DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Takto se modlete k Otci
Svět odumřel lásce

15. května 1990

(Poselství Naší Svaté Matky pro Lens nad Sionem.)

Pokoj vám, děti.

Já, vaše Svatá Matka, vás připravuji na setkání s Pánem, vychovávám vás, abyste duchovně rostli. Zahrnuji vás milostmi, abych vám pomohla a povzbudila vás. Uvědomte si, že toto jsou zvláštní dny, ve kterých právě žijete, jsou to dny, které předcházejí Pánovu Příchodu, otvírají cestu, po které Pán přijde. Tyto dny jsou přípravou, na sestoupení vašeho Krále, modlete se tedy, aby byl každý připraven. Modlete se, Mé malé děti, horlivě za ty duše, které nechtějí slyšet a nechtějí vidět. Modlete se ke svému Otci, který je v Nebesích, takto:

Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají
přesto nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty,
Svatý Svatých.
Otevři oči těch, kdo se dívají
a dívají, přesto nikdy nic nevidí, 
aby tentokrát uviděli svýma očima
Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu.
Dotkni se Svým Prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé Věrnosti.
Modlím se a prosím Tě o všechny
tyto věci, Spravedlivý Otče,
aby všechny národy
byly obráceny a uzdraveny
Ranami Tvého Milovaného Syna,
Ježíše Krista.
Amen.

Proste Otce, aby odpustil zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet ani vidět. Otec je Nejslitovnější a pohlédne na všechny Své děti. Ano, maličcí, jste Bohu vonným dýmem vystupujícím z kadidelnice, když se modlíte za spásu svých bratří, čím usilovněji se modlíte, tím mocnější jsou vaše modlitby.

Děkujte Pánu, který vás povolal a Jehož milost vám dala slyšet Jeho volání, modlete se za ty, kdo odmítají slyšet.

Čas se krátí a mnozí jsou dosud v nevědomosti a v hlubokém spánku, dny běží a Mé Srdce se noří do hlubokého smutku, když se shora dívám na dnešní mládež. Chybí láska ... ale oni se s ní ani nikdy nesetkali, mnohým z nich se ani nedostalo vroucího mateřského obětí nebo lásky, protože jejich maminka neměla, co by jim dala. Svět se stal chladným, ledově chladným, rodiče se obrátili proti sobě. Dítě se obrací proti svým rodičům, protože se mu nedostalo lásky, matka odmítá žadonění dítěte o lásku, svět odumřel lásce. Spočívá v hluboké temnotě, protože nenávist, chamtivost a sobectví ovládly celou zemi skrz naskrz.

Jsem otřesena hrůzostrašnými výjevy, zkažeností tohoto temného světa a odpadlictvím, které proniklo až do svatyně. Pohromy, hlad, neštěstí, války a ničivé nákazy, to všechno na sebe přitahujete. Všechno, co vychází ze země, se na ní vrací. Země ničí sama sebe a není to Bůh, kdo by vám dával všechny tyto pohromy, jak si to mnozí z vás myslí. Bůh je Spravedlivý a Nejslitovnější, ale zlo přitahuje zlo.

Usilovně se modlete, modlete se z celého srdce za obrácení a spásu své éry. Mé děti, modlete se se Mnou, potřebuji vaše modlitby. Modlete se a Já vaše modlitby nabídnu Bohu.

Ujišťuji vás, že jsem s vámi, ať jdete kamkoliv. Nikdy vás neopustím, jste Mé děti. 

Všem vám žehnám.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message