DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Proroctví o Rusku

24. prosince 1989

(Štědrý večer)

Ježíš?

Já jsem to. Buď Bohu chvála.

Buď Bohu chvála.

Modli se, Mé dítě. Zasvěť se Mi, láska je ti nablízku a vždycky byla, od kolébky až podnes a navždycky. Zůstaň blízko Mne a odvrhni všechny myšlenky, které tě matou. Opři se jen o Mne, buď se Mnou jedno. Utiš Mou neuhasitelnou žízeň po lásce. Ó Pantokratore.

(Pád komunismu v Rumunsku)

Má květino, Já jsem Světlo světa. Zpívej a buď šťastná, zpívej radostí, protože jsem to Já, Ježíš, kdo koná zázraky.

Můj Kříž bude zase vztyčen na každém kostele, vidíš?1 Brzy přijde všeobecný mír. Zrodí se pokoj, modli se o toto narození Pokoje a Lásky. Země dnes cítí začátek porodních bolestí. To jsou, Moji milovaní, Má časná Znamení Lásky.2 Jsem Mistr nebe i země, ukáži Svou Silou každému národu, že jsem všemohoucí. Řekl jsem, že Svým Dechem smetu všechny, kdo vás zotročili. Ať si vaše národy uvědomí, že všechno podléhá i Mé Moci, a co jsem udělal jedním dechem, je pro Mou Slávu. Nikdo nemůže zrušit Můj Zákon. 

Ať si národy uvědomí, že jsem to Já, Pán, kdo přišel vysvobodit tyto zajatce z vězení a pozvednout je k Sobě. Jsem to Já, kdo uvrhl vaše nepřátele do věčné hanby, a to není všechno. S vaší sestrou, Ruskem, podepíši smlouvu Lásky a Pokoje a zapomenu na všechny její zločiny a učiním ji opět Svou Nevěstou, a z jejího srdce vytryskne tato píseň:

Zachovám vždycky svou lásku k Němu
a smlouva s mým Bohem bude trvalá.

Má Duše žízní po tomto slavném okamžiku. Chci ukázat Svou nádheru a Svou slávu všem národům pod nebem, prostřednictvím tvé sestry Ruska. Obleču ji Svou krásou a Svou neporušeností a předvedu ji tvým bratrům,3 aby skrze ni a v ní viděli Mou krásu a neporušenost. Dcero, svatba obrácení tvé sestry brzy nastane.

Řekl jsem, že sestupuji do bídy vašich časů, abych potěšil utlačované a vysvobodil zajatce z vězení a ty, kdo žijí v temnotě, ze žaláře. Jsem to Já, váš Spasitel, kdo vás přichází zbavit jha rudého draka. Jsem to já, Ježíš, Má holubice, kdo přichází zlámat klece a vysvobodit vás. Jsem to Já, váš Svatý, který vás nikdy neopustil a vpravdě vám říkám, že vaše brány4 přede Mnou nebudou zavřeny.

Vassulo, zničím s hanbou a pokořením všechny ty zlé síly, ty síly, které zbořily Můj Dům a udělaly z něj zející hroby. Mé Světlo vzkřísí tvou sestru Rusko a všechny sousední země. Prolomím všechny vaše klece a osvobodím vás. Vězte, že spása a vysvobození přicházejí jedině ode Mne. Modli se za svou sestru, modli se za její sousedy.

Můj Pane, říkal jsi, že: "Přijde trápení na člověka, který hromadí to, co mu nepatří, a zatěžuje se zárukami. Nepovstanou náhle jeho věřitelé, neprobudí se? Pak bude jejich obětí."5 Právě to se stalo v Rumunsku, ale nevinní lidé za to zaplatili krví.

Buď si jistá, že mám u Sebe všechny svaté mučedníky vaší doby, oběti Satanovy zběsilosti. Jsou u Mne všichni, kdo zahynuli jako oběti. Říkám ti, že jeho zuřivost byla tak veliká, když viděl, že musí pustit svou kořist, chtěl zničit každou Mou květinku.

(Ježíš se pak podíval shůry na Rumunsko.)

Neplač, maličká,6 vždyť Já, Pán, znovu postavím, co je v troskách a pozvednu tě, pro svědectví Svému Jménu. V Mém Jménu uvidíš velké věci. Konečně svoboda! Svobodni přijít ke Mně, svému Spasiteli a žít v Mém Svatém Srdci. Svým Světlem budu pronásledovat vaše nepřátele, kteří jsou i Mými nepřáteli. Neplačte pro děti, které už nejsou, protože dnes říkám, že každému z nich se dostalo místa v hlubinách Mého Srdce.

Veleben buď náš Pán, Bůh Slitování,
protože navštívil Svůj lid.
Přišel jej zachránit, přišel dát Světlo těm,
kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti.
Chvála bud' Jemu, který přichází,
aby vedl naše nohy na cestu
Pokoje a Lásky.
Amen.


1 Vnitřním zrakem jsem uviděla střechu kostela a na ní dva či tři muže, kteří se namáhali, aby znovu dali těžký kříž na místo, kam patřil.
2 29. listopadu, měsíc před událostmi v Rumunsku, Ježíš a Panna Maria nám dali vánoční poselství, abych je přečetla modlitební skupině 22. prosince. Poselství naší Svaté Matky obsahovalo zmínku o svobodě Rumunska.
3 Pán tím míní římské katolíky
4 Rumunska
6 Ježíš tím míní Rumunsko


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message