DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
2013-09-25

Od roku 1985 mě Pán povolal, aby mne zapojil do svého plánu Jednoty. A to bylo to poslední, co bych kdy v životě očekávala. Pán mne nikdy nepřestává překvapovat.

Již 14. října 1991 Pán Ježíš řekl:

„Tvým posláním, je přivést Můj lid v jednom jménu, Mém Jménu, a společnému lámání chleba“

Základem poselství Opravdového života v Bohu je Jednota. Je to volání, aby se celý náš život stal ustavičnou modlitbou. Je to volání, abychom prošli upřímnou lítostí, abychom činili pokání za své rozdělení, abychom se smířili s Bohem a s bližním. Je to naléhavé volání k církvím, aby se jednotily v různosti. Ježíš říká:

Kázal jsem tobě i ostatním. Nezastavujte se, šiřte dál Učení, které jsem vám dal, evangelizujte s láskou pro Lásku.

Sjednoťte mé církve. Skutečným křesťanem, je ten, kdo je jím ve svém nitru, a Jednota je a bude v srdci. Jednotu netvoří litera, ale duch.

Mnozí se ptají, proč Bůh v této době mluví? Pán Bůh přichází, aby znovu zopakoval Svá slova a připomněl nám svá nařízení a Svůj Zákon. Řekl: Řekni jim, že Bůh, na kterého zapomněli, na ně nikdy nezapomněl.

Ježíš volá své kněze a ptá se svých pastýřů:

"Je tu někdo ochotný pracovat s vervou a láskou, aby znovu zbudoval tento kymácející se Dům? Je v něm někdo, kdo je ochoten tento Dům hájit? Je tu někdo, kdo chápe, co teď říkám? Je v Mém Domě někdo, kdo je ochotný šířit Boží Království?" (20.10.1998)

Přeji si, aby byla sjednocená celá Má Církev. Kdo setrvávají v rozdělení, ti už oddělili Mé Srdce od svých. Uvědomte si tíhu svého rozdělení, naléhavost Mého Volání a důležitost Mé prosby. Potřebuji vaše srdce, abych vás sjednotil a znovu zbudoval Svou Církev, spojenou v jedno, uvnitř vašeho srdce. Prosím vás jedině o lásku, abych prolomil bariéry vašeho rozdělení. (20.10.91)

Ekumenický konstantinopolský patriarcha Athenagoras, který byl tak blízko nastolení jednoty s papežem Pavlem VI., napsal tato slova: Pokud nám stačí opakování našich předpisů, stále tvrdším vůči našim křesťanským spolubratrům, pak je naše dědictví jaksi mrtvé. Je to právě sdílení, pokora a smíření, které je pravou podstatou ortodoxie, pokud jsme víru neuchovávali jen pro sebe, tak místo toho, abychom pro všeobecnou jednotu vyhlašovali nové vyznání víry, máme vydat nezištné svědectví nerozdělené církve.

Naším úsilím by mělo být to, abychom se společně více modlili, Protože modlitby jsou slyšeny a vyslyšeny, zatímco rozmluvy a předpisy jsou pouze vyslovenými slovy. To vůbec neznamená, že bychom měli zastavit náš dialog nebo rozhovory.

Ale co je pro nás důležitější? Litera nebo Duch? Pokud řeknete, že litera, pak budeme pracovat jako úředníci, kteří jsou zaměstnáni Božími záležitostmi, ale nebudeme ospravedlněni, ani kdybychom něčeho dosáhli. protože je to jako bychom řekli Duchu: “Podívej - už nejsem dítě. dokážu sám chodit.” Pak litera zabíjí Ducha. A skutečně se pak staneme úředníky, kteří jen přenášejí papíry a každé setkání opouští bez toho, aby byli naplněni.

14.10.1991 Ježíš řekl:

"Řekni jim, že Srdce Pána je Láska a že nitro Zákona spočívá na Lásce. Řekni Mým lidem, že nechci, aby v Mém Domě byli správcové, ti nebudou ospravedlněni v Onen Den, protože to byli právě oni, kdo si udělali z Mého Domu svůj podnik."

Takže co je důležitější Zákon nebo Duch? Když řekneme, že zákon, budeme soudit bratra sedícího vedle nás, že náleží k jiné církvi, zatímco on nás bude také soudit, a oba budeme říkat, že právě MY jsme v plnosti pravdy a MY jsme ti, kdo jsou správně.a zase budeme trhat Krista na kusy,a zase ničeho nedosáhneme.

Když začneme doktrínou a jejím obsahem, skončíme možná ještě více rozdělení než dřív a nikdy nedosáhneme skutečné podstaty. Tím, co teď říkám, rozhodně nemám na mysli, že bychom měli nenávidět doktrínu, protože je samou podstatou existence Církve. Ale pokud dovolíme Duchu svatému, aby nás vedl v vašem zmatku, namísto toho, abychom se pokoušeli my vést Ducha svatého, alespoň jednou…Pak Duch oživí literu a zákon, a ukáže nám jedinou pravou nauku, a to, že jediným aktivním principem v nás je Ježíš Kristus, a to navzdory našemu rozdělení či doktrinální terminologii. Pro takovýto skutek lásky je třeba skutečné chudoby ducha, pokory, která je a překypuje velkorysostí.

Začněme tedy naše rozhovory o nauce církve s Duchem Svatým. Nechme Ho, aby nás vedl v našem zmatku, a ukázal nám, v našem srdci, že podstatou zákona je láska a pokora, jež jsou klíčem k jednotě.

20. 5. 1987, mi Pán řekl:

Jak může fungovat tělo, když jeden nebo dva z jeho údů jsou ochromeny, poraněny nebo ještě hůře odervány? Bude stejně silné a schopné jako sjednocené, zdravé tělo? Má Církev je Mé Tělo. Jak může fungovat Mé Tělo, když ho zmrzačili?

o 7 měsíxů později, 23. 12. 1987, Pán řekl:

"Víte, proč jsou Mé ovce rozptýleny a Mé Tělo zmrzačeno? Víte, proč v Mé Církvi vládne nesoulad? Protože běželi v noci, bez jakéhokoliv světla, aby se orientovali Hledejte Mne, který jsem Světlo a povedu vás. Opusťte svou domýšlivost a tvrdohlavost. Buďte mírní a pokorní. Otevřete svá srdce, abych mohl ve vás působit. Jsem váš Dobrý Pastýř, který vás miluje."

"Když Mi dovolíte vstoupit do vašeho srdce, uvidíte Mé Rány, které jsem dostal v domě Svých nejlepších přátel. Zděsíte se jejich hloubky a ustrnete nad četnými známkami zběsilosti na Mém Těle. Rány na Mém Těle jsou takové, že po této bitvě jsem zůstal zmrzačený." 12. 4.1990:

Papež František při generální audienci 19. ledna řekl, což jsme také viděli na videu:

"Církev je Kristovo Tělo, ale když katolíci bojují mezi sebou, nebo když mají katolíci konflikty s jinými křesťany, zraňují tím Kristovo tělo. Nenechme Kristovo Tělo trpět naším rozdělením a konflikty."

"Jednota je milost, musíme prosit Pána, aby nás osvobodil od pokušení rozdělení. Naše vzájemné boje, sobectví a stěžování si jeden na druhého, Kolik škody, kolik zla to působí.

Kolik zkázy způsobily vzájemné boje mezi katolíky a křesťanskými společenstvími, evangelikálními křesťany, pravoslavnými křesťany, katolickými křesťany, Proč jsme rozdělení? Musíme se pokusit přinést jednotu.

Modlete se, aby nám Pán dal jednotu. Nechme Pána, ať nás učiní údy Kristova Těla, ještě více sjednocenými s Kristem, pomozte nám, aby Kristovo Tělo již více netrpělo našimi konflikty a rozdělením.”

(Papež je připravený pro jednotu. a co my? Jsou církve připraveny k jednotě tak, jak je připravený papež?)

4.4.1987 Pán naříká těmito slovy:

"Mé Tělo je unaveno a zraněno. Mé Tělo je Církev. chci upevnit Svou Církev."

Pán zde použil slovo “consolidate” - upevnit. Neužil by tohoto slova, pokud by Církev byla silná a zdravá. Ale musíme pochopit (uznat), že setrvávání v rozdělení Církev oslabilo. srazilo ji to k zemi, do takové míry, že je, jak často říká Ježíš, v troskách. Některé její části (údy) se už skoro rozpadají hnilobou.

Když se mě Pán zeptal, který dům je důležitější, jestli můj, nebo Jeho, odpověděla jsem: Tvůj Dům, Pane. On mi řekl:

"Oživ Můj Dům, okrášli Můj Dům, sjednoť Můj Dům." Neřekl - vystav Můj Dům znovu - ale řekl: “Oživ Můj Dům” “Revive” - OŽIV - to je silný výraz. Vystihuje stav, ve kterém se Církev nachází kvůli našemu politováníhodnému rozdělení.

2. 6. 1987 po mně Ježíš žádal, abych nakreslila obrázek tří železných tyčí, které stojí nehnutě jedna vedle druhé a představují protestanty, katolíky a pravoslavné. Potom mě požádal, abych je nakreslila znovu tak, aby byly spojeny svými vrcholy a dotýkaly jedna druhé. Pak řekl:

"Aby se sjednotily, tak se musí všechny sklonit tím, že změknou (že vymění svou strnulost za mírnost)."

Ano změknout z naší strnulosti, která je jak železná tyč, sklonit se.

Osm dní poté, mě Pán zavolal znovu a řekl rozpačitě: "Navštívíš Mě v Mém kostele?” Já jsem se zmatená zeptala: "Ve kterém kostele Pane? Který máš na mysli?” Odpověděl:

"Všechny kostely jsou Mé! Jsou Moje a jenom Moje. Já Jsem Církev. Já jsem Hlava Církve. Já Jsem jeden Bůh a mám jedno Tělo, Tělo, které oni zmrzačili, zatížili je obrovským břemenemi."

Řekla jsem: "Můj Bože, vypadáš tak zdrceně - a skutečně byl”

odpověděl : "Zdrceně? Proč, proč jste Mě tak strašně rozervali? Mám velikou bolest, proč mě rvou na kusy?"

V tomto poselství nám Pán připomíná, že On je Hlavou mystického Těla, což je Církev. Ale my, my v naší aroganci a domýšlivosti oddělujeme hlavu od Těla, protože bez Hlavy nám nikdo nebude nic nařizovat, nebo nám něco vytýkat, nebo nás opravovat, Tělo nemůže mluvit. Umlčeli jsme Krista.

Jak můžeme jít dál, kam chceme jít , když jsme oddělili hlavu, nemůžeme říci, že kráčíme ve světle, když jsme stále rozděleni.a rozštěpeni.

Pán řekl v poselství 7.10.1991:

"Řekni jim také, jak se Mi hnusí neupřímná srdce. Jejich slavnosti a jejich diskuse Mě unavují. Řekni jim, jak se odvracím od jejich pýchy a zatvrzelosti. Jejich usuzování se vskutku může zdát perfektní a působivé lidem, ale ne Mně. Nemohu gratulovat umírající církvi, která se blíží ke svému pročišťování. Řekni těm, kdo chtějí slyšet, že: dokud neztiší své vlastní hlasy, nikdy neuslyší Můj Hlas. Když tedy ztlumí vlastní hlasy, začnou slyšet Můj Hlas, a tak konat Mou Vůli. Jsem Jeden, a přesto každý z nich si udělal svého vlastního Krista. Jsem Hlava Svého Těla, ale vidím jen jejich hlavy, ne Svou. Řekni jim, aby snížili své hlavy a uvidí Mou, řekni jim, aby se ponížili, abych je mohl pozvednout k Sobě."

Chci se vrátit k tomu, co řekl papež František při generální audienci 19. června letošního roku:

"A jako každé skutečné tělo - vysvětlil - má i Církev hlavu - Ježíše Krista, který ji vede, živí a podporuje. a pokud nejsou katolíci horlivě (vroucně) sjednoceni s Kristem, hlavou, pak tělo umírá.”

“Zůstaňme sjednoceni s Ježíšem.” řekl papež, “Důvěřujme mu a napřimme (veďme) svůj život podle evangelia, živme se (syťme se) každodenní modlitbou, naslouchejme Božímu Slovu, mějme účast na svátostech.”

Pravoslavná delegace z Cařihradu navštívila papeže Františka v den svátku sv. Petra a Pavla, se vyjádřila, že “Jednota není luxus, ale nezbytnost.” Papež jim na to odpověděl, když zopakoval jejich slova, že “Hledání jednoty mezi křesťany je naléhavý úkol, naléhavější více než kdy jindy, nemůžeme to přehlížet, Naše svědectví vyžaduje, abychom byli schopni hlásat jedním hlasem dobrou zprávu evangelia a slavit společně naše božská tajemství našeho nového života v Kristu.”

20. 10. 1990

Ano, dcero, svým usmiřováním a vroucími modlitbami, podávanými Mi s láskou, můžete ovlivnit nadcházející pohromy. Můžete změnit přírodní katastrofy, můžete uhasit planoucí hněv Mého Otce. Můžete Ho obměkčit, můžete Ho obměkčit. Můžete Mou Církev udělat krásnější. Můžete shromáždit Můj Lid v Mém Jménu, aby slavil Mši kolem jednoho oltáře.

Již dříve v roce 1988 řekl Ježíš skoro stejná slova, která použil papež František při generální audienci 19. června:

Hleďte, jak veliká to pro Mne bude radost, když se shromáždíte kolem Jednoho Oltáře a u tohoto jediného oltáře Mě budete velebit, uznávajíce své chyby, litovat své vzpoury a rozpomenete se na Mou Lásku k vám. A tak se milujte navzájem, jako Já miluji vás. Děti, buďte dokonalé. 

(19. 4. 1988) 

A ještě mocněji Ježíš volá v poselství 14. 10. 1991:

"Sjednoťte se! Shromážděte se! Vzývejte společně Mé Jméno! Konsekrujte Mé Tělo a Mou Krev společně! Nepronásledujte Cestu! Pokořte se a skloňte se, abyste se mohli sjednotit a oslavovat Mě. Mluvíte o Duchu, ale nejednáte v Duchu Mluvíte o Cestě, ale vaší první starostí je zatarasit Ji! - Jak málo Mě znáte ....

Provoláváte Mé Jméno, ale vraždíte Mé děti mezi svatyní a oltářem. Amen, amen pravím vám, to všechno vám bude předneseno v Den Soudu Můžete přede Mne předstoupit a říci: "smířil jsem se se svými bratry?" Můžete opravdu říci: "nevyvolával jsem rozlišování mezi bratry, ve Tvém Svatém Jménu, jednal jsem s nimi jako se sobě rovnými?" Když Mi předneseš svou věc, pak ti řeknu přímo: "Pryč s tebou, nejednal jsi se svými bratry jako s rovnými sobě, každý den jsi masakroval Mé Tělo. Kde je tvůj triumf? Když Já jsem stavěl, ty jsi boural.Zatímco Já jsem shromažďoval, ty jsi rozptyloval. Když Já jsem sjednocoval, ty jsi rozděloval!"

A přesto, dokonce i dnes, když ke Mně přijdete, tak jak jste, mohu vás uzdravit, mohu vás proměnit a budete Mě oslavovat.

Pokud setrváme v hříchu rozdělení, jak můžeme očekávat, že by v nás bylo poznatelné Kristovo Tělo, když se nacházíme v tak žalostném stavu? Nedovolme, abychom přestali žít nebo se z nás nestaly hroby, tím že bychom neuskutečňovali Slova našeho Pána. Buďme dokonalým obrazem Jednoty a konejme, co Pán říká.

30.6.1987 Pán říká:

"Vassulo, hluboko v Mém Těle mi vězí hrot kopí, jenž probodává Mé Srdce. Je tam pořád. Chci, aby se odstranilo. Oslav Mé Tělo tím, že upevníš (nastolíš) mír, jednotu a lásku."

Ježíš se často vyjadřuje podobnými metaforami. Ačkoliv dříve či později mi jejich význam vysvětlí. Dává mi porozumět, že hrot kopí zde znamená naše rozdělení. Je stále hluboko v Jeho Srdci, tím je myšleno v nitru Církve. Pak Pán sdělil Své přání, když řekl: "Chci, aby bylo kopí odstraněno.”

Od doby, kdy toto v poselství vyslovil uplynulo 26 let a stále ještě vězí kopí v Jeho Srdci.

V pozdějším poselství (14.11.1991) Ježíš řekl:
"Opustil jsem vás, když byla jedna Církev, ale sotva jsem odešel, sotva jsem se otočil zády, abych se vrátil k Otci, zpustošili jste Můj Dům! Srovnali jste ho se zemí! Mé stádo se odchyluje napravo a nalevo. Jak dlouho ještě budu muset pít Kalich vašeho rozdělení? Kalich utrpení a pustošení!"

Nicméně, nezáleží na tom, jak mnoho Církev zápasí o dosažení Jednoty, dokud nebude jednotné datum slavení Velikonoc, do té doby potrvá naše rozdělení a nijak v tom neuspějeme, protože Kristus žádal Své pastýře celá léta až dodnes, aby sjedmotili slavení data Velikonoc. Slíbil nám, že když to uděláme, On udělá, co ještě zbývá, aby nás sjednotil v rozdílnosti (unity in diversity)

"Vzal jsem na Sebe vaše hříchy, smířil jsem vás s Otcem a položil jsem za vás Svůj Život. Tak co jsem ještě mohl udělat víc?" (20.1.1992) 

"A teď žádám zvláště ty, kteří nosí Mé Jméno a pracují pro Jednotu a Pokoj, prosím vás, přijďte ke Mně jako děti, předstupte přede Mne a odpovězte na tyto otázky:

Bratři, udělali jste všechno, co je ve vašich silách, abyste zachovali jednotu Mého Těla? Budu muset, bratři, znovu podstoupit bolesti, které jsem trpěl rok za rokem? Nebo Mě toho tentokrát ušetříte? Budu muset další rok pít Kalich vašeho rozdělení? Nebo osvěžíte Mé Tělo a sjednotíte, kvůli Mně, datum Oslavy Velikonoc?

Když sjednotíte datum Velikonoc, zmírníte Mou bolest, bratři, a budete se radovat ve Mně a Já ve vás a mnozí prohlédnou. (14.10.1990)

Jednoho dne, 27.10.1987, jsem řekla Ježíši: Jistě, Pane, vládneš nám všem, ale jsme podřízeni jistým systémům a pravidlům, podle nichž máme patřit k tomu či onomu křesťanskému náboženskému společenství. Tak mi to vždycky řekli.

"V Mých Očích jste všichni stejní. Já jsem nikdy nechtěl, abyste Mě rozdělili! Vy jste rozervali Mé Tělo! Vy jste rozhodovali o Mém Těle a vy jste to byli, kdo Mě ochromil."

pokračovala jsem a řekla: Pane, víš přece, že se nerada dohaduji, ale nemohla bych prostě říci, že jsem pravoslavná? Vždyť jsem.

Zvolal hlasitě, vykřikl: "Pravoslavní! Katolíci! Protestanté! Všichni Mi náležíte! Jste všichni Jedno v Mých Očích. Já nedělám žádné rozdíly."

Samozřejmě, můžeme říci, že mnozí nevzali tato Kristova slova vážně. Jak falešný a zkažený může člověk být, navzdory volání evangelia k jednotě, navzdory příslibům Ducha, setrváváme dále v rozdělení.

Zamysleme se nad stále trvajícím rozdělením, lidstvo narušuje Boží plán, naše Ego, naše zatvrzelost, stejná jak u farizeů, a naše pýcha, nebo naše strachy, to vše se stává napřímenou železnou tyčí, ignorující sténání Ducha svatého, který nás žádá, abychom se sklonili v pokoře a lásce, abychom se sjednotili. Zazdili jsme se, každý z nás, ve svém vlastním království.

Chybí láska. Ježíš řekl, že to rozdělení je přímo proti Kristu, nezáleží na tom, jak úctyhodný a spravedlivý se chce někdo z nás zdát v očích světa, je jedno, kolik zdrávasů, pobožností či Kyrie eleison se odmodlí, Naše vzdorování vůči tomu, aby se naplňovala Kristova Vůle před naší vlastní vůlí, a abychom se sjednotili kolem jednoho oltáře, je znamením strachu a neposlušnosti vůči Pánu. Dokud nebudou naše srdce oděna Láskou ke Kristu a Ohněm Ducha Svatého budeme jako rozházené suché kosti v Ezechielově vizi. Jednota přijde pouze tehdy, pokud všichni z nás začneme skutečně milovat Ježíše Krista.

Tyto mrtvé skutky a nečinnost zadržující jednotu, jdou proti tomu, o co Ježíš prosil v modlibě Otce, kdy říkal, Dej, aby byli jedno v nás, jako Ty jsi ve Mně a Já jsem v Tobě, aby svět uvěřil, že Ty jsi mě poslal. Jan 17,21

A je to ještě horší, když nic neděláme pro jednotu církve, ale mlčíme, jako hroby na obrovském hřbitově.

Modleme se za hlavy všech církví, v nichž jsou shromážděny údy Kristova mystického Těla, aby s pomocí Ducha Svatého rozuměli znamením časů, jež nás volají, abychom se shromáždili kolem jednoho oltáře, společně lámali chléb a pili z jednoho kalichu. A společně hlásali jedním hlasem, že je Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh, který je Otec všech a nade vším, skrze všechno a ve všem (Ef 4,6).

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message