DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

12. října 1986

12. 10. 1986

Pokoj tobě. Buď svobodná opravit jakékoliv slovo, které se ti nezdá správné a zneklidňuje tě. Já, Bůh ti dávám tento pocit Vassulo, jsi šťastná?

Více než šťastná, zcela přemožena.

(Nemohu to popsat, když pociťuji Boží Lásku k sobě.)

(Později přišel můj anděl.)

Já jsem Dan. Jsem před tebou.

Dane, jak to?

Pamatuješ, co jsem tě učil? Buď pečlivá v poznání a rozlišování. Postupuj takto a uděláš pokroky. Sláva buď Bohu.

Proč jsi přišel?

Protože tě velmi miluji. Opři se o Jahveho, protože On je tvůj Vykupitel.

Proč jsi přišel?

Prosil jsem, abych mohl přijít. Pamatuj, spoléhej se na Boha. Miluji tě. Myslím to vážně, spolehni se na Jahveho a jdi v pokoji.1

Já Dan ti žehnám ve Jménu Boha Otce, Jeho Milovaného Syna Ježíše Krista a Svatého Ducha. Jsem Boží služebník.

Pamatuješ se na mě před osmi měsíci?

Pamatuji, Bůh ti byl lhostejný.

Ano. Vzpomínáš si, když jsi zmínil Boží Jméno a napsal jsi ho?

Ano.

Řekl jsi: "Bůh je blízko a miluje tě." Bylo to, jako bys říkal: "Dnes je pěkné počasí." Takový byl můj postoj.

Horší ....

Pak všechny ty útoky, které mě potkaly. Připadalo mi, že procházím OČISTCEM.

Přijmi to tak.

Představuji si, že takovými věcmi člověk prochází, když zemře. OČISTEC a pak když je člověk očištěn, všechno je jasnější. Člověk je nevinnější a pozvednut výš ... tolik miluji Boha! ... skutečně si přeje Bůh, abychom s ním byli důvěrní?

Ano. Volej Ho, obrať se k Němu.

Mohu?

Ano. Světlo je zde ...2

Miluji tě, pomohu ti, Já jsem Pokoj. Vnímej Mě.3 Budu tvé útočiště, ochráním tě.

Bůh mě požádal, abych zapsala Jeho Poselství, které nám dal 8.10.1986.

Ano! Pokoj tobě. Já Bůh tě nyní volám. Zde je Mé Poselství: Pamatujte, Já Bůh žiji, Já žiji, Já existuji. Stále ještě pochybujete? Stále ještě analyzujete jak? Trávíte celý svůj život tím, že Mne analyzujete, diagnostikujete, vedete nekonečné diskuse, zda Jsem či ne? Proč?

Slyšte Mě: Jakmile jsem vytvořil Zemi, byl jsem naplněn radostí. Rozprostřel jsem hvězdy a každé jsem dal jméno. Později jsem s láskou a štěstím stvořil vás, svýma Vlastním Rukama jsem vás zformoval a vdechl jsem vám život. Pozvedl jsem vás a požehnal. - Já jsem váš Svatý Otec. Dále vám posílám moudré muže, aby vás vedli a učili, jak vzniklo Stvoření. Zjevil jsem se vám,4 abych vás učil, jak jste vznikli a kdo je Stvořitel.

Já Bůh jsem váš Otec. A nyní Mě generace za generací prozkoumává, analyzuje a setrvává v nepřetržité temnotě, prchá ode Mne a vytváří mezi vámi chaos. Cožpak nechápete, že vraždíte sami sebe, vyvoláváte války, nenávidíte se, hubíte celé rasy a ničíte města, svou zemi pustošíte, ze svých žen děláte vdovy a sirotky ze svých dětí, že projevujete samou nenávist? Kam? Kam zmizelo všechno Mé požehnání? Kam zmizela láska, s kterou jsem vás požehnal? Kde jsou všechny Moje děti, kde jsou, kam zmizely? Už je nemohu poznat,5 kam se poděly? Zlý je povolal, najal je jako zbraně, aby uhasili všechno světlo, které v nich ještě zbylo a úplně je zničil.

Pláči a bolí Mě se dívat na Své milované děti navždy ztracené! Cožpak vyzařuji hněv, nenávist či rozklad? Věříte snad, že Já jsem Bůh války? Nejsem snad Bůh Pokoje a Lásky? Slyšte Mě, ó děti stvořené Mýma Vlastníma Rukama. Pocházíte z kolébky, kterou jsem pro vás připravil. Pocházíte z Mých Rukou, které vás chovaly na Mých Prsou. Jste požehnáni z nitra Mého Srdce, jste uzdraveni Mým Milovaným Synem, Ježíšem Kristem, Mnou milováni a hýčkáni. Co se to z vás stalo? Kam si myslíte, že směřujete?

Slyšte Mě: vraťte se ke Mně, pojďte zpět ke Mně, který vás miluje. Učte se ode Mne, Já jsem Svatý, buďte Svatí, žijte Svatě. Nezapírejte Mě. Neříkejte Mi, že Mě neznáte a že jste Mě nikdy neznali! To jste si mysleli, že jsem nikdy neexistoval a že Mé Slovo mělo jen pobavit Židy? Věřte Mému Slovu, protože Já jsem Jeho Autor.

Mé Slovo je živé, jako jsem živý Já. Kdyby nebylo, nemohli byste být. Slyšte Mne: Život je jen krátká epizoda a vy skrze ni rychle procházíte. Jak byste mohli být šťastni v potemnělém životě? Jak může někdo z vás věřit, že jste schopni přežít temnotu? Ani jediný rákos nepřežije bez světla. Já jsem Světlo a ve Mně budete žít a zářit. Ozařuji každého, aby každý viděl a byl v Mém Světle.

Bolí Mě Srdce, když vás vidím ve spárech zlého, jak přebýváte v temnotě. Všechny vás slyším, jak o Mně pochybujete a jak Mě rozebíráte, jak ode Mě odvracíte tvář, odmítáte slyšet, odmítáte vidět! Zavřeli jste Mi dveře ... Moji vlastní! Moje vlastní děti Mě rozebírají! Tolik z vás Mi nevěří! Jak jste na Mě mohli zapomenout? Jak může dítě zapomenout na svého vlastního otce, nebo jak může pochybovat, jestli nějakého má? Copak je na zemi dítě, které věří, že nikdy otce nemělo? Jmenujte Mi jediné dítě, které věří, že vzniklo samo ... proč, proč Mi některé z Mých dětí působí takovou trýzeň?

Já, Bůh jsem váš Otec, váš Stvořitel a všechny vás miluji. Rozpoznejte Mě ... nepochybujte a nebojte se Mě. Bojte se Mě, jedině když Mi vzdorujete. Proč přede Mnou prcháte? Ať je Nebe váš domov. Můj Dům je váš dům.

Děti, děti, zapíráte Mě proto, že Já, Bůh nezapadám do vašeho vědeckého světa, který jste si vytvořili? Pokoušíte se zničit váš duchovní život? Nezesměšňujete ty, kteří stále ještě mají víru ve Mě tím, že je nazýváte snílky? Tito vysmívaní snílci jsou ti, kteří jsou stále ještě bdělí a Můj Dům bude jejich dům. Budou se Mnou sdílet všechno, co mám a budou odpočívat na Mých pastvinách pokoje a nikdy jim nic nebude chybět a nikdy nebudou trpět.

Já jsem Svatý, tak buďte svatí i vy, žijte svatě. Oslavujte Mě. Přijímejte Mě. Věřte ve Mne a milujte Mě, buďte v Mém Světle. Teď Mě slyšte:

Já, Bůh, se nyní Sám zjevuji ve vaší epoše. Ano! Ve vašem čase Já jsem stejný. Jsem s vámi vždycky. Oslavuj Mě a pamatuj si: Budu tě volat, Vassulo. Přijmi Můj Pokoj. Povedu tě. Miluji tě.

Pamatuj: Znovu vás sjednotím.

(Později:)

Jsi šťastná, že jsi se Mnou? Zanechej svoje starosti a prožívej štěstí.

Já Bůh jsem stejný. Vedu Své Vlastní po stejné cestě. Žehnám vám všem. Vassulo, uč se, že jsem to Já, kdo tě vede.6 Zůstaň blízko Mě. Nikdy se Mě neboj. Dcero, více rozjímej o Mé Svatosti. Teď napiš toto:

Já jsem Jahve, který tě vede. Já, dcero, kterou jsem si zvolil, jsem od počátku časů vedl židovské proroky. Učil jsem je, vedl, pomáhal jim rozpoznávat Mě. Já, Jahve, jsem stejný Bůh.7 Vedl jsem mnoho moudrých mužů. Já Bůh, pracuji stále stejně. Mám v úmyslu přivést vás všechny ke Mně. Zůstanu blízko vás. Poznejte, že Já, Bůh vás znovu sjednotím, abych naplnil Své svatyně. Znovu se zjevuji, abych vás vedl zpět k Sobě.

Sleduji vás, jak jste rozptýleni a opouštíte Mě a zapomínáte na Mě. Čekal jsem, až se zlepší vaše zákony. Připomínal jsem vám, že život je jen krátká epizoda na zemi. Připomínal jsem vám, že jsem vám požehnal. Jsem pomalý v hněvu. Já, Bůh jsem plný lásky.


1 Den před tímto poselstvím jsem se vyznávala Bohu, že jsem milovala svého anděla Daniela a cítila jsem se s ním velmi dobře a pokojně, ale Bůh po mně chtěl, abych teď Daniela opustila a byla s Ním, protože On Sám mě chtěl vyučovat. A já jsem byla smutná, když jsem si uvědomila, že už nikdy nebudu mluvit s Danielem.
2 Můj anděl ustoupil Ježíšově Přítomnosti. Pokračoval Ježíš.
3 Ježíš chtěl, abych vnímala Jeho Přítomnost.
4 lidé jako já,kteří zapomněli na Boha
5 Bůh řekl tato slova naplněn smutkem. Protože Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu a tento obraz byl nyní zničen samotným člověkem.
6 Dělalo mi potíže přijmout, že skutečně ke mně mluví Nejvyšší tak jednoduše. Moje mysl vířila.
7 Ex 3,15 "Jahve, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův ..."


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message