DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdy jenom uvidím Dům Východu pozdravit svatým políbením Dům Západu?

2. května 2001

Má dcero, měj Mě vždy ve svém srdci a ať jsem vždy jako píseň chvály ve tvém srdci;

vidíš, jak je Můj Pohled neustále upřen na tebe? ve Svých Královských Nádvořích tě budu dál učit Svému Poznání, vždy tě budu učit cestě, kterou máš jít; protože jsem tvým Rádcem a Učitelem, usmívej se, ať je na tvé tváři úsměv, protože tě halí milost! v Mém Paláci a v Mých Královských Nádvořích Mého Království hřmí Moje sláva a každý slyší volání: „Sláva!“

Já, který jsem Všemohoucí, Král a Vládce, jsem ti udělil poctu kráčet po safírech1 místo po rozžhaveném uhlí; vedl jsem tě, a skrze tebe mnoho dalších, po cestě jednoty a smíření, a jen kvůli tomuto skutku Milosrdenství, který jsem vykonal, proti Mně2 povstali falešní svědkové a se syčením chrlili svoji zuřivost vůči Slovům, která jsem dal a proti všemu, co obsahují a co oživuje duše; ale neboj se, jsem známý, že převracím trůny, argumenty a moc;

dnes ve tvé době odhaluji celému světu, co jsem řekl o slepotě některých vašich pastýřů;3 tito pastýři ke Mně vztahují ruce ve Svatyni a pozdvihují Moji Oběť, ale zapomínají kontrolovat svého ducha zloby a pýchy, když jim z očí srší hrůzostrašné blesky; prohlašují o sobě, že jsou čestní a spravedliví, ale ve skutečnosti jsou chodícími mrtvolami; chovají se povýšeně a ukazují na odiv, jak jsou vůči Mně čestní a věrní, ale nebojí se popírat celé Mé Evangelium před očima všech Mých svatých a andělů zde v Nebi! Má přikázání jsou naplněna ve věrnosti a jejich rty by měly hlásat Boží Moudrost, ale to, co od nich slyším, je vychloubání, a tak na ikonách zesilují proud Mých Slz; když pastýř klesne až tak hluboko, měl by se jít znovu učit všem Mým metodám a základním principům výkladu Mých nařízení a Mého Zákona Lásky;

cožpak jsem neřekl: „milujte svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a svého bližního jako sebe samého?“ cožpak neslyšeli, že v Soudný Den budou souzeni podle toho, jak milovali, když byli na zemi? jak mohou věřit, že žijí ve Mně a jsou zakořeněni ve Mně, když si s nimi zlý může dělat, co chce? hrubost jazyka, krutost srdce jsou vlastnosti, které jsou v rozporu s Mým Srdcem; nezaměřují svou pozornost na svatost, víru, lásku a pokoj, jak učí Písmo; cožpak nečetli: „služebník Boží se nemá zabývat hádkami, ale musí být laskavý ke všem;“

kdysi jsem řekl,4 že jejich Církev se drolí jako shnilé dřevo a že vše, co od nich slyším, je: „je sucho?“ vrhají pomlouvačná obvinění na svého věrného bratra5 a páchají tak smrtelný hřích; proto z jejich vlastních rtů, z jejich rozkládajících se těl vylézají červi, protože si ve svých srdcích založili monopol okázalosti a domýšlivosti; jak dlouho ještě mám snášet jejich urážky? vystoupil jsem ze Svých ikon, abych je varoval, ale oni překroutili Má znamení, jak jim to vyhovovalo, a začali vůči Mně projevovat ještě větší nepřátelství; mluvil jsem k nim, ale oni neposlouchali; vzlykal jsem před nimi jako flétna, ale oni předstírali, že nevidí Mé Krvavé Slzy; protestoval jsem proti jejich nenávisti, kterou nosí ve svém srdci ke svému bratru,6 ale oni neodpovídali; snížil jsem se k tomu, že jsem je snažně prosil a žadonil jako žebrák, zatímco agonie Mého Srdce se stala nesnesitelnou, ale postarali se o to, aby se Mi vyhnuli; naříkal jsem a volal jsem na ně, abych jim zabránil kráčet po cestě smrti, ale oni tomu nevěnovali žádnou pozornost; až k nim sestoupím jako Soudce a Pán a budu je soudit za jejich zločiny, protože to skutečně zločiny jsou, a velice mocně jim ukážu, jak zohavovali Mé Mystické Tělo; kam potom půjdou? kam se schovají, aby Mi unikli? kam přede Mnou prchnou? na vrchol kopce? na cestu? na křižovatku? do Svatyně nebo k její bráně? Já tam budu…

rozhodně ignorujete Mé výroky v Písmu, neboť kdybyste je opravdu plnili, četli byste, co je psáno: „nepohrdej mužem pokročilého věku…“,7 ale natáhni k němu svou ruku; jak ty, kdo sám sebe nazýváš svatým a spravedlivým, a přitom v sobě živíš vůči někomu zlobu, Mě můžeš žádat o slitování? tobě, který chováš nenávist k svému staršímu bratrovi,8 mám odpustit hříchy? jak mám naložit s tvým každodenním Kyrie eleison? co mám učinit s tvými četnými obětmi a kadidlem? takoví ode Mě odpuštění hříchů nezískají;

slyš Mě; pláču pro tvoje selhání, ale Moje Srdce je propastí Lásky a Milosrdenství, bratře; Já jsem Ten, který oživuje tvého ducha a rozjasňuje tvoje oči; dávám uzdravení, život a požehnání; kdybych ti řekl lichotivá slova, nebyl bych to Já; vyjmenoval jsem ti tvé hříchy, aby ses ke Mně vrátil se zkroušeným srdcem, a Já tě uzdravím; tvoji hanebnou nahotu nyní vidí Moji svatí a Moji andělé v nebi; odhaluješ se, bratře, a nejen všem národům, ale celému nebi; ale i přes tvou strašlivou nahotu tě budu podporovat a opět tě obléknu v Sebe, pokud se pokoříš, budeš činit pokání a vezmeš si všechno to, co jsem ti řekl, k srdci;

skloň svá kolena, Řecko, a požádej v Mém Jménu, aby ti bylo odpuštěno; zvedni se a vstaň z mrtvých a dovol Mé Matce, aby tě vedla jako dítě po cestě ze safírů9 a ke svatosti; volej k Ní a dovol své Svaté Matce uzdravit tě z tvých mrtvých skutků, aby se tvá služba Mně stala královskou, když bude konána s čistým srdcem; dovol své Blahoslavené Matce obnovit tvou svatost a pomoci ti znovu růst ke spáse;

volej ke svatým, aby ti ukázali cestu do Domu Světla, a tvoje slova již nebudou prázdná, ale změní se v melodii pokoje, zatímco ty odvoláš všechno, co jsi řeklo proti Mně,10 a budeš činit pokání v prachu a popelu; ach, kdy jenom uvidím Dům Východu pozdravit svatým políbením Dům Západu? ic

dcero, podívej se na hluboké rány, které Mému Tělu zasadila jejich ústa; požehnaná, nedívej se dolů, když Mě hledáš; Já jsem nad tebou a vedle tebe; pojď, vstup do radosti a míru svého Pána; dívej se před sebe, nikdy za sebe a zůstaň naroubovaná na Mně; ic

(Toto poselství jsem přijala během papežovy návštěvy v Řecku, proti níž mnozí protestovali. Toto poselství bylo předáno do rukou mnoha metropolitů a také položeno na stůl biskupa Christodoulose dva dny před odjezdem papeže Jana Pavla II.)


1 Safíry představují ctnosti.
2 Pochopila jsem, že slovem „Mně“, jsem myšlena i já. Tímto způsobem Kristus vyjádřil, že mě spojil se Sebou.
3 Některých řeckých pravoslavných mnichů a kněží.
4  V poselství z 18.2.1992.
5 Papeže Jana Pavla II.
6 Janu Pavlu II.
8 Papeži Janu Pavlu II.
9 Safíry znamenají „ctnosti“.
10 „Mně“ je zde také míněno za papeže Jana Pavla II. Potvrzuje to Kristova slova z evangelia, když nám řekl: „cokoliv učiníte tomu nejmenšímu z Mých bratří, Mně jste učinili.“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message