DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Takto se modlete k Otci
Svět odumřel lásce

15. května 1990

(Poselství Naší Svaté Matky pro Lens nad Sionem.)

Pokoj vám, děti.

Já, vaše Svatá Matka, vás připravuji na setkání s Pánem, vychovávám vás k duchovnímu růstu, zahrnuji vás milostmi, abych vám pomohla a povzbudila vás. Uvědomte si, že žijete ve zvláštní době, ve dnech, které předcházejí Příchodu Pána, otvírají Jeho stezku. Tyto dny jsou přípravou, než sestoupí váš Král, modlete se tedy, aby všichni byli připraveni. Modlete se, Mé milé děti, horlivě za ty duše, které nechtějí slyšet a nechtějí vidět. Modlete se ke svému Otci, který je v Nebesích, takto:

Otče Nejmilostivější,
dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají
ale nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj Hlas
a pochopí, že jsi to Ty,
Svatý Svatých.
Otevři oči těch, kdo se dívají
a znovu dívají, ale nikdy nevnímají,
aby tentokrát viděli svýma očima
Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu.
Dotkni se Svým Prstem jejich srdce,
aby se jejich srdce otevřela
a porozuměla Tvé Věrnosti.
Modlím se a prosím Tě o všechny
tyto věci, Spravedlivý Otče,
aby všechny národy
byly obráceny a uzdraveny
Ranami Tvého Milovaného Syna,
Ježíše Krista.
Amen.

Proste Otce, aby odpustil zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet ani vidět. Otec je Nejslitovnější a pohlédne na všechny Své děti. Ano, maličcí, jste milí Bohu, když se modlíte za spásu svých bratří, čím usilovněji se modlíte, tím mocnější jsou vaše modlitby.

Děkujte Pánu, který vás povolal a Jehož milost vám dala slyšet Jeho volání, modlete se za ty, kdo odmítají slyšet.

Čas se krátí a mnozí jsou dosud v nevědomosti a v hlubokém spánku, dny běží a Mé Srdce se noří do hlubokého smutku, když se shora dívám na dnešní mládež. Chybí jim láska ... ale oni se s ní ani nesetkali, mnohým z nich se ani nedostalo vřelosti od jejich matky, protože žádnou neměli. Svět se stal chladným, ledově chladným, rodiče se obrátili proti sobě. Dítě se obrací proti svým rodičům, protože se mu nedostalo lásky, matka odmítá žadonění dítěte o lásku, svět odumřel lásce. Spočívá v hluboké temnotě, protože nenávist, chamtivost a sobectví ovládly celou zemi skrz naskrz.

Jsem otřesena tím strašným pohledem, zkažeností temného světa a odpadem, který pronikl až do svatyně. Pohromy, hlad, neštěstí, války a soužení, to všechno na sebe přitahujete. Všechno to vychází ze země a vrací se to k zemi, a není to Bůh, kdo by vám dával všechny tyto pohromy, jak si to mnozí z vás myslí. Bůh je Spravedlivý a plný Milosti, ale zlo přitahuje zlo.

Modlete se snažně, modlete se z celého srdce za obrácení a spásu své éry. Mé děti, modlete se se Mnou, potřebuji vaše modlitby. Modlete se a Já to nabídnu Bohu.

Ujišťuji vás, že jsem s vámi, ať jdete kamkoliv. Nikdy vás neopustím, jste Mé děti. 

Všem vám žehnám.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message