DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
2018-01-23

Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.

Ukázal jsem ti Svou Všemohoucnost mnoha způsoby. Po všechna tato léta jsem ti neodňal Své Světlo ani Svou Milost. Všechno, co od tebe chci, Má sestro, je láska. Láska pro lásku, srdce pro srdce, toto je Mé motto pro tebe.

- stále dělej pokroky na cestě jednoty a nechť tě Můj polibek občerství a obnoví. Chci ti připomenout, že máš být v Mé zahradě jako lilie, svobodná od všech strachů a starostí.

- nechť stále děláš pokroky na cestě jednoty, kterou sdílíš se Mnou. A ta ať se stále více šíří pro Mou slávu.

- ať Můj otcovský polibek upokojí tvoje srdce a naplní tvého ducha horlivostí pro Můj Dům.

- ať každý tvůj následovník sladce spočine v Mém Srdci, aby získal sílu, vytrvalost a vnitřní potěšení z požehnání a zdaru.

- ať tvé námahy přinášejí plody a tvé činnosti konané v Mém Jménu jsou posvěceny olejem z Pramene Života.

- ať jsi prospěšná stísněným srdcím, zcela oddaná dobru a něžná k trpícím.

- ať se ti Já stávám stále dražším a vzácnějším než kdokoli a cokoli na této zemi. Skrze tuto tvoji odevzdanost prominu lidskou zkaženost, aby mohli litovat.1

- ať na tvé odpůrce, kteří vládnou ješitností a pýchou, kteří tě nespravedlivě a bez milosti obviňují a hanobí Mé dary, které jsem ti dal, ať na jejich hlavy dolehne tíha jejich vlastních hříchů.

- ať se v tobě Já sám rozmnožím, aby tvoji přátelé, kteří tě sledují, mohli vidět Mne namísto tebe. Toto ať se stane pravým důvodem, proč tě milují.

- stále se ti budu víc a více dávat tak dlouho, pokud dovolíš Mé Božské Vůli zůstávat v tobě, budeš na to spoléhat a budeš Mi neustále odevzdávat svou vůli.

- buď požehnána za to, že ses vzdálila ode všeho, co tě poutalo k tomuto světu a dala jsi přednost Pramenu Božské Sladkosti.

- ať je tvá duše stále více zapálena horlivostí pro slávu Mého Domu. Ať je stále svazován nitkami lásky do duchovní jednoty. Pak se Má Božská Podoba do Něho plně vtiskne a bude ještě více vyzařovat Mé Světlo.

- ať jsi dokonalým obrazem jednoty, který dobrotivě přitahuje každého, aby žil opravdový život ve Mně. Tímto nejvyšším skutkem lásky se Mé Hlavě dostane svrchované koruny jednoty.

- ať každý skutek násilí nebo nenávisti, přicházející z člověka na tebe, je nahražen Naším2 požehnáním. Tito marnotratníci se Mi budou muset v den Soudu zodpovídat.

- ať každé vlákénko tvého srdce žije pro Mne, nadchne tě pro Mne pracovat jako otrok, který nepožaduje žádnou odměnu. Ty také nikdy nepožaduj žádnou odměnu, ale nasaď celé srdce a duši pro Království Nebeské.

Slyš Mne, stvořil jsem tě a postavil jsem tě na zem jen pro toto vznešené dílo. Kosti z Mých Kostí, tělo z Mého Těla, zůstaň se Mnou spojena v jednom duchu a rozjímej o všech úborech, kterými jsem tě oděl, abys měla volný přístup do Mých Nádvoří. Toto ohromující tajemství zcela jistě předčí veškeré lidské vědění a poznání většiny Mého stvoření. Ale Já, nebeský Mistr, mám Své Oči upřeny na tebe a Mé Ruce spočívají na tvých, abych je vyzdobil zlatými růžemi. Vlévám život do těchto růží, aby šířily svou sladkou vůni nejen v Církvi, ale v celém vesmíru.

Bez působení této božské milosti, kterou jsem ti dal, bys zůstala žebrákem. Ale nyní, skrze božskou milost, jsem tě zcela uzavřel do Svého Srdce! Tímto jsem tě zušlechtil a připojil k Nám. Naplnil a ozářil Naším posvátným Světlem. Pozvedli jsme Své Žezlo a označili tě Naším Jménem, abys sloužila Našemu Domu a předala Naši báseň Lásky celému světu.

- ať je tvůj jazyk stále v pohotovosti jako pero, a tak zaneprázdněn, bez únavy, ať svědčí třeba i mezi plameny.

Já, Ježíš, ti žehnám. Ic.


1 skrze úkon odevzdání sestupuje Boží Milost na člověka a přivádí ho k pokání
2 Nejsvětější Trojice

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Buď hlasatelem a apoštolem Našeho Trojjediného Božství
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Trn
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message