DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Naléhavý dopis od Vassuly
2019-11-18

Drazí přátelé TLIG,

Jsem šokována zjištěním, že někteří z vás sympatizujete pronásledovateli papeže Františka a spolupodílíte se na této perzekuci tím, že ho pomlouváte. Byli jste oslepeni a stali jste jedněmi z těch soudců, kteří bijí pastýře. Hanba vám! Přeji si, aby všichni ti, kdo jsou v našich modlitebních skupinách TLIG a jsou proti papeži Františkovi, který byl vybrán Kristem, okamžitě odstoupili a odešli z TLIG, aby se neúčastnili našich modlitebních skupin, žádných našich setkání ani poutí, protože jsou jako gangréna v Kristově Těle! Naslouchám POUZE tomu, co o papeži říká Kristus, a nenaslouchám těm, kdo tvrdí, že tomu rozumí nejlépe, nehledě na to, jakou pozici zastávají.

Buďto nikdo z těchto pronásledovatelů nečetl proroctví obsažená v poselstvích TLIG týkající se Petrova Stolce (papeže) nebo vědomě přehlížejí všechny tyto roky Ježíšových varování, že v těchto posledních dnech duch Rebela udeří na Petrova nástupce. Není to pouze v poselství z nedávné doby z 16. srpna 2019, které šokuje a v němž je Ježíšův tón  velice důrazný. Ježíš v něm říká, že ti, kdo pronásledují papeže, nejsou jeho učedníky. Někteří toto poselství pro své vlastní přesvědčení odmítli a nevěří, že je od Ježíše. Tito lidé vnímají poselství TLIG jako supermarket, kde si mohou „vybrat si a vzít“ pouze to, co se jim hodí, a to, co se nehodí, nechat stranou...

Až tak moc je Satan oslepil! Nejenom v posledních poselstvích, ale po celá tato léta Ježíš hovořil o Stolci Petrově. Z toho důvodu jsem se rozhodla vybrat několik úryvků, abych každému připomněla, co Ježíš řekl a jak důrazně nás varoval! Chci, abyste zároveň věnovali zvláštní pozornost také datu těchto poselství. Tak se proberte!

17. března 1993 mi Pán řekl:

Pokoj tobě. Odvážně pozvedni svůj hlas a prorokuj. Prorokuj, Mé dítě, aby z tolika srdcí zmizela zkaženost! Kdo mají uši, ať slyší, co dnes Duch říká Církvím. Ať přijdou všichni, kdo žízní. Napiš a řekni Mým kněžským duším toto: Vzpoura už pracuje, ale tajně, a ten, kdo ji zadržuje, musí nejdříve být odstraněn, než se Rebel objeví veřejně. Říkám vám: milujte Mou Církev, jako Já Ji miluji, a jako jsem se obětoval pro Svou Církev, abych Ji cele posvětil, tak i vy, Moji kněží, se pro Ni obětujte, napodobujte Mě.

Říkám vám to všechno a vím, že Mé ovce, které Mi patří, budou naslouchat Mému Hlasu a nikdy Mě nezklamou. Obracím se dnes na vás, abych vám z hloubi Srdce řekl táž hořká slova, která jsem pronesl při Své Poslední Večeři s učedníky: "Někdo z těch, kdo sedí se Mnou za stolem, proti Mně chystá vzpouru. Říkám vám to teď, dříve než se to stane, abyste, až se to stane, věřili, že jsem k vám dnes mluvil."

Já, Ježíš Kristus, chci varovat Své kněze, biskupy a kardinály, chci varovat celý Svůj Dům před velkým soužením. Má Církev je blízko velkým zkouškám. Vzpomeňte si, vyvolil jsem vás Svým posvěcujícím Duchem, abyste Mě oslavovali. Vyvolil jsem vás od počátku, abyste byli pevnými sloupy Mé Církve a žili skrze víru v Pravdě. Vyvolil jsem vás, abyste sdíleli Mou Slávu a pásli Mé beránky.

Amen, amen, pravím vám, brzy budete zkoušeni ohněm. Modlete se a postěte, abyste neupadli do pokušení. Stůjte pevně a zachovávejte tradice, kterým jste byli naučeni. Poslouchejte Mého Papeže ať se děje cokoliv. Zůstaňte mu věrní a Já vám dám potřebné milosti a sílu. Naléhavě vás žádám, abyste mu zůstali věrni a varovali se každého, kdo se proti němu bouří. Především, nikdy nenaslouchejte těm, kdo ho sesazují. Nedopusťte, aby se vaše láska k němu stala neupřímnou.

Brzy budete postaveni před zkoušku, jakou jste nikdy předtím nepoznali. Moji nepřátelé se budou pokoušet koupit si vás záludnými řečmi. Zlý už koná své dílo a Zkáza není od vás daleko. Papež bude muset mnoho trpět, proto budete všichni pronásledováni za to, že hlásáte Pravdu a jste poslušní Mého Papeže

Amen, amen, pravím vám, každé vlákno Mého Srdce je rozervané. Kdokoli by vám přišel do cesty a přinášel odlišnou doktrínu než tu, kterou jsem Já Sám ustanovil, nenaslouchejte mu (Gal 1,8). Tito lidé přicházejí od Svůdce. Položil jsem Svůj základ na Petrovi, skále .... a brány pekelné ji nikdy nepřemohou ... (Mt 16,18) jestliže k vám někdo přijde a řekne vám: „Odvraťte se od věrnosti, kterou máte k tomuto Papeži, k jinému zdravému hnutí“, neodvracejte se! Dejte si pozor! Kvas Lháře může být silný a může dobře chutnat, ale ve skutečnosti se jedná o smrtící klam! (Mt 24,24) Nedovolte, aby vás někdo klamal. Odolávejte ďábelským taktikám, protože dnes, Moji kněží, budete muset porazit zlo silou, kterou dostáváte ode Mne, který jsem Pravda. Jako nikdy předtím budete v duchovní válce s armádou, která má původ v silách Temnoty.

...milujte se navzájem a stůjte pevně a nebojácně, až ono velké Soužení, které se dnes jako černé mračno vznáší nad Mým Domem, jej pokryje jako černý závoj. Řekl jsem vám to všechno už teď, dříve než se to stane, abyste věřili, až se to stane.

Nepřipadá vám v tomto poselství něco povědomé? Nejsme toho svědky právě teď? Dnes je toto poselství naprosto aktuální. Červeně jsem zvýraznila pasáž, které musíme věnovat zvláštní pozornost, je zde napsáno:

rebelie už pracuje, ale v tajnosti a ten, kdo ji zadržuje, musí být odstraněn jako první předtím, než se Rebel objeví veřejně.“ 

Když Kristus řekl: ten, který ji zadržuje, měl na mysli papeže. Takže, jestliže se pronásledovatelům papeže podaří ho odstranit, pak se Rebel, který je sám Satan, objeví veřejně.

Opět v poselství ze 17. března 1993 Ježíš říká: „Položil jsem Své základy na Petrovi, skále…“ je zřejmé, že když Ježíš mluví o „Petrovi“, mluví stejně tak o jeho nástupcích, o všech papežích bez výjimkyKristus věděl, že dnešní papež František bude nepochopen a snižován svými pronásledovateli, kteří nebudou váhat soudit ho a budou ho chtít zbavit jeho papežského stolce. Zlé jazyky klevetí, že nebyl zvolen právoplatným způsobem a že sedí na Petrově Stolci neprávoplatně! Ježíš předpovídal tento způsob perzekuce a dal nám několik varování už před mnoha lety, abychom se nestavěli proti žádnému papeži, protože věděl, že kardinálové se postaví proti kardinálům, biskupové proti biskupům a kněží proti kněžím, vzájemnými neshodami a vytvářením různých rozkolů uvnitř Jeho Těla, Církve, způsobí, že toto Tělo bude krvácet, jak Ježíš říká v poselstvích.

Co mi Ježíš říká? Řekl mi mnohokrát, že tito (lidé) jsou trny v Jeho Těle, a že mi je ukáže, abych je mohla vytáhnout. Dal mi příkaz: vytáhni ty trny, které jsou v Mém Těle. Takže, když mi Ježíš ukázal, kdo jsou pronásledovatelé papeže v našich modlitebních skupinách TLIG, tak já odpovídám na Ježíšův příkaz a žádám je, aby opustili TLIG, a modlím se za ně, aby otevřeli oči Vůli Boží. Není možné je přesvědčit, protože se stali soudci a experty na překroucení všeho, co papež říká nebo dělá. Otevřeli se jistému druhu farizejství, aniž by chápali, jakou past na ně Satan připravil!

Kdybychom chtěli, mohli bychom též nařknout Ježíše z toho, že si protiřečí, a obvinit Ho. Zde jsou některé z nich: Jednou říká, že bychom se měli smířit mezi sebou a s Bohem a na jiném místě říká, že nepřišel na zemi pro to, aby přinesl pokoj, ale oheň. Našli bychom v Písmu mnohé další pasáže, kterým bychom bez Ducha svatého správně nerozuměli a mohli bychom je překroutit.

Lukáš 14,26 „Přichází-li ke mně někdo a nemá přitom v nenávisti svého otce, matku ... nemůže být mým učedníkem.“ protiřečí verši z Lukáše 18,20 „Znáš přikázání: Nedopouštěj se cizoložství, nezabíjej, nekraď, nevydávej křivého svědectví; cti otce svého i matku.“

Lukáš 6,37 „Nesuďte, a nebudete souzeni“ protiřečí verši z Jana 7,24 „suďte soudem spravedlivým!“.

Lukáš 22,42 „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich“ protiřečí verši z Jana 12,27 „Nyní je má duše zneklidněna. A co mám říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Ale právě proto jsem na tuto hodinu přišel.“

Jan 8,15 „Já nesoudím nikoho.“ protiřečí verši z Jana 5,27 „a dal mu moc konat soud, protože je Syn člověka.”

Takže tyto pasáže musí být vykládány správně a s pomocí Ducha svatého, a stejně tak je to s tím, co říká papež, ale farizejství těch, kteří ho nazývají heretikem a odsuzují ho, je odsouzeno Ježíšem.

Zde jsou některé další úryvky, které bych vám chtěla připomenout:


11. června 1987

Povedu tě Svou Božskou Silou přímo do nitra  Mého Krvácejícího Těla. Ukážu ti Svým Prstem všechny zasvěcené duše, které hřeší, které jsou trny v Mém Těle. Nebudu je šetřit. Jsem vyčerpaný, Mé Rány jsou otevřeny víc než kdy předtím, Má Krev se řine proudem. Jsem znovu křižován Mými vlastními, Mými kněžími!

10. listopadu 1987

„Jdu vždy před vámi a vedu vás. Sjednocením Své Církve budu oslaven! Povedu vás do těch největších hloubek Svého Krvácejícího Těla. Ukážu vám trny, které Mě zraňují, abyste je poznali.“


29. září 1987

Vezmi Mou Ruku, dcero, zůstaň blízko Mě a Já ti ukážu tyto trny. Božskou silou tě uvedu do hloubi Svého Těla, dám ti poznat hrot kopí. Nebudu šetřit Kainy, Vassulo, neboť co Mi mohou nabídnout? Jejich ruce jsou prázdné a nemají co dát Mým ovcím. Rádi se ukazují na veřejnosti a milují, když se jim lidé klaní, jsou jako sůl, která ztratila svou chuť. Vpravdě ti říkám, dcero, jsou to farizejové dneška!

(Hrotem kopí je naše rozdělení.)

10. leden 1990

Svěřil jsem Petrovi Svou Církev a požádal jsem ho, aby vás pásl, aby o vás pečoval a miloval vás.

Amen, amen, pravím vám, dříve než pomine tato generace, se stane všechno, co vám říkám, proto se nedejte oklamat a odolávejte svým odpůrcům, odolávejte těm, kdo jsou proti Petrovi.


20. září 1990

Pane?

Já jsem.

Pojď a potěš Mne, pojď a utěšuj Mne, dej Mi spočinout. Stvořil jsem tě, abych byl prvním a Jediným ve tvém srdci. Stvořil jsem tě, abys vytáhla trny, které probodávají Mé Tělo. 

3. října 1994

Má Církev bude muset podstoupit všechna utrpení a zrady, které jsem Já Sám podstoupil, ale Písma se musí naplnit ještě jednou, když říkají: „Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.“ Proto poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv. Zůstaňte mu věrní a nikomu jinému. Váš pastýř bude bit ...

A nářky Mého lidu probodnou nebesa. Až z Mého města nebude nic než trosky, země bude rozštěpena a bude pukat a kolísat.

28. ledna 1997

vztáhni své ruce ke Svatyni ...

Dal jsem ti dvě ruce, které jsem políbil a pomazal požehnáním, aby vyňaly trny kolem Mého Srdce. Požehnal jsem je, aby se neunavily psaním a zůstaly spojené s Mými po celou věčnost. Pomazal jsem je, aby na závěr obřadu tyto ruce na Mou Hlavu vložily korunu slávy. 

4. dubna 1997

Tito lidé, kteří Mne denně pozdvihují, aby utajili své plány, osnují své pikle v temnotě, aby svrhli Petrův Stolec a umlčeli Vikáře Mé Církve a všechny, komu jsem odhalil jejich plány a vystavil na odiv jejich odpadlictví. Spiknutí připravují v temnotě, aby Mne přinutili k mlčení. Říkají: „Kdo nás může vidět? Kdo nás pozná?“ 

Splním Svůj Příslib a vaší tísni a úzkosti bude konec. Řekni tedy Mým synům a dcerám, že již brzy zazní z výšin Můj Hlas a zachvějí se základy hor. Nyní tito kupčíci v Mé Církvi již obkličují toho, koho jsem posadil na Petrův Stolec, a jejich oči jsou upřeny jen na to, aby ho svrhli. Jsou podobni lvu dychtivému trhat na kusy. Jsou jako mladý lev číhající ve své skrýši.

A konečně poselství z poslední doby (16. srpna 2019), ve kterém Ježíš mluví o papeži. Znovu vám nabízím tato důležitá Ježíšova slova: „Varujte se těch, kdo odsuzují papeže,“ Říká: … „Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být Mými učedníky…“

Nemám k tomu co dodat, Ježíš Kristus řekl vše.

V Kristu

Vassula

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Matka všech lidí
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message