DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Základy země se otřesou

11. září 1991

Pane, vzhlížím k nebi
a hledám nebeské věci;
Hledám Tvou Svatou Tvář,
abych pocítila Mír
a mohla se radovat;
Hledám Tvou Svatou Tvář,
abych mohla rozjímat.

Shlížím na dnešní svět, prohledávám jeden národ za druhým, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu vroucnosti, trochu štědrosti a trochu lásky, ale jen velice málo se jich těší Mé přízni; velmi málo se jich snaží žít svatě a dny letí a hodiny už jsou sečteny do chvíle velké odplaty; Má města1 se stala městy nevěstek - bez lítosti! stala se pevnostmi démona! všechno prohnilé zevnitř, vyžrané červy! útočiště zmijí a štírů! jak bych mohl nevychrlit na tyto odpadlíky Svůj Očistný Oheň? …

(Ježíš najednou změnil tón Svého Hlasu a po krátké pauze velice vážně, až mě to vyděsilo, řekl:)

- země se bude třást a chvět -

a každé zlo zabudované do Věží2 se zřítí do hromady sutin a bude pohřbeno v prachu vin! Nebesa nad vámi se zachvějí a základy země se otřesou! modlete se, aby na vás Otcova Ruka neudeřila v zimě;

ostrovy, moře a kontinenty nečekaně navštívím s burácením a Ohněm; naslouchejte pozorně Mým posledním slovům varování, naslouchejte teď, dokud je ještě čas; čtěte Naše Poselství3 a přestaňte Jimi pohrdat nebo být hluší, když mluví Nebe, ztište svůj hlas a budete slyšet Náš;

rozmyslete si dvakrát, než začnete soudit; rozmyslete si víc než dvakrát, než odsoudíte Díla Svatého Ducha; neušetřím nikoho, kdo se posmívá Svatému Duchu, kdo se Mu bez ostychu rouhá; Spravedlnost je svrhne do podsvětí;

všichni pozvedněte svou tvář a hledejte na Nebi Mou Svatou Tvář, abyste o Ní mohli rozjímat; zvedněte své oči k Nebi a nezahynete;

litujte! a proste Otce o slitování! brzy, teď už velice brzy se otevře Nebe a uvidíte

Soudce.4 


1 Města tady Bůh užívá místo „duše“.
2 Jako věž v Babylonu.
3 Ježíše a Marie, těchto Dvou Svědků.
4 Po událostech z 11. září 2001 v New Yorku (přesně deset let poté, co Vassula přijala toto poselství), poskytla Vassula následující komentář:
Chtěla bych, aby lidé byli při výkladu tohoto poselství obezřetní. Výklad proroctví není snadný, pokud vám není dán skrze Světlo Ducha Svatého. Toto poselství s apokalyptickou tématikou by mělo být vykládáno následujícím způsobem:
Láska k Bohu v dnešní generaci vychladla. Dnešní svět žije ve velkém odpadlictví, a proto Bůh zasahuje a různými způsoby nás varuje, např. sochy a ikony roní olej nebo krvavé slzy. Poselství Opravdový život v Bohu též patří, spolu s dalšími zjeveními, ke znamením, která nám Bůh dává, aby nás varoval a vedl nás zpět k modlitbě. Mnohá z těchto znamení byla odmítnuta, mnohými bylo opovrhováno nebo byla napadána, což nám připomíná 11. kapitolu knihy Zjevení, kde se hovoří o Dvou Svědcích, jimiž jsou Maria a Ježíš, s apoštolskou misí Eliáše (reprezentující proroctví) a Mojžíše (připomínka zákona), jak to bylo popsáno v poselství z 24. prosince 1991. Velmi doporučuji si zmíněné poselství přečíst, pokud chcete lépe a plněji porozumět. Odpadlictví znamená odmítnutí božské Pravdy, což nás přivádí k životu bez Boha. Odpadlictví přitahuje k zemi zlo. K tomuto se vztahuje důležité poselství, které nám dala Panna Maria 15. května 1990.
V poselstvích Opravdový život v Bohu nám Bůh nabízí dostatek příležitostí, abychom činili pokání a žili svatě. Přesto svět zůstává k Božím výzvám hluchý. Naopak se vysmívá každé Boží výzvě, která přichází shůry a která nás varuje, že pokud nezměníme svá srdce, nebudeme přinášet oběti, konat skutky nápravy a činit pokání, tak nám naše hříchy přinesou smrt. Kristus nás vyzývá, abychom četli v Písmu 2. list Tesalonickým, 2. kap., a tak pochopili, že opravdu žijeme na konci časů. Sv. Pavel řekl, že konec časů poznáme podle dvou znamení: všeobecného odpadlictví a ducha vzpoury. Tento duch vzpoury si hraje na Boha, opičí se po Bohu a vyvyšuje se nad Něj. Dnešní svět věří ve svou vlastní seberealizaci. To jsou ti, kdo na Boha pokřikují: my tě nepotřebujeme!
Bůh netrestá a nechce, aby Jeho lid trpěl, ale jsme to my sami, kdo se ničíme a přivoláváme na sebe všechno to zlo. Z toho důvodu nás Kristus v mnoha poselstvích, ne jenom v poselství z 11. září 1991, varuje před Satanem, který nám připravuje obrovský holokaust, aby nás zničil.
Lidé, kteří zahynuli, ať už byli dobří nebo ne, zahynuli kvůli našim hříchům a kvůli naší neochotě naslouchat výzvám, kterými nás Bůh varuje, protože nechce, abychom trpěli a umírali. Naše hříchy byly příčinou této oběti nevinných lidí a tohoto velkého a zbytečného utrpení. Musíme se modlit za všechny rodiny, jež ztratili své milované, aby jim dal Bůh sílu a ducha odpuštění.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message