DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
2020-03-31

V rychlosti jsem prošla několik poselství z celkového množství poselství Opravdového života v Bohu, která jsou nám dávána už tolik let, o kterých se domnívám, že jsou proroctvími, která se týkají dnešních událostí v souvislosti s COVID-19. Od roku 1985 nás Pán ve Své nesmírné Lásce vyzývá ve Svých poselstvích k lítosti nad našimi hříchy, k životu v modlitbě a ke smíření s Ním. Pán volá Svou Církev k jednotě a ke sjednocení data slavení Velikonoc! Vždy se nás s velkým úsilím snažil vytrhnout z našeho odpadlictví a z naší samolibosti. Stal se kvůli nám žebrákem! Pán se nám snažil ukázat, že opravdovým ohrožením života není hrozba smrti, ale špatná volba, když si zvolíme život bez Boha.

Pán mě požádal, abych s Jeho poselstvím seznámila celý svět. Udělala jsem, co jsem mohla, a stejně tak i moji spolupracovníci, které si Pán zvolil. Naše úsilí mělo výsledky, ale ne takové, jaké si Pán přál, kvůli množství pomluv, obvinění a pronásledování těchto božských poselství ze všech stran, což omezilo jejich rozšiřování. Co jsme tím získali? Co jsme získali tím, že jsme kvůli naší nevěře vytvářeli Pánu překážky, aby nebyl slyšet Jeho Hlas, a Jeho Slova nemohla vejít ve známost, tak, jak by měla? Pán, kterého trápil náš postoj, se snažil po všechny ty roky prorazit naší hluchotu a apatii, aby nás vedl k Sobě, aby nás vedl k Životu. Snažil se z našich očí sejmout nános prachu našeho odpadlictví. Naše nevěrnost nezpůsobila nic dobrého. 

Nyní Bůh zastavil svět. 

Zabránil tak fungování světa na mnoha materiálních rovinách. Chce, abychom rozjímali o Jeho Přítomnosti, která je nejdůležitější věcí v našich životech, zvláště v této době postu. Je to náhoda, že se něco takového děje právě v době postu? U Boha nejsou náhody… Pán nás nyní zve, abychom se před něj postavili a uznali, že je Spasitelem lidstva. Postavil přímo před nás své přátelství a vtahuje nás do tohoto věčného intimního vztahu s Tím, kdo může zcela jistě zrušit jediným Slovem tuto pandemii, přesně tak, jako zastavil vichřici, která ohrožovala Jeho učedníky na Galilejském jezeře. 

Zde je pár vět z Jeho poselství…

23. března 1988

(...) „Tvorstvo! Měj se na pozoru před ďáblem, neboť zdvojnásobil své úsilí, aby tě vlákal do pasti, a v této chvíli předstírá, že vůbec neexistuje, aby mohl lépe působit, protože se ho lidé nebojí. Ó, tvorstvo! Připravuje ti obrovský holokaust. Ó, jak křičím ze Svého Kříže, Tvorstvo, vrať se ke Mně! Nenech se od něho chytit do pasti tím, že bys Mě odmítalo! Modlete se, modlete se, aby se ke Mně lidé vrátili, *ať se všichni naučí modlitby, které jsem vám dal. Miluji vás všechny.“ (...)
_____________________________
* (Memorare sv. Bernarda, modlitba ke sv. Michaelovi, novéna důvěry k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu)

V tomto poselství, ve kterém jsme byli varováni, že nám Satan připravuje obrovský holokaust, byl Pán zjevně rozrušen více než jindy. COVID-19 se stává holokaustem, rozšiřuje se jako mlha po celé planetě a zabíjí masy lidí!

4. května 1988

„(…) Vassulo, ten čas je blízko, velmi blízko! Ó, pojďte, Moji milovaní! Pojďte ke Mně! Já jsem Cesta, Pravda a Život. Pojďte ke Mně teď, dokud je ještě čas, dokud je tráva ještě zelená a na stromech ještě kvetou květy. Ó, pojďte! Nesmírně vás miluji! Vždycky jsem vás, i přes vaši zkaženost a zlé skutky, miloval. Tvorstvo, proč se tak ochotně vrháš k nohám Satanovi? Tvorstvo, vrať se ke Mně, dokud ještě vane Jarní vánek a je stále ještě čas na vaše obrácení. Ach, Vassulo, čas už téměř vypršel* a co má přijít, je už téměř u vás!“

_____________________________

Když Ježíš říkal tato slova, uviděla jsem vnitřním zrakem horký, smrtící, jedovatý, silný vítr, který vane na nás a na přírodu a zanechává po sobě pouze smrt. Všechno, čeho se dotknul, zemřelo.

V této vizi jsem viděla lidi, kteří se snažili nadechnout a vdechovali tento „vítr“, ale místo toho, aby se jim ulevilo, byli zapáleni zevnitř. Víme, že COVID-19 zasahuje plíce. Tento smrtící „vítr“ též symbolizuje naše odpadlictví, kvůli kterému, jak Ježíš řekl dříve, umíráme. Je to něco, co bude dopadat bez rozdílu na dobré i zlé lidi, což nám Ježíš dává porozumět v Lk 13, 1-5. Vítr shodí ze stromů všechny listy a všechny najednou uschnou.

Stejně jako Boží Slovo v knize Zjevení není omezeno pouze na jednu událost, tak Boží proroctví o trestu, kdy budou zasaženy plíce kvůli našemu odpadlictví, může být opakováno v budoucnu.

Někteří biblisté potvrzují, že biblické paralely mají svůj význam v křesťanském proroctví. Biblické paralely spočívají v tom, že poté, co se naplní nějaká biblická událost nebo proroctví, mohou v budoucnu následovat další události, po vzoru té předchozí. V knize Exodus můžeme najít takový příklad paralely: „Mojžíš vztáhl ruku k nebi a nad celou egyptskou zemí se na tři dny rozestřela hustá tma.“ (Ex 10,22) Tato tma, která se rozestřela nad zemí, je událostí, která se znovu objevuje v proroctvích knihy Joel 3,4; 2,2; 2,10 a v knize Zjevení 6,12 a 8,12. Dalším příkladem je událost sestoupení Ducha Svatého, který sestoupil na Pannu Marii (Lk 1,35), na Krista (Lk 3,22), na apoštoly (Lk 24,49, Sk 2,1-4) a na pokřtěné (J 3,5; Sk 2,38;10,44-45;11,15-16), což můžeme nalézt i v proroctvích mluvících o vylití Ducha Svatého na celé lidstvo Joel 3,1-5, ve vyjádřeních sv. papeže Jana Pavla II. a Jana XXIII., kteří psali a mluvili o „nových Letnicích“ pro celou církev a v TLIG poselství z 10. prosince 1995: „Ukáži znamení na nebi jako nikdy předtím. To budou druhé Letnice, a tak bude Moje Království na zemi obnoveno.“

Podobně můžeme považovat naplnění TLIG proroctví o trestu, který zasáhne plíce, jako důsledek našeho odpadlictví, v koronaviru a také v hurikánu Ohně, který zachvátí celou planetu.

13. února 2016

Dávám ti Svůj pokoj. Zapíšeš Má Slova?

Ano, Pane…

Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož život se nyní řítí do zkázy. Až budou plameny šlehat do výše a ohnivými jazyky olizovat váš lid, zeptám se této generace: Kde nalezneš pomoc? A u koho? U Satana? Ve svém egu, v sobě?

Přišel čas, aby byla vykonána Má Spravedlnost, neboť trest této nevěrné generace je u vašich dveří. Své výnosy naplním do písmene. Když budete slyšet hřmění, bude to Můj Hlas, burácející ve vašich uších, znějící do všech končin země. Potom vězte, že svět a všichni, kdo v něm žijí, uslyší Hlas Spravedlnosti: Zlo přinese smrt mnoha národům… Zkáza se vplíží do každého města.

Slyšeli jste, že „Anděl Jahveho obklíčí města a národy“, aby každého volal k pokání? Toto jsou věci, které se uskuteční v nadcházejících dnech.

Proto vy, kteří jste vstoupili do Mých Nádvoří a uvěřili Mým výrokům, modlete se a nebojte se, ale vám, kteří jste se po dlouhá léta vysmívali Mým slovům, ubíjeli svým jazykem Mé proroky, mějte se na pozoru, neboť jste používali lží, abyste ospravedlnili své lži, skutečně jste Má Slova pohřbili ve svém vlastním hrobě. Ano, skutečně jste Má Slova překrucovali. Ale vaše hříchy vytvořily propast mezi vámi a Mnou. A nyní bude dán Spravedlnosti volný průchod.  Hořké pro vás budou nadcházející dny, pravím vám, až se setkáte se Mnou… Modlete se a nedovolte, aby vám klesla víčka a usnuli jste!

Takto byste se měli modlit:

„Jahve, můj Bože, kéž tě dosáhne má modlitba.
Slyš naše volání o smilování a pomoc.
Odpusť těm, kdo nemají žádnou víru v Tebe, můj Bože,
a ani žádnou důvěru ve Tvou moc zachránit nás.
Nezhášej světlo našich dní,
čímž by byl zničen v mžiku svět,
ale ve Svém Otcovském Slitování
se nad námi smiluj a odpusť nám.
Nedovol zlému, 
aby proléval naši krev jako vodu,
odpusť naše viny, utiš Svůj hněv,
pamatuj na naši slabost.
Zadrž Své anděly zhouby
a dej nám ještě šanci dokázat, že jsme hodni Tvé Dobroty.
Svou důvěru vkládám v Tebe. Amen.“

S jakým potěšením pak přijmu tuto modlitbu. Modlitbu, která Mne obměkčí! Dcero, požehnám všem těm, kdo se budou upřímně modlit tuto modlitbu. Ať zazní toto proroctví: „Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu.“ To řekneš  těm, kdo se tě budou ptát na čas a hodinu Mé Spravedlnosti! Láska tě miluje.“

Modlitba, kterou nám Pán dává ve výše uvedeném poselství, je ideální pro naši dobu. Prosím rozšiřujte ji po světě, ať se jí každý modlí s pokorným srdcem… Též je znamením, jak ochotně nám chce Bůh pomoci povstat z naší bídy!

Následující dvě poselství jsou velmi důležitá pro tyto dny, kdy koronavirus vstoupil do našich životů:

Téměř před dvěma roky, 23. května 2018, jsem jasně slyšela hlas, který mluvil francouzsky a říkal: brzy nastane atmosférická exploze“. Téměř po roce, 10. dubna 2019, to Kristus vyslovil znovu a já jsem to zapsala jako poznámku v poselství. Kristus mluvil o ohni, který na nás přijde, ale že tento „oheň“ nebude fyzický oheň zapálený lidmi, ale bude něčím jiným, co bude stravovat lidi. To, co se dnes děje s COVID-19 je pouze začátek naplňování tohoto poselství. Hlas, který jsem slyšela použil slovo „atmosférická exploze“, což též znamená, že to přijde náhle, mocně, podobně jako výbuch bomby. Kristus v poselství z 10. dubna 2019 pokračuje, že toto nezasáhne pouze mnohé národy, ale též ekonomiku, což se očividně děje, přičemž použil výraz: a stráví, co lidé vytvořiliZde jsou některé výňatky týkající se COVID-19 z poselství z 10. dubna 2019.

(...) Šelma jde po vás a plní vaše srdce množstvím svých lží, pronásleduje vás v tichu noci, aby nebyla odhalena. Jako temný stín plazící se ve skrytosti na vás líčí pasti. Jeho ústa jsou plná nemravnosti a i přes všechno zlo, které ti způsobil, generace, si pořád neuvědomuješ jeho zlé záměry… a jeho podlost? Kolikrát tě mám ještě varovat? 

Dny soužení jsou před vámi. Oheň(1) nezapálený člověkem pozře národy a stráví, co člověk vytvořil:

Příroda se postaví proti vám a povodně smetou velké množství lidí. Zmizí jízlivé úšklebky z vašich tváří, které jste měli, kdykoliv bylo vysloveno Mé Svaté Jméno. Pak vše, co bylo skryto v temných koutech, bude odhaleno. Dny plné beznaděje jsou pro vás uchovány, nevěrná generace.

Obracím se k západu, pak k východu, a vidím Svůj Dům scházet na scestí, protože mnozí přestali hledat Světlo. Mnozí jednají, jak se jim zlíbí a špatnými rozhodnutími mrzačí Mé Tělo. Mnohými způsoby Mě oddělili od svého života. Má Pravidla a Má Nauka jsou drceny pod sutinami Mého Domu a Má Díla odhodili.

Tvé tělo se rozkládá, generace, a tvá duše je jako vyprahlá pustina bez vody. Potřebuji slyšet upřímné pokání. Byla Má Oběť zbytečná? Každé stvoření, které Můj Otec stvořil, netrvá déle než polní kvítí a při prvním závanu větru zaniká, ale jeho duše trvá navěky… Já jsem Strážcem tvého života. Střežím tě, chráním tě a bráním. Dal jsem za tebe Svůj Život, abys mohla žít, generace, co víc jsem mohl udělat a neudělal jsem? Tak tedy povstaň, hned! A lituj! Uznej své úděsné skutky (2). Zkažená generace, přestaň konat zlo, změň svůj postoj a jednání a Já tě uslyším a odpustím ti. Nezapomeň, že jsem za tebe dal Svůj Život. Utíkej před hříchem jako před hadem. 

V těchto posledních dnech užívám větry jako Své posly a posílám je do této pouště, jako nomády, abych vybudoval Své Tělo (3), okrášlil ho a sjednotil.

_____________________________

  1. 23. května 2018 jsem jasně slyšela hlas, který francouzsky řekl: „bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…“ - „brzy nastane atmosférická exploze (atmospheric explosion)…“
  2. V Božích Očích je každý hřích hrozný, i malé hříchy, které považujeme za bezvýznamné, a vidí je jako velice závažné!
  3. Církev.


Otec Julio Gaddi z Filipín vysvětlil: „Při opětovné četbě Vassuliny knihy „Nebe existuje, ale peklo také.“ jsem zjistil, že nás Vassula už v roce 2013 varovala před touto pandemií, když na str. 154 - 155 napsala: „Síly temnoty se rozrůstají a pokrývají mnohé národy jako mlha, ale my nemůžeme říci, že jsme před tímto problémem nebyli varováni.“ Nyní na celý svět doléhá tato pandemie, která se přenáší drobnými kapkami, a drobné kapénky jsou vlastně „MLHA“, jak bylo v knize zmíněno.“

Když jsem psala tento článek, otevřela jsem knihu poselství TLIG a mé oči okamžitě padly na pasáž z poselství 23. září 1991, kde Věčný Otec říká:

Co vidíš, dcero? 

Svatou Tvář Tvého Syna, zničenou bolestí, Jeho Tvář vypadá jako na Svatém Plátně.

Není to dostatečný důvod, abys pokračovala a obětovala trochu svého času a energie? Podívej se znovu, dcero ... co vidíš teď, Vassulo?

Vidím něco jako rudý oblak zaplňující oblohu, vznáší se nad námi a neustále se šíří jako mlha, zabírá stále větší kus nebe, pohybuje se pozvolna, ale stále.

Piš: „Jako úsvit se po horách rozestírá početný a silný lid, takový, jaký nikdy nebyl, takový, jaký po něm nikdy nebude, od pokolení do pokolení“* Ano, je to blízko ... a co teď vidíš, Vassulo?

Živé lidské pochodně...

______________________

*Joel 2,2

Ve stejné knize na straně 211 též vysvětluji, že zároveň s tím, jak se pandemie vymkne z rukou, bude také zničena ekonomika. Napsala jsem: „Ekonomická krize je dalším velkým znamením lidstvu. Všemohoucí Bůh nyní drtí Mamon, který je bohem peněz, před kterým svět poklekal a klaněl se mu, který přinesl do lidských srdcí sobectví, války a zkaženost místo lásky Boží.“

Církev učí, že Bůh může použít zlo pro dobro. Možná proto, aby nám dal uvědomit si, že samo bohatství nedostačuje k tomu, aby nás učinilo šťastnými bez přítomnosti Boha v našich životech. Je to, jako kdyby nám Bůh umožnil projít postní dobou a dodržovat skutečný půst a oddělení od světa! Možná nás Bůh žádá, abychom skoncovali se způsobem života, který jsme dosud žili. Možná se snaží uvést věci na pravou míru a dát vše do rovnováhy např. tím, že nám říká, že naše zdraví je důležitější než zdraví naší ekonomiky. Péče jeden o druhého v čase krize je mnohem cennější a důstojnější v Božích očích než hromadit pozemské poklady. Příroda se už uzdravuje. Zdá se, že obloha konečně „dýchá“, vzduch je čistší, znečištění už není takové jako dřív. 

Je pro nás těžké pochopit, jak nás chrání Boží láska. Znovu nás ujišťuje ve Svém poselství z 6. května 1992, ve kterém zjevuje:

„Satan dnes zvrací na zemi všechnu svou nenávist. Ve své zběsilosti rve a převrací země. Ničí a přináší pohromu za pohromou, ale Má Ruka velkou silou zbuduje všechno, co rozerval.

Důležité je, že uznáváme, že jsme hříšníci a že činíme upřímné pokání… A pak se nemusíme bát. 

Jestliže jsme blízko naší Blahoslavené Matce a Ježíši, nemáme se čeho bát.

Věc se má tak, že nikdo nečekal, že  vlna pandemie pokryje celý svět tak rychle a rozšíří se do všech národů! Je to jakoby na nás Satan zvracel  smrt přinášející zvratky, jak to Ježíš řekl 6. května 1992. Nenávidí nás! Ale Ježíš nás během všech těchto let opakovaně varoval, že Satan připravuje obrovský holocaust, aby nás zničil, a že toto neviditelné zlo se vkrade mezi nás jako zloděj, nečekaně. Proklouzne mezi nás tiše jako had, protože jsme doširoka otevřeli dveře, a tak dovolili zlu vstoupit. Bůh nechtěl, aby se stalo toto zlo. 

Jestliže budou lidé i nadále rebelovat proti Bohu, poté, co skončí tato pandemie, tak nás Pán varoval, že na nás bude z nebe padat hořící síra, potom, co nám dá jedno poslední velké Varování. 

Budeme na sebe přitahovat Boží spravedlnost. Vzpomínáte na Ninive?

Jsme moderní Ninive, ale ne tak docela, protože ninivský král, poté, co byl varován, okamžitě začal jednat a postit se a nařídil všem lidem, aby se postili, oni i jejich dobytek. Oblékl si žíněný šat, činil pokání a Bůh se smiloval. 

Zvu lidi dobré vůle, aby se modlili za ty, kteří nebudou naslouchat, protože velké Varování bude jedno z posledních varování před strašným Trestem, který bude vykonán Ohněm. Když tento nastane, země se bude třást a odkloní se ze své osy. V důsledku toho může být i změněna gravitace země. To malé množství lidí, kteří zůstanou (což závisí na nás, kolik lidí se obrátí a vrátí se k Bohu), tento svět, se nakonec bude těšit z etapy pokoje. Budeme teď Bohu naslouchat? Začneme konečně brát vážně Jeho poselství Opravdový život v Bohu? Zde jsou Kristova vlastní slova:

18. února 1993

„Až uslyšíte dunění hromu a uvidíte blýskání, vězte, že přišla Hodina Mé Spravedlnosti. Země se bude třást a jako padající hvězda se pohne ze svého místa, vytrhne hory a ostrovy ze svého místa, celé národy budou vyhlazeny, nebesa zmizí jako když se sroluje svitek (...) a kvůli Své Spravedlnosti, která už přetekla, vás připodobním hadům, zmijím. Učiním, že budete lézt po břiše a jíst prach v těchto dnech temnoty…“

Slova „Učiním, že budete lézt po břiše“, by mohla být vysvětlena tím, že se na krátkou dobu po velkém zemětřesení změní gravitace.

Přidávám poselství, které dala Panna Maria, a ve kterém nám vysvětluje, jak zlo přitahuje zlo.

15. května 1990

Pokoj vám, děti. Já, vaše Svatá Matka, vás připravuji na setkání s Pánem, vychovávám vás, abyste duchovně rostli. Zahrnuji vás milostmi, abych vám pomohla a povzbudila vás. Uvědomte si, že toto jsou zvláštní dny, ve kterých právě žijete, jsou to dny, které předcházejí Pánovu Příchodu, otvírají cestu, po které Pán přijde. Tyto dny jsou přípravou na sestoupení vašeho Krále, modlete se tedy, aby byl každý připraven. Modlete se, Mé malé děti, horlivě za ty duše, které nechtějí slyšet a nechtějí vidět. Modlete se ke svému Otci, který je v Nebesích, takto:

Otče Nejmilostivější,

dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají

přesto nikdy nechápou,

tentokrát uslyší Tvůj Hlas

a pochopí, že jsi to Ty,

Svatý Svatých.

Otevři oči těch, kdo se dívají

a dívají, přesto nikdy nic nevidí,

aby tentokrát uviděli svýma očima

Tvou Svatou Tvář a Tvou Slávu.

Dotkni se Svým Prstem jejich srdce,

aby se jejich srdce otevřela

a porozuměla Tvé Věrnosti.

Modlím se a prosím Tě o všechny

tyto věci, Spravedlivý Otče,

aby všechny národy

byly obráceny a uzdraveny

Ranami Tvého Milovaného Syna,

Ježíše Krista.

Amen.

Proste Otce, aby odpustil zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet ani vidět. Otec je Nejslitovnější a pohlédne na všechny Své děti. Ano, maličcí, jste Bohu vonným dýmem vystupujícím z kadidelnice, když se modlíte za spásu svých bratří, čím usilovněji se modlíte, tím mocnější jsou vaše modlitby.

Děkujte Pánu, který vás povolal a Jehož milost vám dala slyšet Jeho volání, modlete se za ty, kdo odmítají slyšet.

Čas se krátí a mnozí jsou dosud v nevědomosti a v hlubokém spánku, dny běží a Mé Srdce se noří do hlubokého smutku, když se shora dívám na dnešní mládež. Chybí láska ... ale oni se s ní ani nikdy nesetkali, mnohým z nich se ani nedostalo vroucího mateřského obětí nebo lásky, protože jejich maminka neměla, co by jim dala. Svět se stal chladným, ledově chladným, rodiče se obrátili proti sobě, dítě se obrací proti svým rodičům, protože se mu nedostalo lásky, matka odmítá žadonění dítěte o lásku, svět odumřel lásce. Spočívá v hluboké temnotě, protože nenávist, chamtivost a sobectví ovládly celou zemi skrz naskrz.

Jsem otřesena hrůzostrašnými výjevy, zkažeností tohoto temného světa a odpadlictvím, které proniklo až do svatyně. Pohromy, hlad, neštěstí, války a ničivé nákazy, to všechno na sebe přitahujete. Všechno, co vychází ze země, se na ní vrací. Země ničí sama sebe a není to Bůh, kdo by vám dával všechny tyto pohromy, jak si to mnozí z vás myslí. Bůh je Spravedlivý a Nejslitovnější, ale zlo přitahuje zlo.

Usilovně se modlete, modlete se z celého srdce za obrácení a spásu své éry. Mé děti, modlete se se Mnou, potřebuji vaše modlitby. Modlete se a Já vaše modlitby nabídnu Bohu.

Ujišťuji vás, že jsem s vámi, ať jdete kamkoliv. Nikdy vás neopustím, jste Mé děti. 

Všem vám žehnám.

A Pán říká toto:

„Můj Duch bude sbírat chromé a přivede ty, kdo byli svedeni na scestí. Budou naroubováni na Mne, aby opět ctili Mé Svaté Jméno a obnovili Mé Království na zemi. (...) tak čeho byste se báli? Jsem s vámi…“ (28. prosince 1993)

Otec J. L. Iannuzzi též sdílel svůj pohled. Zde je, co řekl:

„Jako za dnů Egypta Bůh seslal morovou ránu, která trvala několik měsíců, aby je přinutil zříci se jejich falešných bohů a připomněl jim, že On je Jediný Bůh, tak také Bůh nám v těchto posledních pár měsících vzal falešné bohy, kterým se klaníme. Je zvláštní, že s tímto virem, který je zlo, ale který Bůh připustil, jsme svědky zavírání všech zábavních center, divadel, stadiónů, společenských center a obchodů. Možná nás má tato událost obrátit zpět k Bohu, který nám v Opravdovém životě v Bohu dává následující poselství:

Shromáždi lidi a řekni jim: Bez upřímné lítosti a ryzosti ve vaší modlitbě bude toto zlo trvat déle, než si myslíte. Obraťte se ke Mně, svému Bohu, a litujte. Upřímná a společná modlitba dosáhne Mne, vašeho Boha. Půst vyžene démony. Přijímám jakoukoliv oběť. Zažeňte svého ducha letargie, opusťte své zlé cesty a smiřte se se Mnou, vaším Bohem. Ať slyším: „Pane, smiluj se nade mnou, hříšným!“ a projevím slitování. A na vás všechny vyleji svá požehnání. Pojďte, nebojte se. Já naslouchám… ic. (13. března 2020)

Možná nezáleží nejvíce na vakcíně, možná že Bůh dovolil tuto izolaci, aby nás oddělil od vřavy světa a my se otevřeli vůči Bohu, a tak Mu dovolili, aby v nás započal osobní vnitřní obnovu během postní doby tím, že se budeme soustředit na tu jedinou věc na světě, na které skutečně záleží: 

na Ježíše.

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Láska touží po lásce
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message