchy, když dští hrůzyplné jiskry ze svých očí. Prohlašují o sobě, že jsou čestní a spravedliví, ale ve skutečnosti se z nich stávají mrtvoly. Chovají se povýšeně a ukazují na odiv, jak jsou vůči Mně čestní a věrní, ale nebojí se popírat celé Mé Evangelium před očima všech Mých svatých a andělů zde v Nebi! Má přikázání zahrnují věrnost a jejich rty by měly hlásat Boží Moudrost, ale to, co od nich slyším, je vychloubání, a tak na ikonách zesilují proud Mých Slz. Když pastýř klesne až tak hluboko, měl by se jít znovu učit všem Mým způsobům a základním principům výkladu Mých přikázání a Mého Zákona lásky.

Cožpak jsem neřekl: "Milujte svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a svého bližního jako sebe samého?" Cožpak se neučili, že v Soudný Den budou souzeni podle měřítka lásky, kterou měli na zemi? Jak mohou věřit, že žijí ve Mně a jsou vkořeněni ve Mně, když jsou vydáni na milost zlému? Hrubost jazyka, krutost srdce jsou vlastnosti, které jsou v rozporu s Mým Srdcem. Nepoutají svou pozornost ke svatosti, víře, lásce a pokoji, jak učí Písmo. Cožpak nečetli: "Sluha Boží se nemá zabývat hádkami, ale musí být laskavý ke všem."

Kdysi jsem řekl,4 že jejich Církev se drobí jako shnilé dřevo a že vše, co od nich slyším, je: "Je nějaký nedostatek?" Vrhají pomlouvačná obvinění na svého věrného bratra,5 a páchají tak smrtelný hřích. Proto z jejich vlastních rtů, z jejich rozkládajících se těl vylézají ven červi, protože si ve svých srdcích založili monopol okázalosti a domýšlivosti. Jak dlouho ještě mám snášet jejich urážky? Vystoupil jsem ze Svých ikon, abych je varoval, ale oni obrátili Mé znamení podle sebe a stali se ke Mně ještě víc nepřátelští. Mluvil jsem k nim, ale oni neposlouchali. Vzlykal jsem před nimi jako flétna, ale oni předstírali, že nevidí Mé Krvavé Slzy. Protestoval jsem proti jejich nenávisti, kterou nosí ve svém srdci k svému bratrovi,6 ale oni neodpovídali. Ponížil jsem se k prosbám a žádal je jako žebrák, zatímco agonie Mého Srdce se stala nesnesitelnou, ale postarali se o to, aby se Mi vyhnuli. Křičel jsem za nimi v pláči, abych je odradil od toho, aby šli po cestě smrti, ale oni tomu nevěnovali žádnou pozornost. Až k nim sestoupím jako Soudce a Pán a budu je soudit za jejich zločiny, protože to skutečně zločiny jsou, ukáži jim s nesmírnou mocí, jak zohavili Mé Mystické Tělo. Kam potom půjdou? Kam se schovají, aby Mi unikli? Kam prchnou před Mou Přítomností? Na vrchol kopce? Do Svatyně nebo k její bráně? Budu tam …

Rozhodně ignorujete Mé výroky v Písmu, neboť kdybyste je opravdu plnili, četli byste, co je psáno: "Neopovrhuj člověkem v jeho stáří …",7 ale natáhni k němu svou ruku. Jestliže ty, který sám sebe nazýváš svatým a spravedlivým, v sobě živíš k někomu zlobu, jak můžeš ode Mě očekávat soucit? Tobě, který chováš nenávist k svému staršímu bratrovi,8 mám odpustit hříchy? Jak mám naložit s tvým každodenním Kyrie eleison? Co mám učinit s tvými četnými obětmi a kadidlem? Nezískají ode Mě odpuštění hříchů.

Slyš Mě. Pláču pro tvoje selhání, ale Moje Srdce je propastí Lásky a Milosrdenství, bratře. Já jsem Ten, který oživuje tvého ducha a rozjasňuje tvoje oči. Dávám uzdravení, život a požehnání. Kdybych ti řekl lichotivá slova, nebyl bych to Já. Přečetl jsem tvé hříchy, aby ses ke Mně vrátil se zkroušeným srdcem, a Já tě uzdravím. Tvoji hanebnou nahotu nyní vidí Moji svatí a andělé v nebi. Odhaluješ se, bratře, a nejen všem národům, ale celému nebi. Ale i přes tvou strašlivou nahotu tě budu podporovat a opět tě obléknu v Sebe, aby ses sám hanbil, činil pokání a vzal si tyto skutečnosti, které jsem ti řekl, k srdci.

Skloň svá kolena, Řecko, a požádej v Mém Jménu, aby ti bylo odpuštěno. Zvedni se a vzkřis se ze smrti, dovol Mé Matce vést tvé kroky jako dítě po cestě ze safírů9 a do svatosti. Volej k Ní a dovol své Svaté Matce navrátit tě z tvých smrtelných skutků, aby se tvoje bohoslužby staly královskými, konáš-li je s čistým srdcem. Dovol své Požehnané Matce obnovit tvou svatost a pomoci ti znovu růst ke spáse.

Volej ke světcům, aby ti ukázali cestu k Domovu Světla, a tvoje slova již nebudou prázdná, ale změní se v melodii pokoje, zatímco ty odvoláš všechno, co jsi řeklo proti Mně,10 a budeš činit pokání v prachu a popelu. Ach, kdy jenom uvidím Dům Východu pozdravit svatým polibkem Dům Západu? Ic.

Dcero, podívej se na hluboké rány, které Mému Tělu zasadila jejich ústa. Požehnaný je ten, kdo neklesá, když Mě hledá. Jsem nad tebou a vedle tebe. Pojď, vstup do radosti a pokoje svého Pána. Dívej se před sebe, nikdy za sebe a zůstaň připoutaná ke Mně. Ic.

(Toto poselství jsem dostala během papežovy návštěvy v Řecku a mnozí protestovali, že tam jede. Poselství bylo předáno do rukou mnoha metropolitů a také položeno na stůl biskupa Christodoulose dva dny před odjezdem papeže Jana Pavla II.)


1 safíry představují ctnosti
2 Pochopila jsem, že "Mně" patřilo také mně. Kristus mě spojil se Sebou tím, že se takto vyjádřil.
3 některých řeckých pravoslavných mnichů a kněží
4 v poselství z 18.2.1992
5 papeže Jana Pavla II.
6 papeži
8 papeži
9 safíry představují slovo 'ctnosti'
10 Toto "Mně" je zde také míněno za papeže Jana Pavla II. Potvrzuje to Kristova slova z evangelia, když nám řekl: "Cokoliv učiníte tomu nejmenšímu z mých bratří, mně jste učinili."


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message