DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Vánoční inspirace z poselství TLIG
2013-12-24

 

 

 

 

24. prosince 1988

(Štědrý večer)

Ježíši?

Já jsem to, milovaná.

Dnes je předvečer Tvého Narození. 
Pane! Velice se raduji, 
Milovaný, Svatý Svatých! 
Veleben buď náš Pán! 
Ó, Bože, dej mi ztratit se ve Tvé Svatosti 
a ukaž mi, jak žít svatě. 
Rozpusť mě, Věčný, ve Své Čistotě. 
Očisť mě, Milovaný, posvěť nás, Své děti 
a sveď nás všechny do jednoho Stáda, 
abychom Tě oslavovali a velebili 
kolem jediného Svatostánku. 
Dovol Svému Svatému Duchu, 
ať na nás všechny sestoupí. 
Kéž nás učí Moudrosti. 
Dej Svému Světlu být naším Vůdcem v této temnotě, 
abychom přijali Pravdu a byli Tebou spojeni 
pod jedním pastýřem až do Tvého Návratu. 
Pane, PŘIJĎ!

Ach, milovaná duše, shromáždím vás všechny v jednom Stádě a Mé Vlastní Paže se stanou vaším Plotem a Mé Svaté Srdce vaším Obydlím. Láska se vrátí jako Láska. Ano, Moji milovaní, modlete se o Můj Návrat. Jsem Láska. Jsem Nejvyšší Zdroj Života, proto pojďte ke Mně, svému Zachránci, pojďte ...

Ano, Pane.

Proroctví o Rusku

24. prosince 1989

(Štědrý večer)

Ježíši?

Já jsem to. Buď Bohu chvála.

Buď Bohu chvála.

Modli se, Mé dítě. Zasvěť se Mi, láska je ti nablízku a vždycky byla, od kolébky až podnes a navždycky. Zůstaň blízko Mne a odvrhni všechny myšlenky, které tě matou. Opři se jen o Mne, buď se Mnou jedno. Utiš Mou neuhasitelnou žízeň po lásce. 

Ó,  Pantokratore ...

(Pád komunismu v Rumunsku.)

Má květino, Já jsem Světlo světa. Zpívej a buď šťastná, zpívej radostí, protože jsem to Já, Ježíš, kdo koná zázraky.

Můj Kříž bude zase vztyčen na každém kostele, vidíš?1Brzy přijde všeobecný mír. Zrodí se pokoj, modli se o toto narození Pokoje a Lásky. Země dnes cítí začátek porodních bolestí. To jsou, Moji milovaní, Má časná Znamení Lásky.2 Jsem Mistr nebe i země, ukáži Svou Silou každému národu, že jsem všemohoucí. Řekl jsem, že Svým Dechem smetu všechny, kdo vás zotročili. Ať si vaše národy uvědomí, že všechno podléhá i Mé Moci, a co jsem udělal jedním dechem, je pro Mou Slávu. Nikdo nemůže zrušit Můj Zákon 

Ať si národy uvědomí, že jsem to Já, Pán, kdo přišel vysvobodit tyto zajatce z vězení a pozvednout je k Sobě. Jsem to Já, kdo uvrhl vaše nepřátele do věčné hanby, a to není všechno. S vaší sestrou, Ruskem, podepíši smlouvu Lásky a Pokoje a zapomenu na všechny její zločiny a učiním ji opět Svou Nevěstou, a z jejího srdce vytryskne tato píseň:

Zachovám vždycky svou lásku k Němu
a smlouva s mým Bohem bude trvalá.

Má Duše žízní po tomto slavném okamžiku. Chci ukázat Svou nádheru a Svou slávu všem národům pod nebem, prostřednictvím tvé sestry Ruska. Obleču ji Svou krásou a Svou neporušeností a předvedu ji tvým bratrům,3 aby skrze ni a v ní viděli Mou krásu a neporušenost Dcero, svatba obrácení tvé sestry brzy nastane.

Řekl jsem, že sestupuji do bídy vašich časů, abych potěšil utlačované a vysvobodil zajatce z vězení a ty, kdo žijí v temnotě, ze žaláře. Jsem to Já, váš Spasitel, kdo vás přichází zbavit jha rudého draka. Jsem to já, Ježíš, Má holubice, kdo přichází zlámat klece a vysvobodit vás Jsem to Já, váš Svatý, který vás nikdy neopustil a vpravdě vám říkám, že vaše brány4 přede Mnou nebudou zavřeny.

Vassulo, zničím s hanbou a pokořením všechny ty zlé síly, ty síly, které zbořily Můj Dům a udělaly z něj zející hroby. Mé Světlo vzkřísí tvou sestru Rusko a všechny sousední země. Prolomím všechny vaše klece a osvobodím vás. Vězte, že spása a vysvobození přicházejí jedině ode Mne. Modli se za svou sestru, modli se za její sousedy

Můj Pane, říkal jsi, že: "přijde trápení na člověka, který hromadí to, co mu nepatří, a zatěžuje se zárukami. Nepovstanou náhle jeho věřitelé, neprobudí se? Pak bude jejich obětí." [Abakuk 2,7] Právě to se stalo v Rumunsku, ale nevinní lidé za to zaplatili krví.

Buď si jistá, že mám u Sebe všechny svaté mučedníky vaší doby, oběti Satanovy zběsilosti. Jsou u Mne všichni, kdo zahynuli jako oběti. Říkám ti, že jeho zuřivost byla tak veliká, když viděl, že musí pustit svou kořist, chtěl zničit každou Mou květinku.

(Ježíš se pak podíval shůry na Rumunsko.)

Neplač, maličká,5 vždyť Já, Pán, znovu postavím, co je v troskách a pozvednu tě, pro svědectví Svému Jménu. V Mém Jménu uvidíš velké věci. Konečně svoboda! Svobodni přijít ke Mně, svému Spasiteli a žít v Mém Svatém Srdci. Svým Světlem budu pronásledovat vaše nepřátele, kteří jsou i Mými nepřáteli. Neplačte pro děti, které už nejsou, protože dnes říkám, že každému z nich se dostalo místa v hlubinách Mého Srdce.

Veleben buď náš Pán, Bůh Slitování, 
protože navštívil Svůj lid. 
Přišel jej zachránit, přišel dát Světlo těm, 
kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti. 
Chvála bud' Jemu, který přichází, 
aby vedl naše nohy na cestu 
Pokoje a Lásky. 
Amen.


1 Vnitřním zrakem jsem uviděla střechu kostela a na ní dva či tři muže, kteří se namáhali, aby znovu dali těžký kříž na místo, kam patřil.
2 29. listopadu, měsíc před událostmi v Rumunsku, Ježíš a Panna Maria nám dali vánoční poselství, abych je přečetla modlitební skupině 22. prosince. Poselství naší Svaté Matky obsahovalo zmínku o svobodě Rumunska.
3 Pán tím míní římské katolíky
4 Rumunska
5 Ježíš tím míní Rumunsko
 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Musíš Mi plně důvěřovat
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message